ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 448kWORD 60k
23.2.2016
PE576.671v01-00
 
B8-0299/2016

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού


σχετικά με τις διακρατικές εγκληματικές οργανώσεις


Aldo Patriciello

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις διακρατικές εγκληματικές οργανώσεις  
B8-0299/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Ιουνίου 2013 (2012/2117(INI)),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα για το σχέδιο ψηφίσματος του Συμβουλίου (9986/98 – C4-0494/98),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

Α.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι παραδοσιακές εγκληματικές οργανώσεις έχουν σταδιακά επεκτείνει την εμβέλειά τους σε διακρατικό επίπεδο, αξιοποιώντας τις ευκαιρίες που προσφέρονται από το άνοιγμα των εσωτερικών συνόρων της Ένωσης για τη σύναψη συμμαχιών με εγκληματικές ομάδες σε άλλες χώρες·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι πολύ σπάνιο μια οργανωμένη εγκληματική οργάνωση να μην δραστηριοποιείται διασυνοριακά, και ότι αυτή είναι η μεγαλύτερη αόρατη απειλή για την ασφάλεια και την ευημερία των ευρωπαίων πολιτών, οι οποίοι δεν έχουν ενημερωθεί για την εκθετική αύξηση του διακρατικού εγκλήματος·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλοί πολίτες της Ένωσης ζουν σε συνθήκες φτώχειας και ανεργίας, ενώ το διασυνοριακό έγκλημα αυξάνεται σε ετήσια βάση·

1.  καλεί την Επιτροπή να προσπαθήσει να βελτιώσει την πρόσβαση των πολιτών στην απασχόληση και την κοινωνική προστασία, δεδομένου ότι η φτώχεια αποτελεί την κινητήρια δύναμη του οργανωμένου εγκλήματος και αντικείμενο εκμετάλλευσης από τις εγκληματικές οργανώσεις.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου