Postup : 2016/2540(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0256/2016

Předložené texty :

B8-0256/2016

Rozpravy :

Hlasování :

PV 25/02/2016 - 7.14
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :


NÁVRH USNESENÍ
PDF 271kWORD 79k
17.2.2016
PE576.621v01-00
 
B8-0256/2016

předložený na základě prohlášení Komise

v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu


o zavedení kompatibilních systémů registrace zvířat v zájmovém chovu ve všech členských státech (2016/2540(RSP))


Marco Zullo, Giulia Moi, Isabella Adinolfi, Eleonora Evi za skupinu EFDD

Usnesení Evropského parlamentu o zavedení kompatibilních systémů registrace zvířat v zájmovém chovu ve všech členských státech (2016/2540(RSP))  
B8-0256/2016

Evropský parlament,

–  s ohledem na prohlášení Komise ze dne 4. února 2016 o zavedení kompatibilních systémů registrace zvířat v zájmovém chovu ve všech členských státech,

–  s ohledem na článek 43 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) o provádění společné zemědělské politiky,

–  s ohledem na článek 114 SFEU o zřízení a fungování jednotného trhu,

–  s ohledem na čl. 168 odst. 4 písm. b) SFEU týkající se opatření ve veterinární a rostlinolékařské oblasti,

–  s ohledem na článek 169 SFEU o opatřeních v oblasti ochrany spotřebitele,

–  s ohledem na článek 13 SFEU, který stanoví, že při stanovování a uplatňování politik Unie musí Unie a členské státy plně zohledňovat požadavky na dobré životní podmínky zvířat jako vnímajících bytostí;

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 576/2013 ze dne 12. června 2013 o neobchodních přesunech zvířat v zájmovém chovu(1) a na prováděcí nařízení Komise (EU) č. 577/2013 ze dne 28. června 2013 o vzorových identifikačních dokladech pro neobchodní přesuny psů, koček a fretek, vyhotovení seznamu území a třetích zemí a požadavcích na formát, grafickou úpravu a jazyky prohlášení potvrzujících splnění některých podmínek stanovených nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 576/2013(2),

–  s ohledem na směrnici Rady 92/65/EHS ze dne 13. července 1992 o veterinárních předpisech pro obchod se zvířaty, spermatem, vajíčky a embryi uvnitř Společenství a jejich dovoz do Společenství, pokud se na ně nevztahují zvláštní veterinární předpisy Společenství uvedené v příloze A oddíle I směrnice 90/425/EHS(3),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 15. dubna 2014 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zdraví zvířat(4),

–  s ohledem na závěry 3050. zasedání Rady pro zemědělství a rybolov ze dne 29. listopadu 2010 o dobrých životních podmínkách psů a koček,

–  s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 338/97 ze dne 9. prosince 1996 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi(5),

–  s ohledem na prováděcí nařízení Komise (EU) č. 792/2012 ze dne 23. srpna 2012, kterým se stanoví vzor formuláře povolení, potvrzení a dalších dokumentů uvedených v nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a mění nařízení Komise (ES) č. 865/2006(6),

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014 ze dne 22. října 2014 o prevenci a regulaci zavlékání či vysazování a šíření invazních a nepůvodních druhů(7),

–  s ohledem na společnou deklaraci Dánska, Německa a Nizozemska o životních podmínkách zvířat ze dne 14. prosince 2014,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 19. května 2015 o bezpečnějším zdravotnictví v Evropě: zlepšení bezpečnosti pacientů a boj proti antimikrobiální rezistenci(8),

–  s ohledem na závěry studie mezioborové strategické expertní skupiny pro zvířata v zájmovém chovu na téma zoonóz (projekt CALLISTO),

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že Komise financovala výzkum životních podmínek psů a koček, s nimiž se obchoduje;

B.  vzhledem k tomu, že nevládní organizace, orgány činné v trestním řízení, příslušné orgány v této oblasti i veterinární lékaři přicházejí s důkazy o šířícím se ilegálním obchodu se zvířaty v zájmovém chovu, při němž dochází k rozsáhlému porušování režimu přesunu zvířat v zájmovém chovu, vyhýbání se kontrolám a padělání dokladů;

C.  vzhledem k tomu, že porušování režimu pro přesun zvířat se podle odhadů řadí hned po nezákonném obchodu s narkotiky a se zbraněmi na třetí místo coby nejvíce výdělečná činnost;

D.  vzhledem k tomu, že nevládní organizace, orgány činné v trestním řízení a příslušné orgány stále častěji spojují nezákonný obchod s domácími zvířaty se závažnou a organizovanou trestnou činností;

E.  vzhledem k tomu, že navzdory nedávným nápravným opatřením přetrvávají vážné obavy v souvislosti s informacemi poskytovanými v cestovních dokladech zvířat v zájmovém chovu, zejména ohledně toho, jak lze prokázat uvedený věk dotčeného zvířete;

F.  vzhledem k tomu, že bezbariérový schengenský prostor nejen umožňuje pohyb občanů mezi členskými státy bez kontroly cestovních dokladů, ale taktéž na území Unie usnadňuje cestování bez kontrol se zvířaty, která jsou běžně chována v zájmovém chovu;

G.  vzhledem k tomu, že domácí zvířata, která jsou předmětem nezákonného obchodu, byla často odchována ve špatných podmínkách a jsou nedostatečně socializována a více ohrožena nemocemi;

H.  vzhledem k tomu, že více než 70 % nových nemocí, které se v posledních desetiletí objevily u lidí, bylo přeneseno ze zvířat a že zvířata v běžném zájmovém chovu jsou nositeli více než 100 zoonóz včetně vztekliny;

I.  vzhledem k tomu, že osoby, které zakoupí špatně odchovaná domácí zvířata, jsou poté často konfrontováni s nečekaně vysokými náklady na veterinární péči nebo dokonce se smrtí jejich zvířete;

J.  vzhledem k tomu, že většina členských států již zavedla v určité formě harmonizační požadavky na registraci nebo identifikaci zvířat v zájmovém chovu; vzhledem k tomu, že většina z těchto databází není propojena s databází EU, což znemožňuje plně sledovat pohyb zvířat v zájmovém chovu přes hranice členských států;

K.  vzhledem k tomu, že nezákonné obchodování s volně žijícími zvířaty je jednou z nejrozšířenějších forem organizované trestné činnosti na světě;

L.  vzhledem k tomu, že exotická nebo volně žijící zvířata, která nemají přirozeného nepřítele, se mohou nekontrolovaně šířit, což má dopady na životní prostředí, veřejné zdraví a hospodářství;

1.  poukazuje na to, že zájmový chov zvířat má pozitivní přínos pro životy milionů jednotlivců a rodin v celé EU, a potvrzuje, že majitelům by mělo být umožněno bezpečně a kontrolovaně cestovat se svými zvířaty po celé Unii;

2.  vítá zlepšení režimu pro přesun zvířat, která zavedlo nařízení (EU) č. 576/2013, mimo jiné dodatečné bezpečnostní prvky v cestovních dokladech zvířat;

3.  se znepokojením bere na vědomí, že nevládní organizace, orgány činné v trestním řízení, příslušné orgány a veterinární lékaři přicházejí s jednoznačnými důkazy o stále častějším porušování režimu pro přesun zvířat, který je zneužíván ke komerčním účelům;

4.  konstatuje, že nízká míra vakcinace mezi zvířaty v zájmovém chovu, s nimiž se nezákonně obchoduje, často znamená, že tato zvířata musí být podrobena léčbě antibiotiky; zdůrazňuje, že se tak může mezi zvířaty v zájmovém chovu šířit antimikrobiální rezistence; je znepokojen tím, že se jedná o dodatečný rizikový faktor pro vznik a šíření antimikrobiální rezistence u lidí;

5.  uvědomuje si, že jedním z hlavních faktorů způsobujících problematické chování u těchto zvířat je jejich nízká socializace a že spotřebitelé, kteří si kupují špatně socializovaná zvířata, vystavují sebe i ostatní zvířata riziku útoku či pokousání;

6.  uznává, že ačkoli mnoho států zavedlo povinné systémy identifikace a registrace zvířat v zájmovém chovu, přetrvávají určité nesrovnalosti, pokud jde o to, jaký typ informací se shromažďuje, na která zvířata se povinnost identifikace a registrace vztahuje a na které správní úrovni jsou tyto informace shromažďovány;

7.  je přesvědčen, že harmonizace požadavků na identifikaci a registraci psů (Canis lupus familiaris) a koček (Felis silvestris catus) by znesnadnila padělání dokumentů a nezákonný obchod, čímž by chránily veřejné zdraví a zdraví zvířat a umožnily účinnou sledovatelnost uvnitř Unie;

8.  se znepokojením konstatuje, že dochází k nárůstu nezákonného obchodu s volně žijícími zvířaty chovanými v zájmovém chovu;

9.  je přesvědčen, že harmonizace požadavků na identifikaci a registraci volně žijících zvířat běžně chovaných v zájmovém chovu by vedla k omezení příležitostí pro nezákonný obchod, zlepšení ochrany veřejného zdraví a zdraví zvířat a biologické rozmanitosti a zajistila by rovněž účinnou sledovatelnost uvnitř Unie;

10.  vyzývá Komisi, aby poté, co vstoupí v platnost nařízení o přenosných nákazách zvířat, přijala nařízení v přenesené pravomoci, kterým stanoví pravidla podle článků 108, 109 a 118 uvedeného nařízení s podrobnými harmonizovanými požadavky na prostředky a metody identifikace a registrace psů (Canis lupus familiaris) a koček (Felis silvestris catus);

11.  vyzývá Komisi, aby poté, co vstoupí v platnost nařízení o přenosných nákazách zvířat, zvážila přijetí nařízení v přenesené pravomoci, kterými stanoví pravidla podle článků 108, 109 a 118 uvedeného nařízení s podrobnými harmonizovanými požadavky na prostředky a metody identifikace a registrace následujících zvířat definovaných v příloze 1 uvedeného nařízení: plazů, ptáků (všechny druhy ptáků kromě kura domácího, krůt, perliček, kachen, hus, křepelek, holubů, bažantů, koroptví a běžců), hlodavců a králíků, nejsou-li tato zvířata používána pro výrobu potravin;

12.  vyzývá Komisi, aby zajistila, že požadavky uvedené v bodech 10 a 11 povedou k tomu, že prevenční a kontrolní opatření obsažená v nařízení o přenosných nákazách zvířat budou účinně uplatňována a že se usnadní sledovatelnost těchto zvířat v zájmovém chovu, jejich pohyb v rámci členských států a mezi nimi a jejich vstup do Unie;

13.  vyzývá Komisi, aby posoudila možnost přijetí dalších opatření proti nezákonnému obchodu se zvířaty v zájmovém chovu, která jsou uvedena v závěrech studie o životních podmínkách psů a koček, s nimiž se obchoduje, a aby tyto závěry neprodleně zveřejnila;

14.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.

 

 

(1)

Úř. věst. L 178, 28.6.2013, s. 1.

(2)

Úř. věst. L 178, 28.6.2013, s. 109.

(3)

Úř. věst. L 268, 14.9.1992, s. 54.

(4)

Přijaté texty, P7_TA(2014)0381.

(5)

Úř. věst. L 61, 3.3.1997, s. 1.

(6)

Úř. věst. L 242, 7.9.2012, s. 13.

(7)

Úř. věst. L 317, 4.11.2014, s. 35.

(8)

Přijaté texty, P8_TA(2015)0197.

Právní upozornění - Ochrana soukromí