Menettely : 2016/2540(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0254/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0254/2016

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 25/02/2016 - 7.14
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0065

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 173kWORD 66k
Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0251/2016
17.2.2016
PE576.618v01-00
 
B8-0254/2016

komission julkilausuman johdosta

työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti


lemmikkieläinten rekisteröintiin tarkoitettujen yhteensopivien järjestelmien käyttöönotosta kaikissa jäsenvaltioissa (2016/2540(RSP))


Renate Sommer PPE-ryhmän puolesta
Julie Girling ECR-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma lemmikkieläinten rekisteröintiin tarkoitettujen yhteensopivien järjestelmien käyttöönotosta kaikissa jäsenvaltioissa (2016/2540(RSP))  
B8-0254/2016

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon 4. helmikuuta 2016 annetun komission julkilausuman lemmikkieläinten rekisteröintiin tarkoitettujen yhteensopivien järjestelmien käyttöönotosta kaikissa jäsenvaltioissa

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 43 artiklan, joka koskee yhteisen maatalouspolitiikan toimintaa,

–  ottaa huomioon SEUT:n 114 artiklan, joka koskee sisämarkkinoiden toteuttamista ja toimintaa,

–  ottaa huomioon eläinlääkintäalalla määrättyjä toimenpiteitä koskevan SEUT:n 168 artiklan 4 kohdan b alakohdan,

–  ottaa huomioon kuluttajasuojatoimia koskevan SEUT:n 169 artiklan,

–  ottaa huomioon SEUT:n 13 artiklan, jossa määrätään, että laatiessaan ja pannessaan täytäntöön unionin politiikkaa unioni ja jäsenvaltiot ottavat eläinten, jotka ovat tuntevia olentoja, hyvinvoinnin vaatimukset täysimääräisesti huomioon;

–  ottaa huomioon lemmikkieläinten muista kuin kaupallisista siirroista 12. kesäkuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 576/2013(1) sekä koirien, kissojen ja frettien muissa kuin kaupallisissa siirroissa käytettävien tunnistusasiakirjojen malleista, alueiden ja kolmansien maiden luettelojen vahvistamisesta ja asetuksessa (EU) N:o 576/2013 säädettyjen tiettyjen edellytysten noudattamista osoittavien ilmoitusten muotoa, ulkoasua ja kieliä koskevista vaatimuksista 28. kesäkuuta 2013 annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 577/2013(2),

–  ottaa huomioon 13. heinäkuuta 1992 annetun neuvoston direktiivin 92/65/ETY eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista eläinten, siemennesteen, munasolujen ja alkioiden yhteisön sisäisessä kaupassa ja yhteisöön tuonnissa siltä osin, kuin niitä eivät koske direktiivin 90/425/ETY(3) liitteessä A olevassa I jaksossa mainittujen erityisten yhteisön säädösten eläinten terveyttä koskevat vaatimukset,

–  ottaa huomioon ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eläinten terveydestä 15. huhtikuuta 2014 antamansa päätöslauselman(4),

–  ottaa huomioon 29. marraskuuta 2010 pidetyssä 3050. maatalous- ja kalastusneuvoston kokouksessa annetut päätelmät koirien ja kissojen hyvinvoinnista,

–  ottaa huomioon 9. joulukuuta 1996 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 338/97(5) luonnonvaraisten eläinten ja kasvien suojelusta niiden kauppaa sääntelemällä,

–  ottaa huomioon luonnonvaraisten eläinten ja kasvien suojelusta niiden kauppaa sääntelemällä annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 338/97 säädettyjen lupien, todistusten ja muiden asiakirjojen mallia koskevista yksityiskohtaisista säännöistä ja komission asetuksen (EY) N:o 865/2006 muuttamisesta 23. elokuuta 2012 annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 792/2012(6),

–  ottaa huomioon Tanskan, Saksan ja Alankomaiden 14. joulukuuta 2014 antaman eläinten hyvinvointia koskevan yhteisen julkilausuman,

–  ottaa huomioon 19. toukokuuta 2015 antamansa päätöslauselman aiheesta turvallisempi terveydenhuolto Euroopassa: potilasturvallisuuden parantaminen ja mikrobilääkeresistenssin torjunta(7),

–  ottaa huomioon zoonooseja käsittelevän monialaisen ammattiryhmien välisen ja tieteidenvälisen strategisen ajatushautomon (Callisto-hanke) päätelmät,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että komissio on rahoittanut tutkimusta, joka koski kaupan kohteina olevien koirin ja kissojen hyvinvointia;

B.  toteaa, että kansalaisjärjestöt, lainvalvontaviranomaiset, toimivaltaiset viranomaiset ja eläinlääkärit ovat esittäneet näyttöä lemmikkieläinten laittoman kaupan lisääntymisestä, lemmikkieläinten matkustusjärjestelmään liittyvistä laajalle levinneistä väärinkäytöksistä, valvonnan kiertämisestä sekä asiakirjojen väärentämisestä;

C.  toteaa, että lemmikkieläinten matkustusjärjestelmän väärinkäytön arvioidaan nyt olevan kolmanneksi kannattavin laittoman kaupan muoto EU:ssa huume- ja asekaupan jälkeen;

D.  toteaa, että kansalaisjärjestöt, lainvalvontaviranomaiset ja toimivaltaiset viranomaiset kytkevät lemmikkieläinten laittoman kaupan yhä useammin vakavaan ja järjestäytyneeseen rikollisuuteen;

E.  toteaa, että viimeaikaisista parannuksista huolimatta ollaan edelleen hyvin huolissaan lemmikkieläinpasseissa olevista tiedoista, erityisesti siitä, kuinka yksittäisen eläimen ikää koskevat tiedot voidaan osoittaa paikkansapitäviksi;

F.  toteaa, että sen lisäksi, että rajatarkastuksista vapaa Schengen-alue mahdollistaa kansalaisille matkustamisen jäsenvaltiosta toiseen passitta, se helpottaa myös lemmikkieläiminä yleisesti pidettyjen eläinten valvomatonta matkustamista unionin alueella;

G.  toteaa, että laittomasti kaupatut lemmikkieläimet ovat usein epäasianmukaisesti kasvatettuja ja huonosti sosiaalistettuja ja niitä koskeva tautiriski on suurempi;

H.  toteaa, että 70 prosenttia ihmisillä viime vuosikymmeninä havaituista uusista taudeista on lähtöisin eläimistä ja että lemmikkieläiminä yleisesti pidetyt eläimet levittävät yli sataa zoonoosia, mukaan lukien rabies;

I.  toteaa, että epäasianmukaisesti kasvatettujen lemmikkieläinten ostajat joutuvat usein yllättäen maksamaan suuria eläinlääkärilaskuja tai kohtaamaan uuden lemmikkinsä äkillisen kuoleman;

J.  toteaa, että suurimmassa osassa jäsenvaltioita on jo jonkinlaisia lemmikkieläinten rekisteröimistä ja/tai tunnistamista koskevia vaatimuksia; toteaa, että useimpia tietokantoja ei ole vielä liitetty EU:n tietokantaan, mikä vaikeuttaa täysimääräistä jäljitettävyyttä, kun lemmikkieläimiä siirretään EU:n rajojen yli;

K.  toteaa, että luonnonvaraisten eläinten laiton kauppa on eräs laajimmalle levinneistä kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden toimintamuodoista koko maailmassa;

1.  korostaa, että lemmikkieläimet vaikuttavat myönteisesti miljoonien omistajiensa ja näiden perheenjäsenten elämänlaatuun koko unionissa, ja toteaa, että omistajien olisi voitava matkustaa lemmikkiensä kanssa koko unionissa turvallisesti ja valvotusti;

2.  suhtautuu myönteisesti asetuksella (EU) N:o 576/2013 käyttöön otettuihin lemmikkieläinten matkustusjärjestelmän parannuksiin, lemmikkieläinpassiin lisätyt turvaominaisuudet mukaan luettuina;

3.  pitää huolestuttavana kansalaisjärjestöiltä, lainvalvontaviranomaisilta, toimivaltaisilta viranomaisilta ja eläinlääkäreiltä saatua näyttöä, joka osoittaa selvästi, että lemmikkieläinten matkustusjärjestelmään liittyvät laittomuudet ja väärinkäytökset yleistyvät ja että järjestelmää hyödynnetään kaupallisiin tarkoituksiin;

4.  toteaa, että laittomasti kaupattujen lemmikkieläinten rokotusaste on matala, mikä merkitsee usein sitä, että niitä joudutaan hoitamaan antibiooteilla; korostaa tämän lisäävän lemmikkieläinten mikrobilääkeresistenssin riskiä; on huolissaan siitä, että tämä kasvattaa entisestään ihmisten mikrobilääkeresistenssin kehittymisen ja leviämisen riskiä;

5.  toteaa, että monet jäsenvaltiot kyllä soveltavat pakollista lemmikkieläinten tunnistamis- ja rekisteröintijärjestelmää, mutta eroja ilmenee säilytettävien tietojen tyypin, tunnistamis- ja rekisteröintivaatimusten piiriin kuuluvien eläinten sekä tietojen hallinnoinnin tason suhteen;

6.  katsoo, että koirien (Canis lupus familiaris) ja kissojen (Felis silvestris catus) tunnistamis- ja rekisteröintivaatimusten yhteensopivat järjestelmät vähentäisivät asiakirjojen väärentämistä ja laitonta kauppaa koskevia mahdollisuuksia ja suojelisivat siten kansanterveyttä ja eläinten terveyttä ja takaisivat vaikuttavan unioninsisäisen jäljitettävyyden;

7.  pitää huolestuttavana, että lemmikkieläiminä yleisesti pidettyjen eläinten laiton kauppa kasvaa;

8.  katsoo, että lemmikkieläiminä yleisesti pidettyjen luonnonvaraisten eläinten tunnistamis- ja rekisteröintivaatimusten yhteensopivat järjestelmät vähentäisivät laittoman kaupan mahdollisuuksia, suojelisivat paremmin kansanterveyttä ja eläinten terveyttä sekä luonnon monimuotoisuutta ja takaisivat vaikuttavan unioninsisäisen jäljitettävyyden;

9.  kehottaa komissiota antamaan tarttuvista eläintaudeista annetun asetuksen tultua voimaan viipymättä delegoidun säädöksen asetuksen 108, 109 ja 118 artiklan mukaisten sääntöjen vahvistamisesta koirien (Canis lupus familiaris) ja kissojen (Felis silvestris catus) yksityiskohtaisten ja yhteensopivien tunnistamis- ja rekisteröintikeinojen ja ‑menetelmien järjestelmien osalta;

10.  kehottaa komissiota tarttuvista eläintaudeista annetun asetuksen tultua voimaan harkitsemaan delegoitujen säädösten antamista asetuksen 108, 109 ja 118 artiklan mukaisten sääntöjen vahvistamisesta seuraavien lemmikkieläinten yksityiskohtaisten ja yhteensopivien tunnistamis- ja rekisteröintikeinojen ja -menetelmien järjestelmien osalta saman asetuksen liitteen 1 määritelmän mukaisesti: matelijat, linnut (muiden kuin kanoihin, kalkkunoihin, helmikanoihin, ankkoihin, sorsiin, hanhiin, viiriäisiin, kyyhkysiin, fasaaneihin, peltopyihin ja sileälastaisiin lintuihin kuuluvien lintulajien yksilöt), jyrsijät ja kanit, elintarviketuotantoon tarkoitettuja eläimiä lukuun ottamatta;

11.  kehottaa komissiota takaamaan, että 10 ja 11 kohdan vaatimuksissa varmistetaan, että tarttuvista eläintaudeista annetussa asetuksessa säädettyjä toimenpiteitä tautien ehkäisemiseksi ja torjumiseksi noudatetaan tehokkaasti ja että niillä helpotetaan näiden lemmikkieläinten jäljitettävyyttä, niiden liikkumista jäsenvaltioiden välillä ja niiden tuloa unioniin;

12.  kehottaa komissiota tarkastelemaan lisätoimenpiteitä, joilla torjutaan lemmikkieläinten laitonta kauppaa ja joita käsiteltiin kaupan kohteina olevia koiria ja kissoja koskevan tutkimuksen päätelmissä, sekä julkaisemaan kyseiset päätelmät viipymättä;

13.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.

(1)

EUVL L 178, 28.6.2013, s. 1.

(2)

EUVL L 178, 28.6.2013, s. 109.

(3)

EYVL L 268, 14.9.1992, s. 54.

(4)

Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2014)0381.

(5)

EYVL L 61, 3.3.1997, s. 1.

(6)

EUVL L 242, 7.9.2012, s. 13.

(7)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2015)0197.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö