ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 387kWORD 60k
17.2.2016
PE576.658v01-00
 
B8-0290/2016

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού


σχετικά με την προστασία του ευρωπαϊκού χάλυβα


Dominique Bilde, Steeve Briois

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την προστασία του ευρωπαϊκού χάλυβα  
B8-0290/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρ133 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ευρωπαίοι παραγωγοί χάλυβα πλήττονται βαρύτατα από το κύμα χάλυβα χαμηλής τιμής που προέρχεται από την Κίνα·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την Eurofer, 5.000 θέσεις εργασίας απωλέσθησαν κατά τη διάρκεια του τρίτου τριμήνου του 2015 στην ευρωπαϊκή βιομηχανία χάλυβα·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τιμές του χάλυβα γνώρισαν σημαντική πτώση και ότι, για παράδειγμα, ο κινεζικός χάλυβας εισέρχεται στην ευρωπαϊκή αγορά σε τιμή 290 ευρώ/τόνο, έναντι 360 ευρώ/τόνο του χάλυβα της Florange (Γαλλία) ·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πλειοψηφία των κινεζικών εταιριών είναι δημόσιες επιχειρήσεις που επωφελούνται από την υποστήριξη του κράτους και ότι η πώληση, σε οποιαδήποτε τιμή, είναι ο κύριος στόχος, παρά η οικονομική αποδοτικότητα·

E.  λαμβάνοντας υπόψη την έρευνα αντιντάμπινγκ της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα κινεζικά χάλυβδόφυλλα·

1.  ζητεί από την Επιτροπή την εφαρμογή μόνιμων προστατευτικών μέτρων, όπως η επιβολή φόρων στους κινεζικούς χάλυβες και στα ανοξείδωτα προϊόντα που θα καλύπτουν πλήρως το περιθώριο ντάμπινγκ των εν λόγω προϊόντων·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα, συνοδευόμενο από τα ονόματα των υπογραφόντων, στην Επιτροπή, στο Συμβούλιο και στα κράτη μέλη.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου