Förfarande : 2016/2540(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0254/2016

Ingivna texter :

B8-0254/2016

Debatter :

Omröstningar :

PV 25/02/2016 - 7.14
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0065

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 174kWORD 66k
Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-0251/2016
17.2.2016
PE576.618v01-00
 
B8-0254/2016

till följd av ett uttalande av kommissionen

i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen


om införande av kompatibla system för registrering av sällskapsdjur i samtliga medlemsstater (2016/2540(RSP))


Renate Sommer för PPE-gruppen
Julie Girling för ECR-gruppen

Europaparlamentets resolution om införande av kompatibla system för registrering av sällskapsdjur i samtliga medlemsstater (2016/2540(RSP))  
B8-0254/2016

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av ett uttalande från kommissionen av den 4 februari 2016 om införande av kompatibla system för registrering av sällskapsdjur i samtliga medlemsstater,

–  med beaktande av artikel 43 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) avseende den gemensamma jordbrukspolitiken,

–  med beaktande av artikel 114 i EUF-fördraget avseende genomförandet av den inre marknaden och utvecklingen av dess funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 168.4 b i EUF-fördraget avseende åtgärder på veterinär- och växtskyddsområdet,

–  med beaktande av artikel 169 i EUF-fördraget avseende konsumentskyddsåtgärder,

–  med beaktande av artikel 13 i EUF-fördraget, som fastställer att unionen och medlemsstaterna vid utformning och genomförande av unionens politik fullt ut ska ta hänsyn till kraven på välfärd för djuren som kännande varelser,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 576/2013 av den 12 juni 2013 om förflyttning av sällskapsdjur utan kommersiellt syfte(1) och kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 577/2013 av den 28 juni 2013 om förlagan till identitetshandlingar för förflyttning av hundar, katter och illrar utan kommersiellt syfte, om fastställande av förteckningar över territorier och tredjeländer samt om krav på format, utformning och språk för de förklaringar som visar att vissa villkor som fastställs i förordning (EU) nr 576/2013(2) uppfyllts,

–  med beaktande av rådets direktiv 92/65/EEG av den 13 juli 1992 om fastställande av djurhälsokrav i handeln inom och importen till gemenskapen av djur, sperma, ägg (ova) och embryon som inte faller under de krav som fastställs i de specifika gemenskapsregler som avses i bilaga A.I till direktiv 90/425/EEG(3),

–  med beaktande av sin resolution av den 15 april 2014 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om djurhälsa(4),

–  med beaktande av slutsatserna från rådets (jordbruk och fiske) 3050:e möte av den 29 november 2010 om hundars och katters välbefinnande,

–  med beaktande av rådets förordning (EG) nr 338/97 av den 9 december 1996 om skyddet av arter av vilda djur och växter genom kontroll av handeln med dem(5),

–  med beaktande av kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 792/2012 av den 23 augusti 2012 om regler för utformning av tillstånd, intyg och andra dokument som föreskrivs i rådets förordning (EG) nr 338/97 om skyddet av arter av vilda djur och växter genom kontroll av handeln med dem och om ändring av kommissionens förordning (EG) nr 865/2006(6),

–  med beaktande av den gemensamma förklaringen om djurs välbefinnande från Danmark, Tyskland och Nederländerna av den 14 december 2014,

–  med beaktande av sin resolution av den 19 maj 2015 om säkrare hälso- och sjukvård i Europa: förbättring av patientsäkerheten och bekämpning av antimikrobiell resistens(7),

–  med beaktande av undersökningsslutsatserna från den sektorsövergripande, branschövergripande och tvärvetenskapliga strategiska tankesmedjan om sällskapsdjur och zoonoser Callisto,

–  med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Kommissionen har finansierat en undersökning om välbefinnandet hos hundar och katter som är föremål för handel.

B.  Icke-statliga organisationer, brottsbekämpande organ, behöriga myndigheter och veterinärer har avslöjat en ökande olaglig handel med sällskapsdjur, med omfattande missbruk av systemet för förflyttning av sällskapsdjur, undvikande av kontroller och förfalskning av handlingar.

C.  Missbruket av systemet för förflyttning av sällskapsdjur uppskattas nu vara den tredje mest lönsamma olagliga handeln inom EU, efter narkotika- och vapenhandeln.

D.  Icke-statliga organisationer, brottsbekämpande organ liksom behöriga myndigheter har i allt större utsträckning kopplat den olagliga handeln med sällskapsdjur till allvarlig och organiserad brottslighet.

E.  Trots att det nyligen skett förbättringar finns det fortfarande skäl till stor oro när det gäller uppgifterna i passen för sällskapsdjur, särskilt när det gäller hur man kan bevisa att den ålder som uppgivits för ett enskilt djur är korrekt.

F.  Det gränsfria Schengenområdet innebär inte endast att medborgarna kan resa utan pass mellan medlemsstaterna, utan det underlättar även förflyttningar utan kontroller inom unionen av djur som normalt hålls som sällskapsdjur.

G.  Sällskapsdjur som det bedrivs olaglig handel med är ofta illa uppfödda, bristfälligt socialiserade och utsatta för större sjukdomsrisker.

H.  Av de nya sjukdomar som brutit ut hos människor under de senaste årtiondena härrör 70 % från djur, och djur som normalt hålls som sällskapsdjur är smittbärare av över 100 zoonoser, inbegripet rabies.

I.   Köpare av illa uppfödda sällskapsdjur drabbas ofta av oväntat höga veterinärräkningar eller av att deras nya sällskapsdjur plötsligt dör.

J.  Majoriteten av medlemsländerna har redan krav för någon form av registrering och/eller identifiering av sällskapsdjur. Merparten av dessa databaser är ännu inte kopplade till en EU-databas, vilket förhindrar full spårbarhet när sällskapsdjur förs över EU-gränserna.

K.  Den olagliga handeln med vilda djur är en av de mest omfattande transnationella brottsliga verksamheterna i hela världen.

1.  Europaparlamentet understryker den positiva inverkan som sällskapsdjur har på miljontals enskilda ägares och familjers liv inom hela EU, och slår fast att ägare bör ha möjlighet att resa med sina sällskapsdjur på ett säkert och kontrollerat sätt över hela unionen.

2.  Europaparlamentet välkomnar de förbättringar av systemet för förflyttning av sällskapsdjur som införts genom förordning (EU) nr 576/2013 och som även inbegriper ytterligare säkerhetsdetaljer i passen för sällskapsdjur.

3.  Europaparlamentet noterar med oro de bevis från icke-statliga organisationer, brottsbekämpande organ, behöriga myndigheter och veterinärer som klart och tydligt avslöjar ett ökat olagligt missbruk av systemet med förflyttning av sällskapsdjur, vilket utnyttjas för kommersiella ändamål.

4.  Europaparlamentet konstaterar att den låga vaccinationsgraden bland de sällskapsdjur som är föremål för olaglig handel ofta innebär att de måste behandlas med antibiotika. Parlamentet betonar att detta ökar risken för antimikrobiell resistens hos sällskapsdjur. Parlamentet hyser oro över att detta är en ytterligare riskfaktor för utveckling och spridning av antimikrobiell resistens hos människor.

5.  Europaparlamentet inser att samtidigt som många medlemsstater har obligatoriska system för identifiering och registrering av sällskapsdjur förekommer det skillnader när det gäller vilken typ av information som lagras, vilka djur som omfattas av kraven på identifiering och registrering och på vilken myndighetsnivå som informationen hanteras.

6.  Europaparlamentet anser att kompatibla system för kraven på registrering av hundar (Canis lupus familiaris) och katter (Felis silvestris catus) skulle minska möjligheterna att förfalska handlingar och idka olaglig handel, vilket sålunda skulle bidra till skyddet av folkhälsan och djurens hälsa samt sörja för en effektiv spårbarhet inom unionen.

7.  Europaparlamentet noterar med oro den ökande olagliga handeln med vilda djur som hålls som sällskapsdjur.

8.  Europaparlamentet anser att kompatibla system för kraven på identifiering och registrering av vilda djur som hålls som sällskapsdjur skulle minska möjligheterna att idka olaglig handel, bidra till ett bättre skydd av folkhälsan och djurens hälsa samt skydda den biologiska mångfalden, och även sörja för en effektiv spårbarhet inom unionen.

9.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att när förordningen om överförbara djursjukdomar träder i kraft omgående anta en delegerad akt med bestämmelser i enlighet med artiklarna 108, 109 och 118 i den förordningen, avseende detaljerade kompatibla system för tillvägagångssätten och metoderna för identifiering och registrering av hundar (Canis lupus familiaris) och katter (Felis silvestris catus).

10.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att när förordningen om överförbara djursjukdomar träder i kraft vidta åtgärder för att anta delegerade akter med bestämmelser i enlighet med artiklarna 108, 109 och 118 i den förordningen avseende kompatibla system för tillvägagångssätten och metoderna för identifiering och registrering av följande sällskapsdjur, enligt definitionen i bilaga I till samma förordning: reptiler, fåglar (exemplar av andra fågelarter än tamhöns, kalkoner, pärlhöns, ankor, gäss, vaktlar, duvor, fasaner, rapphöns och strutsfåglar), samt gnagare och kaniner, utom de som är avsedda för livsmedelsproduktion.

11.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att kraven i punkterna 10 och 11 säkerställer att de åtgärder för förebyggande och kontroll av sjukdomar som fastställs i förordningen om överförbara djursjukdomar tillämpas effektivt och att de underlättar möjligheten att spåra dessa sällskapsdjur, deras förflyttningar inom och mellan medlemsstaterna samt deras införsel i unionen.

12.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att undersöka de ytterligare åtgärder för att bekämpa olaglig handel med sällskapsdjur som nämns i slutsatserna till undersökningen om välbefinnandet hos hundar och katter som är föremål för handel, och att utan dröjsmål offentliggöra dessa slutsatser.

13.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen.

(1)

EUT L 178, 28.6.2013, s. 1.

(2)

EUT L 178, 28.6.2013, s. 109.

(3)

EGT L 268, 14.9.1992, s. 54.

(4)

Antagna texter, P7_TA(2014)0381.

(5)

EGT L 61, 3.3.1997, s. 1.

(6)

EUT L 242, 7.9.2012, s. 13.

(7)

Antagna texter, P8_TA(2015)0197.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy