RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 149kWORD 58k
15.2.2016
PE576.652v01-00
 
B8-0284/2016

vastavalt kodukorra artiklile 133


naiste diskrimineerimise kohta Saudi Araabias


Edouard Ferrand

Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek naiste diskrimineerimise kohta Saudi Araabias  
B8-0284/2016

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 133,

A.  arvestades, et Ar-Riyādhis (Saudi Araabia) pani üks Ameerika Ühendriikide kohvikuteketti kuuluv kohvik uksele välja sildi: „Palume naistel mitte siseneda ja saata tellimust esitama oma autojuht“;

B.  arvestades, et selle sildi ülespanekut nõudis Saudi Araabia vooruse edendamise ja patu ennetamise komitee, organ, mis jõustab Saudi Araabia naisi diskrimineerivat poliitikat;

1.  rõhutab, et naiste õiguste austamine olenemata asukohast peab olema põhimõte, mille üle ei kaubelda;

2.  rõhutab, et lex mercatoria ei saa olla tähtsam elementaarsete inimõiguste järgimisest;

3.  kutsub komisjoni, liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrget esindajat ja komisjoni asepresidenti ning nõukogu üles kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artiklitega 2, 3, 6 ja 21 ning Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 205 katkestama igasugused poliitilised, diplomaatilised ja kaubandussuhted Saudi Araabiaga, kuni see riik tõendab, et järgib täielikult soolise võrdõiguslikkuse põhimõtet;

4.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon komisjonile, liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale ja komisjoni asepresidendile, nõukogule ning Saudi Araabia valitsusele.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika