ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 447kWORD 60k
18.2.2016
PE576.663v01-00
 
B8-0295/2016

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού


σχετικά με τον ανακαθορισμό της νομοθεσίας όσον αφορά την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων από τα τυχερά παιχνίδια


Gianluca Buonanno

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τον ανακαθορισμό της νομοθεσίας όσον αφορά την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων από τα τυχερά παιχνίδια  
B8-0295/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση τα νομιμοποιημένα επιγραμμικά τυχερά παιχνίδια είναι ολοένα και πιο προσιτά και διαδεδομένα στο διαδίκτυο, ακόμη και στους κόλπους των ανηλίκων, παρά το γεγονός ότι αυτό απαγορεύεται ρητά·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι συγκεντρώνονται συνεχώς περισσότερα στοιχεία για τις εξαρτήσεις από τα επιγραμμικά τυχερά παιχνίδια, πράγμα που, εκτός από ανησυχία για το κοινωνικό σύνολο, σημαίνει επίσης αναπόφευκτη αύξηση των δαπανών για τη δημόσια υγεία·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι εξακολουθούν να μην υπάρχουν πρότυποι κανονισμοί και νομοθεσία για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση στον τομέα αυτό, αν και τα κράτη μέλη διατηρούν το νομοθετικό μονοπώλιο επί του θέματος·

1.  θεωρεί απαραίτητο να δοθεί περισσότερη προσοχή στο πρόβλημα, το οποίο πρέπει να θεωρηθεί πρωτεύον·

2.  προτείνει στην Επιτροπή νομοθετική παρέμβαση, που θα ορίζει προγράμματα και κανονισμούς για την καταπολέμηση αυτού του ολοένα και πιο διαδεδομένου φαινομένου.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου