ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 380kWORD 60k
25.2.2016
PE576.677v01-00
 
B8-0305/2016

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού


σχετικά με την καταπολέμηση της παιδικής παχυσαρκίας


Gianluca Buonanno

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την καταπολέμηση της παιδικής παχυσαρκίας  
B8-0305/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η παιδική παχυσαρκία στην Ευρώπη εξελίσσεται σε ένα ολοένα και πιο διαδεδομένο πρόβλημα το οποίο επιβαρύνει όλο και περισσότερο τις συνολικές δημόσιες δαπάνες στον τομέα της υγείας·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στους καθοριστικούς παράγοντες συγκαταλέγονται ολοένα και πιο συχνά ο εσφαλμένος τρόπος ζωής και τα προβλήματα που συνδέονται με το κοινωνικοοικονομικό οικογενειακό υπόβαθρο·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, όσον αφορά τα προγράμματα διατροφικής αγωγής στα σχολεία και στις οικογένειες, τα στοιχεία εξακολουθούν να καταδεικνύουν ανησυχητικές αρνητικές εξελίξεις·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με μελέτη, μόνο το 48 % των γονέων γνωρίζουν επαρκώς τους κανόνες μιας ισόρροπης, υγιεινής και σωστής διατροφής·

1.  θεωρεί απαραίτητο να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στο πρόβλημα, το οποίο πρέπει να θεωρηθεί πρωτεύον·

2.  προτείνει στην Επιτροπή να θεσπίσει νομοθετικά μέτρα, να καταρτίσει προγράμματα και να διαθέσει χρηματοδότηση για την προώθηση της διατροφικής αγωγής με σκοπό την αντιμετώπιση των ανησυχητικών επιπέδων της παιδικής παχυσαρκίας.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου