ONTWERPRESOLUTIE
PDF 153kWORD 58k
16.2.2016
PE576.648v01-00
 
B8-0280/2016

ingediend overeenkomstig artikel 133 van het Reglement


over geluidsemissie in het milieu door machines en apparatuur voor gebruik buitenshuis


Aldo Patriciello

Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over geluidsemissie in het milieu door machines en apparatuur voor gebruik buitenshuis  
B8-0280/2016

Het Europees Parlement,

–  gezien Richtlijn 2000/14/EG van het Europees Parlement en de Raad van 8 mei 2000,

–  gezien Richtlijn 2002/49/EG van het Europees Parlement en de Raad van 25 juni 2002,

–  gezien artikel 133 van zijn Reglement,

A.  overwegende dat het communautaire beleid gericht moet zijn op een hoog niveau van bescherming van de gezondheid en het milieu en dat een van de in verband hiermee na te streven doelstellingen de bescherming is tegen geluidsoverlast;

B.  overwegende dat de Commissie in het groenboek over toekomstige beleidsmaatregelen op het gebied van geluidsoverlast lawaai definieert als een van de grootste milieuproblemen in Europa;

C.  overwegende dat lawaai door het verkeer en door industriële en recreatieve activiteiten een toenemend probleem is en dat steeds meer Europeanen worden blootgesteld aan hoge geluidsniveaus;

1.  verzoekt de Commissie de vastgestelde maxima te herzien en stimulansen in te voeren om lawaai terug te dringen aan de bron, hetgeen veel minder zou kosten dan ingrepen voor structurele geluidsisolatie of de installatie van geluidsschermen.

Juridische mededeling - Privacybeleid