ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 458kWORD 61k
23.2.2016
PE576.674v01-00
 
B8-0302/2016

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού


σχετικά με τη συμφωνία συνεργασίας μεταξύ Σερβίας και ΝΑΤΟ


Edouard Ferrand, Philippe Loiseau, Nicolas Bay

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη συμφωνία συνεργασίας μεταξύ Σερβίας και ΝΑΤΟ  
B8-0302/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Σάββατο 20 Φεβρουαρίου, χιλιάδες σέρβοι κατέκλυσαν τους δρόμους του Βελιγραδίου προκειμένου να διαμαρτυρηθούν εναντίον της υπογραφής, στις 18 Φεβρουαρίου ε.ε., για τη θέσπιση νόμου που επικυρώνει τη συμφωνία συνεργασίας με το ΝΑΤΟ και να προτείνουν δημοψήφισμα·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με πρόσφατη δημοσκόπηση, ένα ποσοστό 66% έως 85% των Σέρβων αντιτίθενται στην απόφαση του Προέδρου Nikolic να εγκρίνει την συμφωνία με το ΝΑΤΟ·

1.  υπογραμμίζει ότι οι βομβαρδισμοί που πραγματοποίησε το ΝΑΤΟ στη Γιουγκοσλαβία μεταξύ Φεβρουαρίου και Ιουνίου 1999, ευθύνονται τουλάχιστον για 2.500 νεκρούς, κυρίως μεταξύ του άμαχου πληθυσμού·

2.  παρατηρεί ότι το 2007, το κοινοβούλιο της Σερβίας ενέκρινε ψήφισμα που κατοχυρώνει την ουδετερότητα του Βελιγραδίου έναντι των στρατιωτικών συνασπισμών·

3.  προτρέπει το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την ΑΕ/ΥΕ να παρέμβουν ενώπιον της σερβικής κυβέρνησης και προεδρίας, προκειμένου να απαιτήσουν τον σεβασμό της λαϊκής κυριαρχίας, των πρώην άρθρων 2 και 21 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και του άρθρου 205 της Συνθήκης για την λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και του ψηφίσματος του 2007 περί ουδετερότητας·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην ΑΕ/ΥΕ, στην κυβέρνηση της Σερβίας, καθώς και στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας της Σερβίας.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου