Процедура : 2015/2791(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0255/2016

Внесени текстове :

B8-0255/2016

Разисквания :

Гласувания :

PV 25/02/2016 - 7.10
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0061

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 532kWORD 124k
17.2.2016
PE576.619v01-00
 
B8-0255/2016

за приключване на разисквания по изявление на Комисията

съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността


относно започването на преговори за споразумение за свободна търговия между Европейския съюз и Тунис (2015/2791(RSP))


Бернд Ланге, Мариел дьо Сарнез от името на комисията по международна търговия
ИЗМЕНЕНИЯ

Резолюция на Европейския парламент относно започването на преговори за споразумение за свободна търговия между Европейския съюз и Тунис (2015/2791(RSP))  
B8‑0255/2016

Европейският парламент,

–  като взе предвид започването на преговори на 13 октомври 2015 г. за споразумение за свободна търговия между Европейския съюз и Тунис,

–  като взе предвид изявленията на члена на Комисията Сесилия Малмстрьом на 13 октомври 2015 г. в Тунис по повод започването на преговорите за сключване на цялостно и задълбочено споразумение за свободна търговия между Съюза и Тунис,

–  като взе предвид решението от 9 октомври 2015 г. за присъждане на Нобеловата награда за мир за 2015 г. на Квартета за национален диалог, представляващ тунизийското гражданско общество,

–  като взе предвид заключенията на Съвета на Европейския съюз относно Тунис от 20 юли 2015 г.(1),

–  като взе предвид препоръка № 1/2015 на Съвета за асоцииране ЕС – Тунис от 17 март 2015 година относно изпълнението на плана за действие ЕС – Тунис (2013 – 2017 г.), с който се прилага привилегированото партньорство в рамките на европейската политика на съседство(2),

–  като взе предвид решение № 534/2014/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за предоставяне на макрофинансова помощ на Република Тунис, както и предоставянето на първи транш на 26 април 2015 г.(3),

–  като взе предвид извършените от Ecorys анализи относно въздействието на търговията върху устойчивото развитие, които са в подкрепа на преговорите за задълбочено и всеобхватно споразумение за свободна търговия между Европейския съюз и Тунис(4),

–  като взе предвид оценката на въздействието върху устойчивото развитие по отношение на Евро-средиземноморска зона за свободна търговия, окончателния доклад на проекта на оценката на въздействието по отношение на Евро-средиземноморската зона за свободна търговия и проекта за консултация, осъществена през септември 2007 г. от Център за изследвания относно проучването на въздействието към Института за политика и управление на развитието на Университета в Манчестър(5),

–  като взе предвид Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Република Тунис, от друга страна(6),

–  като взе предвид съвместното съобщение на Европейската комисия и на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност от 18 ноември 2015 г., озаглавено „Преразглеждане на политиката за съседство“,

–  като взе предвид своите предходни резолюции относно Съюза за Средиземноморието и относно държавите от южното съседство, по-специално своята резолюция от 10 май 2012 г. относно „Търговия за промяна“: търговската и инвестиционна стратегия на ЕС за Южното Средиземноморие след революциите на Арабската пролет“(7),

–  като взе предвид предложението за резолюция на комисията по международна търговия,

–  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

–  като взе предвид член 21 от Договора за Европейския съюз (ДЕС) и членове 3, 207 и 218 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),

A.  като има предвид, че отношенията между Европейския съюз и Тунис са тесни и датират от много отдавна, че Европейският съюз е първият търговски партньор на Тунис и че Тунис е тридесет и четвъртият партньор на Съюза;

Б.  като има предвид, че първото споразумение за търговско сътрудничество, сключено между двата партньора, датира от 1969 г. и че Тунис е първата държава от Южното Средиземноморие, която е подписала споразумение за асоцииране с Европейския съюз през 1995 г.;

В.  като има предвид, че на 13 октомври 2015 г. Европейският съюз и Тунис започнаха преговори за сключване на амбициозно споразумение за свободна търговия въз основа на мандат, приет на 14 декември 2011 г. с единодушие от държавите – членки на ЕС, и че първият цикъл се проведе от 19 до 22 октомври 2015 г.;

Г.  като има предвид, че предварителните разговори между Европейския съюз и Тунис по сключването на задълбочено и всеобхватно споразумение за свободна търговия продължиха четири години и че Тунис сформира национална комисия за определяне на приоритетите си;

Д.  като има предвид, че задълбочаването на търговските отношения между Европейския съюз и Тунис посредством сключването на амбициозно партньорство за търговия трябва да отвори възможности за растеж и сближаване на икономиките на Тунис и на Европейския съюз; като има предвид, че настоящето партньорство трябва да допринесе за политическата и демократичната стабилизация на Тунис;

Е.  като има предвид, че търговското партньорство се вписва в по-широката рамка на отношенията на съседство между Европейския съюз и Тунис, уредени чрез Eвро-средиземноморското споразумение за асоцииране от 1995 г., което предвижда създаването на зона за свободна търговия и включва разпоредби относно селското стопанство и услугите; като има предвид, че Съветът за асоцииране ЕС – Тунис прие на 17 март 2015 г. нов план за действие, с който се прилага привилегированото партньорство, с оглед постигането на висока степен на икономическа интеграция; като има предвид, че преразглеждането на европейската политика за съседство трябва да насърчава общите ценности и интереси на Съюза и на Тунис, приобщаващото социално-икономическо развитие и създаването на работни места за младите хора и да води до икономическа стабилизация;

Ж.  като има предвид, че Тунис, която е люлката на събитията, известни под наименованието „Арабска пролет“ е единствената държава от района на Близкия и Средния Изток и Северна Африка, в която беше започнат процес на демократичен и политически преход и че в това отношение тя представлява пример за целия регион;

З.  като има предвид, че политическата стабилност и икономическото развитие вървят ръка за ръка и че това споразумение за търговия трябва да има за цел предлагането на реални перспективи за тунизийската и европейската икономика;

И.  като има предвид, че паралелно с тези преговори, Европейският съюз трябва да продължи и да укрепи подкрепата, която предоставя на Тунис и да предостави на страната в хода на преговорите, както и в периода на прилагане на разпоредбите на споразумението подходяща и целесъобразна финансова и техническа помощ, като развие действително партньорство, при което интересите на населението от двете страни на Средиземно море да бъдат взети предвид;

Й.  като има предвид, че Тунис и Европейският съюз имат интерес да насърчават и укрепват процеса на регионална интеграция „юг – юг“ между Тунис и съседните държави, особено посредством Споразумението от Агадир, и че преговорите между ЕС и Тунис за свободна търговия трябва да допълнят тези усилия; като има предвид, че преговорите между Тунис и ЕС по споразумението за свободна търговия трябва да допълнят тези усилия;

K.  като има предвид, че демократичният преход на Тунис продължава да бъде пример за другите държави в региона; че на 26 януари 2014 г. Националното учредително събрание прие новата конституция на Тунис; и че тя е пример в областта на защитата на правата и свободите; както и че на 21 декември 2014 г. г-н Бежи Каид ас-Себси беше избран за президент на Република Тунис след произвеждането на свободни, плуралистични и прозрачни избори;

Л.  като има предвид, че гражданското общество на Тунис, със своя динамизъм и със своето равнище на образование, играе съществена роля в прехода на държавата към демокрация; че то трябва да продължи да бъде тясно приобщено към процеса на политическите разисквания, включително към водените в момента преговори;

M.  като има предвид, че присъждането на Нобеловата награда за мир на тунизийския квартет за национален диалог представлява признание за положените усилия за консолидиране на демокрацията, но също така и насърчаване да се продължи по същия път; като има предвид, че е наложително да се сключи безупречно споразумение, чието естество да успокои изразените от гражданското общество тревоги;

Констатация за икономическото, политическото и социалното положение в Тунис

1.  решително осъжда терористичните нападения, извършени в Тунис през последните месеци, които доведоха до множество жертви; счита, че Тунис е изправена пред изключително висока терористична заплаха и припомня, че атентатът от 24 ноември 2015 г., насочен срещу службите за сигурност на президента, терористичните нападения от 26 юни 2015 г. в Сус и атентатът от 18 март в музея „Бардо“ сериозно влошиха туристическите прогнози за лятото на 2015 г., докато туризмът и свързаните с него сектори представляват 15 % от БВП на страната; изразява цялостната си солидарност с Тунис и потвърждава своята подкрепа за тунизийските органи в борбата им срещу тероризма, при зачитане на правата на човека и принципите на правовата държава;

2.  отбелязва, че икономиката на Тунис е изправена пред значителни затруднения, че темпът на растеж на БВП беше 2,3% през 2014 г., че процентът на безработица през 2015 г. достига 15% от активното население, че 28,6% от завършилите висше образование са без работа, както и че младежката безработица в Тунис се увеличава;

3.  посочва, че съществува очевиден демографски и икономически дисбаланс между Европейския съюз и Тунис, и че той обосновава асиметрична и постепенна стратегия във воденето на преговорите;

4.  припомня, че Тунис се характеризира с големи регионални различия между столицата Тунис и другите региони на страната, с много големи разлики в развитието между брега и централните зони на страната, по-специално в областта на равнището на безработица, достъпа до здравеопазване и образование, и че тези различия биха могли да се задълбочат в резултат на изменението на климата;

5.  припомня, че пазарът на труда в Тунис се характеризира с различия между различните сектори, засегнати от споразумението за търговия, които, ако не бъдат преодолени, заплашват да доведат до излишък на работна сила в сектора на селското стопанство и до изчезване на други важни сектори за икономическата диверсификация в Тунис, като производството или минната промишленост;

6.  отбелязва, че процесът на демократичен преход на Тунис е най-успешният в региона и че страната избра уникален модел на политика и стопанско развитие сред страните по южния бряг на Средиземно море, и призовава Европейската комисия да вземе изцяло предвид този факт в преговорите; счита, че Съюзът трябва да предприеме всички възможни мерки, за да подкрепи Тунис в демократичния му преход към стабилно и плуралистично общество;

7.  отбелязва, че Тунис търпи последиците на твърде нестабилната регионална обстановка, по-конкретно поради конфликта в Либия и спорадичните изблици на насилие в Алжир – две погранични държави;

8.  отбелязва, че Тунис е приел повече от 1,8 милиона либийски бежанци и че тази цифра съответства на 16% от общия брой на населението на Тунис;

Условия за успеха на споразумението за търговия между Европейския съюз и Тунис

9.  приветства започването на преговори през есента на 2015 г. за сключване на споразумение за свободна търговия между Европейския съюз и Тунис въз основа на мандата, приет през 2011 г. от Съвета след „Арабската пролет“; отбелязва, че от 2011 г. насам Тунис укрепи демократичния преход с приемането на новата си конституция на 26 януари 2014 г. и с организирането на парламентарни и президентски избори, които бяха проведени съответно на 26 октомври и 23 ноември 2014 г.;

10.  счита, че посоченото споразумение надхвърля единствено търговското измерение, и че то задължително трябва да си постави за цел да допринесе за стабилността на Тунис, за консолидирането на демокрацията на страната и за съживяване на икономиката й, като окаже положително въздействие както върху потребителските цени и заетостта, така и върху заплатите на квалифицираните и неквалифицираните работници и върху намаляването на неравенството; призовава съдържанието на споразумението да отговори на тези основни предизвикателства, преди то да бъде сключено;

11.  настоятелно призовава преговарящите да сключат постепенно и асиметрично споразумение, което да отчита значителните икономически различия между двете страни, да проявява гъвкавост, реактивност, иновация, прозрачност и капацитет за адаптиране, да има предвид, че споразумението, което е от полза за двете страни, трябва да бъде сключено преди всичко в полза на икономиката и обществата на ЕС и Тунис, и, разбира се, при зачитане на особеностите, чувствителността, на културата и на местните социално-икономически области, без отклоняване на вътрешнорегионалната търговия между Тунис и държавите от региона;

12.  приветства факта, че тунизийското правителство представи план за реформи на икономиката за период от пет години (2015—2020 г.), имащ за цел да намали равнището на безработица, регионалните различия в страната и да диверсифицира икономическата структура; счита, че споразумението за свободна търговия трябва да бъде съгласувано с целите на посочения план;

13.  припомня, че става въпрос за първите търговски преговори от такъв мащаб за Тунис, и че поради това е важно отварянето на тунизийските икономически сектори да се извършва поетапно, постепенно и асиметрично, и то да предвижда преходни периоди за чувствителните сектори, като се изключват от преговорите някои продукти, които страните са счели за чувствителни;

14.  счита, че е важно Тунис да получава от Европейския съюз значителна финансова, техническа помощ и подкрепа за търговските преговори за правилното прилагане на различните разпоредби от Споразумението за свободна търговия; призовава финансовата помощ да се предоставя по прозрачен начин и да носи действителни ползи на тези, за които е предназначена;

15.  приветства предоставената от Европейската инвестиционна банка подкрепа за множество проекти в Тунис; подчертава, че посочената подкрепа допринася за диверсификацията на икономиката на Тунис, както и за създаването на работни места, най-вече за младите хора;

16.  приветства факта, че Европейският съюз превърна Тунис в една от приоритетните държави на своята политика за съседство сред държавите от Южното Средиземноморие, както и че Съюзът отпусна заем в размер на 300 милиона евро за Тунис под формата на макрофинансова помощ за провеждането на икономически реформи;

17.  все пак призовава Европейския съюз, неговите държави членки, ЕИБ и ЕБВР да продължат да подкрепят Тунис и да оптимизират своите програми за помощ и подкрепа, включително чрез въвеждане на самостоятелни извънредни автономни търговски мерки и евентуално предоговаряне на заеми в случай на дисбаланс на платежния баланс, за да подпомогнат Тунис в укрепването на демократичния процес; приветства въвеждането от някои държави членки на „партньорства за трансформирането на Тунис“; призовава Европейския съюз да продължи програмата си за намаляване на регионалните неравенства в областта на достъпа до основно медицинско обслужване;

18.  призовава Европейския съюз да вземе предвид специфичното положение на Тунис в преговорите, по-специално по отношение на крехкия демократичен преход и разликата в икономическото развитие между Съюза и Тунис, като винаги има предвид, че най-добрите решения са тези, които носят ползи за двете страни;

19.  призовава Комисията да следи за това тези преговори да донесат бързи конкретни ползи за икономиките на ЕС и Тунис в ключови сектори, както и за всички заинтересовани страни, по-конкретно МСП и микропредприятията;

20.  подчертава, че настоящото споразумение трябва да допринесе за развитието и диверсификацията на икономиката на Тунис, която понастоящем се основава преди всичко на селското стопанство, за намаляване на регионалните различия и че споразумението трябва да донесе конкретни ползи за всички тунизийци и за всички европейци;

21.  приветства факта, че тунизийската държава е предприела значителни социални и икономически реформи; настоява тези реформи да продължават, включително по време на преговорите, така че страната да може да извлича максимална полза от споразумението;

22.  счита, че споразумението трябва да допринесе за задълбочаването на икономическото сътрудничество между Европейския съюз и Тунис, което вече е силно развито благодарение на премахването на митата върху промишлените продукти в съответствие със споразумението за асоцииране; предлага следователно новото наименование „икономическо партньорство между Европейския съюз и Тунис“;

23.  насърчава много настоятелно Комисията и тунизийското правителството да създадат ясен и точен процес на участие на гражданското общество в Тунис и ЕС по време на преговорите и да проявяват новаторство; в тази връзка изразява задоволство от ролята на гражданското общество в Тунис в първия кръг от преговори и призовава консултациите да бъдат открити, прозрачни и да вземат в по-голяма степен под внимание разнообразието на компонентите на тунизийското гражданско общество, като се опират на най-добрите практики, подобно на установените в рамките на подобни преговори;

24.  приветства в това отношение интернет сайта, създаден от Министерство на търговията и занаятите, посветен на оповестяването на ЗВССТ на обществеността, както и готовността на преговарящите да публикуват окончателния текст на три езика; счита, че гражданското общество в Тунис също би могло да участва в преговорите посредством комитет за надзор на оценките на въздействието;

25.  настоятелно призовава Съвета да оповести мандата за преговори, приет от държавите членки с единодушие на 14 декември 2011 г.;

26.  призовава за установяване на редовен диалог по време на преговорите между тунизийските и европейските парламентаристи; приветства в тази връзка създаването на Съвместен парламентарен комитет (СПК) ЕС – Тунис, който ще изпълнява централна роля, като дава възможност на европейските и на тунизийските парламентаристи да се срещат редовно и да извършват действителен мониторинг на преговорите по Споразумението за свободна търговия;

27.  призовава този диалог да позволи извършването на по-добра оценка на очакванията и опасенията на двете страни и следователно чрез него да се подобрят условията на споразумението;

28.  припомня, че Съюзът за Средиземноморието подкрепя разработването на конкретни проекти в региона и в този смисъл може да предостави експертен опит по време на преговорите по споразумението;

29.  призовава за провеждане на строги и прозрачни оценки на въздействието и секторни оценки от двете страни, включително от Европейския парламент с участието на експерти от Тунис, относно последиците от споразумението в различни области, по-специално в областта на услугите, обществените поръчки, конкурентоспособността на МСП, заетостта, селското стопанство, околната среда или всякакъв друг приоритетен сектор; отбелязва, че Тунис желае да се обърне незабавно за подкрепа към тунизийски специалисти, за да гарантира надеждността на данните от проучването на въздействието в Тунис;

30.  настоява тези оценки на въздействието и секторни оценки да бъдат финансирани от Европейския съюз, и, в съответствие с искането на няколко организации на гражданското общество в Тунис, да бъдат предшествани от последваща оценка на социално-икономическото въздействие на споразумението за асоцииране от 1995 г.;

31.  призовава Комисията да определи възможно най-скоро смесения или изключителния характер на споразумението и отправя искане към нея да включи още от началото на дискусиите националните парламенти на държавите членки в разискванията;

32.  подчертава, че екологичните условия в Средиземноморския басейн, по-специално недостига на вода, което е в ущърб на селскостопанската дейност, трябва да бъдат взети предвид по време на преговорите, както и че следва да се насърчава устойчив икономически модел по отношение на околната среда и при управлението на природните ресурси;

33.  подчертава, че търговските преговори с Тунис се вписват в по-широкия контекст на евро-средиземноморските търговски отношения; настоява десетата конференция на министрите на търговията от Съюза за Средиземноморието, отлагана за неопределено време от 2013 г. насам, да бъде свикана в близко време, за да се разгледат търговските предизвикателства в региона и да се установят работните приоритети за следващите години;

Секторна визия при преговорите

34.  призовава в споразумението да се отдаде достатъчно значение на сектора на услугите, който представлява значителен потенциал за растеж на икономиката на Тунис, и който следва да привлече стратегически инвестиции; счита, че, тъй като това търговско договаряне е първото от този мащаб за Тунис, в главата относно услугите следва да се посочват изрично секторите, в които страните желаят да поемат ангажименти по отношение на достъпа до пазара или на национално третиране;

35.  припомня, че публичният сектор е от ключово значение за Тунис и че в него е концентрирана преобладаващата част от тунизийските квалифицирани работни места;

36.  припомня, че в Тунис има многобройни новосъздадени предприятия, много динамични микропредприятия и МСП в областта на високите технологии и отправя искане споразумението да благоприятства техния капацитет за развитие и интернационализация; отбелязва искането на Тунис за включване в споразумението на амбициозни и балансирани разпоредби относно електронната търговия;

37.  призовава и двете страни да насърчават, включително чрез съвместни инициативи, растежа на заетостта – основно условие за икономическото възстановяване и политическата стабилност в Тунис;

38.  счита, че споразумението трябва да бъде от полза за дребните производители и предприемачи в Тунис, които са абсолютно необходими за икономическата структура на Тунис; насърчава развитието на редовен диалог между предприемачи, професионални организации и организации за обучение, което ще позволи по-специално да се насърчават добрите практики и да се разберат по-добре затрудненията и очакванията на всеки един;

39.  счита, че в рамките на договарянето на глава относно конкуренцията е необходимо да се действа предпазливо, постепенно и гъвкаво, като се има предвид стратегическият характер на държавните помощи за икономическото развитие на Тунис;

40.  припомня, че е важно да се създадат камари за двустранна търговия, които ще представляват постоянни форуми, позволяващи на различните участници да създават партньорства помежду си и да развиват своите търговски и икономически дейности;

41.  призовава Комисията да улесни издаването на визи за краткосрочно пребиваване за предоставянето на услуги от тип „Мобилност IV“, които налагат пътуване на хора за ограничен период и при конкретни условия, предвидени в договорите и националното законодателство; подчертава, че нищо в споразумението не трябва да пречи на Европейския съюз и неговите държави членки да прилагат мерки за регулиране на влизането или временното пребиваване на физически лица на своя територия, включително мерките, необходими за осигуряване на организираното движение на физически лица извън неговите граници, като например установяването на условия за влизане;

42.  изразява желание това споразумение да допринесе за трайно постигане на благоприятна среда в Тунис, стимулираща дългосрочни инвестиции в ключови икономически сектори, които имат голяма добавена стойност, като туризма, енергетиката, включително възобновяемите енергийни източници, услугите в областта на високите технологии, цифровата икономика и обмена на данни; призовава Комисията да включи глава относно инвестициите с цел улесняване на преките чуждестранни инвестиции между Европейския съюз и Тунис и да ускори създаването на евро-средиземноморския механизъм за улесняване на инвестициите и обмена, който ще позволи събирането на подходяща информация и данни, ще засили търговските партньорства и ще бъде от полза по-специално на Тунис;

43.  счита, че споразумението следва да включва разпоредби относно обществените поръчки, като се договори внимателно степента на отваряне, както от страна на ЕС, така и от страна на Тунис, и като се отчитат структурата и специфичните условия на тунизийската икономика;

44.  счита, че Европейският съюз и Тунис могат само да спечелят от един по-добър взаимен достъп до селскостопанските си пазари и че споразумението трябва да допринесе за намаляването на митническите тарифи, премахването на нетарифните бариери и подобряването на процедурите, свързани с износа;

45.  отбелязва, че Тунис постави акцент върху развитието на биологично земеделие и че посредством това споразумение тунизийските продукти, които произхождат от този вид земеделие, трябва да имат възможност за достъп до нови пазари;

46.  желае преговорите да не бъдат в ущърб на икономиката на нито една от двете страни; призовава Съюза и Тунис да отчитат факта, че съществуват няколко чувствителни селскостопански сектори от двете страни на Средиземноморието, за които ще трябва да бъдат договорени по време на процеса на преговори изчерпателни списъци с преходни периоди и подходящи квоти и, ако е необходимо – тяхното изключване от обхвата на преговорите;

47.  насърчава Комисията да договори въвеждането на строги стандарти и на високо качество в санитарната и фитосанитарната област, и за разрешаването на ветеринарните проблеми и проблемите, свързани с контрола на меса, плодове и зеленчуци, които продължават да съществуват в Тунис; призовава Комисията да предвиди специфични мерки за техническа помощ за подпомагане на тунизийските производители да спазват по-строгите санитарни и фитосанитарни стандарти на Европейския съюз;

48.  счита, че споразумението трябва да допринася за определянето на стандарти за високо качество в областта на устойчивото развитие, особено по отношение на социалните стандарти;

49.  очаква правителството на Тунис и европейските институции да изготвят подходящи разпоредби, за да се определи ясно произходът и проследяването на тунизийските продукти, и да се гарантира по-голяма прозрачност за производителите, посредниците и потребителите;

50.  желае споразумението да включва амбициозна глава относно секторите на правата върху интелектуалната собственост, в т.ч. признаването и засилването на защитата на географските указания, гарантиращи пълно и цялостно признаване на географските указания в Европейския съюз и в Тунис, проследимостта на съответните продукти и защитата на ноу-хау на производителите;

51.  призовава Комисията да разшири защитата на географските указания с цел обхващане на неселскостопанските продукти по-специално за това споразумение, тъй като Тунис от своя страна ги признава;

52.  изразява желание споразумението да позволи на промишлеността на Тунис да се модернизира и да засили своя експертен опит с цел да обхваща по-широки части от веригите за доставки на произведените продукти и следователно да разчита на по-високи равнища на компетентност и да наема на място по-квалифициран персонал;

53.  призовава Комисията да включи в споразумението амбициозна глава относно енергетиката и суровините, което да позволи засилване на научноизследователската дейност и сътрудничеството в секторите на електроенергията, газа, вятърната енергия, слънчевата енергия, както и енергията от други възобновяеми източници;

54.  изразява желание във връзка с настоящото споразумение да се укрепи научното сътрудничество между университетите, научноизследователските центрове и институтите за обучение в Европа и в Тунис в областта на научните изследвания, иновациите, разработването на нови технологии и, по-общо, културата и образованието, и тези инициативи да могат също така да допринасят за подпомагане на пазара на труда в Тунис;

55.  приветства факта, че Тунис е включен в европейската изследователска програма „Хоризонт 2020“, и настоятелно призовава Комисията и правителството на Тунис да включат в споразумението амбициозна глава относно устойчивото развитие, като насърчават високи социални и трудови стандарти в съответствие с разпоредбите на конвенциите на Международната организация на труда (МОТ) и с екологичните стандарти, предвидени в многостранните споразумения в тази област;

56.  припомня, че Тунис е ратифицирал всички конвенции на МОТ, но според независим надзорен орган държавата трябва да положи повече усилия за насърчаване на високи трудови стандарти; изразява желание ЗВССТ да помогне на Тунис да разработи социални и трудови стандарти, които предоставят защита в по-голяма степен, по-специално по отношение на зачитането на синдикалните права; очаква, че ЗВССТ, в контекста на демократичния преход и на терористичната заплаха в Тунис, ще насърчава укрепването на принципите на правовата държава и основните свободи, по-специално свободата на сдружаване, на изразяване на мнение и на информация;

57.  призовава Комисията да включи в текста на споразумението клауза за правата на човека, по силата на която Европейският съюз да може да преустанови едностранно прилагането на споразумението в случай на нарушаване на правата на човека от договаряща страна;

58.  призовава страните да обмислят въвеждането на клауза за добро управление в областта на данъчното облагане, въз основа на работата на Платформата по въпросите на доброто управление в областта на данъчното облагане на Европейската комисия, за да се избегне всякакво положение на двойно избягване на данъчно облагане;

59.  приветства общия интерес от задълбочаване на партньорството за мобилност, установено на 3 март 2014 г., и желае разработване на споразумение за облекчаване на визовия режим и на споразумение за обратно приемане;

60.  в случай на действителна или евентуална вреда по отношение на един или няколко търговски сектори, засегнати от споразумението, призовава европейските институции да приемат подходящи мерки за компенсация;

61.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията.

 

(1)

  Заключения 11076/15 RELEX 626 на Съвета на Европейския съюз от 20.7.2015 г.

(2)

  ОВ L 151, 18.6.2015 г., стр. 25.

(3)

  ОВ L 151, 21.5.2014 г., стр. 9.

(4)

   http://www.trade-sia.com/tunisia/the-study/?lang=fr.

(5)

http://www.sia-trade.org/emfta.

(6)

ОВ L 97, 30.0.1998 г., стр. 2.

(7)

Приети текстове от тази дата, P7_TA(2012)0201.

Правна информация - Политика за поверителност