ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 456kWORD 61k
15.2.2016
PE576.652v01-00
 
B8-0284/2016

внесено съгласно член 133 от Правилника за дейността


дискриминацията срещу жените в Саудитска Арабия


Едуар Феран

Предложение за резолюция на Европейския парламент относно дискриминацията срещу жените в Саудитска Арабия  
B8-0284/2016

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 133 от своя правилник,

A.  като има предвид, че в Риад (Саудитска Арабия) в едно кафене, принадлежащо към американска верига, са поставили на входа си следния надпис: „Молим жените да не влизат и да изпращат за поръчки шофьора си“;

Б.  като има предвид, че въпросното съобщение е било поставено по искане на саудитския комитет за насърчаване на добродетелта и предотвратяване на порока – орган, който служи като основен изпълнител на дискриминационната политика на Саудитска Арабия спрямо жените;

1.  подчертава, че уважението към жените, в която и да било част на света, трябва да бъде считано за принцип, който не подлежи на преговори;

2.  подчертава, че търговското право (Lex Mercatoria) трябва да не се ползва с преимущество пред най-основните права на човека;

3.  призовава Европейската комисия, заместник-председателя/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (ЗП/ВП) и Съвета, на основание членове 2, 3, 6 и 21 от Договора за Европейския съюз и член 205 от Договора за функционирането на Европейския съюз, да прекъснат всякакви политически, дипломатически и търговски отношение със Саудитска Арабия, докато въпросната държава не докаже, че зачита изцяло принципа на равенство между мъжете и жените;

4.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Комисията, на ЗП/ВП, на Съвета и на правителството на Саудитска Арабия.

Правна информация - Политика за поверителност