ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 377kWORD 60k
11.2.2016
PE576.640v01-00
 
B8-0272/2016

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού


σχετικά με τη νομοθετική ρύθμιση του κυβερνοχώρου


Aldo Patriciello

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη νομοθετική ρύθμιση του κυβερνοχώρου  
B8-0272/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2013/40/ΕΚ,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κυβερνοχώρος έχει επηρεάσει σημαντικά όλα τα επίπεδα της κοινωνίας, καθώς η προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και η ανάπτυξη των οικονομιών εξαρτώνται από την απρόσκοπτη λειτουργία των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι απαραίτητο να διαφυλάσσονται εντός των ηλεκτρονικών δικτύων τα ίδια δικαιώματα που προστατεύονται εκτός των δικτύων αυτών, για να παραμείνει ο κυβερνοχώρος ένας ανοικτός και ελεύθερος χώρος που εγγυάται την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και της δημοκρατίας·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, αν η ροή των τηλεπικοινωνιών διακοπτόταν απροσδόκητα ή δεχόταν τεράστια επίθεση, θα έπαυε αυτομάτως να λειτουργεί σχεδόν το σύνολο των υπηρεσιών·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευρωπαϊκή νομοθεσία δεν εφαρμόζεται ομοιόμορφα και ότι είναι επομένως αναγκαίο να συνεργάζονται αποτελεσματικά οι αρμόδιοι φορείς, κατ’ εξοχήν δε τα κράτη μέλη·

1.  ζητεί από την Επιτροπή να συγκροτήσει ένα πρόγραμμα που θα αναγκάζει τα κράτη μέλη να εγκρίνουν το συντομότερο δυνατό ομοιόμορφη σχετική νομοθεσία, προκειμένου να εξαλειφθούν οι διαφορές μεταχείρισης οι οποίες μπορούν να αποδυναμώσουν το ευρωπαϊκό σύστημα.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου