RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 150kWORD 58k
23.2.2016
PE576.674v01-00
 
B8-0302/2016

vastavalt kodukorra artiklile 133


Serbia ja NATO koostöölepingu kohta


Edouard Ferrand, Philippe Loiseau, Nicolas Bay

Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek Serbia ja NATO koostöölepingu kohta  
B8-0302/2016

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 133,

A.  arvestades, et tuhanded serblased kogunesid laupäeval, 20. veebruaril Belgradi tänavatele, et avaldada protesti 19. veebruaril allkirjastatud seaduse vastu, millega kiidetakse heaks koostööleping NATOga, ning nõuda rahvahääletuse korraldamist;

B.  arvestades, et hiljutise uuringu kohaselt ei poolda 66–85% serblastest president Nikolici otsust leping NATOga heaks kiita;

1.  rõhutab, et NATO juhtimisel 1999. aasta veebruarist juunini toimunud Jugoslaavia pommitamise tulemusena sai surma vähemalt 2500 inimest, kellest enamus olid tsiviilisikud;

2.  märgib, et Serbia parlament võttis 2007. aastal vastu resolutsiooni, millega nähakse ette, et Belgrad on sõjaliste liitude suhtes neutraalne;

3.  nõuab tungivalt, et nõukogu, komisjon ning komisjoni asepresident ja liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja võtaksid ühendust Serbia valitsuse ja presidendiga, tagamaks, et järgitakse rahva suveräänsust, Euroopa Liidu lepingu endiseid artikleid 2 ja 21, Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 205 ning 2007. aasta resolutsiooni neutraalsuse kohta;

4.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, komisjoni asepresidendile ja liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, Serbia valitsusele ning Serbia Vabariigi presidendile.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika