Postup : 2016/2540(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0254/2016

Predkladané texty :

B8-0254/2016

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 25/02/2016 - 7.14
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0065

NÁVRH UZNESENIA
PDF 346kWORD 82k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-0251/2016
17.2.2016
PE576.618v01-00
 
B8-0254/2016

predložený na základe vyhlásenia Komisie

v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku


o zavedení zlučiteľných systémov registrácie spoločenských zvierat v členských štátoch (2016/2540 (RSP)).


Renate Sommer v mene Skupiny Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov)
Julie Girling v mene skupiny ECR

Uznesenie Európskeho parlamentu o zavedení zlučiteľných systémov registrácie spoločenských zvierat v členských štátoch (2016/2540 (RSP)).  
B8‑0254/2016

Európsky parlament,

–  so zreteľom na vyhlásenie Komisie z 4. februára 2016 o zavedení zlučiteľných systémov registrácie spoločenských zvierat v členských štátoch,

–  so zreteľom na článok 43 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) o fungovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky,

–  so zreteľom na článok 114 ZFEÚ o vytvorení a fungovaní jednotného trhu,

–  so zreteľom na článok 168 ods. 4 ZFEÚ o opatreniach vo veterinárnej a fytosanitárnej oblasti,

–  so zreteľom na článok 169 ZFEÚ o opatreniach v oblasti ochrany spotrebiteľa,

–  so zreteľom na článok 13 ZFEÚ, v ktorom sa stanovuje, že Únia a členské štáty pri formulovaní a vykonávaní politík Únie v maximálnej miere prihliadajú na dobré životné podmienky zvierat, keďže ide o cítiace bytosti,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 576/2013 z 12. júna 2013 o nekomerčnom premiestňovaní spoločenských zvierat(1) a na vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 577/2013 z 28. júna 2013 o vzorových identifikačných dokladoch na nekomerčné premiestňovanie psov, mačiek a fretiek, o zostavení zoznamov území a tretích krajín a požiadavkách na formát, grafickú úpravu a jazyky vo vyhláseniach potvrdzujúcich súlad s určitými podmienkami stanovenými v nariadení (EÚ) č. 576/2013(2),

–  so zreteľom na smernicu Rady 92/65/EHS z 13. júla 1992, ktorou sa ustanovujú veterinárne požiadavky na obchodovanie so zvieratami, spermou, vajíčkami a embryami, na ktoré sa nevzťahujú veterinárne požiadavky ustanovené v osobitných právnych predpisoch Spoločenstva uvedených v prílohe A oddiele I k smernici 90/425/EHS, a na ich dovoz do Spoločenstva(3),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 15. apríla 2014 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zdraví zvierat(4),

–  so zreteľom na závery 3050. schôdze Rady pre poľnohospodárstvo a rybné hospodárstvo z 29. novembra 2010 o dobrých životných podmienkach psov a mačiek,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 338/97 z 9. decembra 1996 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi(5),

–  so zreteľom na vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 792/2012 z 23. augusta 2012, ktorým sa stanovujú pravidlá vzoru povolení, potvrdení a iných dokladov stanovených v nariadení Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Komisie (ES) č. 865/2006(6),

–  so zreteľom na spoločné vyhlásenie Dánska, Nemecka a Holandska o dobrých životných podmienkach zvierat zo 14. decembra 2014,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 19. mája 2015 o bezpečnejšej zdravotnej starostlivosti v Európe: zlepšenie bezpečnosti pacientov a boj proti antimikrobiálnej rezistencii(7),

–  so zreteľom na závery štúdie expertnej skupiny Companion Animals Multisectorial Interprofessional and Interdisciplinary Strategic Think Tank on Zoonoses (CALLISTO) (viacodvetvová medziprofesijná a interdisciplinárna strategická expertná skupina pre výskum zoonóz spoločenských zvierat),

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže Komisia financovala štúdiu o dobrých životných podmienkach psov a mačiek, ktoré sú predmetom obchodovania,

B.  keďže mimovládne organizácie, orgány presadzovania práva, príslušné orgány a veterinári predložili dôkazy o rastúcom nezákonnom obchodovaní so spoločenskými zvieratami, rozsiahlom zneužívaní režimu premiestňovania spoločenských zvierat, obchádzaní kontrol a falšovaní dokumentov;

C.  keďže sa predpokladá, že zneužívanie režimu premiestňovania spoločenských zvierat predstavuje tretí najvýnosnejší druh nezákonného obchodu v EÚ po obchode s narkotikami a zbraňami;

D.  keďže mimovládne organizácie, orgány presadzovania práva a príslušné orgány konštatujú čoraz častejšie väzby medzi nezákonným obchodovaním so spoločenskými zvieratami a závažnou a organizovanou trestnou činnosťou;

E.  keďže napriek nedávnym zlepšeniam pretrvávajú vážne obavy, pokiaľ ide o informácie poskytované v súvislosti s pasmi pre spoločenské zvieratá, najmä čo sa týka spôsobu overenia veku príslušného zvieraťa;

F.  keďže schengenský priestor nielenže umožňuje, aby občania cestovali medzi členskými štátmi bez pasu, ale tiež uľahčuje premiestňovanie zvierat, ktoré sa zvyčajne chovajú ako spoločenské zvieratá, vnútri Únie bez toho, aby boli podrobované kontrolám;

G.  keďže spoločenské zvieratá, s ktorými sa obchoduje nezákonne, sú často chované v zlých podmienkach, nedostatočne socializované a vystavené zvýšenému riziku ochorení;

H.  keďže 70 % nových ochorení, ktoré sa objavili u ľudí počas uplynulých desaťročí, je živočíšneho pôvodu a zvieratá bežne chované ako spoločenské zvieratá sú prenášateľmi viac než 100 zoonóz vrátane besnoty;

I.   keďže osoby, ktoré kúpia zle od chované spoločenské zvieratá, sú potom často konfrontované s nečakane vysokými nákladmi na veterinárnu starostlivosť alebo so smrťou ich nového zvieraťa;

J.  keďže väčšina členských štátov už zaviedla nejakú formu registrácie a/alebo identifikácie spoločenských zvierat; keďže väčšina týchto databáz nie je prepojená s databázou EÚ, čo znemožňuje plne sledovať pohyb spoločenských zvierat cez hranice EÚ;

K.  keďže nezákonné obchodovanie s voľne žijúcimi zvieratami je jednou z celosvetovo najrozsiahlejších trestných činností organizovaných naprieč hranicami štátov;

1.  zdôrazňuje pozitívny prínos spoločenských zvierat pre životy miliónov jednotlivých majiteľov a rodín v celej EÚ a opätovne tvrdí, že majitelia by mali mať možnosť cestovať so svojimi zvieratami bezpečným, kontrolovaným spôsobom naprieč celou Úniou;

2.  víta zlepšenia režimu premiestňovania spoločenských zvierat, ktoré sa zaviedlo nariadením (EÚ) č. 576/2013, okrem iného dodatočné bezpečnostné prvky v pasoch pre spoločenské zvieratá;

3.  so znepokojením upozorňuje na dôkazy mimovládnych organizácií, orgánov presadzovania práva, príslušných orgánov a veterinárov, z ktorých jasne vyplýva rastúce zneužívanie režimu premiestňovania spoločenských zvierat, ktorý sa využíva na obchodné účely;

4.  konštatuje, že nízka miera očkovania spoločenských zvierat, s ktorými sa obchoduje nezákonne, často znamená, že ich treba liečiť antibiotikami; zdôrazňuje, že sa tým zvyšuje riziko antimikrobiálnej rezistencie spoločenských zvierat; vyjadruje znepokojenie, že ide o ďalší rizikový faktor pre rozvoj a prenos antimikrobiálnej rezistencie u ľudí;

5.  uznáva, že hoci mnohé členské štáty majú zavedené záväzné systémy na identifikáciu a registráciu spoločenských zvierat, existujú rozdiely, pokiaľ ide o druh uchovávaných informácií, zvieratá, na ktoré sa vzťahujú požiadavky týkajúce sa identifikácie a registrácie, a úroveň správy, na ktorej sa informácie uchovávajú;

6.  domnieva sa, že zosúladené požiadavky týkajúce sa identifikácie a registrácie pre psy (canis lupus familiaris) a mačky (felis silvestris catus) by obmedzili priestor na falšovanie dokumentov a nezákonné obchodovanie, a teda by prispeli k ochrane verejného zdravia a zdravia zvierat a zabezpečeniu účinnej vysledovateľnosti v Únii;

7.  so znepokojením berie na vedomie rastúce nezákonné obchodovanie s voľne žijúcimi zvieratami, ktoré sú chované ako spoločenské zvieratá;

8.  domnieva sa, že zosúladené požiadavky týkajúce sa identifikácie a registrácie pre voľne žijúce zvieratá bežne chované ako spoločenské zvieratá by znamenali zúženie priestoru na nezákonné obchodovanie, lepšiu ochranu verejného zdravia a zdravia zvierat a biodiverzity a tiež zaistenie účinnej vysledovateľnosti v rámci Únie;

9.  vyzýva Komisiu, aby po nadobudnutí účinnosti nariadenia o prenosných chorobách zvierat prijala delegované nariadenie, ktorým určí pravidlá podľa článkov 108, 109 a 118 uvedeného nariadenia týkajúce sa podrobných harmonizovaných systémov prostriedkov a metód identifikácie a registrácie psov (canis lupus familiaris ) a mačiek (felis silvestris catus);

10.  vyzýva Komisiu, aby po nadobudnutí účinnosti nariadenia o prenosných chorobách zvierat zvážila prijatie delegovaného nariadenia, ktorým určí pravidlá podľa článkov 108, 109 a 118 uvedeného nariadenia týkajúce sa podrobných harmonizovaných systémov prostriedkov a metód identifikácie a registrácie týchto spoločenských zvierat, ako sú vymedzené v prílohe 1 k uvedenému nariadeniu: plazov, vtákov (všetkých druhov vtákov okrem kúr domácich, moriek, perličiek, kačíc, husí, prepelíc, holubov, bažantov, jarabíc a bežcov), hlodavcov a králikov, nie však ak sa používajú na výrobu potravín;

11.  vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že požiadavky uvedené v bodoch 10 a 11 zaručia, že preventívne a kontrolné opatrenia stanovené v nariadení o prenosných chorobách zvierat sa budú účinne uplatňovať a že sa uľahčí vysledovateľnosť týchto spoločenských zvierat, ich pohyb v členských štátoch a medzi nimi a ich vstup do Únie;

12.  vyzýva Komisiu, aby preskúmala dodatočné opatrenia na boj proti nezákonnému obchodovaniu so spoločenskými zvieratami uvedené v záveroch štúdie o dobrých životných podmienkach psov a mačiek, ktoré sú predmetom obchodovania, a aby bezodkladne uverejnila tieto závery;

13.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii.

(1)

Ú. v. EÚ L 178, 28.6.2013, s. 1.

(2)

Ú. v. EÚ L 178, 28.6.2013, s. 109.

(3)

Ú. v. ES L 268, 14.9.1992, s. 54.

(4)

Prijaté texty, P7_TA(2014)0381.

(5)

Ú. v. ES L 61, 3.3.1997, s. 1.

(6)

Ú. v. EÚ L 242, 7.9.2012, s. 13.

(7)

Prijaté texty, P8_TA(2015)0197.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia