Postup : 2015/2791(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0255/2016

Predkladané texty :

B8-0255/2016

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 25/02/2016 - 7.10
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0061

NÁVRH UZNESENIA
PDF 306kWORD 112k
17.2.2016
PE576.619v01-00
 
B8-0255/2016

predložený na základe vyhlásenia Komisie

v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku


o začatí rokovaní o dohode o voľnom obchode medzi Európskou úniou a Tuniskom (2015/2791(RSP))


Bernd Lange, Marielle de Sarnez v mene Výboru pre medzinárodný obchod

Uznesenie Európskeho parlamentu o začatí rokovaní o dohode o voľnom obchode medzi Európskou úniou a Tuniskom (2015/2791(RSP))  
B8‑0255/2016

Európsky parlament,

–  so zreteľom na začatie rokovaní o dohode o voľnom obchode medzi Európskou úniou a Tuniskom 13. októbra 2015,

–  so zreteľom na vyhlásenia členky Komisie Cecilie Malmströmovej z 13. októbra 2015 v Tunise pri príležitosti začatia rokovaní o prehĺbenej a komplexnej dohode o voľnom obchode medzi Európskou úniou a Tuniskom,

–  so zreteľom na rozhodnutie o udelení Nobelovej ceny mieru za rok 2015 kvartetu pre národný dialóg, ktoré reprezentuje tuniskú občiansku spoločnosť, 9. októbra 2015,

–  so zreteľom na závery Rady Európskej únie o Tunisku z 20. júla 2015(1),

–  so zreteľom na odporúčanie č. 1/2015 Asociačnej rady EÚ – Tunisko zo 17. marca 2015 týkajúce sa plnenia akčného plánu EÚ a Tuniska (2013 – 2017), ktorým sa zavádza privilegované partnerstvo v rámci európskej susedskej politiky(2),

–  so zreteľom na rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 534/2014/EÚ z 15. mája 2014 o poskytnutí makrofinančnej pomoci Tuniskej republike, ako aj na vyplatenie prvej splátky 26. apríla 2015(3),

–  so zreteľom na analýzy vplyvu obchodu na trvalo udržateľný rozvoj, ktoré vypracovala spoločnosť Ecorys a ktoré majú slúžiť ako opora rokovaní o uzatvorení prehĺbenej a komplexnej dohody o voľnom obchode medzi Európskou úniou a Tuniskom(4),

–  so zreteľom na posúdenie vplyvu na udržateľný rozvoj (SIA) euro-stredozemskej zóny voľného obchodu (EMFTA), na záverečnú správu projektu SIA – EMFTA a na projekt konzultácie, ktorý v septembri 2007 realizovalo Stredisko pre výskum posúdenia vplyvu (Impact Assessment Research Centre) Inštitútu pre rozvojovú politiku a riadenie rozvoja Univerzity v Manchestri(5),

–  so zreteľom na euro-stredozemské dohody o pridružení medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Tuniskom na strane druhej(6),

–  so zreteľom na spoločné oznámenie Európskej komisie a vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku z 18. novembra 2015 s názvom Opätovné preskúmanie susedskej politiky,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Únii pre Stredozemie a krajinách južného susedstva, najme na svoje uznesenie z 10. mája 2012 s názvom Obchod pre zmenu: obchodné a investičné stratégie Európskej únie pre južné Stredozemie v nadväznosti na revolúcie v arabskom svete(7),

–  so zreteľom na návrh uznesenia Výboru pre medzinárodný obchod,

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na článok 21 Zmluvy o Európskej únii (Zmluva o EÚ) a články 3, 207 a 218 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ),

A.  keďže medzi EÚ a Tuniskom existujú dlhoročné úzke vzťahy a keďže EÚ je najväčším obchodným partnerom Tuniska a Tunisko je 34. partnerom Európskej únie;

B.  keďže prvá dohoda o obchodnej spolupráci medzi obomi partnermi pochádza z roku 1969 a keďže Tunisko bolo prvou krajinou v južnom Stredozemí, ktorá v roku 1995 podpísala dohodu o pridružení s EÚ;

C.  keďže 13. októbra 2015 začali Európska únia a Tunisko rokovať o ambicióznej dohode o voľnom obchode na základe mandátu, ktorý 14. decembra 2011 jednomyseľne schválili členské štáty Únie, a keďže prvé kolo rokovaní sa uskutočnilo 19. – 22. októbra 2015;

D.  keďže predbežné rokovania medzi Európskou úniou a Tuniskom o DCFTA trvali štyri roky a keďže Tunisko zriadilo národnú komisiu na stanovenie svojich priorít;

E.  keďže prehĺbenie obchodných vzťahov medzi EÚ a Tuniskom uzatvorením ambiciózneho obchodného partnerstva by malo poskytnúť príležitosťou na rast a zblíženie hospodárstiev Tuniska a Európskej únie; keďže toto partnerstvo by malo prispieť k politickej a demokratickej stabilizácii v Tunisku;

F.  keďže partnerstvo v oblasti obchodu je súčasťou širšieho rámca susedských vzťahov medzi Európskou úniou a Tuniskom, ktoré sa riadia stredozemskou dohodou o pridružení z roku 1995, v ktorej sa stanovuje zriadenie zóny voľného obchodu a ktorá obsahuje ustanovenia o poľnohospodárstve a službách; keďže Asociačná rada EÚ – Tunisko prijala 17. marca 2015 nový akčný plán, ktorým sa vykonáva privilegované partnerstvo s cieľom dosiahnuť vysoký stupeň hospodárskej integrácie; keďže opätovné preskúmanie európskej susedskej politiky by malo presadzovať hodnoty a spoločné záujmy EÚ a Tuniska, solidárny sociálno-ekonomický rozvoj a vytváranie pracovných miest pre mladých ľudí a malo by viesť k stabilizácii hospodárstva;

G.  keďže Tunisko, kolíska udalostí známych pod názvom Arabská jar, je jedinou krajinou regiónu Blízkeho východu a severnej Afriky, kde prebehol proces demokratického a politického prechodu, a z tohto dôvodu je príkladom pre celý región;

H.  keďže politická stabilita ide ruka v ruke s hospodárskym rozvojom a keďže cieľom tejto obchodnej dohody by mala byť ponuka reálnych vyhliadok pre tuniské a európske hospodárstvo;

I.  keďže súbežne s týmito rokovaniami Európska únia by mala pokračovať vo svojej pomoci Tunisku a zintenzívniť ju a počas rokovaní a následne pri uplatňovaní ustanovení dohody by mala Tunisku poskytnúť primeranú a vhodnú finančnú a technickú pomoc rozvíjaním skutočného partnerstva, v ktorom by sa zohľadňovali záujmy obyvateľov na oboch brehoch Stredozemného mora;

J.  keďže Tunisko a Európska únia majú záujem na podporovaní a posilňovaní procesov regionálnej integrácie „juh-juh“ medzi Tuniskom a susednými štátmi, najmä prostredníctvom Agadirskej dohody; keďže rokovania medzi EÚ a Tuniskom o voľnom obchode by mali toto úsilie dopĺňať;

K.  keďže demokratický prechod Tuniska zostáva príkladom pre ostatné krajiny v regióne; keďže národné ústavodarné zhromaždenie schválilo 26. januára 2014 novú ústavu Tuniska; keďže táto ústava je príkladom v oblasti ochrany práv a slobôd; keďže 21. decembra 2014 bol al-Bádží Qá´id as-Sibsí zvolený za prezidenta Tuniskej republiky v slobodných, pluralitných a transparentných voľbách;

L.  keďže tuniská občianska spoločnosť zohrávala vďaka svojej dynamike a úrovni vzdelania kľúčovú rolu pri prechode krajiny k demokracii; keďže by mala byť naďalej úzko zapojená do procesu politických rokovaní vrátane prebiehajúcich rokovaní;

M.  keďže udelenie Nobelovej ceny za mier kvartetu pre národný dialóg je uznaním úsilia o upevnenie demokracie a je takisto povzbudením, aby pokračovalo v začatej ceste; keďže je nevyhnutné uzatvoriť príkladnú dohodu, ktorá môže upokojiť obavy občianskej spoločnosti;

Hospodárska, politická a spoločenská situáciu v Tunisku:

1.  dôrazne odsudzuje teroristické útoky spáchané v Tunisku v posledných mesiacoch, ktoré priniesli veľký počet obetí; domnieva sa, že Tunisko čelí veľmi veľkej teroristickej hrozbe, a pripomína, že atentát z 24. novembra 2015, ktorý bol namierený proti autobusu prezidentskej stráže, teroristické útoky z 26. júna 2015 v Sousse a atentát spáchaný 18. marca v múzeu Bardo závažným spôsobom poškodili vyhliadky v oblasti cestovného ruchu na leto 2015, keďže cestovný ruch a súvisiace odvetvia predstavujú 15 % HDP krajiny; vyjadruje plnú solidaritu s Tuniskom a opätovne potvrdzuje svoju podporu tuniským orgánom v ich boji proti terorizmu pri súčasnom rešpektovaní ľudských práv a právneho štátu;

2.  konštatuje, že tuniské hospodárstvo čelí značným ťažkostiam, že miera rastu HDP bola v roku 2014 na úrovni 2,3 %, miera nezamestnanosti v roku 2015 predstavovala 15 % aktívneho obyvateľstva, že 28,6 % absolventov vysokoškolského vzdelávania je nezamestnaných a že nezamestnanosť mladých Tunisanov narastá;

3.  tvrdí, že existuje očividná demografická a hospodárska nerovnováha medzi Európskou úniou a Tuniskom a že to odôvodňuje postupnú a asymetrickú stratégiu v rokovaniach;

4.  pripomína, že Tunisko charakterizujú výrazné regionálne rozdiely medzi hlavným mestom Tunisom a ostatnými regiónmi krajiny s veľmi výraznými rozdielmi v rozvoji medzi pobrežím a oblasťami v strede krajiny, najmä pokiaľ ide o mieru nezamestnanosti, prístup k zdravotnej starostlivosti a vzdelaniu, a že tieto rozdiely by sa mohli zhoršiť v dôsledku zmeny klímy;

5.  pripomína, že trh práce v Tunisku je poznačený rozdielmi medzi rôznymi sektormi zapojenými do obchodnej dohody, ktoré, ak sa nevyriešia, môžu viesť k prebytku pracovnej sily v poľnohospodárstve a k zaniknutiu iných odvetví dôležitých pre hospodársku diverzifikáciu v Tunisku, ako je spracovateľský a ťažobný priemysel;

6.  poznamenáva, že proces prechodu k demokracii v Tunisku je v rámci regiónu najvyspelejší a že krajina si spomedzi krajín južného Stredozemia vybrala jedinečný model politického a hospodárskeho rozvoja, a žiada Európsku komisiu, aby pri rokovaniach túto skutočnosť v plnej miere zohľadnila; domnieva sa, že Únia by mala prijať všetky možné opatrenia na podporu Tuniska v jeho demokratickom prechode smerom k stabilnej a pluralistickej spoločnosti;

7.  konštatuje, že Tunisko trpí veľmi nestabilným regionálnym prostredím, najmä v dôsledku konfliktu v susednej Líbyi a jednotlivých prejavov násilia v susednom Alžírsku;

8.  konštatuje, že Tunisko prijalo viac ako 1,8 milióna líbyjských utečencov, čo zodpovedá 16 % celkového počtu obyvateľov Tuniska;

Podmienky úspechu obchodnej dohody medzi Európskou úniou a Tuniskom

9.  víta začatie rokovaní o uzatvorení dohody o voľnom obchode medzi EÚ a Tuniskom na jeseň 2015 na základe mandátu, ktorý v roku 2011 schválila Rada hneď po Arabskej jari; konštatuje, že od roku 2011 sa vyhlásením novej ústavy 26. januára 2014 a zorganizovaním parlamentných a prezidentských volieb 26. októbra a 23. novembra 2014 v Tunisku upevnil prechod na demokraciu;

10.  domnieva sa, že táto dohoda má viac ako len obchodný rozmer, a preto by mala mať nevyhnutne za cieľ prispievať k stabilite Tuniska, upevňovaniu demokracie a oživeniu hospodárstva, ktoré majú pozitívny vplyv na spotrebiteľské ceny a zamestnanosť, mzdy kvalifikovaných aj nekvalifikovaných pracovníkov a na znižovanie nerovností; žiada, aby obsah dohody odpovedal na tieto zásadné otázky pred jej uzatvorením;

11.  vyzýva rokujúce strany, aby uzavreli postupnú a asymetrickú dohodu, ktorá zohľadní výrazné hospodárske rozdiely medzi obomi stranami, aby preukázali flexibilnosť, schopnosť reagovať, inovatívnosť, transparentnosť a prispôsobivosť a aby pamätali na to, že táto dohoda výhodná pre obe strany by mala byť najprv v prospech hospodárstva a tuniských a európskych spoločností a mala by samozrejme rešpektovať špecifickosti, citlivosť, kultúru a miestne sociálno-ekonomické sféry bez zneužitia intraregionálneho obchodu Tuniska s krajinami tohto regiónu;

12.  víta skutočnosť, že tuniská vláda predložila päťročný plán reformy hospodárstva (2015 – 2020) s cieľom znížiť mieru nezamestnanosti a regionálne rozdiely v krajine a diverzifikovať hospodársku štruktúru; domnieva sa, že dohoda o voľnom obchode by mala byť v súlade s cieľmi tohto plánu;

13.  pripomína, že v prípade Tuniska ide o prvé obchodné rokovanie takéhoto rozsahu, a preto je dôležité, aby otváranie tuniských hospodárskych odvetví prebiehalo progresívne, postupne a asymetricky a aby sa pre citlivé odvetvia stanovili prechodné obdobia, pričom z rokovaní treba vylúčiť určité výrobky, ktoré zmluvné strany považujú za citlivé;

14.  domnieva sa, že je nevyhnutné, aby Tunisko dostávalo od Európskej únie značnú finančnú a technickú pomoc a pomoc pri obchodných rokovaniach na účely riadneho vykonávania rôznych ustanovení dohody o voľnom obchode; žiada, aby finančná pomoc bola poskytnutá transparentne a aby bola skutočne prospešná pre prijímateľov;

15.  víta podporu, ktorú poskytla Európska investičná banka mnohým projektom v Tunisku; zdôrazňuje, že táto podpora prispieva k diverzifikácii hospodárstva Tuniska a k vytváraniu pracovných miest, najmä pre mladých ľudí;

16.  víta skutočnosť, že Európska únia urobila z Tuniska jednu z prioritných krajín susedskej politiky EÚ voči krajinám južného Stredozemia a že poskytla Tunisku pôžičku vo výške 300 miliónov EUR v rámci makrofinančnej pomoci na uskutočnenie hospodárskych reforiem;

17.  žiada však Európsku úniu, jej členské štáty, EIB a EBOR, aby stáli po boku Tuniska a optimalizovali svoje programy pomoci a podpory aj zavedením mimoriadnych autonómnych obchodných opatrení a prípadným opätovným prerokovaním pôžičiek v prípade nerovnováhy platobnej bilancie s cieľom sprevádzať Tunisko pri konsolidácii jeho demokratického procesu; víta skutočnosť, že niektoré členské štáty uzatvárajú partnerstvá v záujme transformácie Tuniska; vyzýva Európsku úniu, aby pokračovala vo svojom programe na zníženie regionálnych nerovností v oblasti prístupu k základnej zdravotnej starostlivosti;

18.  vyzýva Európsku úniu, aby pri týchto rokovaniach zohľadňovala osobitnú situáciu Tuniska, najmä vzhľadom na krehký prechod k demokracii a na rozdielny hospodársky rozvoj EÚ a Tuniska, pričom treba mať vždy na pamäti, že najlepšie riešenia sú tie, z ktorých majú úžitok obe strany;

19.  vyzýva Komisiu na zabezpečenie toho, aby tieto rokovania rýchlo priniesli v kľúčových odvetviach konkrétne prínosy pre európske i tuniské hospodárstvo a tiež pre všetkých zainteresovaných aktérov, najmä MSP a mikropodniky;

20.  zdôrazňuje, že táto dohoda by mala prispievať k rozvoju a diverzifikácii tuniského hospodárstva, ktoré sa v súčasnosti zakladá predovšetkým na poľnohospodárstve, k zníženiu regionálnych rozdielov a mala by priniesť konkrétne výhody všetkým Tunisanom a Európanom;

21.  víta, že Tunisko uskutočnilo významné sociálne a hospodárske reformy; trvá na tom, aby sa v týchto reformách pokračovalo, a to aj počas rokovaní, aby krajina mohla v plnej miere využívať príležitosti vyplývajúce z dohody;

22.  domnieva sa, že dohoda by mala prispieť k prehĺbeniu hospodárskej spolupráce medzi EÚ a Tuniskom, ktorá je už na pokročilej úrovni vďaka zrušeniu ciel na priemyselné výrobky, a to v súlade s dohodou o pridružení; navrhuje preto nový názov: „hospodárske partnerstvo medzi Európskou úniou a Tuniskom“;

23.  dôrazne nabáda Komisiu a tuniskú vládu, aby do všetkých etáp rokovaní jasným a presným spôsobom zapájali tuniské a európske občianske spoločnosti a aby preukázali inovatívnosť; v tejto súvislosti víta úlohu tuniskej občianskej spoločnosti v prvom kole rokovaní a žiada, aby konzultácie boli otvorené, transparentné a viac zohľadňovali rozmanitosť zložiek tuniskej občianskej spoločnosti, využívajúc pritom najlepšie postupy, napríklad tie, ktoré sa stanovili pri podobných rokovaniach;

24.  víta v tejto súvislosti, že ministerstvo obchodu a remesiel zriadilo webové sídlo zamerané na informovanie verejnosti o DCFTA, ako aj vôľu rokujúcich strán uverejniť konečný text v trojjazyčnej verzii; domnieva sa, že tuniská občianskej spoločnosť by sa takisto mohla zapojiť do rokovaní prostredníctvom dozorného výboru pre posudzovanie vplyvu;

25.  naliehavo žiada Radu, aby zverejnila mandát na rokovania, ktorý členské štáty jednomyseľne schválili 14. decembra 2011;

26.  žiada zavedenie pravidelného dialógu vo všetkých etapách rokovaní medzi tuniskými a európskymi poslancami; víta v tejto súvislosti zriadenie spoločného parlamentného výboru (SPV) EÚ – Tunisko, ktorý bude zohrávať kľúčovú úlohu tým, že európskym a tuniských poslancom umožní pravidelne sa stretávať a vykonávať riadne monitorovanie rokovaní týkajúcich sa dohody o voľnom obchode;

27.  želá si, aby tento dialóg umožnil lepšie posúdenie očakávaní a obáv oboch strán, a teda zlepšenie podmienok zmluvy;

28.  pripomína, že Únia pre Stredomorie podporuje rozvoj konkrétnych projektov v regióne a môže v tomto smere poskytovať odborné poradenstvo počas rokovaní o dohode;

29.  žiada, aby obe strany – vrátane Európskeho parlamentu a za účasti tuniských odborníkov –vykonali hodnotenia vplyvu a prísne a transparentné odvetvové posúdenia účinkov dohody v rôznych oblastiach, najmä v oblasti služieb, verejného obstarávania, konkurencieschopnosti MSP, zamestnanosti, poľnohospodárstva, životného prostredia alebo v akejkoľvek inej prioritnej oblasti; berie na vedomie, že Tunisko chce využiť najskôr vlastných odborníkov s cieľom zabezpečiť dôveryhodnosť údajov štúdie vplyvu v samotnom Tunisku;

30.  žiada, aby uvedené hodnotenia vplyvu a odvetvové posúdenia financovala EÚ a v súlade so žiadosťou viacerých organizácií tuniskej občianskej spoločnosti by prípadne takýmto posúdeniam predchádzalo hodnotenie ex post sociálno-ekonomického vplyvu dohody o pridružení z roka 1995;

31.  vyzýva Komisiu, aby čo najskôr určila spoločný alebo výlučný charakter dohody, a žiada ju, aby od prvých diskusií začlenila do rokovaní národné parlamenty členských štátov;

32.  zdôrazňuje, že environmentálne podmienky v oblasti Stredozemného mora, najmä nedostatok vody, ktorý poškodzuje poľnohospodársku činnosť, treba zohľadniť pri rokovaniach a že je potrebné podporovať hospodársky model, ktorý je udržateľný z hľadiska životného prostredia a riadenia prírodných zdrojov;

33.  zdôrazňuje, že obchodné rokovania s Tuniskom zapadajú do širšieho rámca európsko-stredozemských obchodných vzťahov; trvá na tom, že desiata ministerská konferencia Únie pre Stredozemie o obchode, ktorá bola od roku 2013 odložená na neurčito, čoskoro zasadne s cieľom preskúmať obchodné problémy regiónu a určiť pracovné priority na nadchádzajúce roky;

Prístup k rokovaniam z hľadiska odvetví

34.  žiada, aby sa v dohode prikladala dostatočná pozornosť odvetviu služieb, ktoré predstavuje veľký potenciál pre rast tuniského hospodárstva a malo by pritiahnuť strategické investície; domnieva sa, že keďže tieto obchodné rokovania sú pre Tunisko prvými rokovaniami takéhoto rozsahu, v kapitole o službách by sa mali výslovne určiť konkrétne odvetvia, v ktorých strany chcú prijať záväzky týkajúce sa prístupu na trh alebo vnútroštátneho zaobchádzania;

35.  pripomína, že verejný sektor má pre Tunisko zásadný význam a sústreďuje väčšinu kvalifikovaných pracovných miest v krajine;

36.  pripomína, že Tunisko má veľa veľmi dynamických začínajúcich podnikov, mikropodnikov a MSP v oblasti vyspelých technológií, a žiada, aby sa v tejto dohode podporovali ich rozvojové kapacity a možnosti internacionalizácie; berie na vedomie žiadosť Tunisanov začleniť do dohody ambiciózne a vyvážené ustanovenia o elektronickom obchode;

37.  vyzýva obe strany, aby podporovali, a to aj prostredníctvom spoločných iniciatív, rast zamestnanosti, ktorá je nevyhnutným predpokladom oživenia hospodárstva a politickej stability v Tunisku;

38.  domnieva sa, že dohoda musí byť prínosom pre malých výrobcov a malých podnikateľov v Tunisku, ktorí sú nevyhnutnou súčasťou tuniského hospodárstva; nabáda na rozvíjanie pravidelného dialógu medzi podnikateľmi, profesijnými organizáciami a poskytovateľmi odbornej prípravy, ktorý umožní najmä presadzovať osvedčené postupy a lepšie chápať ťažkosti a vzájomné očakávania;

39.  domnieva sa, že vzhľadom na strategický charakter štátnej pomoci pre hospodársky rozvoj Tuniska treba pri rokovaniach zameraných na kapitolu o hospodárskej súťaži konať opatrne, progresívne a pružne;

40.  pripomína, že je dôležité vytvoriť dvojstranné obchodné komory zastupujúce trvalé fóra, ktoré rôznym subjektom umožnia vytvoriť vzájomné partnerstvá a rozvíjať ich hospodárske a obchodné činnosti;

41.  vyzýva Komisiu, aby uľahčila udeľovanie víz na krátkodobý pobyt na výkon služieb typu „Move IV“, ktoré si vyžadujú pohyb fyzických osôb, a za osobitných podmienok stanovených v zmluvách a vo vnútroštátnych právnych predpisoch; zdôrazňuje, že nič v tejto dohode nesmie brániť tomu, aby EÚ a jej členské štáty uplatňovali opatrenia na regulovanie vstupu fyzických osôb na svoje územie alebo ich dočasného pobytu v ňom vrátane opatrení potrebných na zabezpečenie usporiadaného pohybu fyzických osôb cez ich hranice, ako je napríklad stanovenie podmienok vstupu;

42.  vyjadruje želanie, že táto dohoda udržateľným spôsobom prispeje k vytvoreniu trvalého priaznivého a motivačného prostredia pre dlhodobé investície v Tunisku v kľúčových dynamických hospodárskych odvetviach s veľkou pridanou hodnotou, ako je napríklad cestovný ruch, energetika vrátane obnoviteľných zdrojov energie, služby špičkových technológií, digitálna ekonomika a výmena údajov; vyzýva Komisiu, aby do znenia dohody začlenila kapitolu o investíciách s cieľom uľahčiť priame zahraničné investície medzi EÚ a Tuniskom a aby urýchlila zavedenie euro-stredozemského mechanizmu na uľahčenie investícií a obchodu, ktorý umožní zhromažďovanie informácií a relevantných údajov, posilní obchodné partnerstvá a bude prínosom najmä pre Tunisko;

43.  domnieva sa, že dohoda by mala obsahovať ustanovenia o verejnom obstarávaní, ktoré odrážajú obozretný prístup k stupňu otvorenosti trhov na strane EÚ a Tuniska a ktoré prihliadajú na štruktúru a osobitné podmienky tuniského hospodárstva;

44.  domnieva sa, že EÚ a Tunisko môžu z lepšieho vzájomného prístupu na poľnohospodárske trhy len profitovať a dohoda musí pomôcť pri znižovaní ciel, odstraňovaní netarifných prekážok a zlepšovaní postupov pri vývoze;

45.  poznamenáva, že Tunisko sa zameralo na rozvoj ekologického poľnohospodárstva a touto dohodou sa musí tuniským produktom, ktoré pochádzajú z ekologického poľnohospodárstva, poskytnúť možnosť získať prístup na nové trhy;

46.  vyjadruje želanie, aby rokovania nemali negatívny vplyv na hospodárstvo oboch zmluvných strán; vyzýva EÚ a Tunisko, aby zohľadnili skutočnosť, že na oboch brehoch Stredozemného mora existujú viaceré citlivé poľnohospodárske výrobky, v prípade ktorých bude potrebné dohodnúť v priebehu rokovaní úplné zoznamy spolu s primeranými prechodnými obdobiami a kvótami, ako aj prípade potreby ich vylúčenie z rozsahu rokovaní;

47.  nabáda Komisiu, aby rokovala o zavedení prísnych noriem vysokej kvality v oblasti zdravotníctva a ochrany rastlín a vyriešila veterinárne problémy a problémy kontroly mäsa, ovocia a zeleniny, ktoré v Tunisku stále pretrvávajú; vyzýva Komisiu, aby zaviedla osobitné opatrenia technickej pomoci s cieľom pomôcť tuniským výrobcom splniť prísnejšie normy v oblasti zdravotníctva a ochrany rastlín platiace v EÚ;

48.  domnieva sa, že dohoda by mala pomôcť vymedziť normy vysokej kvality v oblasti trvalo udržateľného rozvoja, najmä v oblasti sociálnych noriem;

49.  očakáva, že tuniská vláda a európske inštitúcie vypracujú primerané ustanovenia s cieľom jasne určiť pôvod, miesto pôvodu a vysledovateľnosť tuniských výrobkov a zabezpečia väčšiu transparentnosť pre výrobcov, sprostredkovateľov a zákazníkov;

50.  žiada, aby dohoda obsahovala ambicióznu kapitolu o oblasti práv duševného vlastníctva a v rámci toho uznávanie a posilnenú ochranu zemepisných označení, pričom sa zaručí plné uznávanie zemepisných označení Európskej únie a Tuniska, vysledovateľnosť príslušných produktov a ochrana know-how výrobcov;

51.  vyzýva Komisiu, aby najmä v prípade tejto dohody rozšírila ochranu zemepisných označení na nepoľnohospodárske výrobky, keďže Tunisko ich uznáva;

52.  vyjadruje želanie, aby dohoda umožnila modernizáciu tuniského priemyslu a zvýšenie odbornosti s cieľom pokryť väčší rozsah dodávateľských reťazcov výrobkov a využívať zručnosti vyššej hodnoty a na miestnej úrovni zamestnávať kvalifikovanejší personál;

53.  vyzýva Komisiu, aby do dohody zahrnula ambicióznu kapitolu o energetike a surovinách, ktorá prispeje k posilneniu výskumu a spolupráce v odvetviach elektrickej energie, plynu, veternej a slnečnej energie a ďalších obnoviteľných zdrojov energie;

54.  dúfa, že v rámci tejto dohody sa posilní vedecká spolupráca medzi univerzitami, výskumnými centrami a inštitútmi odbornej prípravy v Európe a Tunisku v prospech výskumu, inovácie, vývoja nových technológií a všeobecnejšie kultúry a vzdelávania a že tieto iniciatívy môžu takisto podporiť tuniský trh práce;

55.  víta skutočnosť, že Tunisko bolo začlenené do výskumného programu EÚ „Horizont 2020“, a naliehavo vyzýva Komisiu a tuniskú vládu, aby do dohody začlenili ambicióznu kapitolu o trvalo udržateľnom rozvoji, ktorou sa podporia vyššie sociálne a pracovné normy v súlade s ustanoveniami dohovorov Medzinárodnej organizácie práce (MOP) a s environmentálnymi normami stanovenými v mnohostranných dohodách v tejto oblasti;

56.  pripomína, že Tunisko ratifikovalo všetky dohovory MOP, podľa nezávislého orgánu dohľadu však musí zvýšiť svoje úsilie o presadzovanie vysokých pracovných noriem; dúfa, že DCFTA bude pomáhať Tunisku pri vypracúvaní prísnejších sociálnych a pracovných noriem ochrany, najmä čo sa týka dodržiavania práv odborových zväzov; očakáva, že v súvislosti s prechodom Tuniska k demokracii a s teroristickými hrozbami DCFTA prispeje k posilneniu právneho štátu a základných slobôd, najmä slobody združovania, prejavu a informácií;

 

57.  vyzýva Komisiu, aby do znenia dohody zahrnula doložku o ľudských právach, podľa ktorej EÚ môže jednostranne pozastaviť uplatňovanie dohody v prípade porušenia ľudských práv zmluvnou stranou;

58.  vyzýva zúčastnené strany, aby zvážila zavedenie doložky o dobrej daňovej správe na základe práce platformy Európskej komisie pre dobrú správu daňových záležitostí s cieľom zabrániť situácii dvojitého nezdanenia;

59.  víta spoločný záujem na prehĺbení partnerstva v oblasti mobility vytvoreného 3. marca 2014 a očakáva dosiahnutie dohody o zjednodušení vízového režimu a dohody o readmisii;

60.  vyzýva európske inštitúcie, aby v prípade skutočnej alebo potenciálnej škody spôsobenej jednému alebo viacerým obchodných odvetviam, na ktoré sa dohoda vzťahuje, prijali primerané kompenzačné opatrenia;

61.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii.

 

(1)

Závery 11076/15 RELEX 626 Rady Európskej únie z 20.júla 2015.

(2)

Ú. v. EÚ L 151, 18.6.2015, s. 25.

(3)

Ú. v. EÚ L 151, 21.5.2014, s. 9.

(4)

http://www.trade-sia.com/tunisia/the-study/?lang=fr.

(5)

http://www.sia-trade.org/emfta.

(6)

Ú. v. ES L 97, 30.3.1998, s. 2.

(7)

Prijaté texty, P7_TA(2012)0201.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia