FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 152kWORD 58k
17.2.2016
PE576.659v01-00
 
B8-0291/2016

i enlighet med artikel 133 i arbetsordningen


om ändring av regelverket för avskogning och bevarande av bergsmiljön


Gianluca Buonanno

Förslag till Europaparlamentets resolution om ändring av regelverket för avskogning och bevarande av bergsmiljön  
B8-0291/2016

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av artikel 133 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Den alltför stora skogsförekomsten i många bergsområden är på väg att bli en fara för miljön.

B.  Korrekt övervakning av skogsområden förebygger i många fall – under perioder av ihållande torka – bränder och oreparerbara skador både på naturen och på bebodda områden i närheten.

C.  Ansvaret för avskogning åvilar många förvaltningsenheter, såsom naturparker, naturreservat och bergskommuner.

D.  Korrekta avskogningsinsatser främjar inte bara säkerheten utan underlättar även organiseringen av områden som drabbats av hydrogeologisk obalans, skapar uthålligare betesområden samt bidrar till att bevara landskapets biologiska mångfald och återställa jordbruket i bergsområden.

1.  Europaparlamentet anser därför att större uppmärksamhet måste fästas vid avskogningsfrågan, som är att betrakta som prioriterad.

2.  Europaparlamentet föreslår att lagstiftningsåtgärder ska vidtas för att fastställa insatser för avskogning och bevarande av bergsmiljön och verka för nya strategier och inrättande av arbetsgrupper som ska undersöka den nödvändiga miljösaneringen.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy