Διαδικασία : 2015/2612(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0308/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0308/2016

Συζήτηση :

PV 07/03/2016 - 16
CRE 07/03/2016 - 16

Ψηφοφορία :

PV 10/03/2016 - 7.7
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0089

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 590kWORD 124k
2.3.2016
PE579.734v01-00
 
B8-0308/2016

εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-0116/2016

σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του Κανονισμού


σχετικά με τη μετάβαση σε μια ακμάζουσα οικονομία βασιζόμενη στα δεδομένα (2015/2612(RSP))


Jerzy Buzek εξ ονόματος της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη μετάβαση σε μια ακμάζουσα οικονομία βασιζόμενη στα δεδομένα (2015/2612(RSP))  
B8-0308/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 2ας Ιουλίου 2014, με τίτλο «Προς μια ακμάζουσα οικονομία βασιζόμενη στα δεδομένα» (COM(2014)0442),

–  έχοντας υπόψη την ερώτηση προς την Επιτροπή με θέμα 'Προς μια ακμάζουσα οικονομία βασιζόμενη στα δεδομένα' (O-000021/2016 – B8-0116/2016),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση ψηφίσματος της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 8 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ και το άρθρο 16 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 10ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με την αξιοποίηση των δυνατοτήτων του υπολογιστικού νέφους στην Ευρώπη(1),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2015, με τίτλο «Στρατηγική για την ψηφιακή ενιαία αγορά της Ευρώπης» (COM(2015)0192),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 128 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι έως το 2017 ο ρυθμός ανάπτυξης της αγοράς μαζικών δεδομένων θα είναι έξι φορές ταχύτερος συγκριτικά με τον αντίστοιχο της συνολικής αγοράς ΤΠΕ, και, σύμφωνα με την πρόβλεψη της Διεθνούς Ένωσης Δεδομένων (IDC) για τις παγκόσμιες τεχνολογίες και υπηρεσίες μαζικών δεδομένων για την περίοδο 2013-2017, θα φτάσει συνολικά τα 50 δισεκατομμύρια ευρώ γεγονός που ενδέχεται να οδηγήσει στη δημιουργία 3,75 εκατομμυρίων νέων θέσεων εργασίας έως το 2017 σύμφωνα με Ευρωπαϊκή εταιρική σχέση αξίας των μαζικών δεδομένων·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο όγκος των δεδομένων αυξάνεται με πρωτοφανή ρυθμό σε βαθμό που, έως το 2020, αναμένεται να φτάσει τα 16 τρισεκατομμύρια gigabyte, αριθμός που αντιστοιχεί σε ρυθμό ετήσιας αύξησης της παραγωγής δεδομένων της τάξεως του 236 %·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αποφάσεις που βασίζονται σε γνώσεις οι οποίες προκύπτουν από τα μαζικά δεδομένα ενδέχεται να οδηγήσουν σε σημαντική αύξηση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας, και ότι τα οφέλη μίας βασιζόμενης στα δεδομένα οικονομίας θα επιφέρουν, έως το 2020, επιπλέον μεγέθυνση της τάξης του 1,9% του ΑΕγχΠ ·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάπτυξη μαζικών δεδομένων συνιστά αναπόσπαστο μέρος μιας νέας ψηφιακής αγοράς και ότι θα πρέπει να διασφαλίζεται η ανάπτυξη καινοτόμων και ανταγωνιστικών επιχειρηματικών προτύπων και, ταυτόχρονα, να υπάρχει συμμόρφωση προς το πλαίσιο της ΕΕ σχετικά με την προστασία των δεδομένων, καθότι τα μαζικά δεδομένα ενδέχεται να ενέχουν σημαντικούς κινδύνους και προκλήσεις ιδίως για τα θεμελιώδη δικαιώματα (περιλαμβανομένων των δικαιωμάτων για ιδιωτική ζωή και προστασία των δεδομένων), και λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάπτυξη αυτή έχει τη δυνατότητα να προκαλεί άδικες διακρίσεις που απορρέουν από μεροληπτικά συμπεράσματα βασισμένα περισσότερο σε συσχετίσεις παρά στην αιτιώδη συνάφεια·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μελλοντική ακμάζουσα οικονομία βασιζόμενη στα δεδομένα μπορεί να συνιστά μία ευκαιρία ανάπτυξης και απασχόλησης διευκολύνοντας, συν τοις άλλοις την ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών μοντέλων και υπηρεσιών, καθώς και τη βελτίωση της παραγωγικότητας· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να επιτευχθεί καλή ισορροπία προκειμένου να δημιουργηθεί το κατάλληλο πλαίσιο για οικονομική αύξηση ώστε να διατηρηθεί η εμπιστοσύνη και, ταυτόχρονα, να διασφαλίζονται και να γίνονται σεβαστά τα δικαιώματα των καταναλωτών μέσω αποτελεσματικών ελέγχων, αξιολογήσεων και κατάλληλων απαντήσεων, κατά περίπτωση, με νομοθετικά μέσα·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μαζικά δεδομένα παρέχουν επίσης ευκαιρίες και δυνατότητες για τους καταναλωτές (π.χ. ευκολία, αποτελεσματικότητα και εξοικονόμηση), για τις επιχειρήσεις (Βιομηχανία 4.0) και για την κυβέρνηση (ηλεκτρονική δημόσια διοίκηση), καθώς και στους τομείς της στέγασης (έξυπνες πόλεις), της επιστήμης, της ιατρικής («κινητή» υγεία - "mHealth"), της αντιμετώπισης καταστροφών και της καταπολέμησης του εγκλήματος·

Ο ρόλος μιας οικονομίας βασιζόμενης στα δεδομένα στο πλαίσιο της στρατηγικής για μια Ψηφιακή Ένωση

1.  αναμένει ότι τα οφέλη μιας οικονομίας βασιζόμενης στα δεδομένα σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο θα έχουν αντίκτυπο στην κοινωνία και σε κάθε τύπο επιχείρησης σε όλα τα επίπεδα της αλυσίδας αξίας· θεωρεί ότι η δημιουργία μιας οικονομίας βασιζόμενης στα δεδομένα βρίσκεται στο επίκεντρο της στρατηγικής για την ψηφιακή ενιαία αγορά, και εκτιμά το δυναμικό της να βοηθήσει την Ευρώπη να ανακτήσει την ανταγωνιστικότητά της σε τομείς αιχμής και να επιταχύνει την οικονομική ανάκαμψή της, τη μεγέθυνση των επενδύσεων και την καινοτομία σε όλους τους τομείς· το δυναμικό αυτό θα αξιοποιηθεί μόνο εφόσον υπάρχουν το σωστό επιχειρηματικό περιβάλλον και τα μέσα για την ενεργοποίηση του ψηφιακού μετασχηματισμού και εφόσον οι τεχνολογίες συμμορφώνονται προς το νομικό πλαίσιο της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων, ούτως ώστε να αντιμετωπίζονται οι κίνδυνοι και οι προκλήσεις, ιδίως όσον αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα, και, πιο συγκεκριμένα, την προστασία της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων·

2.  τονίζει ότι η βασιζόμενη στα δεδομένα οικονομία απαιτεί προηγμένες δεξιότητες και αναμένεται να δημιουργήσει σημαντικό αριθμό θέσεων εργασίας στην Ευρώπη τα επόμενα χρόνια·

3.  αναγνωρίζει τα κοινωνικά και οικονομικά οφέλη που σχετίζονται με την ολοκληρωμένη χρήση δεδομένων σε όλους τους τομείς της ευρωπαϊκής οικονομίας και σε όλους τους τομείς της ευρωπαϊκής έρευνας, και υπογραμμίζει τη σημασία της διαφάνειας όσον αφορά την αξία και τη χρήση των συλλεχθέντων δεδομένων, καθώς και τους κανόνες διαχείρισης και τους τρόπους με τους οποίους πραγματοποιείται η συλλογή και επεξεργασία αυτών των δεδομένων· τονίζει ότι τα μεμονωμένα άτομα θα πρέπει να έχουν επικαιροποιημένα, ουσιαστικά δικαιώματα πρόσβασης και ενημέρωσης σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων· υπογραμμίζει, σε αυτό το πλαίσιο, την ανάγκη για τη συλλογή επακριβών στατιστικών στοιχείων σχετικά με το επίπεδο ευαισθητοποίησης των πολιτών, των επιχειρήσεων και της δημόσιας διοίκησης· υπογραμμίζει ότι η ψηφιοποίηση της οικονομίας αποτελεί σημαντική κινητήριο δύναμη για την ανάπτυξη των μαζικών δεδομένων και, επομένως, απαιτείται να υιοθετηθεί μια οριζόντια προσέγγιση προκειμένου να μπορέσει να αναπτυχθεί η οικονομία των δεδομένων·

4.  πιστεύει ότι τα δεδομένα αποτελούν πολύτιμο κεφάλαιο για τις εταιρείες, η αξία του οποίου θα μπορούσε να αυξηθεί σημαντικά μέσω της ανάπτυξης καινοτόμων και έξυπνων τρόπων για να διευκολύνεται η ενσωμάτωση δεδομένων που ανήκουν σε εταιρείες με ανοικτά δεδομένα· ζητεί να αναληφθούν πρωτοβουλίες ευαισθητοποίησης των ΜΜΕ όσον αφορά την αξία των δεδομένων τους και τον τρόπο με τον οποίο τα δεδομένα αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών μοντέλων προκειμένου να προαχθεί η ανάπτυξη και να καθιερωθούν οι ΜΜΕ ως βασικός παράγοντας στον τομέα των μαζικών δεδομένων·

5.  τονίζει ότι η επεξεργασία ορισμένων τύπων δεδομένων, ιδίως των προσωπικών δεδομένων, εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της ενωσιακής νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, την ταχεία έγκριση της δέσμης μέτρων για την προστασία των δεδομένων·

6.   τονίζει ότι η προστασία των δεδομένων και η αξιοποίηση των ευκαιριών που προκύπτουν από την ολοκληρωμένη χρήση δεδομένων δεν αλληλοαποκλείονται καθότι η έξυπνη χρήση των ευκαιριών μπορεί να εξασφαλίσει τη συμβατότητα με την προστασία των δεδομένων· θεωρεί ότι η εξασφάλιση εμπιστοσύνης στις τεχνολογίες αυτές θα πρέπει να είναι στο επίκεντρο τόσο των προτύπων δημόσιας πολιτικής όσο και των επιχειρηματικών προτύπων, δεδομένου ότι η έλλειψη εμπιστοσύνης μπορεί να είναι ιδιαίτερα επιζήμια για την οικονομική μεγέθυνση και την καινοτομία στην ψηφιακό τομέα· πιστεύει ότι είναι απολύτως απαραίτητο να δημιουργηθεί ένα μελλοντικά βιώσιμο ενιαίο νομικό πλαίσιο για την προστασία των δεδομένων με σκοπό να προωθηθεί η οικονομική μεγέθυνση και η καινοτομία και να αναγνωριστεί ο ανοικτός και παγκόσμιος χαρακτήρας του Διαδικτύου· αναγνωρίζει ότι η νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων είναι τεχνολογικά ουδέτερη και ήδη εφαρμόζεται πλήρως σε δραστηριότητες μαζικών δεδομένων οι οποίες λαμβάνουν χώρα στην ΕΕ και για τον λόγο αυτό πρέπει να γίνεται πλήρως σεβαστή· ζητεί να συμπεριλάβει η δημόσια πολιτική την ενσωματωμένη και η εξ ορισμού προστασία της ιδιωτικής ζωής στον κύκλο παραγωγής και ανάλυσης δεδομένων, αξιοποιώντας ταυτόχρονα κάθε ευκαιρία για ανάπτυξη του δυναμικού των μαζικών δεδομένων·

7.  θεωρεί ότι είναι αναγκαίο να αναπτυχθεί ένα κανονιστικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση των οικονομικών, τεχνολογικών, κοινωνικών και πολιτιστικών προκλήσεων που συνδέονται με μια οικονομία βασιζόμενη στα δεδομένα, όπως είναι η προσπέλαση, ο έλεγχος και η κυριότητα των δεδομένων, και ιδίως των δημόσιων δεδομένων· θεωρεί ότι η ασφάλεια και η προστασία των δεδομένων αποτελούν θεμελιώδη βάση για την ανάπτυξη του κλάδου της βιομηχανίας που βασίζεται στα δεδομένα· τονίζει ότι η εξεύρεση συνέργειας ανάμεσα στα μαζικά δεδομένα, στην προστασία των δεδομένων, στην ασφάλεια των δεδομένων και στα ανοικτά δεδομένα αποτελεί την βάση για μία νέα ψηφιακή αφετηρία στην Ευρώπη· ζητεί να αντιμετωπιστούν οι ακόλουθες προκλήσεις: κυριότητα, κατοχή, διαχείριση, προσπέλαση και ασφάλεια των δεδομένων, διαλειτουργικότητα, περιορισμός και αποθήκευση των δεδομένων, περιορισμοί στη χρήση και την επαναχρησιμοποίηση των δεδομένων σε όλη την Ευρώπη, εμπόδια στην καινοτομία για το διανοητικό κεφάλαιο, προσβασιμότητα και υποδομές, διαφανείς κανόνες μεταφοράς, διασυνοριακοί μηχανισμοί και, κατά περίπτωση, δημιουργία, διάδοση και προσπέλαση ανοικτών δεδομένων, και διάθεσή τους σε δημόσιες αρχές και παρόχους υπηρεσιών·

Επένδυση σε μια οικονομία βασιζόμενη στα δεδομένα (υποδομές και Ε&Α)

8.  σημειώνει ότι η επιτυχία μιας βασιζόμενης στα δεδομένα οικονομίας εξαρτάται από ένα ευρύτερο οικοσύστημα ΤΠΕ, το οποίο περιλαμβάνει το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (IoT), ευρυζωνικά δίκτυα υψηλής ταχύτητας για τη μεταφορά των δεδομένων και το υπολογιστικό νέφος για την επεξεργασία των δεδομένων, ειδικευμένους εργαζομένους, πρόσβαση στα δεδομένα και διαλειτουργικότητα· τονίζει ότι ο τομέας αυτός απαιτεί τεράστιες επενδύσεις στην ανάπτυξη υπολογιστικού νέφους, στους υπερυπολογιστές και τις ευρυζωνικές συνδέσεις, που αποτελούν προϋπόθεση για μια επιτυχημένη ψηφιακή οικονομία· ζητεί ένα καλύτερο κανονιστικό πλαίσιο και περιβάλλον το οποίο να διέπει τόσο τον ιδιωτικό όσο και τον δημόσιο τομέα· υπενθυμίζει ότι οι επενδύσεις του ιδιωτικού τομέα στις υποδομές δικτύων εξακολουθούν να έχουν πρωταρχική σημασία ενθαρρύνει, στο πλαίσιο αυτό, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προάγουν την πραγματοποίηση επενδύσεων στις υποδομές δικτύων μέσω ενός θετικού κανονιστικού πλαισίου και να συνεχίσουν να στηρίζουν την ευρυζωνική υποδομή μέσω υφιστάμενων προγραμμάτων όπως είναι ο χρηματοδοτικός μηχανισμός "Συνδέοντας την Ευρώπη", το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) και το Ταμείο Συνοχής, αλλά μόνο σε τομείς με αποδεδειγμένες αποτυχίες της αγοράς·

9.  εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι το ψηφιακό χάσμα, οι ανεπαρκείς επενδύσεις και η έλλειψη τεχνικής τυποποίησης και βιώσιμης μελλοντικά νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων ενδέχεται να φέρουν την Ευρώπη σε μειονεκτική θέση από τεχνολογικής και οικονομικής άποψης στην ανάπτυξη μιας οικονομίας βασισμένης στα δεδομένα·

10.  αναγνωρίζει τη σημασία της διαλειτουργικότητας και των προτύπων για την τόνωση της ανταγωνιστικότητας στον τομέα των ΤΠΕ, και του προορατικού ρόλου της Επιτροπής να αναθέτει εντολές στους φορείς τυποποίησης· ζητεί από την Επιτροπή να αναπτύξει μια στρατηγική για τα πρότυπα των μαζικών δεδομένων με σκοπό τον εντοπισμό κενών στα πρότυπα του ευρωπαϊκού κλάδου μαζικών δεδομένων, περιλαμβάνοντας και τις ΜΜΕ και κομβικούς ευρωπαϊκούς τομείς· υποστηρίζει την ανάπτυξη προτύπων προσανατολισμένων στην αγορά τα οποία να εφαρμόζονται επί εθελούσιας βάσης, να είναι τεχνολογικά ουδέτερα, διαφανή, διεθνώς συμβατά και να αφορούν την αγορά·

11.  θεωρεί ότι το πρόγραμμα ISA2 προσφέρει μια ευκαιρία για την ανάπτυξη προτύπων διαλειτουργικότητας για τη διαχείριση των μαζικών δεδομένων εντός των δημόσιων διοικήσεων και στις σχέσεις τους με τις επιχειρήσεις και τους πολίτες·

12.  χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής να αναπτύξει μία πρωτοβουλία για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων· χαιρετίζει την εξαγγελία μιας ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας για την 'ελεύθερη ροή δεδομένων', η οποία θα πρέπει να άρει τα υφιστάμενα εμπόδια στην ενιαία αγορά δεδομένων· καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει εκτενή και διαφανή ανασκόπηση του όλου θέματος που αφορά τη δημιουργία μιας οικονομίας βασιζόμενης στα δεδομένα, με στόχο να προβλέψει τις απαιτούμενες τεχνολογίες και να εξαλείψει τους φραγμούς που τίθενται στην καινοτομία στην Ευρώπη· ζητεί να αντιμετωπιστούν οι ακόλουθες προκλήσεις: ασφάλεια των δεδομένων, διαλειτουργικότητα, κυριότητα, περιορισμός και αποθήκευση δεδομένων, περιορισμοί στη χρήση και την επαναχρησιμοποίηση των δεδομένων σε όλη την Ευρώπη, διαφανείς κανόνες μεταφοράς, διασυνοριακοί μηχανισμοί και ανταλλαγή ανοικτών δεδομένων μεταξύ δημοσίων υπηρεσιών, επιχειρήσεων και της κοινωνίας των πολιτών·

13.  σημειώνει ότι η επιτυχία των μαζικών δεδομένων εξαρτάται από ένα ευρύτερο οικοσύστημα ΤΠΕ, το οποίο περιλαμβάνει το Διαδίκτυο των πραγμάτων για την προμήθεια, τα ευρυζωνικά δίκτυα για τη μεταφορά και το υπολογιστικό νέφος για την επεξεργασία δεδομένων·

14.  πιστεύει ότι η ΕΕ πρέπει να διευκολύνει τις διαδικασίες για την παροχή επιχορηγήσεων και να αυξήσει τη χρηματοδότηση που σχετίζεται με την ολοκληρωμένη χρήση δεδομένων, την ψηφιακή καινοτομία και την ανάπτυξη της αγοράς σε τομείς για τους οποίους έχει διαπιστωθεί ότι, αφενός, αποφέρουν προστιθέμενη αξία στους πολίτες, στην κοινωνία και στην οικονομία και ότι, αφετέρου, προωθούν αποτελεσματικά την εισδοχή καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών στην αγορά· θεωρεί ότι πρέπει να καταρτιστεί ένας κοινός ευρωπαϊκός χάρτης πορείας για τα κράτη μέλη και την ΕΕ με μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα και να συνδυαστεί με ένα σταθερό χρηματοδοτικό πλαίσιο, ούτως ώστε να καταστεί δυνατή η πρόοδος προς την ηλεκτρονική έρευνα· θεωρεί ότι το ελεύθερο λογισμικό μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην επίτευξη αυτών των στόχων·

15.  αναγνωρίζει τις πρωτοβουλίες της Επιτροπής για τη δημιουργία συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ) θεμελιωμένων στην ανάπτυξη μιας οικονομίας βασιζόμενης στα δεδομένα, καθότι η συνεργασία ανάμεσα στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα είναι ζωτικής σημασίας στον εντοπισμό των εμποδίων στην ανάπτυξη των αναγκαίων τεχνολογιών· αναγνωρίζει ότι η Επιτροπή και ο ευρωπαϊκός κλάδος των δεδομένων έχουν δεσμευτεί να επενδύσουν 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ σε μια σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που θα ενισχύσει τον τομέα των δεδομένων και θα φέρει την Ευρώπη στην εμπροσθοφυλακή του παγκόσμιου ανταγωνισμού στον τομέα των δεδομένων με τη μεγιστοποίηση του δυναμικού της ψηφιακής οικονομίας· τονίζει ότι η πρόσβαση σε πύλες ανοικτών δεδομένων και ηλεκτρονικές υποδομές που σχετίζονται με την έρευνα αποτελεί έναν πιθανό τρόπο για τη μείωση των μειονεκτημάτων που ενδέχεται να αντιμετωπίζουν οι ερευνητές και οι ΜΜΕ που εδρεύουν σε απομακρυσμένες περιφέρειες·

16.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δημιουργία χώρων καινοτομίας στους οποίους προϋπάρχει συγκέντρωση επιχειρήσεων και δεξιοτήτων και μπορεί να αυξηθεί, επιτρέποντας τον πειραματισμό με τεχνολογίες που σχετίζονται με τα δεδομένα στο πλαίσιο καινοτόμων συνεργατικών σχηματισμών που παράγουν οικοσυστήματα και διατομεακά έργα βιομηχανικής πλατφόρμας για την επίτευξη της δικτύωσης της πραγματικής και της ψηφιακής οικονομίας· υπογραμμίζει ότι οι χώροι αυτοί θα πρέπει να λειτουργούν ως εκκολαπτήρια επιχειρήσεων, παρέχοντας κατάρτιση στις επιχειρήσεις σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να μετατρέπουν τη χρήση των δεδομένων σε επιχειρηματικές ευκαιρίες, και υποστηρίζοντας την ανάπτυξη και την διεθνοποίηση των ΜΜΕ και των καινοτόμων νεοφυών επιχειρήσεων· ζητεί να συναφθούν στενότερες εταιρικές σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων, πανεπιστημίων και ερευνητικών κέντρων με σκοπό να ενισχυθεί η καινοτομία στον τομέα των μαζικών δεδομένων· επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, τις επενδύσεις που γίνονται σε πρωτοβουλίες όπως ο «Μεγάλος Συνασπισμός για την Ψηφιακή Απασχόληση» και η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Ηλεκτρονικών Δεξιοτήτων·

17.  προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη αφενός να θεσπίσουν ένα σύγχρονο και βιώσιμο μελλοντικά κανονιστικό πλαίσιο, το οποίο να τονώνει και να προάγει τις επενδυτικές δραστηριότητες στις υποδομές δικτύων, οι οποίες είναι απαραίτητες για την κάλυψη των μελλοντικών απαιτήσεων της συνδεδεμένης ψηφιακής οικονομίας και αφετέρου να εγκρίνουν πολιτικές που καθιστούν δυνατή την ανάπτυξη του Διαδικτύου των Πραγμάτων, και να εξασφαλίσουν επαρκείς δυνατότητες δεδομένων και ταχύτητες επεκτείνοντας την τεχνολογία κινητών επικοινωνιών και ενθαρρύνοντας την ανάπτυξη του IPv6·

18.  τονίζει ότι απαιτείται μεγαλύτερος συντονισμός για να αποκτήσουν ανοικτό χαρακτήρα τα πρότυπα και διαλειτουργικό χαρακτήρα τα συστήματα και οι πλατφόρμες συνεργασίας·

19.  ζητεί από την Επιτροπή να εγκρίνει πολιτικές που αίρουν τα υπερβολικά εμπόδια σε καινοτόμους τομείς, να παράσχει κίνητρα για την πραγματοποίηση επενδύσεων στην Ε&Α και στην ευρωπαϊκή τυποποίηση, και να αντιμετωπίσει το υφιστάμενο πρόβλημα των παραβιάσεων στα ενιαία διπλώματα ευρεσιτεχνίας ουσιώδους σημασίας· θεωρεί ότι απαιτείται να επιτευχθεί κατάλληλη ισορροπία ανάμεσα σε αυτούς που επενδύουν στην έρευνα και την καινοτομία με στόχο την ανάπτυξη αυτών των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ουσιώδους σημασίας και σε αυτούς που επωφελούνται από την ύπαρξή τους· τονίζει ότι τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας ουσιώδους σημασίας συνιστούν σημαντικό στοιχείο τυποποίησης ενώ αποτελούν τμήμα του επιχειρηματικού προτύπου ενός μεγάλου αριθμού επιχειρήσεων στον τομέα ΤΠΕ· ζητεί να ληφθούν μέτρα για τη διατήρηση ενός συστήματος τυποποίησης υψηλής ποιότητας σε θέση να προσελκύει τις καλύτερες εισροές τεχνολογίας, να προσφέρει διαλειτουργικές και καινοτόμες ψηφιακές υπηρεσίες και εφαρμογές και να επιτρέπει συμφωνίες εκχώρησης αδειών εκμετάλλευσης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας υπό δίκαιους, εύλογους και χωρίς διακρίσεις όρους (FRAND)· θεωρεί, ωστόσο, αναγκαίο να καταβάλει περαιτέρω προσπάθειες όσον αφορά τη διευκόλυνση της πρόσβασης και την άρση των ψηφιακών εμποδίων για τα άτομα με ειδικές ανάγκες·

20.   θεωρεί ότι, προκειμένου να υπάρξουν περισσότερα οφέλη καινοτομίας στον τομέα των μαζικών δεδομένων, η αρχή της «υπεύθυνης καινοτομίας» της πρωτοβουλίας «Ορίζοντας 2020» θα πρέπει να οδηγεί στον εντοπισμό ευκαιριών που επιταχύνουν την είσοδο στην αγορά, ιδίως για τις ΜΜΕ·

21.  ζητεί από την Επιτροπή να εξασφαλίσει επενδύσεις στις υποδομές και μια μελλοντικά βιώσιμη ανάπτυξη των υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους στην Ευρώπη, βελτιώνοντας την ασφάλεια του δικαίου όσον αφορά τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες κάθε συμβαλλόμενου μέρους, παρέχοντας εγγυήσεις για την εκτέλεση κοινών μέτρων ασφαλείας και προστασίας των δεδομένων, επιτρέποντας τη διασυνοριακή ροή δεδομένων, και προωθώντας το σωστό επιχειρηματικό περιβάλλον για την ανάπτυξη μιας αποδοτικής, ανοικτής και παγκόσμιας αγοράς·

Δημιουργία μιας οικονομίας βασιζόμενης στα δεδομένα για την αγορά της ΕΕ·

22.  είναι της γνώμης ότι τα μαζικά δεδομένα διαθέτουν το δυναμικό για να αυξήσουν την οικονομική παραγωγικότητα, και να βελτιώσουν τις υπηρεσίες καταναλωτών και τις κρατικές υπηρεσίες· αναγνωρίζει ότι, εφόσον οι κυβερνήσεις και οι ενδιαφερόμενοι φορείς συνεργαστούν με εποικοδομητικό τρόπο, τα μαζικά δεδομένα ενδέχεται να οδηγήσουν σε περισσότερες επιχειρηματικές ευκαιρίες και σε αυξημένη διαθεσιμότητα γνώσεων και κεφαλαίων· τονίζει, ωστόσο, ότι η σημερινή κατακερματισμένη ενιαία αγορά υπονομεύει την ανάπτυξη μιας οικονομίας βασιζόμενης στα δεδομένα, των μαζικών δεδομένων, του υπολογιστικού νέφους, του Διαδικτύου των Πραγμάτων και άλλων τεχνολογιών που βασίζονται στα δεδομένα·

23.  πιστεύει ότι στα κύρια τεχνολογικά εμπόδια για την ανάπτυξη μιας οικονομίας βασιζόμενης στα δεδομένα περιλαμβάνονται και η έλλειψη διαλειτουργικότητας και ενός κοινού πλαισίου διεπαφής που διευκολύνει την επικοινωνία δεδομένων αισθητήρα και μηχανής καθώς και την επικοινωνία ανάμεσα στον εικονικό και τον υλικό κόσμο, καθώς και η ανεπαρκής διαθεσιμότητα ανοικτών δεδομένων και η έλλειψη συνθηκών της αγοράς που θα επέτρεπαν στις επιχειρήσεις να καινοτομούν και να αναπτύσσονται· ζητεί από την Επιτροπή να ενισχύσει την κοινή έρευνα με σκοπό να αντιμετωπιστούν αυτά τα ζητήματα·

24.  ζητεί από την Επιτροπή να ενισχύσει και να προαγάγει την κοινή έρευνα για τη δημιουργία ενός κοινού πλαισίου διεπαφής με σκοπό τη μείωση των επικαλύψεων σε πρότυπα και την εξασφάλιση τεχνικής και σημασιολογικής διαλειτουργικότητας προκειμένου να ακολουθηθεί μία διαδικασία θέσπισης προτύπων με βάση τις ανάγκες των καταναλωτών και των επιχειρήσεων·

25.  χαιρετίζει την εξαγγελία μιας ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας για την «ελεύθερη ροή δεδομένων», η οποία θα πρέπει να άρει τα υφιστάμενα εμπόδια στην ενιαία αγορά δεδομένων·

26.  ζητεί να δημιουργηθεί ένα βιώσιμο μελλοντικά περιβάλλον που να προσαρμόζεται στη μεταβαλλόμενη φύση του τομέα, να είναι τεχνολογικά ουδέτερο, να ενθαρρύνει τη δημιουργία νεοφυών επιχειρήσεων και την είσοδο στην αγορά νέων επιχειρήσεων, να διασφαλίζει ισότιμους όρους και θεμιτό ανταγωνισμό αποτρέποντας ταυτόχρονα την υπερβολική διοικητική επιβάρυνση και να εξασφαλίζει την πλήρη συμμόρφωση με τα πρότυπα προστασίας των δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής· εκφράζει, στο πλαίσιο αυτό, την ικανοποίησή του για τα σχέδια της Επιτροπής να επανεξετάσει την οδηγία για την προστασία ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες· σημειώνει ότι η κανονιστική δράση θα πρέπει να κατευθύνεται από την αγορά· πιστεύει ότι οι ισότιμοι όροι ανταγωνισμού θα πρέπει να αποτελέσουν το περιβάλλον που θα διευκολύνει όλες τις επιχειρήσεις, μικρές και μεγάλες, να επενδύουν, να καινοτομούν και να ανταγωνίζονται προς όφελος των Ευρωπαίων τελικών χρηστών όσον αφορά την επιλογή και την οικονομική προσιτότητα·

27.  σημειώνει τη σημασία των ανοικτών δεδομένων ως πρώτης ύλης υψηλής ποιότητας για την ανάπτυξη υπηρεσιών πληροφοριών και προϊόντων με προστιθέμενη αξία· τονίζει ότι τα δεδομένα που παράγονται από δημόσιες αρχές και ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα χρηματοδοτούμενα από δημόσιους πόρους όπως τα Copernicus και Galileo θα πρέπει να καταστούν διαθέσιμα στους ευρωπαίους πολίτες, στο πλαίσιο ενός προτύπου ανοικτής πρόσβασης, και να είναι προσπελάσιμα από τις δημόσιες διοικήσεις και τις ιδιωτικές επιχειρήσεις, προκειμένου αυτές να βελτιώσουν την ποιότητα των υπηρεσιών τους σεβόμενες παράλληλα τα ισχύοντα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας·

28.  επισημαίνει ότι, για μια περισσότερο ανταγωνιστική και κατευθυνόμενη από τα δεδομένα οικονομία, θα πρέπει να είναι διαθέσιμα πιο πολλά δεδομένα και θα πρέπει συνεπώς να παρέχονται κίνητρα στις διαδικτυακές πλατφόρμες με σκοπό να ελευθερώνουν τα σύνολα δεδομένων τους ως ανοικτά δεδομένα σε ανωνυμοποιημένη και συγκεντρωτική μορφή, σύμφωνα με όσα ορίζονται στους κανόνες για την προστασία των δεδομένων·

29.  πιστεύει ότι πρέπει να καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες όσον αφορά την ανωνυμοποίηση και την ψευδωνυμοποίηση των δεδομένων, δεδομένου ότι αυτές αποτελούν προϋπόθεση για τη δημιουργική καινοτομία δεδομένων και σημαντικό βήμα για τη μείωση των φραγμών εισόδου νεοφυών επιχειρήσεων και ΜΜΕ στην αγορά· πιστεύει ότι η υιοθέτηση τεχνολογιών, όπως η εξόρυξη κειμένων και δεδομένων, θα αποτελέσει σημαντικό παράγοντα όσον αφορά την προστιθέμενη αξία που προκύπτει από τα σύνολα ανοικτών δεδομένων· τονίζει, ωστόσο, ότι πρέπει να γίνει σαφής διάκριση μεταξύ της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων και άλλων τύπων δεδομένων, και να επινοηθούν τεχνολογικές λύσεις που να ενισχύουν το ιδιωτικό εκ κατασκευής απόρρητο·

30.  τονίζει ότι όλες οι αρχές που καθορίζονται στην νομοθεσία της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων, όπως η δικαιοσύνη και η νομιμότητα, η οριοθέτηση του σκοπού, η ακρίβεια και ο περιορισμός των περιόδων διατήρησης δεδομένων, πρέπει να γίνονται σεβαστές από τους παρόχους υπηρεσιών μαζικών δεδομένων κατά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα· υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη γνώμη του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων σχετικά με την προστασία της ιδιωτικής ζωής και την ανταγωνιστικότητα στην εποχή των μαζικών δεδομένων·

Προώθηση των νεοφυών επιχειρήσεων και των ΜΜΕ σε μια οικονομία βασιζόμενη στα δεδομένα

31.  αναγνωρίζει ότι απαιτείται να αναπτυχθεί μια ισχυρή βάση παρόχων υπηρεσιών προκειμένου να προωθηθούν τα οφέλη και τα θετικά στοιχεία της ολοκληρωμένης χρήσης δεδομένων για την οικονομία και την κοινωνία και να τονωθεί η εμπιστοσύνη των ΜΜΕ στις τεχνολογίες που σχετίζονται με τα μαζικά δεδομένα· αναγνωρίζει την ανάγκη να υποστηριχθεί η ευρεία εφαρμογή των υπηρεσιών μαζικών δεδομένων για τη βελτίωση της απόδοσης σε διάφορους τομείς της οικονομίας και για την υποστήριξη νέων παρόχων υπηρεσιών· ζητεί να συσταθούν μονοαπευθυντικές θυρίδες με σκοπό να παρέχουν βοήθεια στις ΜΜΕ να χρησιμοποιούν καλύτερα τόσο τα δικά τους όσο και τα δημόσια δεδομένα, τηρώντας ταυτόχρονα τη νομοθεσία της ΕΕ σχετικά με την προστασία των δεδομένων·

32.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι πολλές ιδέες και ευκαιρίες χάνονται ή πραγματοποιούνται εκτός Ευρώπης λόγω προβλημάτων επεκτασιμότητας που οφείλονται σε εμπόδια όπως οι διοικητικές επιβαρύνσεις και η πλημμελής δυνατότητα πρόσβασης σε χρηματοδότηση, εμπόδια τα οποία επηρεάζουν δυσμενώς την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης· ζητεί να διευκολύνεται η αγορά ιδιωτικών κεφαλαίων μέσω της πρόβλεψης των κατάλληλων κινήτρων, περιλαμβανομένων και προσπαθειών για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που παρουσιάζονται από τις διαφορετικές εθνικές, διοικητικές, ρυθμιστικές και φορολογικές ρυθμίσεις· ζητεί να τονωθεί η ανάπτυξη των οικοσυστημάτων που φέρνει σε επαφή τους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς παροχής τεχνολογίας και τις υποδομές με νεοφυείς επιχειρήσεις που παρέχουν ιδέες για εφαρμογές·

33.  υπενθυμίζει ότι μόνο το 1,7 % των εταιρειών αξιοποιεί πλήρως τις προηγμένες ψηφιακές τεχνολογίες παρά τα οφέλη που μπορεί να αποφέρουν τα ψηφιακά εργαλεία σε όλους τους τομείς της οικονομίας· παροτρύνει συνεπώς την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να δρομολογήσουν μια ψηφιακή στρατηγική επιχειρηματικότητας·

34.  προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν ευρωπαϊκά κέντρα ψηφιακής οικονομίας που περιλαμβάνουν τη χρήση μαζικών δεδομένων και άλλων τεχνολογιών σχετικών με δεδομένα από επιχειρηματίες, ΜΜΕ και καινοτόμες εταιρείες, και έχουν επαφές με ερευνητές και οικονομικούς παράγοντες· ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν τη δημιουργία χώρων καινοτομίας και συμπλεγμάτων φορέων για τη συμβολή στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και στη δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος στον χώρο του διανοητικού κεφαλαίου, και την καλύτερη κατανόηση των προοπτικών και των περιορισμών των τεχνολογιών για τα μαζικά δεδομένα·

35.  ζητεί από την ΕΕ και τα κράτη μέλη να βελτιώσουν τις συντονισμένες προσπάθειές τους στις σχολικές και εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις, έτσι ώστε οι ΤΠΕ να μετατραπούν σε ελκυστικό πεδίο επαγγελματικής δραστηριότητας, ιδίως για γυναίκες και κορίτσια, και πιστεύει ότι αυτές οι προσπάθειες θα πρέπει να περιλαμβάνουν μέτρα για την περαιτέρω προώθηση του επιχειρηματικού πνεύματος, και να διευκολύνουν την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στον τομέα των μαζικών δεδομένων μέσω της ίδρυσης καινούργιων νεοφυών επιχειρήσεων στον εν λόγω τομέα ώστε να δημιουργηθούν με τον τρόπο αυτό περισσότερες ευκαιρίες απασχόλησης· τονίζει ότι είναι σημαντικό να υιοθετηθεί μια διεπιστημονική προσέγγιση όσον αφορά την κατάρτιση των επαγγελματιών και την καλλιέργεια ομαδικού πνεύματος·

36.  ζητεί να δρομολογηθούν πρωτοβουλίες και να προταθούν χρηματοδοτικά πρότυπα που προωθούν τη δια βίου μάθηση και τη λήψη εξατομικευμένων μέτρων για όλους, συμπεριλαμβανομένων των ηλικιωμένων, και διευκολύνουν την πρόσβαση των επαγγελματιών στην εκπαίδευση με σκοπό τη διεύρυνση των δεξιοτήτων τους στις ΤΠΕ και την επεξεργασία δεδομένων, με απώτερο σκοπό να αυξηθεί ο αριθμός των επαγγελματιών με ψηφιακές δεξιότητες· ζητεί να δοθεί, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, μεγαλύτερη προτεραιότητα στον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων και να καταρτιστούν προγράμματα ηλεκτρονικών ηγετικών ικανοτήτων για τα διευθυντικά στελέχη εταιρειών και τους ανωτέρους δημοσίους υπαλλήλους· τονίζει την ανάγκη να διευκολύνεται η μετακίνηση ειδικευμένων εργαζομένων σε ολόκληρη την ΕΕ και να λαμβάνονται μέτρα για την αντιμετώπιση της έλλειψης δεξιοτήτων, περιλαμβανομένων ειδικών μέτρων για την προσέλκυση ταλέντων·

37.  υποστηρίζει πρωτοβουλίες που έχουν ως στόχο να συμπεριληφθούν στα εθνικά προγράμματα σπουδών μαθήματα σχετικά με την συγγραφή κωδίκων και θεμάτων που αφορούν την επεξεργασία δεδομένων· τονίζει τα πολλαπλά πλεονεκτήματα των ελεύθερων λογισμικών στην εκπαίδευση, και ζητεί να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην εξασφάλιση ότι τα νέα μαθήματα θα προσελκύουν το ενδιαφέρον των μαθητών με σκοπό την ανάδειξη των ικανοτήτων και δεξιοτήτων τους και τη συμμετοχή τους στην επιστήμη και την κωδικοποίηση των δεδομένων·

38.  υπενθυμίζει ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της θα πρέπει να εντείνουν τις προσπάθειές τους για να αποτρέψουν τη διαρροή εγκεφάλων υψηλής μόρφωσης και εξειδικευμένων εμπειρογνωμόνων σε άλλες περιοχές εκτός Ευρώπης·

39.  ζητεί να υποστηριχθεί η ανάπτυξη εργαλείων εμπροσθοφυλακής (front end tools) έτσι ώστε να καταστεί δυνατό στους απλούς τελικούς χρήστες των ΜΜΕ να αναπτύσσουν νέα επιχειρηματικά πρότυπα προσανατολισμένα στα δεδομένα·

Συμμετοχή της κοινωνίας

40.  ζητεί να ενισχυθούν οι πρωτοβουλίες οι οποίες αυξάνουν την επίγνωση του κοινού και ενθαρρύνουν τον δημόσιο διάλογο στα κράτη μέλη καθώς και σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο στο θέμα σχετικά με τα οφέλη των ψηφιακών τεχνολογιών και την αξία τους, ιδίως μεταξύ των ομάδων εκείνων που δεν έχουν ακόμη πρόσβαση στις ψηφιακές τεχνολογίες ή δεν έχουν ακόμη εξοικειωθεί με αυτές· ζητεί να αναληφθούν πρωτοβουλίες για να δοθεί, αφενός, δυνατότητα στους πολίτες να αξιοποιήσουν τα δεδομένα τους, ιδίως όσον αφορά την ανάπτυξη νέων καινοτόμων υπηρεσιών και να αυξηθεί, αφετέρου, η επίγνωση του κοινού σχετικά με τα οφέλη και την αξία που έχουν τα μαζικά δεδομένα για την κοινωνία·

41.  τονίζει ότι η ανάλυση των μαζικών δεδομένων έχει τη δυνατότητα να επιταχύνει σημαντικά την ανάπτυξη καινοτόμων δημόσιων υπηρεσιών βασιζόμενων στη χρήση ανοικτών κρατικών δεδομένων και στην επαναχρησιμοποίηση πληροφοριών του ιδιωτικού τομέα· εκφράζει, ως εκ τούτου, την ικανοποίησή του για τις ευκαιρίες που επιφέρουν οι ψηφιακές υποδομές και η ολοκληρωμένη χρήση των δεδομένων όσον αφορά την αύξηση της λαϊκής συμμετοχής και εμπλοκής, μέσω μορφών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και ηλεκτρονικής δημοκρατίας·

42.  προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εντείνουν τις ενέργειες που αποσκοπούν στην ανάπτυξη της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης· αναγνωρίζει ιδίως την αξία του Διαδικτύου των Πραγμάτων (IoT) και ζητεί από την Επιτροπή να συντονίσει το πλαίσιο για μια ψηφιακή ενιαία αγορά με τους υφιστάμενους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»· τονίζει επίσης την ανάγκη να αξιοποιηθούν πλήρως τα πλεονεκτήματα της κοινής οικονομίας και της χωρίς αποκλεισμούς συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών και των μεμονωμένων πολιτών·

43.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0535.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου