RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 147kWORD 57k
16.2.2016
PE576.648v01-00
 
B8-0280/2016

vastavalt kodukorra artiklile 133


välitingimustes kasutatavate seadmete müra kohta


Aldo Patriciello

Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek välitingimustes kasutatavate seadmete müra kohta  
B8-0280/2016

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. mai 2000. aasta direktiivi 2000/14/EÜ,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. juuni 2002. aasta direktiivi 2002/49/EÜ,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 133,

A.  arvestades, et ühenduse poliitika valdkonnas tuleks saavutada kõrge tervise- ja keskkonnakaitse tase ning et sellega seoses on üks eesmärk kaitse mürasaaste eest;

B.  arvestades, et rohelises raamatus tulevase mürapoliitika kohta määratleb komisjon mürasaastet kui ühte suurimat keskkonnaalast probleemi Euroopas;

C.  arvestades, et liiklusest, tööstus- ja meelelahutustegevusest tingitud müra on kasvav probleem ning kõrge müratasemega puutub kokku üha rohkem Euroopa Liidu kodanikke;

1.  palub komisjonil läbi vaadata sätestatud piirväärtused ja stimuleerida müra vähendamist, mis oleks oluliselt odavam kui ehitiste muutmine helikindlaks või müravastaste tõkete paigaldamine.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika