Πρόταση ψηφίσματος - B8-0287/2016Πρόταση ψηφίσματος
B8-0287/2016

  ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ σχετικά με τη μη διατύπωση αντίρρησης στο σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1178/2011 της Επιτροπής όσον αφορά την εκπαίδευση, τις δοκιμές και τον περιοδικό έλεγχο των χειριστών σχετικά με την πλοήγηση βάσει επιδοτήσεων

  25.2.2016 - (D042244/03 – 2016/2545(RPS))

  σύμφωνα με το άρθρο 106 παράγραφος 4 στοιχείο δ) και το άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού

  Michael Cramer εξ ονόματος της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού

  Διαδικασία : 2016/2545(RPS)
  Διαδρομή στην ολομέλεια
  Διαδρομή του εγγράφου :  
  B8-0287/2016
  Κείμενα που κατατέθηκαν :
  B8-0287/2016
  Συζήτηση :
  Ψηφοφορία :
  Κείμενα που εγκρίθηκαν :

  B8-0287/2016

  Σχέδιο απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη μη διατύπωση αντίρρησης στο σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1178/2011 της Επιτροπής όσον αφορά την εκπαίδευση, τις δοκιμές και τον περιοδικό έλεγχο των χειριστών σχετικά με την πλοήγηση βάσει επιδοτήσεων

  (D042244/03 – 2016/2545(RPS))

  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

  –  έχοντας υπόψη το σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής (D042244/03),

  –  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 216/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Φεβρουαρίου 2008 για τη θέσπιση κοινών κανόνων στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας και για την ίδρυση Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας, καθώς και για την κατάργηση της οδηγίας 91/670/ΕΟΚ του Συμβουλίου, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1592/2002 και της οδηγίας 2004/36/ΕΚ​[1]​, και ιδίως το άρθρο 7 παράγραφος 6,

  –  έχοντας υπόψη τη γνώμη που εξέδωσε στις 18 Δεκεμβρίου 2015 η επιτροπή που αναφέρεται στο άρθρο 65 του προαναφερθέντος κανονισμού,

  –  έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής της 12ης Φεβρουαρίου 2016, με την οποία ζητεί από το Κοινοβούλιο να δηλώσει ότι δεν προτίθεται να διατυπώσει αντίρρηση όσον αφορά το σχέδιο κανονισμού,

  –  έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού προς τον Πρόεδρο της Διάσκεψης των Προέδρων των Επιτροπών της 23ης Φεβρουαρίου 2016,

  –  έχοντας υπόψη το άρθρο 5α παράγραφος 3 της απόφασης 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή[2],

  –  έχοντας υπόψη την σύσταση απόφασης της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού,

  –  έχοντας υπόψη το άρθρο 106 παράγραφος 4 στοιχείο δ) και το άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού του,

  Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής αποσκοπεί, μεταξύ άλλων, στο να παρατείνει κατά ένα έτος την υφιστάμενη μεταβατική περίοδο για τους κατόχους πτυχίου χειριστή ιδιωτικών αεροσκαφών, από την 8η Απριλίου 2016 έως τον Απρίλιο του 2017·

  Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η προθεσμία για να αντιταχθεί το Κοινοβούλιο στο σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής θα λήξει στις 23 Απριλίου 2016·

  Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έναρξη ισχύος του κανονισμού της Επιτροπής στις 8 Απριλίου 2016 θα αποτρέψει την ύπαρξη νομικού κενού σε ό,τι αφορά την κατάσταση πολλών χιλιάδων πολιτών της ΕΕ που είναι κάτοχοι πτυχίου χειριστή ιδιωτικών αεροσκαφών (PPL) που έχει εκδοθεί από την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA) των Ηνωμένων Πολιτειών·

  Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι εάν η ημερομηνία δεν τροποποιηθεί οι εν λόγω πιλότοι θα είναι υποχρεωμένοι να επικυρώσουν ή να μετατρέψουν το πτυχίο από την FAA σε αντίστοιχο της ΕΕ, πράγμα που θα απαιτήσει σημαντικούς πόρους και χρόνο τόσο από τις εθνικές αρχές όσο και από τους πιλότους·

  Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας είναι πρόθυμοι να διαπραγματευθούν μια απλοποιημένη διαδικασία για να διευκολύνουν την αμοιβαία αναγνώριση και μετατροπή παρόμοιων πτυχίων χειριστή μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ, και ότι η νέα αυτή διαδικασία είναι πιθανόν να καταστεί διαθέσιμη στους πιλότους κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2016·

  1.  δηλώνει ότι δεν αντιτίθεται στο σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής·

  2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση ψήφισμα στην Επιτροπή και, προς ενημέρωση, στο Συμβούλιο.