Resolutsiooni ettepanek - B8-0254/2016Resolutsiooni ettepanek
B8-0254/2016

  RESOLUTSIOONI ETTEPANEK lemmikloomade registreerimise ühilduvate süsteemide kasutuselevõtu kohta kõigis liikmesriikides

  17.2.2016 - (2016/2540(RSP))

  komisjoni avalduse alusel
  vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2

  Renate Sommer fraktsiooni PPE nimel
  Julie Girling fraktsiooni ECR nimel

  Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B8-0251/2016

  Menetlus : 2016/2540(RSP)
  Menetluse etapid istungitel
  Dokumendi valik :  
  B8-0254/2016
  Esitatud tekstid :
  B8-0254/2016
  Arutelud :
  Vastuvõetud tekstid :

  B8-0254/2016

  Euroopa Parlamendi resolutsioon lemmikloomade registreerimise ühilduvate süsteemide kasutuselevõtu kohta kõigis liikmesriikides

  (2016/2540(RSP))

  Euroopa Parlament,

  –  võttes arvesse komisjoni 4. veebruari 2016. aasta avaldust lemmikloomade registreerimise ühilduvate süsteemide kasutuselevõtu kohta kõigis liikmesriikides,

  –  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu (edaspidi „ELi toimimise leping“) artiklit 43, milles käsitletakse ühise põllumajanduspoliitika toimimist,

  –  võttes arvesse ELi toimimise lepingu artiklit 114, milles käsitletakse siseturu rajamist ja toimimist,

  –  võttes arvesse ELi toimimise lepingu artikli 168 lõike 4 punkti b, milles käsitletakse veterinaar- ja fütosanitaarvaldkonna meetmeid,

  –  võttes arvesse ELi toimimise lepingu artiklit 169 tarbijakaitsemeetmete kohta,

  –  võttes arvesse ELi toimimise lepingu artiklit 13, milles sätestatakse, et liidu poliitikavaldkondade kavandamisel ja rakendamisel pööravad liit ja liikmesriigid täit tähelepanu loomade kui aistimisvõimeliste olendite heaolu nõuetele,

  –  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. juuni 2013. aasta määrust (EL) nr 576/2013 lemmikloomade mittekaubandusliku liikumise kohta[1] ning komisjoni 28. juuni 2013. aasta rakendusmäärust (EL) nr 577/2013, mis käsitleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 576/2013 ettenähtud identifitseerimisdokumentide näidiseid koerte, kasside ja valgetuhkrute mittekaubanduslikuks liikumiseks, territooriumide ja kolmandate riikide loetelude kehtestamist ning nõudeid teatavatele tingimustele vastavust tõendavate deklaratsioonide vormi, kujunduse ja keelte kohta[2],

  –  võttes arvesse nõukogu 13. juuli 1992. aasta direktiivi 92/65/EMÜ, milles sätestatakse loomatervishoiu nõuded ühendusesiseseks kauplemiseks loomade, sperma, munarakkude ja embrüotega, mille suhtes ei kohaldata direktiivi 90/425/EMÜ A I lisas osutatud ühenduse erieeskirjades sätestatud loomatervishoiu nõudeid, ning nende impordiks ühendusse[3],

  –  võttes arvesse oma 15. aprilli 2014. aasta resolutsiooni ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus loomatervise kohta[4],

  –  võttes arvesse põllumajanduse ja kalanduse nõukogu 3050. istungi 29. novembri 2010. aasta järeldusi koerte ja kasside heaolu kohta,

  –  võttes arvesse nõukogu 9. detsembri 1996. aasta määrust (EÜ) nr 338/97 looduslike looma- ja taimeliikide kaitse kohta nendega kauplemise reguleerimise teel[5],

  –  võttes arvesse komisjoni 23. augusti 2012. aasta rakendusmäärust (EL) nr 792/2012, millega nähakse ette nõukogu määruses (EÜ) nr 338/97 (looduslike looma- ja taimeliikide kaitse kohta nendega kauplemise reguleerimise teel) sätestatud lubade, sertifikaatide ja muude dokumentide kujundust käsitlevad eeskirjad ning muudetakse komisjoni määrust (EÜ) nr 865/2006[6],

  –  võttes arvesse Taani, Saksamaa ja Madalmaade 14. detsembri 2014. aasta ühisdeklaratsiooni loomade heaolu kohta,

  –  võttes arvesse oma 19. mai 2015. aasta resolutsiooni ohutumate tervishoiuteenuste kohta Euroopas: patsiendi ohutuse suurendamine ja võitlus antimikroobse resistentsuse vastu[7],

  –  võttes arvesse lemmikloomade teemaga tegeleva eri valdkondi ja kutsealasid ühendava interdistsiplinaarse strateegilise zoonoose käsitleva eksperdirühma (CALLISTO) uurimisjäreldusi,

  –  võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

  A.  arvestades, et komisjon rahastas kaubandustegevuse objektiks olevate kasside ja koerte heaolu käsitlevat uuringut;

  B.  arvestades, et valitsusvälised organisatsioonid, õiguskaitseasutused, pädevad asutused ja veterinaararstid on esitanud tõendeid selle kohta, et ebaseaduslik lemmikloomadega kauplemine sageneb, seejuures kuritarvitatakse laialdaselt lemmikloomade reisimise süsteemi, hoidutakse kontrollidest kõrvale ja võltsitakse dokumente;

  C.  arvestades, et lemmikloomade reisimise süsteemi kuritarvitamine on praegu hinnanguliselt narkootikumide ja relvadega kaubitsemise järel kolmas kõige tulusam ebaseadusliku kauplemise liik ELis;

  D.  arvestades, et valitsusvälised organisatsioonid, õiguskaitseasutused ja pädevad asutused seostavad ebaseaduslikku lemmikloomadega kauplemist üha sagedamini raske ja organiseeritud kuritegevusega;

  E.  arvestades, et hiljutistest edusammudest hoolimata põhjustab endiselt suurt muret lemmikloomapassides esitatud teave, eriti see, kuidas tõestada üksiku looma vanuse täpsust;

  F.  arvestades, et Schengeni piirideta ala võimaldab kodanikel reisida liikmesriikide vahel ilma passita, mis soodustab ka selliste loomade kontrollivaba liidusisest reisimist, keda tavaliselt peetakse lemmikloomadena;

  G.  arvestades, et lemmikloomad, kellega ebaseaduslikult kaubeldakse, on tihti nõuetevastaselt aretatud, halvasti sotsialiseeritud ja neil on suurem oht haigestuda;

  H.  arvestades, et 70 % uutest haigustest, mis on inimestel viimastel aastakümnetel ilmnenud, on loomse päritoluga ning tavaliselt on lemmikloomadena peetavad loomad rohkem kui 100 zoonoosi, sealhulgas marutaudi edasikandjad;

  I.   arvestades, et nõuetevastaselt aretatud lemmikloomade ostjad puutuvad sageli kokku ootamatult kõrgete veterinaararvete või oma uue lemmiklooma äkksurmaga;

  J.  arvestades, et enamikus liikmesriikides on juba kehtestatud mingil kujul nõudeid lemmikloomade registreerimiseks ja/või identifitseerimiseks; arvestades, et enamik neist andmebaasidest ei ole veel seotud ELi andmebaasiga, mis ei võimalda lemmikloomade üle ELi piiri toomisel täielikku jälgitavust;

  K.  arvestades, et ebaseaduslik metsloomadega kauplemine on üks levinumaid rahvusvahelise organiseeritud kuritegevuse liike maailmas;

  1.  toonitab lemmikloomade positiivset panust miljonite üksikisikute ja perekondade ellu kogu ELis ning kinnitab, et omanikud peaksid saama kogu liidus koos oma lemmikloomadega ohutult ja kontrollitult reisida;

  2.  peab tervitatavaks määrusega (EL) nr 576/2013 kehtestatud lemmikloomade reisimise süsteemi täiustamist, sealhulgas lemmikloomapassi täiendavate turvaelementide lisamist;

  3.  peab murettekitavaks valitsusväliste organisatsioonide, õiguskaitseasutuste, pädevate asutuste ja veterinaararstide esitatud tõendeid, mis selgelt näitavad lemmikloomade reisimise süsteemi sagenevat ebaseaduslikku kuritarvitamist ning selle kasutamist ärilisel eesmärgil;

  4.  märgib, et kuna paljud lemmikloomad, kellega kaubeldakse ebaseaduslikult, ei ole vaktsineeritud, tuleb neid sageli ravida antibiootikumidega; rõhutab, et see suurendab antimikroobikumiresistentsuse ohtu lemmikloomadel; väljendab muret, et see on täiendav ohutegur inimeste antimikroobikumiresistentsuse arengu ja leviku puhul;

  5.  tõdeb, et kuigi paljudes liikmesriikides on olemas kohustuslikud lemmikloomade identifitseerimise ja registreerimise süsteemid, esineb erinevusi selles osas, millist liiki teavet säilitatakse, millised loomad on identifitseerimis- ja registreerimisnõuetega hõlmatud ning millisel valitsemistasandil teavet säilitatakse;

  6.  on veendunud, et ühilduvate identifitseerimis- ja registreerimisnõuete süsteemide loomine koerte (Canis lupus familiaris) ja kasside (Felis silvestris catus) jaoks vähendaks dokumentide võltsimise ja ebaseadusliku kauplemise ulatust, kaitstes sellega inimeste ja loomade tervist ning tagades tõhusa liidusisese jälgitavuse;

  7.  märgib murega kasvavat ebaseaduslikku kaubandust metsloomadega, keda tavaliselt peetakse lemmikloomadena;

  8.  on veendunud, et ühilduvate identifitseerimis- ja registreerimisnõuete süsteemide loomine metsloomade jaoks, keda tavaliselt peetakse lemmikloomadena, kaitseks paremini rahvatervist ja loomade tervist, bioloogilist mitmekesisust ning peaks tagama ka tõhusa liidusisese jälgitavuse;

  9.  palub komisjonil loomataudide määruse jõustumisel võtta viivitamata vastu delegeeritud õigusakt, millega kehtestatakse nimetatud määruse artiklite 108, 109 ja 118 kohased eeskirjad üksikasjalike ja ühilduvate süsteemide kohta, mis hõlmavad vahendeid ja meetodeid koerte (Canis lupus familiaris) ja kasside (Felis silvestris catus) identifitseerimiseks ja registreerimiseks;

  10.  palub komisjonil loomataudide määruse jõustumisel kaaluda delegeeritud õigusaktide vastuvõtmist, millega kehtestatakse nimetatud määruse artiklite 108, 109 ja 118 kohased eeskirjad üksikasjalike ja ühilduvate süsteemide kohta, mis hõlmavad vahendeid ja meetodeid selle määruse I lisas määratletud järgmiste lemmikloomade identifitseerimiseks ja registreerimiseks: roomajad, linnud (linnuliikide isendid, kes kuuluvad muudesse liikidesse kui kanad, kalkunid, pärlkanad, pardid, haned, vutid, tuvid, faasanid, nurmkanad ja silerinnalised linnud), närilised ja küülikud, välja arvatud need, kes on ette nähtud toidu tootmiseks;

  11.  palub komisjonil tagada, et lõigete 10 ja 11 nõuded tagaksid loomataudide määruses sätestatud haiguste ennetamise ja tõrje meetmete tõhusa kohaldamise ja parandaksid lemmikloomade ning nende liikmesriikide sisese ja liikmesriikide vahelise liikumise ning nende liitu sisenemise jälgitavust;

  12.  palub komisjonil uurida kaubandustegevuse objektiks olevate kasside ja koerte heaolu käsitleva uuringu järeldustes esitatud muid täiendavaid meetmeid võitluseks ebaseadusliku lemmikloomadega kauplemisega ning avaldada uuringu järeldused viivitamata;

  13.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile.