ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 445kWORD 59k
17.2.2016
PE576.657v01-00
 
B8-0289/2016

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού


σχετικά με τη δημιουργία επιτροπών για τον τουρισμό με στόχο την ενίσχυση της πολιτικής για την απασχόληση των νέων


Gianluca Buonanno

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη δημιουργία επιτροπών για τον τουρισμό με στόχο την ενίσχυση της πολιτικής για την απασχόληση των νέων  
B8-0289/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ανταγωνιστικό δυναμικό του ευρωπαϊκού τουρισμού υπέρ της μεγέθυνσης και της ανάπτυξης φαίνεται ότι υπερέχει απόλυτα στη διεθνή σκηνή·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα οικονομικά δεδομένα του τομέα επιβεβαιώνουν ότι ο κλάδος του τουρισμού αποτελεί πρωταρχικό στοιχείο για τη δημιουργία μιας επιτυχημένης πολιτικής για την αγορά εργασίας, ιδιαίτερα για την απασχόληση των νέων·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ήδη εκφράσει τις απόψεις του με σημαντικά ψηφίσματα για τον τουρισμό·

1.  θεωρεί ότι είναι απαραίτητο να επαναλάβει ότι το θέμα που σχετίζεται με την ανάπτυξη του διεθνούς τουρισμού θα πρέπει να θεωρείται προτεραιότητα·

2.  προτείνει μια νομοθετική ρύθμιση που θα ορίζει τους κανόνες σχετικά με τον τομέα του τουρισμού, μέσω της δημιουργίας επιτροπών για τον τουρισμό με στόχο την ενίσχυση της πολιτικής για την απασχόληση των νέων.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου