ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 456kWORD 60k
8.2.2016
PE576.635v01-00
 
B8-0269/2016

внесено съгласно член 133 от Правилника за дейността


за популяризиране на Европейския омбудсман


Алдо Патричело

Предложение за резолюция на Европейския парламент относно популяризиране на Европейския омбудсман  
B8-0269/2016

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 228 от ДФЕС,

–  като взе предвид Хартата на основните права на Европейския съюз,

–  като взе предвид Директива 2008/52/ЕО относно някои аспекти на медиацията,

–  като взе предвид член 133 от своя правилник,

А.  като има предвид, че ролята на Омбудсмана е да укрепва инструментите за закрила на правата на гражданите на Съюза и да оптимизира ефикасността на общностната администрация, като се опира на правото на добра администрация;

Б.  като има предвид, че Европейският омбудсман може да се разглежда като посредник между Европейския съюз и неговите граждани по въпросите, при които се предвижда по-голямо участие от тяхна страна в общностни дейности;

В.  като има предвид, че Европейският омбудсман разглежда административната дейност на европейските институции, органи и структури;

Г.  като има предвид, че за съжаление ролята на Омбудсмана понастоящем е слабо позната за по-голямата част от европейското население;

1.  призовава Комисията да обмисли възможността за стартиране на кампания за популяризиране на ролята на Европейския омбудсман и възможностите за достъп до него.

Правна информация - Политика за поверителност