Procedūra : 2016/2540(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0256/2016

Pateikti tekstai :

B8-0256/2016

Debatai :

Balsavimas :

PV 25/02/2016 - 7.14
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :


PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 410kWORD 81k
17.2.2016
PE576.621v01-00
 
B8-0256/2016

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pareiškimo

pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį


dėl suderintų gyvūnų augintinių registravimo sistemų taikymo visose valstybėse narėse (2016/2540(RSP))


Marco Zullo, Giulia Moi, Isabella Adinolfi, Eleonora Evi EFDD frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl suderintų gyvūnų augintinių registravimo sistemų taikymo visose valstybėse narėse (2016/2540(RSP))  
B8-0256/2016

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos 2016 m. vasario 4 d. pareiškimą dėl suderintų gyvūnų augintinių registravimo sistemų taikymo visose valstybėse narėse

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 43 straipsnį dėl bendros žemės ūkio politikos (BŽŪP) veikimo,

–  atsižvelgdamas į SESV 114 straipsnį dėl bendrosios rinkos sukūrimo ir veikimo,

–  atsižvelgdamas į SESV 168 straipsnio 4 dalies b punktą dėl priemonių veterinarijos ir fitosanitarijos srityse,

–  atsižvelgdamas į SESV 169 straipsnį dėl vartotojų apsaugos priemonių,

–  atsižvelgdamas į SESV 13 straipsnį, kuriame nustatyta, kad, rengdamos ir įgyvendindamos Sąjungos įvairių sričių politiką, Sąjunga ir valstybės narės turi visokeriopai atsižvelgti į gyvūnų, kaip juslių gyvių, gerovės reikalavimus;

–  atsižvelgdamas į 2013 m. birželio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 576/2013 dėl gyvūnų augintinių vežimo nekomerciniais tikslais(1) ir 2013 m. birželio 28 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 577/2013 dėl nekomerciniais tikslais vežamų šunų, kačių ir šeškų identifikavimo dokumentų pavyzdžių, teritorijų ir trečiųjų šalių sąrašo sudarymo ir deklaracijų, kuriomis patvirtinama, kad įvykdytos tam tikros Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 576/2013 nustatytos sąlygos, formato, išdėstymo ir kalbos reikalavimų(2),

–  atsižvelgdamas į 1992 m. liepos 13 d. Tarybos direktyvą 92/65/EEB, nustatančią gyvūnų sveikatos reikalavimus, reglamentuojančius prekybą Bendrijoje gyvūnais, sperma, kiaušialąstėmis bei embrionais, kuriems netaikomi gyvūnų sveikatos reikalavimai, nustatyti specialiose Bendrijos taisyklėse, nurodytose Direktyvos 90/425/EEB A priedo I dalyje, bei jų importą į Bendriją(3),

–  atsižvelgdamas į savo 2014 m. balandžio 15 d. rezoliuciją dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl gyvūnų sveikatos(4),

–  atsižvelgdamas į 2010 m. lapkričio 29 d. Žemės ūkio ir žuvininkystės tarybos 3050-ojo posėdžio išvadas dėl šunų ir kačių gerovės,

–  atsižvelgdamas į 1996 m. gruodžio 9 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą(5),

–  atsižvelgdamas į 2012 m. rugpjūčio 23 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 792/2012, kuriuo nustatomos Tarybos reglamente (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą numatytų leidimų, sertifikatų ir kitų dokumentų modelių taisyklės ir iš dalies keičiamas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 865/2006(6),

–  atsižvelgdamas į 2014 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1143/2014 dėl invazinių svetimų rūšių introdukcijos ir plitimo prevencijos ir valdymo(7),

–  atsižvelgdamas į 2014 m. gruodžio mėn. 14 d. bendrą Danijos, Vokietijos ir Nyderlandų pareiškimą dėl gyvūnų gerovės,

–  atsižvelgdamas į savo 2015 m. gegužės 19 d. rezoliuciją „Saugesnė sveikatos priežiūra Europoje: pacientų saugumo didinimas ir kova su atsparumu antimikrobinėms medžiagoms“(8),

–  atsižvelgdamas į daugiasektorinės tarpprofesinės tarpdisciplininės strateginės ekspertų grupės gyvūnų augintinių zoonozių klausimais (projektas CALLISTO) tyrimo išvadas,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi Europos Komisija finansavo tyrimą dėl šunų ir kačių gerovės komercinėje veikloje;

B.  kadangi nevyriausybinės organizacijos ir teisėsaugos institucijos, kompetentingos institucijos ir veterinarijos gydytojai įrodė, kad neteisėta prekyba gyvūnais augintiniais auga, plačiai piktnaudžiaujant gyvūnų augintinių keliavimo sistema, vengiant kontrolės ir klastojant dokumentus;

C.  kadangi piktnaudžiavimas gyvūnų augintinių keliavimo sistema šiuo metu yra ES trečia pagal pelningumą nelegalios prekybos rūšis (po prekybos narkotikais ir ginklais);

D.  kadangi nevyriausybinės organizacijos, teisėsaugos institucijos ir kompetentingos institucijos neteisėtą prekybą gyvūnais augintiniais vis labiau sieja su sunkiais nusikaltimais ir organizuotu nusikalstamumu;

E.  kadangi, nepaisant to, kad pastaruoju metu padaryta pažanga, nerimą vis dar kelia gyvūnų augintinių pasams teikiama informacija, visų pirma aplinkybė, kaip galima įrodyti, kad atitinkamo gyvūno amžius yra tikslus;

F.  kadangi sienų neturinčioje Šengeno erdvėje piliečiai iš vienos valstybės narės į kitą gali keliauti be paso, o taip pat supaprastintas nekontroliuojamas gyvūnų, paprastai laikomų kaip gyvūnai augintiniai, gabenimas Sąjungos teritorijoje;

G.  kadangi gyvūnai augintiniai, kuriais prekiaujama neteisėtai, dažnai yra prastai prižiūrimi, menkai socializavęsi ir jiems kyla padidinta ligų rizika;

H.  kadangi 70 proc. naujų ligų, per pastaruosius dešimtmečius išsivysčiusių žmonėms, yra gyvūninės kilmės, o gyvūnai, kurie paprastai laikomi kaip gyvūnai augintiniai, yra daugiau nei 100 zoonozių, įskaitant pasiutligę, nešiotojai;

I.  kadangi prastai prižiūrėtus gyvūnus augintinius įsigijusiems asmenims dažnai tenka patirti nenumatytai dideles veterinarinės priežiūros išlaidas ar jų naujasis gyvūnas augintinis netikėtai miršta;

J.  kadangi dauguma valstybių narių jau taiko tam tikrus gyvūnų augintinių registravimo ir (arba) identifikavimo reikalavimus; kadangi dauguma šių duomenų bazių dar nėra susietos su ES duomenų baze, todėl negalima užtikrinti visiško atsekamumo, kai gyvūnai augintiniai išvežami per ES sienas;

K.  kadangi neteisėta prekyba laukiniais gyvūnais yra viena iš plačiausiai paplitusių tarptautinio masto organizuoto nusikalstamumo rūšių visame pasaulyje;

L.  kadangi ištrūkę į aplinką egzotiniai ar laukiniai gyvūnai, kurie gamtoje neturi priešų, gali nevaldomai daugintis, o tai gali paveikti aplinką, visuomenės sveikatą ir ekonomiką;

1.  pabrėžia teigiamą gyvūnų augintinių įtaką daugybės individualių savininkų ir šeimų gyvenimui visoje ES ir dar kartą patvirtina, kad savininkai turėtų galėti keliauti Sąjungoje su savo augintiniais saugiomis ir kontroliuojamomis sąlygomis;

2.  palankiai vertina Reglamentu (ES) Nr. 576/2013 padarytus gyvūnų augintinių keliavimo sistemos patobulinimus, be kita ko, papildomus saugumo elementus gyvūnų augintinių pasuose;

3.  susirūpinęs atkreipia dėmesį į nevyriausybinių organizacijų, teisėsaugos institucijų, kompetentingų valdžios institucijų ir veterinarijos gydytojų pateiktus įrodymus, iš kurių aiškiai matyti, kad vis daugiau neteisėtai piktnaudžiaujama gyvūnų augintinių keliavimo sistema, ją naudojant komerciniais tikslais;

4.  pažymi, kad žemas gyvūnų augintinių, kuriais prekiaujama neteisėtai, skiepijimo lygis reiškia, kad jie turi būti gydomi antibiotikais; pabrėžia, kad tai didina gyvūnų augintinių atsparumo antimikrobinėms medžiagoms riziką; yra susirūpinęs, kad tai yra papildomas atsparumo antimikrobinėms medžiagoms vystymosi žmonėse ir šio atsparumo perdavimo jiems rizikos veiksnys;

5.  pripažįsta, kad menka socializacija yra pagrindinis gyvūnų augintinių elgesio problemas nulemiantis veiksnys, ir kad vartotojai pirkdami menkai socializuotus gyvūnus augintinius pasmerkia save ir kitus gyvūnus užpuolimų ir įkandimų rizikai;

6.  pripažįsta, kad nors daugelyje valstybių narių egzistuoja privalomos gyvūnų augintinių identifikavimo ir registravimo sistemos, vis tik dar yra saugomos informacijos rūšies, gyvūnų, kuriems taikomi identifikavimo ir registravimo reikalavimai, ir valdymo lygio, kuris taikomas saugomai informacijai, skirtumų;

7.  mano, kad suderinus šunų (canis lupus familiaris) ir kačių (felis silvestris catus) identifikavimo ir registravimo reikalavimus, sumažėtų dokumentų klastojimo ir neteisėtos prekybos mastas, tokiu būdu būtų saugoma visuomenės ir gyvūnų sveikata ir Sąjungos viduje užtikrintas veiksmingas atsekamumas ;

8.  susirūpinęs pažymi, kad vis daugiau neteisėtai prekiaujama laukiniais gyvūnais, kurie paprastai laikomi kaip gyvūnai augintiniai;

9.  mano, kad suderinus laukinių gyvūnų, kurie laikomi kaip gyvūnai augintiniai, identifikavimo ir registravimo reikalavimus, sumažėtų neteisėtos prekybos mastas, būtų geriau apsaugota visuomenės ir gyvūnų sveikata bei biologinė įvairovė, taip pat būtų užtikrintas veiksmingas atsekamumas Sąjungoje viduje;

10.  ragina Komisiją, įsigaliojus Reglamentui dėl užkrečiamųjų gyvūnų ligų, nedelsiant priimti deleguotąjį aktą, kuriame pagal reglamento 108, 109 ir 118 straipsnius būtų nustatytos taisyklės ir išsamūs ir suderinti reikalavimai, taikytini šunų (Canis lupus familiaris) ir kačių (Felis silvestris catus) identifikavimo ir registravimo priemonėms ir metodams;

11.  ragina Komisiją, įsigaliojus Reglamentui dėl užkrečiamųjų gyvūnų ligų, apsvarstyti galimybę priimti deleguotąjį aktą, kuriame pagal reglamento 108, 109 ir 118 straipsnius būtų nustatytos taisyklės ir išsamūs ir suderinti reikalavimai, taikytini toliau išvardytų gyvūnų augintinių, nurodytų reglamento 1 priede, identifikavimo ir registravimo priemonėms ir metodams: ropliai, paukščiai (paukščių rūšių, išskyrus vištas, kalakutus, perlines vištas, antis, žąsis, putpeles, balandžius, fazanus, kurapkas ir Ratitae genties paukščius, egzemplioriai), graužikai ir triušiai, kurie nėra skirti maisto gamybai;

12.  ragina Komisiją garantuoti, kad 10 ir 11 dalyse nustatytais reikalavimais būtų užtikrinta, kad Reglamente dėl užkrečiamųjų gyvūnų ligų numatytos prevencijos ir kontrolės priemonės būtų veiksmingai taikomos ir kad jos palengvintų gyvūnų augintinių atsekamumą, jų vežimą valstybėse narėse bei iš vienos valstybės narės į kitą ir jų įvežimą į Sąjungą;

13.  ragina Komisiją apsvarstyti papildomas kovos su neteisėta prekyba gyvūnais augintiniais priemones, nurodytas komercinėje veikloje naudojamų šunų ir kačių gerovės tyrimo išvadose, ir kuo greičiau paskelbti šias išvadas;

14.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.

(1)

OL L 178, 2013 6 28, p. 1.

(2)

OL L 178, 2013 6 28, p. 109.

(3)

OL L 268, 1992 9 14, p. 54.

(4)

Priimti tekstai, P7_TA(2014)0381.

(5)

OL L 61, 1997 3 3, p. 1.

(6)

OL L 242, 2012 9 7, p. 13.

(7)

OL L 317, 2014 11 4, p. 35.

(8)

Priimti tekstai, P8_TA(2015)0197.

Teisinė informacija - Privatumo politika