Postup : 2015/2791(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0255/2016

Předložené texty :

B8-0255/2016

Rozpravy :

Hlasování :

PV 25/02/2016 - 7.10
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0061

NÁVRH USNESENÍ
PDF 303kWORD 114k
17.2.2016
PE576.619v01-00
 
B8-0255/2016

předložený na základě prohlášení Komise

v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu


o zahájení jednání o dohodě o volném obchodu mezi Evropskou unií a Tuniskem (2015/2791(RSP))


Bernd Lange, Marielle de Sarnez za Výbor pro mezinárodní obchod

Usnesení Evropského parlamentu o zahájení jednání o dohodě o volném obchodu mezi Evropskou unií a Tuniskem (2015/2791(RSP))  
B8‑0255/2016

Evropský parlament,

–  s ohledem na zahájení jednání o dohodě o volném obchodu mezi Evropskou unií a Tuniskem dne 13. října 2015,

–  s ohledem na prohlášení komisařky Cecilie Malmströmové ze dne 13. října 2015 v Tunisu u příležitosti zahájení jednání o prohloubené a komplexní dohodě o volném obchodu mezi EU a Tuniskem,

–  s ohledem na rozhodnutí ze dne 9. října 2015 udělit Nobelovu cenu míru za rok 2015 členům tuniského Kvartetu pro národní dialog, kteří zastupují tuniskou občanskou společnost,

–  s ohledem na závěry Rady Evropské unie o Tunisku ze dne 20. července 2015(1),

–  s ohledem na doporučení Rady přidružení EU-Tunisko č. 1/2015 ze dne 17. března 2015 k provádění akčního plánu EU-Tunisko (2013–2017), kterým se provádí privilegované partnerství v rámci evropské politiky sousedství(2),

–  s ohledem na rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 534/2014/EU ze dne 15. května 2014 o poskytnutí makrofinanční pomoci Tuniské republice a na zpřístupnění první části pomoci dne 26. dubna 2015(3),

–  s ohledem na analýzy společnosti Ecorys o dopadech obchodu na udržitelný rozvoj, které podpořily jednání o rozsáhlé a komplexní dohodě o volném obchodu mezi Evropskou unií a Tuniskem(4),

–  s ohledem na posouzení dopadu na udržitelný rozvoj (SIA) evropsko-středomořské oblasti volného obchodu (EMFTA), závěrečnou zprávu projektu SIA-EMFTA a na návrh ke konzultaci ze září 2007, které vypracovalo Středisko pro výzkum posouzení dopadu Institutu pro rozvojovou politiku a řízení Univerzity v Manchesteru(5),

–  s ohledem na evropsko-středomořské dohody o přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Tuniskem na straně druhé(6),

–  s ohledem na společné sdělení Evropské komise a vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku ze dne 18. listopadu 2015 nazvané „Přezkum politiky sousedství“,

–  ohledem na svá předchozí usnesení o Unii pro Středomoří a o zemích jižního sousedství, a zejména na své usnesení ze dne 10. května 2012 o strategii Obchodem za změnu: obchodní a investiční strategie EU pro oblast jižního Středomoří po arabském jaru(7),

–  s ohledem na návrh usnesení Výboru pro mezinárodní obchod,

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

–  s ohledem na článek 21 Smlouvy o Evropské unii (SEU) a na články 3, 207 a 218 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU),

A.  vzhledem k tomu, že vztahy mezi Evropou a Tuniskem jsou velmi blízké a sahají až do dávné minulosti; vzhledem k tomu, že Evropská unie je hlavním obchodním partnerem Tuniska a že Tunisko je 34. partnerem Unie;

B.  vzhledem k tomu, že první dohoda o obchodní spolupráci byla mezi těmito dvěma partnery uzavřena v roce 1969 a že v roce 1995 se Tunisko stalo první zemí jižního Středomoří, která s Evropskou unií podepsala dohodu o přidružení;

C.  vzhledem k tomu, že dne 13. října 2015 zahájily Evropská unie a Tunisko jednání o uzavření ambiciózní dohody o volném obchodu na základě mandátu jednomyslně přijatého dne 14. prosince 2011 členskými státy Unie, a že první kolo těchto jednání se uskutečnilo ve dnech 19. až 22. října 2015;

D.  vzhledem k tomu, že předběžná jednání mezi Evropskou unií a Tuniskem o prohloubené a komplexní dohodě o volném obchodu trvala čtyři roky a že Tunisko zřídilo vnitrostátní komisi pro vymezení vlastních priorit;

E.  vzhledem k tomu, že prohloubení obchodních vztahů mezi EU a Tuniskem prostřednictvím uzavření ambiciózního obchodního partnerství by mělo otevírat příležitosti pro růst a sblížení hospodářství Tuniska a Evropské unie; vzhledem k tomu, že toto partnerství by mělo přispět k politické a demokratické stabilizaci Tuniska;

F.  vzhledem k tomu, že obchodní partnerství je součástí širších sousedských vztahů mezi Evropskou unií a Tuniskem, které jsou upraveny v evropsko-středomořské dohodě o přidružení, jež obsahuje ustanovení o zavádění oblasti volného obchodu a o zemědělství a službách; vzhledem k tomu, že Rada přidružení EU-Tunisko dne 17. března 2015 přijala nový akční plán, kterým se zavádí výsadní partnerství s cílem dosáhnout vysokého stupně hospodářské integrace; vzhledem k tomu, že přezkum evropské politiky sousedství musí podpořit společné hodnoty a zájmy unie a Tuniska, solidární hospodářský a sociální rozvoj, vytváření pracovních míst pro mladé lidi a dosáhnout stabilizace hospodářství;

G.  vzhledem k tomu, že Tunisko, kolébka událostí známých jako „arabské jaro“, je jedinou zemí v oblasti Blízkého a Středního východu a severní Afriky, kde proběhl politický přechod k demokracii, a je proto příkladem pro všechny ostatní země v této oblasti;

H.  vzhledem k tomu, že politická stabilita a hospodářský rozvoj jdou ruku v ruce a že cílem této obchodní dohody musí být nabídka reálných vyhlídek pro tuniské a evropské hospodářství;

I.  vzhledem k tomu, že souběžně s těmito jednáními musí Evropská unie nadále posilovat svoji pomoc Tunisku, poskytovat mu odpovídající a vhodnou finanční a technickou podporu během jednání a následně také při provádění ustanovení dohody a rozvíjet skutečné partnerství, v němž by mohly být zohledněny zájmy obyvatel obou břehů Středozemního moře;

J.  vzhledem k tomu, že je v zájmu Tuniska a Evropské unie podporovat a posilovat proces regionální integrace v rámci zemí Jihu mezi Tuniskem a sousedními státy, a to zejména prostřednictvím Agadirské dohody; vzhledem k tomu, že jednání mezi EU a Tuniskem o volném obchodu musí tato úsilí rozvíjet;

K.  vzhledem k tomu, že demokratická přeměna Tuniska je příkladem pro ostatní země regionu; vzhledem k tomu, že dne 26. ledna 2014 schválilo Národní ústavodárné shromáždění novou Ústavu pro Tunisko; vzhledem k tomu, že tato ústava je ukázkovým příkladem, pokud jde o ochranu práv a svobod; vzhledem k tomu, že dne 21. prosince 2014 byl Bádží Kaíd Sibsí zvolen prezidentem Tuniské republiky na základě svobodných, pluralistických a transparentních voleb;

L.  vzhledem k tomu, že tuniská občanská společnost svou dynamikou a úrovní vzdělání hraje zásadní roli při přechodu země k demokratickému uspořádání; vzhledem k tomu, že je nezbytné, aby se tato společnost i nadále podílela na procesu politických jednání, včetně jednání, která nyní probíhají;

M.  vzhledem k tomu, že tuniský Kvartet pro národní dialog obdržel Nobelovu cenu míru, čímž bylo vyjádřeno uznání jeho úsilí při upevňování demokracie a povzbuzení k pokračování v této cestě; vzhledem k tomu, že je zásadně zapotřebí, aby byla uzavřena příkladná dohoda, která by vyvrátila znepokojení vyjádřené občanskou společností;

Shrnutí hospodářské, politické a sociální situace v Tunisku

1.  důrazně odsuzuje teroristické atentáty, které byly spáchány během posledních měsíců v Tunisku a vyžádaly si řadu obětí; konstatuje, že Tunisko čelí velmi vysoké hrozbě terorismu, a opakovaně zdůrazňuje, že v důsledku atentátu na autobus prezidentské ochranky, k němuž došlo dne 24. listopadu 2015, útoku, k němuž došlo 26. června 2015 v letovisku Súsa, a útoku spáchaného 18. března v muzeu Bardo byla vážně ohrožena turistická letní sezóna v roce 2015, neboť cestovní ruch a související odvětví představují 15 % HDP této země; vyjadřuje plnou solidaritu s Tuniskem a opakovaně potvrzuje svou podporu tuniským orgánům v jejich boji s terorismem s ohledem na dodržování lidských práv a právního státu;

2.  konstatuje, že tuniské hospodářství se potýká s velkými potížemi, že v roce 2014 vzrostlo HDP o 2,3 %, že míra nezaměstnanosti se v roce 2015 zvýšila na 15 % aktivního obyvatelstva, že 28,6 % vysokoškolsky vzdělaných lidí je bez zaměstnání a že stoupá míra nezaměstnanosti mezi mladými Tunisany;

3.  konstatuje, že mezi Evropskou unií a Tuniskem existuje zřejmá demografická a ekonomická nerovnováha a že tato nerovnováha ospravedlňuje asymetrickou a progresivní strategii v jednání;

4.  připomíná, že Tunisko se vyznačuje významnými regionálními rozdíly mezi hlavním městem Tunis a ostatními regiony v zemi, přičemž existují velké odchylky ve vývoji mezi pobřežím a vnitrozemskými oblastmi, zejména pokud jde o míru nezaměstnanosti a dostupnost zdravotní péče a vzdělávání, a že tyto rozdíly by se mohly prohloubit v důsledku změny klimatu;

5.  připomíná, že v Tunisku existuje nesoulad v zaměstnanosti v různých odvětvích, na něž se vztahuje obchodní dohoda, který by, pokud nebude překonán, mohl vést k přebytku pracovní síly v zemědělství a k vymizení jiných odvětví důležitých pro diverzifikaci tuniského hospodářství, jako je zpracovatelský a těžební průmysl;

6.  poukazuje na skutečnost, že proces přechodu k demokracii je v Tunisku nejúspěšnější ze zemí v regionu a že v rámci zemí na jižním břehu Středozemního moře si země zvolila jedinečný model jak politický, tak hospodářského rozvoje, a žádá Evropskou komisi, aby jej během jednání plně zohlednila; domnívá se, že Unie musí přijmout veškerá možná opatření, aby podpořila Tunisko v jeho procesu přechodu k demokracii s cílem dosáhnout stabilní a pluralitní společnosti;

7.  konstatuje, že Tunisko sužuje velmi nestabilní prostředí v regionech, zejména v důsledku konfliktu v sousední Libyi a jednotlivých projevů násilí v Alžírsku;

8.  konstatuje, že Tunisko přijalo více než 1,8 milionu libyjských uprchlíků, což představuje 16 % celkového počtu obyvatel v Tunisku;

Podmínky úspěšné obchodní dohody mezi Evropskou unií a Tuniskem

9.  vítá zahájení jednání na podzim roku 2015 s cílem uzavřít dohodu o volném obchodu mezi Evropskou unií a Tuniskem na základě mandátu přijatého Radou v roce 2011 záhy po „arabském jaru“; konstatuje, že Tunisko od roku 2011 upevnilo svůj přechod k demokracii, neboť dne 26. ledna 2014 vyhlásilo novou ústavu, dne 26. října 2014 uspořádalo parlamentní volby a dne 23. listopadu 2014 volby prezidentské;

10.  domnívá se, že tato dohoda má širší než jen obchodní dimenzi a jejím klíčovým cílem musí nezbytně být přispět ke stabilitě Tuniska, upevnit jeho demokracii a opětovně rozhýbat jeho hospodářství, neboť by měla mít pozitivní dopad jak na spotřební ceny, zaměstnanost a mzdy kvalifikovaných i nekvalifikovaných pracovníků, tak na snížení nerovnosti; žádá, aby těmto zásadním výzvám odpovídal obsah návrhu znění dohody před jejím uzavřením;

11.  vybízí vyjednavače, aby s ohledem na značně ekonomické rozdíly obou stran uzavřeli progresivní asymetrickou dohodu a prokázali flexibilitu, schopnost reagovat, inovativnost, transparentnost a schopnost přizpůsobit se v těchto jednáních a zároveň měli na paměti, že tato dohoda poskytující výhody oběma stranám musí být především přínosem pro hospodářství a společnost v Tunisku a v EU, avšak musí rovněž zohledňovat zvláštní specifika, citlivé otázky, kulturu a místní socioekonomické sféry, a nesmí způsobit odklon od tuniského obchodu s ostatními zeměmi v rámci regionu;

12.  je potěšen tím, že tuniská vláda předložila pětiletý plán hospodářských reforem (2015–2020), jejichž cílem je snížit míru nezaměstnanosti a nerovnost mezi regiony v zemi a diverzifikovat hospodářskou strukturu; domnívá se, že dohoda o volném obchodu musí být v souladu s cíli tohoto plánu;

13.  připomíná, že pro Tunisko se jedná o první obchodní jednání tohoto rozsahu, a že je tudíž důležité, aby k otevírání tuniských hospodářských odvětví docházelo progresivně, postupně a asymetricky a počítalo se s přechodnými obdobími pro citlivá odvětví, přičemž by z jednání byly vyloučeny některé produkty, které obě strany považují za citlivé;

14.  považuje za zásadní, aby Tunisku byla ze strany Evropské unie poskytnuta v rámci obchodních jednání značná finanční a technická pomoc a podpora za účelem odpovídajícího provedení jednotlivých ustanovení dohody o volném obchodu; žádá, aby finanční podpora byla poskytována transparentně a byla reálným přínosem pro své příjemce;

15.  vítá podporu, kterou poskytuje Evropská investiční banka mnoha projektům v Tunisku; zdůrazňuje, že tato podpora přispívá k diverzifikaci tuniského hospodářství a k vytváření pracovních míst, zejména pro mladé lidi;

16.  vítá skutečnost, že Evropská unie učinila z Tuniska jednu z prioritních zemí své politiky sousedství týkající se zemí jižního Středomoří a že Tunisku poskytla půjčku jako makrofinanční pomoc ve výši 300 milionů EUR na provedení hospodářských reforem;

17.  žádá nicméně Evropskou unii, její členské státy, EIB a Evropskou banku pro obnovu a rozvoj, aby tuniský lid i nadále podporovaly a optimalizovaly programy pomoci a podpory, a to včetně zavedení výjimečných autonomních obchodních opatření a případného opětovného jednání o půjčkách v případě nerovnováhy platební bilance, s cílem podpořit proces upevňování demokracie v Tunisku; je potěšen tím, že některé členské státy zavedly „partnerství pro transformaci“ Tuniska; vyzývá Evropskou unii, aby pokračovala v programu omezování nerovnosti mezi jednotlivými regiony, pokud jde o přístup k základní nezbytné péči;

18.  vyzývá Evropskou unii, aby při jednáních zohlednila specifickou situaci Tuniska, a to zejména v souvislosti s křehkým přechodem k demokracii a rozdílným hospodářským rozvojem Unie a Tuniska, a aby vždy zohlednila i skutečnost, že nejlepším řešením je takové, které přinese výhody oběma stranám;

19.  žádá Komisi, aby dohlédla na to, že tato jednání povedou co nejrychleji ke konkrétním přínosům pro evropské a tuniské hospodářství v klíčových odvětvích, stejně jako pro veškeré dotčené hospodářské subjekty, zejména pro malé a střední podniky a velmi malé podniky;

20.  zdůrazňuje, že tato dohoda musí přispět k rozvoji a diverzifikaci tuniského hospodářství, jež je dnes zaměřeno především na zemědělství, a ke snížení regionálních rozdílů a že musí přinést konkrétní prospěch všem Tunisanům a všem Evropanům;

21.  vítá významné sociální a ekonomické reformy, které Tunisko provedlo; zdůrazňuje, že by tyto reformy měly nadále pokračovat, a to také během jednání, aby tato země mohla dohodu plně využít;

22.  domnívá se, že tato dohoda musí přispět k prohloubení ekonomické spolupráce mezi Evropskou unií a Tuniskem, která již značně pokročila díky zrušení celních poplatků na průmyslové zboží v souladu s dohodou o přidružení; navrhuje tedy nové označení „hospodářské partnerství mezi Evropskou unií a Tuniskem“;

23.  vybízí velmi důrazně Komisi a tuniskou vládu, aby zavedly jasný a přesný postup účasti tuniských a evropských občanských společností v průběhu jednání a aby prokázaly inovační přístup; vyjadřuje v této souvislosti uspokojení nad úlohou, již tuniská občanská společnost hrála v první fázi jednání, a žádá, aby konzultace byly otevřené a transparentní a aby více zohledňovaly různorodost všech složek tuniské občanské společnosti, při využití osvědčených postupů shodných s těmi, které byly zavedeny v rámci podobných jednání;

24.  vítá v tomto ohledu, že ministerstvo obchodu a řemeslné výroby vytvořilo internetovou stránku věnovanou informacím o prohloubené a komplexní dohodě o volném obchodu pro veřejnost a že vyjednavači mají v úmyslu zveřejnit konečné znění ve třech jazycích; domnívá se, že by se tuniská občanská společnost mohla rovněž podílet na jednáních prostřednictvím výboru pro dohled nad analýzami dopadu;

25.  naléhavě žádá Radu, aby zveřejnila mandát k jednání přijatý jednomyslně členskými státy dne 14. prosince 2011;

26.  vyjadřuje přání, aby byl zaveden pravidelný dialog mezi parlamenty Tuniska a Evropské unie po celou dobu jednání; vyjadřuje v této souvislosti potěšení nad vytvořením smíšeného parlamentního výboru pro vztahy EU a Tuniska, který bude plnit ústřední úlohu, neboť umožní pravidelné setkávání evropských a tuniských poslanců a reálné kroky navazující na jednání o dohodě o volném obchodu;

27.  vyjadřuje přání, aby tento dialog umožnil lépe zhodnotit očekávání a hlavní zájmy obou stran, a tím zlepšit znění dohody;

28.  připomíná, že Unie pro Středomoří podporuje rozvoj konkrétních projektů v regionu a může v tomto smyslu v průběhu jednání o dohodě poskytnout odborné podněty;

29.  žádá, aby na obou stranách, včetně Evropského parlamentu, byla za účasti tuniských odborníků prováděna precizní a transparentní odvětvová hodnocení týkající se dopadů dohody na různé oblasti, zejména na služby, veřejné zakázky, konkurenceschopnost malých a středních podniků, zaměstnanost, zemědělství, životní prostředí nebo jakékoli jiné prioritní odvětví; bere na vědomí, že si Tunisko přeje, aby od počátku byli zapojeni tuniští odborníci, což zajistí důvěryhodnost údajů z posouzení dopadu v samotném Tunisku;

30.  požaduje, aby uvedená posouzení dopadu a odvětvová hodnocení byla financována Evropskou unií a aby jim v souladu s požadavkem řady organizací tuniské občanské společnosti případně předcházela ex post hodnocení společensko-hospodářských dopadů dohody o přidružení z roku 1995;

31.  požaduje, aby Komise co nejdříve určila smíšenou či exkluzivní povahu dohody, a dále ji žádá, aby do diskuzí od samého počátku zapojila vnitrostátní parlamenty členských států;

32.  zdůrazňuje, že při jednáních musí být brány v úvahu environmentální podmínky ve Středomoří, zvláště nedostatek vody, který znesnadňuje zemědělské činnosti, a že je zapotřebí prosazovat ekonomický model udržitelný z hlediska životního prostředí a řízení přírodních zdrojů;

33.  zdůrazňuje, že obchodní jednání s Tuniskem jsou součástí širších evropsko-středomořských obchodních vztahů; trvá na tom, aby se desátá konference ministrů obchodu Unie pro Středomoří, která byla již v roce 2013 odložena na neurčito, konala co nejdříve, s cílem přezkoumat obchodní výzvy v regionu a priority v činnosti, které je třeba stanovit pro následující roky;

Odvětvové zaměření jednání

34.  žádá, aby dohoda odpovídajícím způsobem vyzdvihla význam odvětví služeb, které představuje silný potenciál pro růst tuniského hospodářství a mělo by přitahovat strategické investice; domnívá se, že toto obchodní jednání je prvním jednáním s Tuniskem v takovém rozsahu, proto by kapitola o službách měla explicitně uvádět odvětví, v nichž si smluvní strany přejí přijmout závazky, pokud jde o přístup na trh nebo národní zacházení;

35.  připomíná, že pro Tunisko má zásadní význam veřejný sektor a že se v něm soustředí většina kvalifikovaných pracovních míst v Tunisku;

36.  připomíná, že v Tunisku působí mnoho dynamických začínajících podniků, mikropodniků a malých a středních podniků v oblasti vyspělých technologií, a žádá, aby tato dohoda podpořila jejich schopnosti rozvoje a internacionalizace; bere na vědomí žádost Tunisanů, aby byla do dohody začleněna ambiciózní a vyvážená ustanovení o elektronickém obchodu;

37.  vyzývá obě strany, aby, mimo jiné společnými iniciativami, podpořily růst zaměstnanosti, která je základní podmínkou pro hospodářskou obnovu a politickou stabilitu Tuniska;

38.  domnívá se, že dohoda musí být prospěšná pro malé výrobce a drobné podnikatele v Tunisku, kteří jsou nezbytnou součástí struktury jeho hospodářství; vybízí k rozvoji pravidelného dialogu mezi podnikateli, profesními organizacemi a vzdělávacími organizacemi, který umožní především prosazovat osvědčené postupy a lépe chápat obtíže a očekávání všech účastníků;

39.  domnívá se, že v rámci jednání o kapitole o hospodářské soutěži je třeba postupovat opatrně, postupně a flexibilně vzhledem ke strategické povaze státních podpor pro tuniský hospodářský rozvoj;

40.  připomíná, že je důležité vytvořit dvoustranné obchodní komory, které by představovaly stálá fóra umožňující různým aktérům vytvářet vzájemná partnerství a rozvíjet hospodářské a obchodní činnosti;

41.  žádá Komisi, aby usnadnila udělování krátkodobých víz pro výkon služeb typu „Move IV“, kde je zapotřebí cestování osob na omezenou dobu za přesně určených podmínek stanovených ve smlouvě a ve vnitrostátních právních předpisech; zdůrazňuje, že nic z toho, co je uvedeno v dohodě, by nemělo bránit Evropské unii ani jejím členským státům, aby uplatňovaly opatření, jimiž se reguluje vstup nebo dočasný pobyt fyzických osob na jejich území, včetně těch opatření, která jsou nezbytná k zajištění řádného pohybu fyzických osob přes jejich hranice, jako je mimo jiné zavedení podmínek vstupu;

42.  vyjadřuje přání, aby tato dohoda přispěla k dlouhodobému nastolení příznivé atmosféry v Tunisku, která bude podněcovat dlouhodobé investice do hlavních dynamických ekonomických odvětví s výraznou přidanou hodnotou, jako je cestovní ruch, energetika včetně obnovitelných zdrojů energie, služby v oblasti vyspělých technologií, digitální ekonomika a výměna údajů; vyzývá Komisi, aby začlenila kapitolu o investicích s cílem usnadnit přímé zahraniční investice mezi Evropskou unií a Tuniskem a urychlit zavedení evropsko-středomořského mechanismu usnadnění investic a obchodu, který umožní shromažďovat relevantní informace a údaje, posílí obchodní partnerství a bude prospěšný zejména pro Tunisko;

43.  domnívá se, že dohoda by měla obsahovat ustanovení o veřejných zakázkách, přičemž by se však mělo opatrně jednat o stupni otevřenosti jak na evropské tak i na tuniské straně, při současném zohlednění struktury a zvláštních podmínek tuniského hospodářství;

44.  domnívá se, že Evropská unie i Tunisko mohou hodně získat díky lepšímu vzájemnému přístupu ke svým zemědělským trhům a že dohoda musí přispět ke snížení cel a odstranění necelních překážek a k lepším postupům vývozu;

45.  konstatuje, že Tunisko klade důraz na rozvoj ekologického zemědělství a že je třeba, aby díky této dohodě měly tuniské produkty pocházející z tohoto typu zemědělství možnost dostat se na nové trhy;

46.  vyjadřuje přání, aby jednání nepoškodila hospodářství jedné nebo druhé strany; žádá Unii a Tunisko, aby vzaly v úvahu skutečnost, že na obou březích Středozemního moře existuje několik citlivých zemědělských odvětví, pro něž bude během jednání třeba sestavit kompletní seznamy současně se stanovením přechodných období a vhodných kvót, případně je vyloučit z jednání;

47.  vybízí Komisi, aby jednala o provedení náročných norem a o vysoké kvalitě v sanitární a fytosanitární oblasti a aby řešila veterinární problémy a problémy v kontrole masa, ovoce a zeleniny, které v Tunisku přetrvávají; vyzývá Komisi, aby přijala ustanovení o technické podpoře specificky zaměřené na pomoc tuniským producentům při dodržování přísnějších sanitárních a fytosanitárních norem Evropské unie;

48.  domnívá se, že dohoda musí přispět ke stanovení vysoce kvalitních norem v oblasti udržitelného rozvoje, zejména předpisů v sociální oblasti;

49.  očekává, že tuniská vláda a evropské orgány vypracují vhodná ustanovení s cílem jasně určit původ, provenienci a sledovatelnost tuniských produktů a zaručit větší transparentnost pro výrobce, zprostředkovatele a spotřebitele;

50.  vyjadřuje přání, aby dohoda obsahovala ambiciózní kapitolu o odvětvích práv duševního vlastnictví, například o uznání a posílené ochraně zeměpisných označení, což zaručí úplné uznání zeměpisných označení Evropské unie a Tuniska, sledovatelnost dotčených produktů a ochranu know-how výrobců;

51.  vyzývá Komisi, aby zejména pro účely této dohody rozšířila ochranu zeměpisných označení na výrobky nepocházející ze zemědělství, vzhledem k tomu, že Tunisko ji uplatňuje;

52.  vyjadřuje přání, aby dohoda umožnila modernizaci tuniského průmyslu a posílení odbornosti, s cílem pokrýt větší rozsah dodavatelských řetězců konečných výrobků, a tudíž využívat vyšší kvalifikaci a zaměstnávat na místní úrovni kvalifikovanější zaměstnance;

53.  vybízí Komisi, aby do dohody začlenila ambiciózní kapitolu o energetice a surovinách, což umožní lepší výzkum a spolupráci v odvětvích elektroenergetiky, plynárenství, větrné a solární energie a dalších obnovitelných zdrojů energie;

54.  vyjadřuje přání, aby byla u příležitosti této dohody posílena vědecká spolupráce mezi univerzitami, výzkumnými středisky a instituty odborného vzdělávání v Evropě a Tunisku v oblasti výzkumu, inovací a zavádění nových technologií i obecněji v oblasti kultury a vzdělávání, a aby tyto iniciativy mohly také přispět k podpoře tuniského trhu práce;

55.  vítá skutečnost, že Tunisko bylo zahrnuto do evropského výzkumného programu „Horizont 2020“, a naléhavě žádá Komisi a vládu Tuniska, aby do dohody začlenily ambiciózní kapitolu o udržitelném rozvoji, která by podpořila sociální a pracovní normy vysoké úrovně v souladu s ustanoveními úmluv Mezinárodní organizace práce (MOP) a s environmentálními standardy stanovenými v mnohostranných dohodách v této oblasti;

56.  připomíná, že Tunisko ratifikovalo všechny úmluvy MOP, ale že podle nezávislého kontrolního orgánu musí zvýšit své úsilí, pokud jde o podporu vyšších pracovních norem; přeje si, aby prohloubená a komplexní dohoda o volném obchodu pomohla Tunisku vypracovat sociální a pracovní normy poskytující lepší ochranu, zejména pokud jde o dodržování odborových práv; očekává, že prohloubená a komplexní dohoda o volném obchodu podpoří v souvislosti s přechodem Tuniska k demokracii a s hrozbou terorismu posílení právního státu a základních svobod, zejména svobody sdružování, projevu a informací;

57.  vyzývá Komisi, aby do textu dohody zahrnula ustanovení o lidských právech, na jehož základě by Evropská unie mohla jednostranně pozastavit uplatňování dohody v případě, že by některá smluvní strana porušovala lidská práva;

58.  žádá, aby zúčastněné strany zvážily zavedení doložky o řádné daňové správě, která by byla inspirována činností platformy pro řádnou daňovou správu Evropské komise, aby nedocházelo k situacím dvojího nezdanění;

59.  vítá společný zájem o prohloubení partnerství pro mobilitu zahájeného dne 3. března 2014 a přeje si, aby byla dokončena dohoda o zjednodušení vydávání víz a dohoda o zpětném přebírání;

60.  vyzývá evropské orgány, aby pro případ skutečných nebo možných škod způsobených jednomu nebo více obchodním odvětvím, na něž se dohoda vztahuje, přijaly příslušná vyrovnávací opatření;

61.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.

 

 

(1)

Závěry Rady Evropské unie, 11076/15 RELEX 626, ze dne 20.7.2015.

(2)

Úř. věst. L 151, 18.6.2015, s. 25.

(3)

Úř. věst. L 151, 21.5.2014, s. 9.

(4)

http://www.trade-sia.com/tunisia/the-study/?lang=fr

(5)

http://www.sia-trade.org/emfta.

(6)

Úř. věst. L 97, 30.3.1998, s. 2.

(7)

Přijaté texty tohoto dne, P7_TA(2012)0201.

Právní upozornění - Ochrana soukromí