ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 454kWORD 61k
17.2.2016
PE576.659v01-00
 
B8-0291/2016

внесено съгласно член 133 от Правилника за дейността


относно преразглеждането на законодателството във връзка с обезлесяването и опазването на естествената планинска среда


Джанлука Буонано

Предложение за резолюция на Европейския парламент относно преразглеждането на законодателството във връзка с обезлесяването и опазването на естествената планинска среда  
B8-0291/2016

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 133 от своя правилник,

A.  като има предвид, че прекомерното наличие на гори в многобройни планински райони се превръща в опасност за околната среда;

Б.  като има предвид, че правилното наблюдение на горските зони в много случаи предотвратява през периодите на продължителна суша пожари и необратими вреди както за природата, така и за домовете, които се намират в близост;

В.  като има предвид, че уменията във връзка с обезлесяването са задължение на многобройни органи за управление, например природни паркове или резервати, планински общности и др.;

Г.  като има предвид, че правилно извършеното обезлесяване подпомага не само сигурността, а и възстановяването на зоните, пострадали от евентуална хидрогеоложка нестабилност, подобряването на движението, свързано със земеделието и животновъдството, съхраняването на биологичното разнообразие и пейзажа и възстановяването на земеделието в планинските и хълмистите райони;

1.  счита поради това за необходимо да се обърне по-голямо внимание на проблема с обезлесяването, който следва да се разглежда като приоритетен;

2.  предлага да се предприемат законодателни действия за определяне на действията във връзка с обезлесяването и опазването на естествената планинска среда, като се подпомага създаването на нови стратегии и установяването на работни групи за изследване на необходимото възстановяване на околната среда.

Правна информация - Политика за поверителност