ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 377kWORD 59k
2.2.2016
PE576.654v01-00
 
B8-0286/2016

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού


σχετικά με την έρευνα γύρω από τον ιό Ζίκα


Aldo Patriciello

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την έρευνα γύρω από τον ιό Ζίκα  
B8-0286/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 168 της ΣΛΕΕ,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιτροπή εμπειρογνωμόνων την οποία συγκάλεσε ο ΠΟΥ δήλωσε πρόσφατα ότι ο ιός Ζίκα είναι «περίπτωση έκτακτης ανάγκης» και ότι προς το παρόν δεν υπάρχει ειδικό εμβόλιο ή αγωγή για τη διακοπή της διάδοσής του·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, αν και δεν έχει ακόμη αποδειχθεί επιστημονικά, ο ιός φαίνεται να πλήττει σοβαρά τα έμβρυα γυναικών που έχουν μολυνθεί, προκαλώντας σοβαρές ασθένειες στα νεογέννητα, όπως εμβρυακή μικροκεφαλία, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε νοητική καθυστέρηση και προβλήματα όρασης και ακοής·

1.  ζητεί από την Επιτροπή να συγκροτήσει το συντομότερο δυνατόν ομάδα εμπειρογνωμόνων με σκοπό τη λήψη κοινών μέτρων πρόληψης για την καταπολέμηση της διάδοσης του ιού.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου