RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 148kWORD 57k
15.2.2016
PE576.656v01-00
 
B8-0288/2016

vastavalt kodukorra artiklile 133


veenappuse ja põua kohta Euroopa Liidus


Aldo Patriciello

Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek veenappuse ja põua kohta Euroopa Liidus  
B8-0288/2016

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni teatist Euroopa Parlamendile ja nõukogule SEC(2007) 993–996,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 133,

A.  arvestades, et vesi on väärtuslik ressurss, toetab ökosüsteeme ja reguleerib meie kliimat ning et hea kvaliteediga ja piisavas koguses vee kättesaadavus on kõikide inimeste igapäevaeluks ja suure osa majandustegevuse jaoks hädavajalik;

B.  arvestades, et vesi on piiratud ressurss ja et inimtarbimiseks vahetult kasutatava magevee osakaal kogu maailma kättesaadavas vees on väiksem kui 1%, samas kui viimase kolmekümne aasta jooksul on ELis põuanähtuste esinemissagedus ja intensiivsus drastiliselt suurenenud;

C.  arvestades, et veenõudlus kogu Euroopas aina suureneb ja avaldab survet meie olemasolevatele ressurssidele;

D.  arvestades, et hinnanguliselt moodustab raisatud vesi 20–40% kasutatavatest ressurssidest;

1.  palub komisjonil ergutada liikmesriike olemasolevaid ressursse tõhusamalt majandama, koostades ühtlasi liidu selleteemalise tegevusprogrammi.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika