ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 466kWORD 61k
25.2.2016
PE576.661v01-00
 
B8-0293/2016

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού


σχετικά με την απαγόρευση των επικίνδυνων συστατικών στα καλλυντικά για βρέφη


Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh, Louis Aliot

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την απαγόρευση των επικίνδυνων συστατικών στα καλλυντικά για βρέφη  
B8-0293/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη της οργάνωσης «Women in Europe for a Common Future» (WECF), η οποία αποδεικνύει την παρουσία έξι τοξικών συστατικών σε καλλυντικά για βρέφη,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα βρέφη έχουν πιο διαπερατή επιδερμίδα από τους ενήλικες·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η περιοχή της έδρας στα βρέφη είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη στην απορρόφηση ουσιών·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το αιθυλενοδιαμινοτετραοξικό οξύ (EDTA), τα θειικά άλατα, τα νανοσωματίδια και τα ορυκτέλαια είναι αλλεργιογόνα ή βλαβερά προϊόντα «μέτριου κινδύνου»·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η φαινοξυαιθανόλη, συντηρητική ουσία για την οποία υπάρχει υποψία ότι έχει τοξικές επιδράσεις στο αναπαραγωγικό σύστημα, θεωρείται ουσία «υψηλού κινδύνου»·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, από τα υγρά μαντηλάκια που υποβλήθηκαν σε δοκιμές, το 94% είναι δυνητικά επιβλαβή·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρωματικές ουσίες είναι δυνητικά αλλεργιογόνες·

1.  ζητεί να επιβληθούν περιορισμοί στη χρήση του EDTA, των θειικών αλάτων, των ορυκτέλαιων και των νανοσωματιδίων στα καλλυντικά για βρέφη·

2.  ζητεί να απαγορευτεί η χρήση φαινοξυαιθανόλης και αρωματικών ουσιών στα καλλυντικά για βρέφη·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα, συνοδευόμενο από τα ονόματα των υπογραφόντων, στην Επιτροπή, στο Συμβούλιο και στα κράτη μέλη.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου