REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 384kWORD 60k
20.1.2016
PE576.625v01-00
 
B8-0259/2016

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 133. pantu


par medību apvienību noturīgu un prasībām atbilstošu pārvaldību


Dominique Bilde, Philippe Loiseau, Edouard Ferrand, Marie-Christine Boutonnet, Mireille D'Ornano

Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par medību apvienību noturīgu un prasībām atbilstošu pārvaldību  
B8-0259/2016

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Reglamenta 133. pantu,

A.  tā kā Eiropā ir 7 miljoni mednieku, bet Francijā –– 1,3 miljoni, kas iedalīti 70 000 medību apvienībās un nodrošina 23 000 darbavietu un finanšu plūsmas EUR 2,3 miljardu apmērā Francijā un vairāk nekā EUR 16 miljardu apmērā Eiropā;

B.  tā kā medniekiem ir svarīga nozīme bioloģiskās daudzveidības regulācijā un mūsu mežu saglabāšanā;

C.  tā kā medības ir svarīgs sociālās integrācijas instruments, kas, jo īpaši nākamajām paaudzēm, nodrošina saikni ar lauku apvidiem un tādējādi arī labāku izpratni par ekosistēmām;

D.  tā kā ir veikti vairāki, tostarp Ziemeļaustrumu Atlantijas zinātniskā institūta (ISNEA), pētījumi,

1.  aicina Komisiju atļaut dalībvalstīm valsts robežās noteikt medību sākuma un beigu datumus vai, ja tas nav iespējams, veikt grozījumus vai skaidrojumus putnu direktīvā, lai atjaunotu ierastos gājputnu medību sākuma un beigu datumus (14. jūlijs līdz 28. februāris);

2.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Komisijai un Padomei, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika