Prijedlog rezolucije - B8-0254/2016Prijedlog rezolucije
B8-0254/2016

  PRIJEDLOG REZOLUCIJE o uvođenju kompatibilnih sustava za registraciju kućnih ljubimaca u državama članicama

  17.2.2016 - (2016/2540(RSP))

  podnesen nakon izjave Komisije
  u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika

  Renate Sommer u ime Kluba zastupnika PPE-a
  Julie Girling u ime Kluba zastupnika ECR-a

  Također vidi zajednički prijedlog rezolucije RC-B8-0251/2016

  Postupak : 2016/2540(RSP)
  Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
  Odabrani dokument :  
  B8-0254/2016
  Podneseni tekstovi :
  B8-0254/2016
  Rasprave :
  Doneseni tekstovi :

  B8-0254/2016

  Rezolucija Europskog parlamenta o uvođenju kompatibilnih sustava za registraciju kućnih ljubimaca u državama članicama

  (2016/2540(RSP))

  Europski parlament,

  –  uzimajući u obzir izjavu Komisije od 4. veljače 2016. o uvođenju kompatibilnih sustava za registraciju kućnih ljubimaca u državama članicama,

  –  uzimajući u obzir članak 43. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU) o funkcioniranju zajedničke poljoprivredne politike,

  –  uzimajući u obzir članak 114. UFEU-a o uspostavi i funkcioniranju jedinstvenog tržišta,

  –  uzimajući u obzir članak 168. stavak 4. točku (b) UFEU-a o mjerama u veterinarskom i fitosanitarnom području,

  –  uzimajući u obzir članak 169. UFEU-a o mjerama zaštite potrošača,

  –  uzimajući u obzir članak 13. UFEU-a, u kojem se navodi da Unija i države članice u oblikovanju i provedbi politika Unije posvećuju punu pažnju zahtjevima za dobrobit životinja jer su životinje čuvstvena bića,

  –  uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 576/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. lipnja 2013. o nekomercijalnom premještanju kućnih ljubimaca[1] i Provedbenu uredbu Komisije (EU) br. 577/2013 od 28. lipnja 2013. o obrascu identifikacijskih dokumenata za nekomercijalno premještanje pasa, mačaka i pitomih vretica, o sastavljanju popisa državnih područja i trećih zemalja i o zahtjevima koji se odnose na format, izgled i jezik izjava kojima se potvrđuje sukladnost s određenim uvjetima predviđenim Uredbom (EU) br. 576/2013[2],

  –  uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 92/65/EEZ od 13. srpnja 1992. o utvrđivanju uvjeta zdravlja životinja kojima se uređuje trgovina i uvoz u Zajednicu životinja, sjemena, jajnih stanica i zametaka koji ne podliježu uvjetima zdravlja životinja utvrđenima u određenim propisima Zajednice iz Priloga A dijela I. Direktivi 90/425/EEZ[3],

  –  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 15. travnja 2014. o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o zdravlju životinja[4],

  –  uzimajući u obzir zaključke 3050. sastanka Vijeća za poljoprivredu i ribarstvo od 29. studenoga 2010. o dobrobiti pasa i mačaka,

  –  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 338/97 od 9. prosinca 1996. o zaštiti vrsta divlje faune i flore uređenjem trgovine njima[5],

  –  uzimajući u obzir Provedbenu uredbu Komisije (EU) br. 792/2012 od 23. kolovoza 2012. o utvrđivanju pravila za oblikovanje dozvola, potvrda i drugih dokumenata predviđenih Uredbom Vijeća (EZ) br. 338/97 o zaštiti vrsta divlje faune i flore uređenjem trgovine njima te izmjeni Uredbe Komisije (EZ) br. 865/2006[6],

  –  uzimajući u obzir zajedničku izjavu Danske, Njemačke i Nizozemske od 14. prosinca 2014. o dobrobiti životinja,

  –  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 19. svibnja 2015. o sigurnijoj zdravstvenoj skrbi u Europi: poboljšanje sigurnosti pacijenata i borba protiv antimikrobne rezistencije[7],

  –  uzimajući u obzir zaključke studije višesektorskog, međustrukovnog i interdisciplinarnog projekta povezanog s kućnim ljubimcima za strateško promišljanje o zoonozama (CALLISTO),

  –  uzimajući u obzir članak 123. stavak 2. Poslovnika,

  A.  budući da je Komisija financirala studiju o dobrobiti pasa i mačaka uključenih u komercijalne aktivnosti,

  B.  budući da su nevladine organizacije, tijela kaznenog progona, nadležne vlasti i veterinari ukazali na postojanje sve veće nezakonite trgovine kućnim ljubimcima uz raširenu zlouporabu Uredbe o premještanju kućnih ljubimaca, izbjegavanje kontrola i krivotvorenje dokumenata;

  C.  budući da se procjenjuje da je zlouporaba Uredbe o premještanju kućnih ljubimaca treća najprofitabilnija grana nezakonite trgovine u EU-u, nakon trgovine drogom i oružjem;

  D.  budući da nevladine organizacije, tijela kaznenog progona i nadležne vlasti nezakonito trgovanje kućnim ljubimcima sve više povezuju s teškim i organiziranim kriminalom;

  E.  budući da unatoč nedavnim poboljšanjima još postoje veliki problemi s podacima iz putovnica za kućne ljubimce, posebno u pogledu načina na koji se može provjeriti točnost podataka o starosti pojedine životinje;

  F.  budući da schengensko područje bez granica građanima omogućuje slobodno kretanje među državama članicama bez putovnice te time olakšava i premještanje životinja koje se obično drže kao kućni ljubimci unutar Unije bez kontrole;

  G.  budući da su kućni ljubimci kojima uzgajatelji nezakonito trguju često loše uzgojeni, slabo socijalizirani i izloženi većem riziku od bolesti;

  H.  budući da 70 % novih bolesti koje su se tijekom posljednjih nekoliko desetljeća pojavile u ljudi potječe od životinja te da su životinje koje se obično drže kao kućni ljubimci prenositelji više od 100 zoonoza, među kojima je i bjesnoća;

  I.   budući da se kupci kućnih ljubimaca iz lošeg uzgoja često suočavaju s neočekivano visokim računima za veterinarske usluge ili iznenadnom smrću svojih novih kućnih ljubimaca;

  J.  budući da je većina država članica već odredila neke uvjete za registraciju ili identifikaciju kućnih ljubimaca; budući da većina tih baza podataka još nije povezana s bazom podataka EU-a, čime se onemogućuje potpuna sljedivost u slučaju premještanja kućnih ljubimaca preko granica EU-a;

  K.  budući da je nezakonito trgovanje divljim životinjama jedna od najvećih transnacionalnih aktivnosti organiziranog kriminala u svijetu;

  1.  ističe pozitivan doprinos kućnih ljubimaca životima milijuna pojedinačnih vlasnika i obitelji diljem EU-a te ponovo potvrđuje da bi vlasnici trebali biti u mogućnosti sa svojim kućnim ljubimcima putovati na siguran i kontroliran način u cijeloj Uniji;

  2.  pozdravlja poboljšanja Uredbe o premještanju kućnih ljubimaca Uredbom (EU) br. 576/2013, među njima i dodatne sigurnosne značajke putovnica za kućne ljubimce;

  3.  sa zabrinutošću primjećuje dokaze nevladinih organizacija, tijela kaznenog progona, nadležnih vlasti i veterinara koji jasno pokazuju sve veću nezakonitu zlouporabu Uredbe o premještanju kućnih ljubimaca koja se iskorištava u komercijalne svrhe;

  4.  napominje da niska stopa cijepljenja životinja kojima se nezakonito trguje često dovodi do potrebe da ih se liječi antibioticima; naglašava da se time povećava rizik od antimikrobne rezistencije među kućnim ljubimcima; zabrinut je da to predstavlja dodatan čimbenik rizika od razvoja i prijenosa antimikrobne rezistencije kod ljudi;

  5.  prepoznaje da, iako mnoge države članice imaju obvezne sustave identifikacije i registracije kućnih ljubimaca, postoje razlike među vrstama podataka pohranjenih u njima, životinjama obuhvaćenima uvjetima identifikacije i registracije i razinama upravljanja na kojima se ti podaci pohranjuju;

  6.  vjeruje da bi se uvođenjem kompatibilnih sustava uvjeta identifikacije i registracije pasa (Canis lupus familiaris) i mačaka (Felis silvestris catus) smanjio opseg krivotvorenja dokumenata i nezakonitog trgovanja čime bi se zaštitilo javno zdravlje i zdravlje životinja i omogućila njihova učinkovita sljedivost unutar Unije;

  7.  sa zabrinutošću prima na znanje sve učestalije nezakonito trgovanje divljim životinjama koje se obično drže kao kućni ljubimci;

  8.  vjeruje da bi se uvođenjem kompatibilnih sustava uvjeta identifikacije i registracije divljih životinja koje se obično drže kao kućni ljubimci smanjio opseg nezakonitog trgovanja, postigla bolja zaštita javnog zdravlja i zdravlja životinja, a omogućila bi se i njihova učinkovita sljedivost unutar Unije;

  9.  poziva Komisiju da nakon stupanja na snagu Uredbe o prenosivim bolestima životinja odmah donese delegirani akt kojim će se utvrditi pravila na temelju članaka 108., 109. i 118. Uredbe u vezi s detaljnim i kompatibilnim sustavima za sredstva i metode identifikacije i registracije pasa (Canis lupus familiaris) i mačaka (Felis silvestris catus);

  10.  poziva Komisiju da nakon stupanja na snagu Uredbe o prenosivim bolestima životinja razmotri donošenje delegiranih akata kojima će se utvrditi pravila na temelju članaka 108., 109. i 118. Uredbe u vezi s detaljnim i kompatibilnim sustavima za sredstva i metode identifikacije i registracije sljedećih kućnih ljubimaca, kao što je definirano Prilogom 1. istoj Uredbi: gmazovi, ptice (primjerci ptičjih vrsta osim domaće kokoši, pura, biserki, pataka, gusaka, prepelica, golubova, fazana, jarebica i bezgrebenki), glodavci i zečevi koji nisu namijenjeni proizvodnji hrane;

  11.  poziva Komisiju da se pobrine za to da se uvjetima iz stavaka 10. i 11. osigura učinkovita primjena mjera prevencije i kontrole bolesti iz Uredbe o prenosivim bolestima životinja i olakša sljedivost tih domaćih životinja, njihovih kretanja unutar država članica i među njima te njihovog ulaska u Uniju;

  12.  poziva Komisiju da istraži dodatne mjere za suzbijanje nezakonitog trgovanja kućnim ljubimcima sadržane u zaključcima studije o dobrobiti pasa i mačaka uključenih u komercijalne aktivnosti te da bez odgode objavi te zaključke;

  13.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću i Komisiji.