ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 449kWORD 60k
17.2.2016
PE576.653v01-00
 
B8-0285/2016

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού


σχετικά με τον ρόλο της τεχνολογίας στη διδασκαλία και στη σχολική τάξη


Aldo Patriciello

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τον ρόλο της τεχνολογίας στη διδασκαλία και στη σχολική τάξη  
B8-0285/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου (2015/C 172/05),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ψηφιακή ικανότητα περιλαμβάνει τη χρήση των τεχνολογιών της κοινωνίας της πληροφορίας (ΤΚΠ) για την εργασία, την ψυχαγωγία και την επικοινωνία, με αυτοπεποίθηση και κριτικό πνεύμα·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εν λόγω ικανότητα υποστηρίζεται από τις βασικές δεξιότητες ΤΠΕ (τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας) και τη χρήση Η/Υ για την ανάκτηση, την αξιολόγηση, την παραγωγή και την ανταλλαγή πληροφοριών καθώς και για την επικοινωνία και τη συμμετοχή σε δίκτυα συνεργασίας μέσω του διαδικτύου·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΤΠΕ προετοιμάζουν τους μαθητές για την ενεργό και συνειδητοποιημένη συμμετοχή τους σε έναν ταχέως μεταβαλλόμενο κόσμο όπου η εργασία και οι άλλες ανθρώπινες δραστηριότητες εξελίσσονται διαρκώς χάρη στην πρόσβαση σε νέες και ποικίλες τεχνολογίες·

1.  καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει την ορθή χρήση του διαδικτύου στα σχολεία, υπό το πρίσμα των στοιχείων του Εθνικού Ινστιτούτου Στατιστικής της Ιταλίας (ISTAT), από τα οποία προκύπτει ότι οι νέοι με πρόσβαση στο διαδίκτυο πλοηγούνται χωρίς να διαθέτουν τις κατάλληλες ικανότητες για να καθιερωθούν στην αγορά εργασίας.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου