Forslag til beslutning - B8-0308/2016Forslag til beslutning
B8-0308/2016

FORSLAG TIL BESLUTNING om "Hen imod en blomstrende datadreven økonomi"

2.3.2016 - (2015/2612(RSP))

på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B8-0116/2016
jf. forretningsordenens artikel 128, stk. 5

Jerzy Buzek for Udvalget om Industri, Forskning og Energi


Procedure : 2015/2612(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B8-0308/2016
Indgivne tekster :
B8-0308/2016
Vedtagne tekster :

B8-0308/2016

Europa-Parlamentets beslutning om "Hen imod en blomstrende datadreven økonomi"

(2015/2612(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 2. juli 2014 med titlen "Hen imod en blomstrende datadreven økonomi" (COM(2014)0442),

–  der henviser til forespørgsel til Kommissionen med titlen "Hen imod en blomstrende datadreven økonomi" (O-000021/2016 – B8-0116/2016),

–  der henviser til forslag til beslutning fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi,

–  der henviser til artikel 8 i EU's charter om grundlæggende rettigheder og artikel 16 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til sin beslutning af 10. december 2013 med titlen "Udnyttelse af potentialet ved cloud computing i Europa"[1],

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 6. maj 2015 med titlen "En strategi for et digitalt indre marked i EU" (COM(2015)0192),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 128, stk. 5, og artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at vækstraten for big data-markedet indtil 2017 vil være seks gange hurtigere end vækstraten for det samlede IKT-marked og vil nå op på et samlet beløb af 50 mia. EUR ifølge en prognose for 2013-2017 udarbejdet af International Data Corporation's Worldwide Big Data Technology and Services, hvilket kan resultere i 3,75 millioner nye job inden 2017 ifølge det offentligt-private partnerskab om værdien af big data;

B.  der henviser til, at datamængden vokser med en hidtil uset hastighed, således at der inden 2020 vil være over 16 billioner gigabyte data svarende til en årlig vækstrate i datageneration på 236 %;

C.  der henviser til, at afgørelser baseret på viden, der er genereret af big data, kan medføre en betragtelig forøgelse af produktiviteten og konkurrenceevnen, og at fordelene ved en datadreven økonomi vil medføre en yderligere vækst i BNP på 1,9 % inden 2020;

D.  der henviser til, at udviklingen af big data er en integreret del af et nyt digitalt marked og bør sikre udviklingen af innovative og konkurrencedygtige virksomhedsmodeller under overholdelse af EU's rammer for databeskyttelse, eftersom big data kan medføre betydelige risici og udfordringer, navnlig for de grundlæggende rettigheder (herunder privatlivets fred og databeskyttelse) og desuden kan give anledning til urimelig diskrimination på grund af skævvredne konklusioner, der er baseret på korrelationer frem for kausaliteter;

E.  der henviser til, at en fremtidig blomstrende datadreven økonomi kan udgøre en mulighed for vækst og beskæftigelse, bl.a. ved at åbne mulighed for nye virksomhedsmodeller og -tjenester og forbedret produktivitet; der henviser til, at der skal opnås en god balance for at skabe de rette rammer for økonomisk vækst, så tilliden kan bevares, samtidig med at forbrugerrettigheder sikres gennem effektiv overvågning og evaluering og effektive passende reaktioner, om nødvendigt ved lovgivningsmæssige tiltag;

F.  der henviser til, at big data også rummer muligheder for forbrugere (dvs. bekvemmelighed, effektivitet og besparelser), virksomheder (industri 4.0), og forvaltning (digital forvaltning) samt med hensyn til boliger (intelligente byer), videnskab, sundhed (mobil sundhed), katastrofeberedskab og bekæmpelse af kriminalitet;

Den datadrevne økonomis rolle i strategien for en digital union

1.  forventer, at fordelene ved en datadreven økonomi på nationalt og europæisk plan vil indvirke på samfundet og alle virksomhedsformer i værdikæden; ser skabelsen af en datadreven økonomi som et centralt element i strategien for et digitalt indre marked og påskønner dens potentiale for at bistå Europa med at genvinde sin konkurrenceevne inden for avancerede sektorer og for at fremskynde Europas økonomiske genopretning, investeringer i vækst og innovation i alle sektorer, hvilket udelukkende kan opnås, hvis der hersker det rette erhvervsklima, og der er midler til at udløse den digitale overgang, og hvis disse teknologier overholder EU's retlige rammer for databeskyttelse, således at de hermed forbundne risici og udfordringer, navnlig med hensyn til de grundlæggende rettigheder, især privatlivets fred og databeskyttelse, kan imødegås;

2.  understreger, at en datadreven økonomi kræver avancerede færdigheder og forventes at skabe et betragteligt antal job i Europa i de kommende år;

3.  anerkender de sociale og økonomiske fordele forbundet med den integrerede brug af data i alle sektorer af den europæiske økonomi og inden for alle områder af europæisk forskning, og understreger gennemsigtighedens betydning for værdien og brugen af de indsamlede data, reglerne for forvaltning og de måder, hvorpå dataene indsamles og bearbejdes; understreger, at enkeltpersoner bør have tidssvarende og meningsfulde rettigheder til adgang til oplysninger om databearbejdning; understreger i denne forbindelse nødvendigheden af at indsamle nøjagtige statistikker over borgernes, virksomhedernes og de offentlige myndigheders kendskabsniveau; understreger, at digitaliseringen af økonomien er en vigtig drivkraft for udviklingen af big data og derfor kræver en horisontal tilgang, for at dataøkonomien kan vokse;

4.  mener, at data udgør et værdifuldt aktiv for virksomheder, og at værdien heraf kan øges betydeligt gennem udvikling af innovative og intelligente måder at integrere virksomhedsejede data med andre tilgængelige data på; opfordrer til at iværksætte initiativer for at øge SMV'ers kendskab til deres datas værdi, og hvordan de kan bruges til at udvikle nye virksomhedsmodeller med henblik på at fremme væksten og gøre SMV'er til en hovedaktør inden for big data;

5.  understreger, at behandlingen af visse former for data, navnlig personoplysninger, falder inden for rammerne af EU's databeskyttelseslovgivning; opfordrer i denne forbindelse indtrængende til, at databeskyttelsespakken snarest vedtages;

6.   påpeger, at databeskyttelse og muligheder, der udspringer af den integrerede brug af data, ikke udelukker hinanden indbyrdes, eftersom intelligent brug af muligheder kan sikre forenelighed med databeskyttelse; mener, at det bør være centralt i såvel den offentlige politik som i virksomhedsmodeller at sikre tillid til disse teknologier, da manglende tillid i høj grad kan skade vækst og innovation i den digitale sektor; mener, at der er et afgørende behov for fremtidssikrede og ensartede retlige rammer for databeskyttelse for at fremme vækst og innovation, og erkender internettets åbne og globale karakter; anerkender, at databeskyttelseslovgivningen er teknologisk neutral og allerede gælder fuldt ud for big data-aktiviteter i EU og derfor skal respekteres fuldt ud; opfordrer indtrængende til, at offentlig politik omfatter indbygget privatlivsbeskyttelse og privatlivsbeskyttelse som standard i datagenerering og -analyse, idet man benytter enhver mulighed til at fremme udviklingen af big datas potentiale;

7.  anser det for væsentligt at udvikle lovgivningsrammer for at imødegå økonomiske, teknologiske, sociale og kulturelle udfordringer forbundet med en datadreven økonomi såsom adgang til, kontrol med og ejerskab af data, navnlig offentlige data; mener, at sikkerhed og databeskyttelse er en grundlæggende forudsætning for væksten i en datadreven industri; understreger, at etablering af synergi mellem big data, databeskyttelse, datasikkerhed og åbne data er grundlaget for en ny digital start i Europa; opfordrer til, at følgende udfordringer imødegås: dataejerskab, -besiddelse, -håndtering, -adgang og -sikkerhed, samt dataenes interoperabilitet, begrænsning og opbevaring, begrænsninger, hvad angår anvendelse og videreanvendelse i Europa, innovative omskiftere inden for intellektuel kapital, tilgængelighed og infrastruktur, gennemsigtige overførselsregler, grænseoverskridende mekanismer, og – hvor det er relevant – oprettelse og spredning af og adgang til åbne data og tilgængeligheden heraf for offentlige forvaltninger og tjenesteleverandører;

Investeringer i en datadreven økonomi (infrastruktur og F&U)

8.  bemærker, at en datadreven økonomi afhænger af et bredere IKT-økosystem for at kunne lykkes, herunder tingenes internet med henblik på dataforsyning, højhastighedsbredbåndsnet til dataoverførsel og cloud computing til bearbejdning af data såvel som faglært arbejdskraft, adgang til data og interoperabilitet; påpeger, at denne sektor kræver enorme investeringer i udviklingen af cloud-tjenester, supercomputere og højhastighedsbredbånd, der er forudsætninger for en vellykket digital økonomi; opfordrer til, at der skabes en bedre lovgivningsramme og et miljø, der både er rettet mod den private og den offentlige sektor; minder om, at privatsektorinvesteringer i netværksinfrastrukturen fortsat bør forblive et element af afgørende betydning; opfordrer i denne forbindelse Kommissionen og medlemsstaterne til at stimulere investeringer i netværksinfrastruktur gennem positive lovgivningsrammer og til fortsat at støtte bredbåndsinfrastrukturen gennem eksisterende programmer såsom Connecting Europe-faciliteten, Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer (EFSI) og Samhørighedsfonden, men udelukkende på områder med konstaterede markedsfejl;

9.  udtrykker bekymring over, at den digitale kløft, de utilstrækkelige investeringer samt manglende teknisk standardisering og fremtidssikret databeskyttelseslovgivning kan bevirke, at Europa kommer til at sakke agterud teknologisk og økonomisk i udviklingen af en datadreven økonomi;

10.  erkender betydningen af interoperabilitet og standarder med hensyn til at styrke konkurrenceevnen i IKT-sektoren og af Kommissionens proaktive rolle med hensyn til at stille krav til standardiseringsorganer; anmoder Kommissionen om at udvikle en strategi for big data-standarder med henblik på at kortlægge standardmangler inden for den europæiske big data-industri, inklusive med hensyn til SMV'er og vigtige europæiske sektorer; støtter udviklingen af markedsdrevne, frivillige, teknologineutrale, gennemsigtige, internationalt kompatible og markedsrelevante standarder;

11.  minder om, at ISA2-programmet er en mulighed for at udforme interoperabilitetsstandarder for de offentlige myndigheders forvaltning af big data, også når de behandler sager vedrørende virksomheder og borgere;

12.  bifalder Kommissionens forslag om at udvikle et initiativ om fri udveksling af data; glæder sig over meddelelsen om et europæisk initiativ om "frie datastrømme", som skal fjerne eksisterende hindringer i det indre marked for data; opfordrer Kommissionen til at foretage en bred og gennemsigtig gennemgang af skabelsen af en datadreven økonomi med det sigte at foregribe behov vedrørende de nødvendige teknologier og fjerne hindringerne for innovation i Europa; opfordrer til, at dette initiativ imødegår følgende udfordringer: datasikkerhed, interoperabilitet, dataejerskab, databegrænsning og -lagring, begrænsninger, hvad angår anvendelse og videreanvendelse af data på europæisk plan, gennemsigtige overførselsregler, grænseoverskridende mekanismer og offentlig dataudveksling mellem forvaltning, virksomheder og civilsamfundet;

13.  bemærker, at big data afhænger af et bredere IKT-økosystem for at kunne lykkes, herunder tingenes internet med henblik på dataforsyning, bredbåndsnet til dataoverførsel og cloud computing til bearbejdning af data;

14.  mener, at EU skal lette procedurerne for tildelingen af tilskud og øge finansieringen til forskning og innovation inden for integreret anvendelse af data, digital innovation og markedsudvikling på områder, som man har fastslået vil bringe merværdi for borgerne, samfundet og økonomien og effektivt fremme innovative produkters og tjenesters indpas på markedet; mener, at der i denne forbindelse bør etableres en fælles europæisk køreplan for medlemsstaterne og EU med en mellemlang til lang tidshorisont, som bør kombineres med en stabil finansieringsramme, for at sikre fremskridt i retning af e-forskning; mener, at gratis software kan spille en vigtig rolle i at nå disse mål;

15.  anerkender Kommissionens initiativer til at skabe offentlig-private partnerskaber (OPP'er) baseret på udviklingen af den datadrevne økonomi, eftersom samarbejde mellem den offentlige og den private sektor er afgørende for at kunne identificere hindringer for udviklingen af de nødvendige teknologier; noterer sig, at Kommissionen og den europæiske dataindustri har forpligtet sig til at investere 2,5 mia. EUR i et OPP for at styrke datasektoren og bringe Europa i en førende position i det globale datakapløb ved at maksimere den digitale økonomis potentiale; minder om, at adgang til åbne dataportaler og forskningsrelaterede e-infrastrukturer er en mulig metode til at reducere de ulemper, som forskere og SMV'er i de fjerntliggende regioner kan stå over for;

16.  glæder sig over oprettelsen af innovationsområder, dvs. områder, hvor der allerede forekommer en koncentration af virksomheder og færdigheder, der kan øges, hvilket giver mulighed for at udføre eksperimenter med datarelaterede teknologier inden for innovative klynger, der tilvejebringer økosystemer og industriplatformsprojekter mellem sektorer med henblik på at opnå et netværk, som omfatter den reelle og den digitale økonomi; understreger, at disse områder bør tjene som virksomhedsvæksthuse, idet de uddanner virksomhederne i, hvordan de skal omsætte databrug til forretningsmuligheder og understøtte væksten og internationaliseringen af SMV'er og innovative nystartede virksomheder; opfordrer i den forbindelse til at etablere et tættere samarbejde mellem virksomheder og universiteter og forskningscentre med henblik på at fremme innovation inden for big data; bemærker i denne forbindelse, at der investeres i initiativer såsom det storstilede samarbejde om digitale job og den europæiske e-færdighedsuge;

17.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at indføre en moderne og fremtidssikret lovgivningsramme, der stimulerer og fremmer investeringer i den netinfrastruktur, som er nødvendig for den digitale, forbundne økonomis fremtidige krav, og til at vedtage politikker, der gør det muligt for tingenes internet at blomstre, samt til at sikre tilstrækkelige datakapaciteter og -hastigheder, som udvider mobilteknologien og fremmer iværksættelsen af internetprotokol version 6 (IPv6);

18.  understreger, at der er behov for en større koordinering for at lade åbenhed finde anvendelse på standarder og interoperabilitet i systemer og samarbejdsplatforme;

19.  opfordrer Kommissionen til at vedtage politikker, der fjerner uforholdsmæssigt store hindringer i innovative sektorer, og til at anspore til investeringer i forskning og udvikling og europæisk standardisering og sætte ind over for det nuværende problem med krænkelser af standardessentielle patenter; finder det nødvendigt at sikre en passende balance mellem personer, der investerer i forskning og innovation med henblik på udvikling af sådanne essentielle patenter, og personer, der drager nytte af eksistensen af disse patenter; understreger, at standardessentielle patenter er et vigtigt element i standardiseringen og for et betydeligt antal europæiske virksomheder i IKT-sektoren udgør en komponent i deres forretningsmodel; opfordrer til foranstaltninger for at opretholde et standardiseringssystem af høj kvalitet, der kan tiltrække de bedste teknologibidrag, levere interoperable og innovative digitale tjenester og applikationer og muliggøre patentlicensaftaler på fair, rimelige og ikkediskriminerende (FRAND) vilkår; mener imidlertid, at det er nødvendigt med en yderligere indsats til forenkling af adgang og fjernelse af digitale barrierer for personer med handicap;

20.   mener, at Horisont 2020's princip om "ansvarlig innovation" for at høste størst fordel af innovationen inden for big data bør være styrende for bestræbelserne på at identificere muligheder for at fremskynde indtræden på markedet, især for SMV'er;

21.  opfordrer Kommissionen til at sikre investering i infrastruktur og en fremtidssikret udvikling af cloud-tjenester i Europa ved at forbedre retssikkerheden, hvad angår de enkelte parters pligter og ansvar, idet opfyldelsen af de fælles sikkerheds- og databeskyttelsesforanstaltninger garanteres overholdt, og man lader data krydse grænserne og fremmer det rette virksomhedsmiljø for, at der kan udvikles et effektivt, åbent og globalt marked;

Skabelse af en datadreven økonomi for EU-markedet

22.  er af den opfattelse, at big data har potentiale til at fremme økonomisk produktivitet og forbedre forbrugertjenester og offentlige tjenester; anerkender, at big data kan bringe flere forretningsmuligheder og øget tilstedeværelse af viden og kapital, så længe offentlige myndigheder og interessenter opretholder et konstruktivt samarbejde; understreger imidlertid, at det nuværende fragmenterede indre marked undergraver udviklingen af en datadreven økonomi, big data, cloud computing, tingenes internet og andre datadrevne teknologier;

23.  mener, at nogle af de største teknologiske hindringer for udviklingen af en datadreven økonomi er manglende interoperabilitet og manglende rammer for en fælles grænseflade, der kan lette sensor- og maskindatakommunikation såvel som kommunikation mellem den virtuelle og den fysiske verden, den utilstrækkelige forekomst af åbne data og manglende markedsmuligheder for erhvervsdrivende, således at de kan skabe innovation og vokse; opfordrer Kommissionen til at anspore til fælles forskning for at overvinde disse hindringer;

24.  opfordrer Kommissionen til at anspore til og fremme fælles forskning i at skabe rammer for en fælles grænseflade for at reducere dobbeltstandarder og sikre teknisk og semantisk interoperabilitet og således følge en proces for fastsættelse af standarder, der er baseret på forbrugernes og virksomhedernes behov;

25.  glæder sig over meddelelsen om et europæisk initiativ om "frie datastrømme", som skal fjerne eksisterende hindringer i det indre marked for data;

26.  opfordrer til fremtidssikrede lovgivningsrammer, der tilpasser sig ændringerne i sektorens karakter, er teknologineutrale, tilskynder til oprettelse af nye virksomheder og til indtræden af nye aktører på markedet og sikrer lige vilkår og fair konkurrencebetingelser, idet overdrevne reguleringsmæssige byrder undgås, og idet der sikres fuld overholdelse af databeskyttelsesreglerne og reglerne om privatlivs fred; bifalder i denne forbindelse Kommissionens planer om at revidere e-datadirektivet; bemærker, at reguleringstiltag bør være markedsdrevne; mener, at der bør herske lige vilkår, hvor alle operatører, store som små, har mulighed for at investere, innovere og konkurrere til gavn for europæiske slutbrugere med hensyn til valgmuligheder og prisoverkommelighed;

27.  bemærker vigtigheden af åbne data som råmateriale af høj kvalitet for udviklingen af værdiforøgede informationstjenester og -produkter; understreger, at data genereret af offentlige institutioner og europæiske forskningsprogrammer, der bruger offentlige midler under programmer, såsom Copernicus og Galileo, bør gøres tilgængelige for europæiske borgere på grundlag af en model for åben adgang samt for offentlige forvaltninger og private virksomheder, således at de kan forbedre kvaliteten af deres tjenester og samtidig overholde de gældende regler om intellektuel ejendomsret;

28.  bemærker, at flere data bør gøres tilgængelige for at muliggøre en mere konkurrencedygtig og innovativ datadreven økonomi, og at internetplatforme derfor bør tilskyndes til at frigive deres datasæt som åbne data i en anonymiseret og aggregeret form under overholdelse af databeskyttelsesreglerne;

29.  mener, at det er nødvendigt med en større indsats med hensyn til anonymisering og pseudonymisering af data, hvilket er en forudsætning for kreativ datainnovation og et stort skridt i retning af at lette markedsadgangen for nystartede virksomheder og SMV'er; mener, at fremme af teknologier inklusive tekst- og dataudvinding vil udgøre en vigtig faktor med hensyn til at udlede merværdi af åbne datasæt; påpeger imidlertid, at der bør foretages en klar sondring mellem behandling af personoplysninger og andre former for data samt udtænkes teknologiske løsninger med et indbygget privatlivsbeskyttende design;

30.  understreger, at samtlige principper i EU's databeskyttelseslov såsom rimelighed og lovlighed, formålsafgrænsning, retsgrundlag for behandling, samtykke, forholdsmæssighed, rigtighed og afgrænsning af lagringsperioden for data skal overholdes af big data-udbydere, når de behandler personoplysninger; erindrer i denne forbindelse om udtalelsen fra Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse om privatliv og konkurrenceevne i big data-tidsalderen;

Fremme af nystartede virksomheder og SMV'er i den datadrevne økonomi

31.  anerkender nødvendigheden af at udvikle en stærk basis af tjenesteleverandører for at fremme fordelene og aktiverne ved integreret anvendelse af data for økonomien og samfundet og for at fremme tilliden til big data-relaterede teknologier hos SMV’er; anerkender nødvendigheden af at støtte en udbredt anvendelse af big data-tjenester for at forbedre effektiviteten inden for forskellige erhvervssektorer og at støtte nye tjenesteleverandører; opfordrer til, at der oprettes kvikskranker, der kan hjælpe SMV'er med at gøre bedre brug af deres egne og offentlige data, samtidig med at de overholder EU-lovgivningen om databeskyttelse;

32.  beklager, at mange ideer og muligheder går tabt eller realiseres uden for Europa på grund af problemer med skalerbarhed som følge af barrierer såsom administrative byrder og adgang til kapital, hvilket alt sammen influerer negativt på Europas konkurrenceevne; opfordrer til, at mulighederne for at erhverve privat kapital lettes ved at tilvejebringe de rette incitamenter, herunder bestræbelser på at håndtere de udfordringer, som de forskellige nationale, administrative, regulerende og skattemæssige regler frembyder; opfordrer til, at man stimulerer udviklingen af økosystemer, som fører offentlige og private institutioner, der leverer teknologi og infrastruktur, og nystartede virksomheder, der bringer ideer i anvendelse, sammen;

33.  minder om, at kun 1,7 % af alle virksomheder gør fuld brug af avancerede digitale teknologier trods de fordele, som digitale værktøjer kan bibringe inden for alle erhvervssektorer; opfordrer derfor kraftigt Kommissionen og medlemsstaterne til at lancere en strategi for digital iværksættervirksomhed;

34.  opfordrer indtrængende Kommissionen og medlemsstaterne til at skabe knudepunkter for den europæiske digitale økonomi, der inkluderer iværksætteres, SMV'ers og innovative virksomheders anvendelse af big data og andre datateknologier og indbefatter forskere og økonomien i bredere forstand; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at fremme etablering af innovationsområder og -klynger for at bidrage til udvikling af kvalifikationer, skabe en konkurrencefordel inden for intellektuel kapital og opnå en bedre indsigt i perspektiverne og begrænsningerne ved big data-teknologien;

35.  opfordrer til, at EU og medlemsstaterne forbedrer deres koordinerede bestræbelser i skoler og uddannelsesfaciliteter på at gøre IKT til et attraktivt uddannelsesområde, navnlig for kvinder og piger, og mener, at sådanne bestræbelser bør omfatte foranstaltninger til at fremme et mere iværksætterorienteret tankesæt og lette adgangen til big data-iværksætteraktiviteter ved at starte nye virksomheder på dette område, idet der således skabes flere beskæftigelsesmuligheder; minder om vigtigheden af at vedtage en tværfaglig tilgang til uddannelse af fagfolk og teambuilding;

36.  opfordrer til, at der tages initiativer og anbefales finansieringsmodeller, der fremmer livslang læring og skræddersyede foranstaltninger for alle, herunder ældre, og som letter adgangen til uddannelse for fagfolk for at give dem mulighed for at udvide deres kvalifikationer inden for IKT og databehandling, således at antallet af fagfolk med digitale kompetencer øges; opfordrer til at prioritere virksomheders digitale omstilling i forbindelse med efteruddannelse og til at udarbejde programmer om e-lederskab for virksomhedsledere og højtstående tjenestemænd i den offentlige sektor; understreger nødvendigheden af at fremme faglært arbejdskrafts bevægelighed i EU og foranstaltninger til imødegåelse af manglen på kvalificeret arbejdskraft, herunder særlige tiltag med henblik på at tiltrække talenter;

37.  støtter initiativer til at optage kodning og emner vedrørende databehandling i nationale undervisningsplaner; fremhæver de mange fordele ved gratis software inden for undervisning, og opfordrer til, at der lægges særlig vægt på at sikre, at disse nye undervisningsplaner er udformet med henblik på at motivere børn til at opdage deres talenter og deltage i datavidenskab og kodning;

38.  mener, at EU og medlemsstaterne bør intensivere indsatsen for at hindre hjerneflugt af højtuddannede og kvalificerede eksperter til andre områder uden for Europa;

39.  opfordrer til, at udviklingen af front end-værktøjer støttes for at give tilfældige slutbrugere i SMV’er mulighed for at udvikle nye datadrevne forretningsmodeller;

Inddragelse af samfundet

40.  opfordrer til at iværksætte initiativer med henblik på at øge bevidstheden om og tilskynde til en offentlig debat i medlemsstaterne og på europæisk og internationalt plan om fordelene og værdien, navnlig i forhold til de grupper, der endnu ikke har adgang til digitale teknologier eller ikke er særlig fortrolige med dem; opfordrer til, at der tages initiativer til at give borgerne indflydelse på anvendelsen og værdien af deres data, specielt med henblik på udviklingen af nye innovative tjenester, og til at øge bevidstheden om de fordele og den værdi, som big data tilfører samfundet;

41.  påpeger, at big data-analysesystemer har potentiale til væsentligt at fremskynde udviklingen af innovative offentlige tjenester baseret på anvendelsen af tilgængelige offentlige data og videreanvendelsen af oplysninger fra den offentlige sektor; glæder sig derfor over de muligheder, som digital infrastruktur og integreret anvendelse af data giver for at øge den almindelige deltagelse og inddragelse gennem forskellige former for e-deltagelse i den politiske proces og elektronisk demokrati;

42.  opfordrer indtrængende Kommissionen og medlemsstaterne til at fremsynde foranstaltninger med henblik på at udvikle e-deltagelse i den politiske proces; anerkender navnlig værdien af tingenes internet, og opfordrer Kommissionen til at samordne rammerne for et digitalt indre marked med de eksisterende Europa 2020-mål; understreger ligeledes behovet for, at fordelene ved deleøkonomien og den inklusive inddragelse af civilsamfundet og borgerne udnyttes fuldt ud;

43.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.