FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 152kWORD 57k
8.2.2016
PE576.635v01-00
 
B8-0269/2016

i enlighet med artikel 133 i arbetsordningen


om främjandet av Europeiska ombudsmannen


Aldo Patriciello

Förslag till Europaparlamentets resolution om främjandet av Europeiska ombudsmannen  
B8-0269/2016

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av artikel 228 i EUF-fördraget,

–  med beaktande av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna,

–  med beaktande av direktiv 2008/52/EG om medling,

–  med beaktande av artikel 133 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Ombudsmannens roll är att konsolidera instrumenten för skydd av EU-medborgarnas rättigheter och att optimera gemenskapsförvaltningens effektivitet, med beaktande av rätten till god förvaltning.

B.  Ombudsmannen kan ses som en länk mellan Europeiska unionen och dess medborgare, och man förväntar sig att ombudsmannen i större utsträckning deltar i gemenskapsverksamheten.

C.  Ombudsmannen utvärderar de europeiska institutionernas och organens administrativa verksamhet.

D.  Det är beklagligt att majoriteten av EU:s befolkning inte känner till ombudsmannens roll.

1.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att överväga att eventuellt inleda en kampanj för att främja ombudsmannens roll och informera om hur man kan ta kontakt med ombudsmannen.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy