ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 457kWORD 60k
3.2.2016
PE576.645v00-00
 
B8-0277/2016

внесено съгласно член 133 от Правилника за дейността


относно прозрачността на лобистите на многонационалните предприятия


Софи Монтел, Флориан Филипо

Предложение за резолюция на Европейския парламент относно прозрачността на лобистите на многонационалните предприятия  
B8-0277/2016

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 133 от своя правилник,

A.  като има предвид, че според генералния секретар на Европейското бюро по околна среда (ЕБОС), председателят на Европейската комисия, г-н Юнкер, не се е срещнал нито един път с организация за защита на околната среда;

Б.  като има предвид, че тези големи предприятия получават повече срещи с европейските членове на Комисията според „Трансперънси интернешънъл“, тъй като 75% от заседанията на Комисията са били с лобисти на предприятия;

В.  като има предвид, че е важно да се знае кои са организациите или лицата, които се опитват да повлияят върху политиките на Съюза, в частност по отношение на енергетиката или климата;

Г.  като има предвид при все това, че регистърът на прозрачността на Съюза съдържа много погрешни или нереалистични данни относно дейностите на лобиране на многонационалните предприятия;

1.  изисква от Комисията задължителен регистър на прозрачността с точна и прецизна информация, която ще позволи на гражданите на държавите членки да знаят кои са лицата, които оказват влияние върху политиките на Съюза;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Комисията.

Правна информация - Политика за поверителност