FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 154kWORD 58k
15.2.2016
PE576.652v01-00
 
B8-0284/2016

i enlighet med artikel 133 i arbetsordningen


om diskriminering av kvinnor i Saudiarabien


Edouard Ferrand

Förslag till Europaparlamentets resolution om diskriminering av kvinnor i Saudiarabien  
B8-0284/2016

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av artikel 133 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  I Riyad (Saudiarabien) har ett kafé som tillhör en amerikansk kedja anslagit följande på dörren: ”Kvinnor ombedes att inte komma in. Vänligen skicka er chaufför för beställningen.”

B.  Anslaget har efterfrågats av den saudiska kommittén för främjande av dygder och undertryckande av laster, en myndighet som omsätter den saudiska diskrimineringspolitiken mot kvinnor i praktiken.

1.  Europaparlamentet slår fast att respekt för kvinnor, var som helst, måste uppfattas som en icke förhandlingsbar princip.

2.  Europaparlamentet slår fast att lex mercatoria inte får ges företräde framför de mest grundläggande mänskliga rättigheterna.

3.  Europaparlamentet uppmanar, i kraft av artiklarna 2, 3, 6 och 21 i fördraget om Europeiska unionen och artikel 205 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, kommissionen, unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik/vice ordförande och rådet att avbryta alla politiska, diplomatiska och handelsmässiga relationer med Saudiarabien tills landet företer bevis på fullständig respekt för principen om jämställdhet mellan kvinnor och män.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till kommissionen, unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik/vice ordförande, rådet och den saudiska regeringen.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy