RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 247kWORD 62k
17.2.2016
PE570.946v01-00
 
B8-0282/2016

vastavalt kodukorra artiklile 133


meetmete kohta, millega püütakse peatada džihadistide saabumist ja tagasipöördumist Euroopa Liidu liikmesriikidesse


Steeve Briois, Louis Aliot, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Gianluca Buonanno, Mireille D'ornano, Sylvie Goddyn, Édouard Ferrand, Jean-François Jalkh, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Joëlle Mélin, Jean-Luc Schaffhauser, Mylène Troszczynski

Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek meetmete kohta, millega püütakse peatada džihadistide saabumist ja tagasipöördumist Euroopa Liidu liikmesriikidesse  
B8-0282/2016

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse määrust, millega kehtestatakse isikute üle piiri liikumist reguleerivad ühenduse eeskirjad(1),

–  võttes arvesse otsust, millega kehtestatakse rahvusvahelise kaitse valdkonnas ajutised meetmed Itaalia, Kreeka ja Ungari toetamiseks(2),

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 133,

A.  arvestades, et 13. novembril 2015 Islamiriigi korraldatud terroriaktid Pariisis näitavad meie juhtide ja Euroopa institutsioonide suutmatust kaitsta oma kodanikke terrorismiohu eest;

B.  arvestades, et rändekriis ja isikute vaba liikumine Schengeni alal lihtsustab džihadistide saabumist liikmesriikidesse;

C.  arvestades, et etniliste ja usuvähemuste kaitse nimel valitseb Euroopa Liidus terrorismivastase võitluse osas täielik tegevusetus;

1.  nõuab Schengeni lepingu viivitamatut ja lõplikku peatamist;

2.   nõuab tungivalt, et komisjon lõpetaks otsekohe ebaseaduslike rändajate vastuvõtmise ja peataks nende leviku liikmesriikidesse;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon komisjonile ja liikmesriikidele.

(1)

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:32006R0562

(2)

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2015/ET/1-2015-451-ET-F1-1.PDF

Õigusteave - Privaatsuspoliitika