Procedūra : 2016/2540(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0254/2016

Pateikti tekstai :

B8-0254/2016

Debatai :

Balsavimas :

PV 25/02/2016 - 7.14
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2016)0065

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 407kWORD 80k
Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-0251/2016
17.2.2016
PE576.618v01-00
 
B8-0254/2016

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pareiškimo

pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį


dėl suderintų gyvūnų augintinių registravimo sistemų taikymo visose valstybėse narėse (2016/2540(RSP))


Renate Sommer PPE frakcijos vardu
Julie Girling ECR frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl suderintų gyvūnų augintinių registravimo sistemų taikymo visose valstybėse narėse (2016/2540(RSP))  
B8-0254/2016

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos 2016 m. vasario 4 d. pareiškimą dėl suderintų gyvūnų augintinių registravimo sistemų taikymo visose valstybėse narėse,

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 43 straipsnį dėl bendros žemės ūkio politikos (BŽŪP) veikimo,

–  atsižvelgdamas į SESV 114 straipsnį dėl bendrosios rinkos sukūrimo ir veikimo,

–  atsižvelgdamas į SESV 168 straipsnio 4 dalies b punktą dėl priemonių veterinarijos ir fitosanitarijos srityse,

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 169 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į SESV 13 straipsnį, kuriame nustatyta, kad, rengdamos ir įgyvendindamos Sąjungos įvairių sričių politiką, Sąjunga ir valstybės narės turi visokeriopai atsižvelgti į gyvūnų, kaip juslių gyvių, gerovės reikalavimus,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. birželio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 576/2013 dėl gyvūnų augintinių vežimo nekomerciniais tikslais(1) ir 2013 m. birželio 28 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 577/2013 dėl nekomerciniais tikslais vežamų šunų, kačių ir šeškų identifikavimo dokumentų pavyzdžių, teritorijų ir trečiųjų šalių sąrašo sudarymo ir deklaracijų, kuriomis patvirtinama, kad įvykdytos tam tikros Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 576/2013 nustatytos sąlygos, formato, išdėstymo ir kalbos reikalavimų(2),

–  atsižvelgdamas į 1992 m. liepos 13 d. Tarybos direktyvą 92/65/EEB, nustatančią gyvūnų sveikatos reikalavimus, reglamentuojančius prekybą Bendrijoje gyvūnais, sperma, kiaušialąstėmis bei embrionais, kuriems netaikomi gyvūnų sveikatos reikalavimai, nustatyti specialiose Bendrijos taisyklėse, nurodytose Direktyvos 90/425/EEB A priedo I dalyje, bei jų importą į Bendriją(3),

–  atsižvelgdamas į savo 2014 m. balandžio 15 d. rezoliuciją dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl gyvūnų sveikatos(4),

–  atsižvelgdamas į 2010 m. lapkričio 29 d. Žemės ūkio ir žuvininkystės tarybos 3050-ojo posėdžio išvadas dėl šunų ir kačių gerovės,

–  atsižvelgdamas į 1996 m. gruodžio 9 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą(5),

–  atsižvelgdamas į 2012 m. rugpjūčio 23 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 792/2012, kuriuo nustatomos Tarybos reglamente (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą numatytų leidimų, sertifikatų ir kitų dokumentų modelių taisyklės ir iš dalies keičiamas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 865/2006(6),

–  atsižvelgdamas į 2014 m. gruodžio 14 d. pasirašytą bendrą Danijos, Vokietijos ir Nyderlandų pareiškimą dėl gyvūnų gerovės,

–  atsižvelgdamas į savo 2015 m. gegužės 19 d. rezoliuciją „Saugesnė sveikatos priežiūra Europoje: pacientų saugumo didinimas ir kova su atsparumu antimikrobinėms medžiagoms“(7),

–  atsižvelgdamas į daugiasektorinės tarpprofesinės tarpdisciplininės strateginės ekspertų grupės gyvūnų augintinių zoonozių klausimais (projektas CALLISTO) tyrimo išvadas,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi Europos Komisija finansavo tyrimą dėl šunų ir kačių gerovės komercinėje veikloje;

B.  kadangi nevyriausybinės organizacijos, teisėsaugos institucijos, kompetentingos valdžios institucijos ir veterinarijos gydytojai įrodė, kad didėja neteisėtos prekybos gyvūnais augintiniais mastas, yra daug piktnaudžiavimo gyvūnų augintinių keliavimo sistema atvejų, vengiama kontrolės ir klastojami dokumentai;

C.  kadangi piktnaudžiavimas gyvūnų augintinių keliavimo sistema šiuo metu yra ES trečia pagal pelningumą nelegalios prekybos rūšis (po prekybos narkotikais ir ginklais);

D.  kadangi nevyriausybinės organizacijos, teisėsaugos institucijos ir kompetentingos valdžios institucijos neteisėtą prekybą gyvūnais augintiniais vis dažniau sieja su sunkių formų ir organizuotu nusikalstamumu;

E.  kadangi nepaisant to, kad pastaruoju metu padėtis pagerėjo, didelį susirūpinimą tebekelia gyvūnų augintinių pasuose pateikiama informacija, visų pirma aplinkybė, kaip galima įrodyti, kad atitinkamo gyvūno amžius yra tikslus;

F.  kadangi sienų neturinčioje Šengeno erdvėje piliečiai iš vienos valstybės narės į kitą gali keliauti be paso, taip pat supaprastintas nekontroliuojamas gyvūnų, paprastai laikomų kaip gyvūnai augintiniai, gabenimas Sąjungos teritorijoje;

G.  kadangi gyvūnai augintiniai, kuriais prekiaujama neteisėtai, dažnai yra prastai prižiūrimi, menkai socializavęsi ir patiria didesnę ligų riziką;

H.  kadangi 70 proc. naujų ligų, per pastaruosius dešimtmečius išsivysčiusių žmonėms, yra gyvūninės kilmės, o gyvūnai, kurie paprastai laikomi kaip gyvūnai augintiniai, yra daugiau nei 100 zoonozių, įskaitant pasiutligę, nešiotojai;

I.   kadangi prastai prižiūrėtus gyvūnus augintinius įsigijusiems asmenims dažnai tenka patirti nenumatytai dideles veterinarinės priežiūros išlaidas ar jų naujasis gyvūnas augintinis netikėtai numiršta;

J.  kadangi dauguma valstybių narių jau taiko tam tikrus gyvūnų augintinių registravimo ir (arba) identifikavimo reikalavimus; kadangi dauguma šių duomenų bazių dar nėra susietos su ES duomenų baze, todėl negalima užtikrinti visiško atsekamumo, kai gyvūnai augintiniai išvežami už ES sienų;

K.  kadangi neteisėta prekyba laukiniais gyvūnais yra viena iš plačiausiai paplitusių tarptautinio masto organizuoto nusikalstamumo rūšių visame pasaulyje;

1.  pabrėžia teigiamą gyvūnų augintinių įtaką daugybės individualių savininkų ir šeimų gyvenimui visoje ES ir dar kartą patvirtina, kad savininkai turėtų galėti keliauti Sąjungoje su savo augintiniais saugiomis ir kontroliuojamomis sąlygomis;

2.  palankiai vertina Reglamentu (ES) Nr. 576/2013 padarytus gyvūnų augintinių keliavimo sistemos patobulinimus, be kita ko, papildomus saugumo elementus gyvūnų augintinių pasuose;

3.  susirūpinęs atkreipia dėmesį į nevyriausybinių organizacijų, teisėsaugos institucijų, kompetentingų valdžios institucijų ir veterinarijos gydytojų pateiktus įrodymus, iš kurių aiškiai matyti, kad vis daugiau neteisėtai piktnaudžiaujama gyvūnų augintinių keliavimo sistema, ją naudojant komerciniais tikslais;

4.  pažymi, kad žemas gyvūnų augintinių, kuriais prekiaujama neteisėtai, skiepijimo lygis reiškia, kad jie turi būti gydomi antibiotikais; pabrėžia, kad tai didina gyvūnų augintinių atsparumo antimikrobinėms medžiagoms riziką; yra susirūpinęs, kad tai yra papildomas atsparumo antimikrobinėms medžiagoms vystymosi žmonėse ir perdavimo jiems rizikos veiksnys;

5.  pripažįsta, kad nors daugelyje valstybių narių egzistuoja privalomos gyvūnų augintinių identifikavimo ir registravimo sistemos, neatitinka saugomos informacijos rūšis, gyvūnai, kuriems taikomi identifikavimo ir registravimo reikalavimai, ir saugomos informacijos valdymo lygis;

6.  mano, kad suderinamos šunų (canis lupus familiaris) ir kačių (felis silvestris catus) identifikavimo ir registravimo reikalavimų sistemos sumažintų dokumentų klastojimo ir neteisėtos prekybos mastą, tokiu būdu būtų saugoma visuomenės ir gyvūnų sveikata ir užtikrintas veiksmingas atsekamumas Sąjungoje;

7.  susirūpinęs pažymi, kad vis daugiau neteisėtai prekiaujama laukiniais gyvūnais, kurie paprastai laikomi kaip gyvūnai augintiniai;

8.  mano, kad suderinamos laukinių gyvūnų, kurie laikomi kaip gyvūnai augintiniai, identifikavimo ir registravimo reikalavimų sistemos sumažintų neteisėtos prekybos mastą, būtų geriau apsaugota visuomenės ir gyvūnų sveikata bei biologinė įvairovė, taip pat būtų užtikrintas veiksmingas atsekamumas Sąjungoje;

9.  ragina Komisiją, įsigaliojus Reglamentui dėl užkrečiamųjų gyvūnų ligų, nedelsiant priimti deleguotąjį aktą, kuriame pagal reglamento 108, 109 ir 118 straipsnius būtų nustatytos išsamių ir suderintų sistemų, taikytinų šunų (Canis lupus familiaris) ir kačių (Felis silvestris catus) identifikavimo ir registravimo priemonėms ir metodams, taisyklės;

10.  ragina Komisiją, įsigaliojus Reglamentui dėl užkrečiamųjų gyvūnų ligų, apsvarstyti galimybę priimti deleguotąjį aktą, kuriame pagal reglamento 108, 109 ir 118 straipsnius būtų nustatytos išsamių ir suderintų sistemų, taikytinų toliau išvardytų gyvūnų augintinių, nurodytų reglamento 1 priede (ropliai, paukščiai (paukščių rūšys, išskyrus vištas, kalakutus, perlines vištas, antis, žąsis, putpeles, balandžius, fazanus, kurapkas ir beketerinius paukščius), graužikai ir triušiai, kurie nėra skirti maisto gamybai), identifikavimo ir registravimo priemonėms ir metodams, taisyklės;

11.  ragina Komisiją garantuoti, kad 10 ir 11 dalyse nustatytais reikalavimais būtų užtikrinta, kad Reglamente dėl užkrečiamųjų gyvūnų ligų numatytos prevencijos ir kontrolės priemonės būtų veiksmingai taikomos ir kad jos palengvintų gyvūnų augintinių atsekamumą, jų vežimą valstybėse narėse bei iš vienos valstybės narės į kitą ir jų įvežimą į Sąjungą;

12.  ragina Komisiją apsvarstyti papildomas kovos su neteisėta prekyba gyvūnais augintiniais priemones, nurodytas komercinėje veikloje naudojamų šunų ir kačių gerovės tyrimo išvadose, ir kuo greičiau paskelbti šias išvadas;

13.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.

(1)

OL L 178, 2013 6 28, p. 1.

(2)

OL L 178, 2013 6 28, p. 109.

(3)

OL L 268, 1992 9 14, p. 54.

(4)

Priimti tekstai, P7_TA(2014)0381.

(5)

OL L 61, 1997 3 3, p. 1.

(6)

OL L 242, 2012 9 7, p. 13.

(7)

Priimti tekstai, P8_TA(2015)0197.

Teisinė informacija - Privatumo politika