ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 447kWORD 60k
15.2.2016
PE576.652v01-00
 
B8-0284/2016

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού


οι διακρίσεις εις βάρος των γυναικών στην Σαουδική Αραβία


Edouard Ferrand

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις διακρίσεις εις βάρος των γυναικών στην Σαουδική Αραβία  
B8-0284/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στο Ριάντ (Σαουδική Αραβία), μια καφετέρια που ανήκει σε αμερικανή αλυσίδα έχει αναρτήσει στην πόρτα της την εξής προειδοποίηση: «Οι γυναίκες παρακαλούνται να μην εισέρχονται, αλλά να στέλνουν παραγγελία με τον οδηγό τους»·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ως άνω προειδοποίηση εκδόθηκε κατόπιν διαταγής της σαουδικής επιτροπής για την προστασία της αρετής και την καταστολή της ανηθικότητας, μιας αρχής που χρησιμεύσει ως οπλισμένο χέρι της σαουδικής πολιτικής διακρίσεων εις βάρος των γυναικών·

1.  υποστηρίζει ότι ο απανταχού σεβασμός των γυναικών θα πρέπει να θεωρείται ως μη διαπραγματεύσιμη αρχή·

2.  υποστηρίζει ότι ο νόμος του εμπορίου (Lex Mercatoria) δεν θα πρέπει να υπερισχύει των πλέον στοιχειωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

3.  καλεί, δυνάμει των άρθρων 2,3,6 και 21 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και του άρθρου 205 της συνθήκης για την λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΑΠ/ΥΕ), καθώς και το Συμβούλιο να θέσουν τέρμα σε οιαδήποτε πολιτική, διπλωματική ή εμπορική σχέση με την Σαουδική Αραβία, έως ότου αποδείξει η χώρα αυτή ότι τηρεί πλήρως την αρχή της ισότητας ανδρών-γυναικών·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή, την ΑΕ/ΥΕ, το Συμβούλιο και την σαουδική κυβέρνηση.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου