Postupak : 2016/2540(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B8-0256/2016

Podneseni tekstovi :

B8-0256/2016

Rasprave :

Glasovanja :

PV 25/02/2016 - 7.14
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :


PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 344kWORD 78k
17.2.2016
PE576.621v01-00
 
B8-0256/2016

podnesen nakon izjave Komisije

u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika


o uvođenju kompatibilnih sustava za registraciju kućnih ljubimaca u državama članicama (2016/2540(RSP))


Marco Zullo, Giulia Moi, Isabella Adinolfi, Eleonora Evi u ime Kluba zastupnika EFDD-a

Rezolucija Europskog parlamenta o uvođenju kompatibilnih sustava za registraciju kućnih ljubimaca u državama članicama (2016/2540(RSP))  
B8-0256/2016

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir izjavu Komisije od 4. veljače 2016. o uvođenju kompatibilnih sustava za registraciju kućnih ljubimaca u državama članicama,

–  uzimajući u obzir članak 43. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU) o funkcioniranju zajedničke poljoprivredne politike,

–  uzimajući u obzir članak 114. UFEU-a o uspostavi i funkcioniranju jedinstvenog tržišta,

–  uzimajući u obzir članak 168. stavak 4. točku (b) UFEU-a o mjerama u veterinarskom i fitosanitarnom području,

–  uzimajući u obzir članak 169. UFEU-a o mjerama zaštite potrošača,

–  uzimajući u obzir članak 13. UFEU-a, u kojem se navodi da Unija i države članice u oblikovanju i provedbi politika Unije posvećuju punu pažnju zahtjevima za dobrobit životinja jer su životinje čuvstvena bića,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 576/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. lipnja 2013. o nekomercijalnom premještanju kućnih ljubimaca(1) i Provedbenu uredbu Komisije (EU) br. 577/2013 od 28. lipnja 2013. o predlošku identifikacijskih dokumenata za nekomercijalno premještanje pasa, mačaka i pitomih vretica, o sastavljanju popisa državnih područja i trećih zemalja i o zahtjevima koji se odnose na format, izgled i jezik izjava kojima se potvrđuje sukladnost s određenim uvjetima predviđenim Uredbom (EU) br. 576/2013(2),

–  uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 92/65/EEZ od 13. srpnja 1992. o utvrđivanju uvjeta zdravlja životinja kojima se uređuje trgovina i uvoz u Zajednicu životinja, sjemena, jajnih stanica i zametaka koji ne podliježu uvjetima zdravlja životinja utvrđenima u posebnim propisima Zajednice iz Priloga A dijela I. Direktivi 90/425/EEZ(3),

–  uzimajući u obzir svoje rezolucije od 15. travnja 2014. o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o zdravlju životinja(4),

–  uzimajući u obzir zaključke s 3050. sastanka Vijeća za poljoprivredu i ribarstvo od 29. studenoga 2010. o dobrobiti pasa i mačaka,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 338/97 od 9. prosinca 1996. o zaštiti vrsta divlje faune i flore uređenjem trgovine njima(5),

–  uzimajući u obzir Provedbenu uredbu Komisije (EU) br. 792/2012 od 23. kolovoza 2012. o utvrđivanju pravila za oblikovanje dozvola, potvrda i drugih dokumenata predviđenih Uredbom Vijeća (EZ) br. 338/97 o zaštiti vrsta divlje faune i flore uređenjem trgovine njima te izmjeni Uredbe Komisije (EZ) br. 865/2006(6),

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1143/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2014. o sprječavanju i upravljanju unošenja i širenja invazivnih stranih vrsta(7),

–  uzimajući u obzir zajedničku izjavu Danske, Njemačke i Nizozemske od 14. prosinca 2014. o dobrobiti životinja,

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 19. svibnja 2015. o sigurnijoj zdravstvenoj skrbi u Europi: poboljšanje sigurnosti pacijenata i borba protiv antimikrobne rezistencije(8),

–  uzimajući u obzir zaključke studije višesektorskog, međustrukovnog i interdisciplinarnog projekta povezanog s kućnim ljubimcima za strateško promišljanje o zoonozama (CALLISTO)

–  uzimajući u obzir članak 123. stavak 2. Poslovnika,

A.  budući da je Komisija financirala studiju o dobrobiti pasa i mačaka uključenih u komercijalne aktivnosti,

B.  budući da su nevladine organizacije, tijela kaznenog progona, nadležne vlasti i veterinari ukazali na postojanje sve veće nezakonite trgovine kućnim ljubimcima uz raširenu zlouporabu Uredbe o premještanju kućnih ljubimaca, izbjegavanje kontrola i krivotvorenje dokumenata;

C.  budući da se procjenjuje da je zlouporaba Uredbe o premještanju kućnih ljubimaca treća najprofitabilnija grana nezakonite trgovine u EU-u, nakon trgovine drogom i oružjem;

D.  budući da nevladine organizacije, tijela kaznenog progona i nadležne vlasti nezakonito trgovanje kućnim ljubimcima sve više povezuju s teškim i organiziranim kriminalom;

E.  budući da unatoč nedavnim poboljšanjima još postoje veliki problemi s podacima iz putovnica za kućne ljubimce, posebno u pogledu načina na koji se može provjeriti točnost podataka o starosti pojedine životinje;

F.  budući da schengensko područje bez granica građanima omogućuje slobodno kretanje među državama članicama bez putovnice te time olakšava i premještanje životinja koje se obično drže kao kućni ljubimci unutar Unije bez kontrole;

G.  budući da su kućni ljubimci kojima uzgajatelji nezakonito trguju često loše uzgojeni, slabo socijalizirani i izloženi većem riziku od bolesti;

H.  budući da 70 % novih bolesti koje su se tijekom posljednjih nekoliko desetljeća pojavile u ljudi potječe od životinja te da su životinje koje se obično drže kao kućni ljubimci prenositelji više od 100 zoonoza, među kojima je i bjesnoća;

I.  budući da se kupci kućnih ljubimaca iz lošeg uzgoja često suočavaju s neočekivano visokim računima za veterinarske usluge ili s iznenadnom smrću svojih novih kućnih ljubimaca;

J.  budući da većina država članica već ima određene neke uvjete za registraciju ili identifikaciju kućnih ljubimaca; budući da većina tih baza podataka još nije povezana s bazom podataka EU-a, čime se ometa potpuna sljedivost u slučaju premještanja kućnih ljubimaca preko granica EU-a;

K.  budući da je nezakonito trgovanje divljim životinjama jedna od najvećih transnacionalnih aktivnosti organiziranog kriminala u svijetu;

L.  budući da bijeg egzotičnih ili divljih životinja koje nemaju prirodnih neprijatelja može dovesti do njihova nekontroliranog širenja, što utječe na okoliš, javno zdravlje i gospodarstvo;

1.  ističe doprinos kućnih ljubimaca životima milijuna pojedinačnih vlasnika i obitelji diljem EU-a te ponovo potvrđuje da bi vlasnici trebali biti u mogućnosti sa svojim kućnim ljubimcima putovati na siguran i kontroliran način diljem Unije;

2.  pozdravlja unaprjeđenje Uredbe o premještanju kućnih ljubimaca Uredbom (EU) br. 576/2013, uključujući i dodatne sigurnosne značajke putovnica za kućne ljubimce;

3.  sa zabrinutošću primjećuje dokaze nevladinih organizacija, tijela kaznenog progona, nadležnih vlasti i veterinara koji jasno pokazuju sve veću nezakonitu zlouporabu Uredbe o premještanju kućnih ljubimaca koja se iskorištava u komercijalne svrhe;

4.  napominje da niska stopa cijepljenja životinja kojima se nezakonito trguje često dovodi do potrebe da ih se liječi antibioticima; naglašava da se time povećava rizik od antimikrobne otpornosti među kućnim ljubimcima; zabrinut je da to predstavlja još jedan čimbenik rizika od razvoja i prijenosa antimikrobne otpornosti kod ljudi;

5.  uviđa da je slaba socijalizacija ključni čimbenik kod poremećaja u ponašanju u kućnih ljubimaca i da kupci koji kupuju slabo socijalizirane životinje izlažu i sebe i druge životinje riziku od napada ili ugriza;

6.  uviđa da, iako mnoge države članice imaju obvezne sustave identifikacije i registracije kućnih ljubimaca, postoje razlike među vrstama podataka koji se u njih pohranjuju, životinjama obuhvaćenim uvjetima identifikacije i registracije i razinama upravljanja na kojima se podaci pohranjuju;

7.  vjeruje da bi se usklađivanjem uvjeta identifikacije i registracije pasa (Canis lupus familiaris) i mačaka (Felis silvestris catus) smanjio opseg krivotvorenja dokumenata i nezakonitog trgovanja čime bi se zaštitilo javno zdravlje i zdravlje životinja i omogućila njihova učinkovita sljedivost unutar Unije;

8.  sa zabrinutošću napominje da je nezakonito trgovanje divljim životinjama koje se obično drže kao kućni ljubimci u porastu;

9.  vjeruje da bi se usklađivanjem uvjeta identifikacije i registracije divljih životinja koje se obično drže kao kućni ljubimci smanjio opseg nezakonitog trgovanja, postigla bolja zaštita javnog zdravlja, zdravlja životinja i biološke raznolikosti te da bi se omogućila njihova učinkovita sljedivost unutar Unije;

10.  poziva Komisiju da nakon stupanja na snagu Uredbe o prenosivim bolestima životinja odmah donese delegirani akt kojim će se utvrditi pravila na temelju članaka 108., 109. i 118. Uredbe s detaljnim i usklađenim uvjetima za sredstva i metode identifikacije i registracije pasa (Canis lupus familiaris) i mačaka (Felis silvestris catus);

11.  poziva Komisiju da nakon stupanja na snagu Uredbe o prenosivim bolestima životinja razmotri donošenje delegiranih akata kojima će se na temelju članaka 108., 109. i 118. Uredbe utvrditi pravila s detaljnim i usklađenim uvjetima za sredstva i metode identifikacije i registracije kućnih ljubimaca određenih Prilogom 1. istoj Uredbi, a to su sljedeće vrste: gmazovi, ptice (primjerci ptičjih vrsta osim kokoši, pura, biserki, pataka, gusaka, prepelica, golubova, fazana, jarebica i bezgrebenki), glodavci i zečevi koji nisu namijenjeni proizvodnji hrane;

12.  poziva Komisiju da se pobrine za to da se uvjetima iz stavaka 10. i 11. zajamči učinkovita primjena mjera prevencije i kontrole bolesti iz Uredbe o prenosivim bolestima životinja i olakša sljedivost tih kućnih ljubimaca, njihovih kretanja unutar država članica i među njima te njihovog ulaska u Uniju;

13.  poziva Komisiju da istraži dodatne mjere za suzbijanje nezakonitog trgovanja kućnim ljubimcima sadržane u zaključcima studije o dobrobiti pasa i mačaka uključenih u komercijalne aktivnosti te da bez odgode objavi te zaključke;

14.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću i Komisiji.

 

(1)

SL L 178, 28.6.2013., str. 1.

(2)

SL L 178, 28.6.2013., str. 109.

(3)

SL L 268, 14.9.1992., str. 54.

(4)

Usvojeni tekstovi, P7_TA(2014)0381.

(5)

SL L 61, 3.3.1997., str. 1.

(6)

SL L 242, 7.9.2012., str. 13.

(7)

SL L 317, 4.11.2014., str. 35.

(8)

Usvojeni tekstovi, P8_TA(2015)0197.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti