Предложение за резолюция - B8-0309/2016Предложение за резолюция
B8-0309/2016

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно доклада за Черна гора за 2015 г.

2.3.2016 - (2015/2894(RSP))

за приключване на разисквания по изявления на Съвета и на Комисията
внесено съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността

Чарлз Танък от името на комисията по външни работи


Процедура : 2015/2894(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B8-0309/2016
Внесени текстове :
B8-0309/2016
Приети текстове :

B8-0309/2016

Резолюция на Европейския парламент относно доклада за Черна гора за 2015 г.

(2015/2894(RSP))

Европейският парламент,

–  като взе предвид заключенията на Европейския съвет от 19 – 20 юни 2003 г. и приложението към тях, озаглавено „Дневният ред от Солун за Западните Балкани: по пътя към европейска интеграция“,

–  като взе предвид Споразумението за стабилизиране и асоцииране (ССА) между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Република Черна гора, от друга страна, подписано на 29 март 2010 г.[1],

–  като взе предвид резултата от седмото заседание на Конференцията за присъединяване ЕС – Черна гора на равнище министри на 21 декември 2015 г.,

–  като взе предвид изявлението и препоръките от единадесетото заседание на Парламентарния комитет по стабилизиране и асоцииране ЕС – Черна гора, проведено на 16 и 17 декември 2015 г. в Страсбург,

–  като взе предвид доклада на Комисията до Европейския парламент и до Съвета от 22 май 2012 г. относно напредъка на Черна гора в извършването на реформи (COM(2012)0222) и заключенията на Съвета от 26 юни 2012 г. с решение за започване на преговори за присъединяване с Черна гора на 29 юни 2012 г.,

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 10 ноември 2015 г., озаглавено „Стратегия за разширяването на ЕС“ (COM(2015)0611), придружено от работен документ на службите на Комисията, озаглавен „Доклад за Черна гора за 2015 г.“ (SWD(2015)0210),

–  като взе предвид заключителната декларация на председателството на Виенската среща на високо равнище за Западните Балкани на 27 август 2015 г.,

–  като взе предвид заключенията на Съвета по общи въпроси от 15 декември 2015 г. относно разширяването и процеса на стабилизиране и асоцииране,

–  като взе предвид решението на външните министри от НАТО от 2 декември 2015 г.;

–  като взе предвид предходните си резолюции относно Черна гора,

–  като взе предвид работата на Чарлз Танък като постоянен докладчик за Черна гора на комисията по външни работи;

–  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

A.  като има предвид, че е постигнат напредък в преговорите за присъединяване с Черна гора и че на Междуправителствената конференция в Брюксел на 21 декември 2015 г. бяха отворени още две преговорни глави – за транспорта и енергетиката; като има предвид, че Черна гора е най-напредналата в преговорния процес държава, обхваната от процеса на разширяване;

Б.  като има предвид, че устойчивият диалог и конструктивното сътрудничество между управляващата коалиция и опозицията са изключително важни за поддържането на напредъка в процеса на присъединяване;

В.  като има предвид, че свободните, честни и прозрачни парламентарни избори са от решаващо значение за демократичното бъдеще на Черна гора;

Г.  като има предвид, че е необходимо Черна гора да постигне още стабилни резултати в областта на утвърждаването на принципите на правовата държава, което е основна предпоставка за присъединяване към ЕС;

Д.  като има предвид, че силното гражданско общество увеличава политическата отчетност, укрепва солидарността в страната и допринася за по-доброто разбиране на реформите, свързани с ЕС; и за ангажираността с тях;

Е.  като има предвид, че корупцията продължава да бъде сериозен проблем и като има предвид че организираната престъпност и заплахите за свободата на изразяване продължават да предизвикват загриженост;

Ж.  като има предвид, че следва да се предприемат по-нататъшни стъпки за борба с безработицата, социалната дискриминация и бедността, както и за укрепване на трудовите и синдикалните права в съответствие със стандартите на ЕС;

1.  приветства постоянния напредък в преговорите за присъединяване с Черна гора, като отбелязва, че 22 преговорни глави, включително глави 23 и 24, са отворени, като две от тях са временно затворени; насърчава постигането на осезаем напредък в изпълнението на критериите за затваряне на други глави, по които вече се преговоря, и за отварянето на нови глави; подчертава, че напредъкът в преговорите трябва да бъде придружен от стриктно прилагане на съответните планове за действие и стратегии; посочва отново, че цялостният напредък в преговорите зависи от напредъка, постигнат по отношение на прилагането на принципите на правовата държава и видимите резултати от него;

2.  настоятелно призовава за повече парламентарен контрол върху процеса на присъединяване; приветства приемането на плана за действие за 2015 г. за засилване на парламентарния надзор, но подчертава необходимостта от разширяване на възможностите на парламента на Черна гора и от подобряване на достъпа му до информация, свързана с присъединяването; приветства новоприетия етичен кодекс и призовава за по-нататъшни мерки за подобряване на общественото доверие в парламента на Черна гора;

3.  изразява дълбока загриженост относно поляризацията в страната и бойкота на работата на Парламента от страна на опозицията; настоятелно призовава всички политически сили, както в управлението, така и в опозиция, да възобновят устойчивия диалог и конструктивното сътрудничество в рамките на парламента на Черна гора; приема за сведение неуспешния вот на недоверие, проведен в парламента на Черна гора на 27 януари 2016 г., и последвалите го промени в коалиционното правителство; припомня, че диалогът и компромисът са крайъгълни камъни на всеки демократичен процес на вземане на решения; счита, че за една добре функционираща демокрация е от съществено значение всяка форма на протест да се провежда мирно и съгласно съответните закони; очаква от компетентните органи да разследват щателно и своевременно всички случаи на насилие, станали по време на протестите, включително евентуални твърдения за прекомерно използване на сила от страна на полицията; приема за сведение измененията, приети през декември 2015 г., на закона за събирането на обществени места;

4.  призовава правителството да приложи изцяло новото изборно законодателство преди провеждането на нови избори и допълнително да засили Държавната избирателна комисия, която трябва ефективно да изпълнява мандата си; изтъква отново необходимостта от надлежни политически последващи действия във връзка с „аферата с аудиозаписите“, отбелязвайки напредъка, постигнат по отношение на последващите съдебни действия;

5.  отбелязва известен напредък в провежданата от правителството реформа в публичната администрация за периода 2011 – 2016 г. и призовава за навременно приемане на стратегия за периода 2016 – 2020 г.; насърчава по-нататъшното деполитизиране на публичната администрация; счита, че придържането към принципите на доказани заслуги, деполитизация, отчетност и прозрачност в публичната администрация е от съществено значение, както и гарантирането на правото на гражданите на добра администрация, незасегната от корупция; приветства измененията на Закона за омбудсмана; изразява загриженост, че капацитетът на Службата на омбудсмана за ефективно разглеждане на жалби остава ограничен; подчертава необходимостта от по-голям брой специализирани независими държавни агенции;

6.  приветства добрия напредък в укрепването на законодателната рамка за увеличаване на независимостта, отчетността и професионализма на съдебната власт и очаква пълното прилагане на съответните правила на практика; отбелязва със задоволство по-нататъшното наваксване на изоставането при някои видове дела; призовава за гарантиране на независимостта на съдебната власт и приветства увеличената ѝ ефективност; отново изразява загриженост във връзка с оказването на неправомерно влияние върху независимостта на съдебните органи, особено по отношение на назначаването на съдии; подчертава необходимостта от увеличаване на капацитета на Съдебния съвет и на Прокурорския съвет, от по-нататъшно подобряване на ефикасността на Конституционния съд, от засилване на изпълнението на граждански и административни решения и от пълно прилагане на новите системи за оценка при назначаване и за професионално оценяване и повишаване;

7.  призовава за подобряване на законодателния и административния капацитет в областта на убежището и миграцията и настоятелно призовава Комисията да предостави подкрепа в тази насока; поздравява правителството на Черна гора за предприетите стъпки в подкрепа на лицата без гражданство на нейна територия за решаване на статута им; насърчава Черна гора да продължи усилията си в тази област, особено по отношение на децата, включително чрез по-нататъшно улесняване на регистрирането при раждане и последващото вписване или пререгистриране в гражданските регистри;

8.  приканва правителството и прокуратурата да увеличат усилията си в борбата срещу безнаказаността за военни престъпления и да покажат един по-проактивен подход към разследването на твърдения за военни престъпления, особено спрямо отговорните служители по върховете на управленската йерархия, за да се гарантира, в съответствие с международните стандарти, че съдебните решения се изпълняват, с гаранция за честно и справедливо обезщетение, и че жертвите имат достъп до правосъдие и могат да получат компенсация за претърпени щети; призовава за пълна закрила на свидетелите; отново посочва необходимостта от решаване на евентуални въпроси, които не са в съответствие с общата позиция на ЕС относно ненарушимостта на Римския статут или със съответните ръководни принципи относно двустранните споразумения за имунитет;

9.  приветства неотдавна проведената от ЕС партньорска оценка на правата на децата и призовава за пълно прилагане и наблюдение на изпълнението на свързаните с децата политики и закони на всички равнища; подчертава необходимостта от осигуряване на подходящи средства за свързаните с децата политики и услуги на национално и местно равнище и за увеличаване на капацитета за получаване и използване на качествени, разделени по признаци и с акцент върху децата данни за основано на факти разработване на политики и програмиране;

10.  поздравява стремежа на правителството за разширяване на качественото образованието в ранна детска възраст и приветства увеличаването на предучилищните записвания след провеждането на целева кампания; приветства усилията за подобряване на качеството на образованието като цяло и по-специално на образованието в ранна детска възраст, чрез определяне на стандарти, увеличаване на капацитета на предоставящите образователни услуги и установяване на механизми за наблюдение и гарантиране на качеството; приветства новаторския подход в областта на развитието на социално-емоционалните и междуличностните умения на учениците в началните училища;

11.  отчита ангажираността на правителството и постигнатите резултати в реформата на системите за социални грижи и грижи за деца и подчертава необходимостта тези реформи да бъдат ефективно прилагани от центровете за социални грижи чрез индивидуално разглеждане на случаите и координиране на услугите; посочва, че неотдавнашното законодателно изменение, което позволява центровете за дневни грижи да се използват както за пълнолетни лица, така и за деца с увреждания, не отговаря на международните стандарти; приветства ангажимента, поет от правителството, да гарантира, че след 2017 г. деца под тригодишна възраст вече няма да бъдат настанявани в държавни домове; поздравява предложените изменения в Семейния кодекс на Черна гора за забрана на телесното наказание в семейна среда; призовава за по-нататъшни усилия за включване на принципа за „висшия интерес на детето“ във всички граждански и административни процедури, като същевременно се насърчава по-широк достъп до правосъдие;

12.  отбелязва, че въпреки положителните законодателни промени, корупцията продължава да бъде сериозен проблем, особено в областта на обществените поръчки, здравеопазването, образованието, териториалното устройство, приватизацията и строителството; отново посочва необходимостта от изкореняване на корупцията на всички равнища, тъй като тя подкопава демократичните принципи и оказва отрицателно влияние върху социалното и икономическото развитие; призовава правителството да превърне борбата с корупцията в един от своите приоритети, като предостави достатъчно човешки и бюджетни ресурси; приветства създаването на Специализираната прокуратура, задачите на която включват борба с престъпленията, свързани с корупция, и настоятелно призовава тя да бъде приведена изцяло в действие възможно най-скоро; приветства създаването на Агенцията за борба с корупцията, която беше открита на 1 януари 2016 г.; призовава за гарантиране на нейната независимост и капацитет за провеждане на административни разследвания; припомня значението на закрилата на лицата, подаващи сигнали за нарушения; призовава органите да улеснят и разширят достъпа до информация относно собствеността върху дружества и недвижими имоти и до подробности относно публичните разходи, особено относно свързаните с обществени поръчки и приватизация;

13.  призовава правителството да продължи да укрепва законодателната и институционалната рамка за борба с корупцията и да гарантира ефективна закрила на лицата, подаващи сигнали за нередности; призовава за по-активно участие и ефективно сътрудничество от страна на правителството, всички сектори на обществения живот и гражданското общество в борбата с корупцията; отново подчертава необходимостта от по-убедителни резултати в борбата срещу корупцията в разследването, преследването по съдебен ред и издаването на осъдителни присъди на всички равнища, от увеличаване на институционалния и оперативния капацитет на прокурорите, съдиите и полицията, както и от систематично провеждане на финансови разследвания и използване на правомощието за изземване и конфискация на активи; призовава за криминализация на незаконното обогатяване;

14.  отбелязва повдигането от страна на черногорската държавна прокурора в определени общини на обвинения срещу няколко длъжностни лица във връзка с корупция на високо равнище; приветства това като положителен знак в постигането на убедителни резултати по отношение на изкореняването на корупцията на високо равнище и насърчава Черна гора да продължи тази практика; отново посочва необходимостта от постигане на повече и по-убедителни резултати при разследването и предаването на съд случаите на корупция по високите етажи; поздравява добрата работа на Върховния съд в Подгорица в издаването на присъди за свързани с корупция престъпления;

15.  изразява загриженост, че докладваният брой окончателни присъди по дела, свързани с организираната престъпност, и броят на изземванията и конфискациите на активи от престъпна дейност продължава да бъде много нисък; насърчава по-тясното и по-доброто сътрудничество между съдебните и правоприлагащите органи; приветства доброто сътрудничество между Черна гора и съседните ѝ държави по широк кръг въпроси; приветства Споразумението за сътрудничество между Евроюст и Черна гора; отбелязвайки наличието до голяма степен на необходимата правна рамка за борба срещу изпирането на пари, призовава за значително укрепване на съответната надзорна рамка, както и за по-голям брой разследвания, съдебни преследвания и осъдителни присъди по дела за изпиране на пари;

16.  насърчава предприемането на по-нататъшни мерки срещу трафика на хора в допълнение към съответните правни и институционални аспекти, включително създаването на мултидисциплинарен координационен екип; призовава компетентните органи да увеличат броя на финансовите разследвания и изземването и конфискацията на активи, както и по-ефективно да идентифицират и защитават жертвите и да завеждат дела; приветства 70-те ареста за трафик на хора към Италия вследствие на разследвания, проведени от черногорските органи;

17.  отбелязва, че черногорската полиция е увеличила проверките в цялата страна с оглед предотвратяване на евентуални терористични нападения и на набирането на граждани на Черна гора от джихадистки организации; приветства приемането на стратегия за борба с тероризма за 2016 – 2018 г. и създаването на междуведомствена група, която да наблюдава положението и да оценява терористичните заплахи; призовава компетентните органи да прилагат надлежно съответните правни разпоредби, за да предотвратяват и наблюдават всяка потенциална заплаха за сигурността на гражданите на Черна гора; насърчава компетентните органи да засилят регионалното и международното сътрудничество, включително чрез обмен на информация и най-добри практики, с цел предотвратяване на радикализация и реагиране на терористични дейности; счита, че всички мерки, предприети в тази насока, следва да гарантират зачитането на правата на човека и основните свободи в съответствие с международните стандарти и инструменти; счита, че политическата стабилност в региона, насърчаването на толерантността и диалога между етническите и религиозните общности и по-нататъшният напредък към ЕС са важни за укрепване на сближаването и сигурността на Западните Балкани;

18.  приветства предприетите наскоро усилия от правителството на Черна гора за засилване на борбата срещу незаконния трафик на оръжия и експлозиви; призовава за тясно координиране и споделяне на най-добри практики между инициативи в Черна гора, както и в по-широкия регион, и Комисията по този въпрос.

19.  приветства усилията за подобряване на механизмите за провеждане на консултации с организации на гражданското общество (ОГО) и за постигане на по-голяма прозрачност при разработването на политиките и законодателството, включително чрез използването им в процеса на реформи, свързани с върховенството на закона и при проследяването на изборния процес и изпълнението на реформи; оценява мотивацията и усилията на сектора на ОГО, чийто глас се чува и чийто действия се оказаха ефективни в много области; подчертава необходимостта от по-нататъшно подобряване на достъпа на ОГО до информация, свързана с присъединяването, както и от по-нататъшно подобряване на сътрудничеството между органите за местно самоуправление и ОГО; приканва компетентните органи към по-нататъшно развитие на устойчива система за публично финансиране на ОГО и към създаване на необходимите условия за доброволческа дейност и социално предприемачество;

20.  отново посочва значението на свободата и плурализма на медиите, както и на свободата на изразяване на мнение в по-широкия смисъл, като една от основните ценности на ЕС и крайъгълен камък на всяка демокрация; остава загрижен относно свободата на медиите в Черна гора, която е на 114-о място по свобода на печата в годишната класация на „Репортери без граници“; насърчава постигането на напредък по отношение на свободата на изразяване на мнение и на привеждането на решенията в съответствие със съдебната практика на Европейския съд по правата на човека в областта на свободата на изразяване на мнение; настоятелно призовава за мерки за гарантиране на независимостта на обществения радио и телевизионен оператор RTCG; призовава за справедлив и равен достъп до медиите на всички партии, участващи в избори; набляга на важността на саморегулирането на медиите; приветства усилията, положени в сектора на технологиите на информационното общество;

21.  приветства факта, че в обхванатия от доклада период не е имало нови нападения срещу журналисти; при все това изразява загриженост поради недостатъците при разследването на предишни случаи на насилие и сплашване на журналисти; настоятелно призовава компетентните органи да решат висящите дела за насилие и заплахи срещу журналисти, включително за убийството на Душко Йованович през 2004 г., като подобрят разследванията, като установяват и изпращат на съд не само извършителите, но и тези, които стоят зад нападенията, и като изпълняват препоръките на специалната медийна комисия, създадена да следи разследванията на случаи на насилие срещу журналисти; поставя под въпрос настоящия състав на комисията, в която членовете на службите за сигурност са повече от 50%, което им позволява да блокират напредването и приемането на доклади, когато действат заедно; призовава правителството да удължи мандата на тази комисия и да ѝ предоставя много повече информация и повече правомощия; изразява загриженост, че случаите на сплашване на журналисти и медии могат значително да насърчат автоцензурата и да ограничат обхвата на разследващата журналистика; осъжда продължаващите кампании на личностно оклеветяване, главно от страна на един от таблоидите, насочени срещу видни активисти на гражданското общество и някои политици на лична основа; припомня, че всички медии трябва напълно да спазват установените правила на професионалното отразяване; посочва, че медийната общност е силно политизирана и разделена, че професионалните и етичните стандарти са слаби и че журналистите са нископлатени, а работните им места несигурни; счита за изключително важно журналистите да са напълно независими от каквато и да била намеса, включително от страна на собствениците на медиите; приветства споразумението между работещите в медиите за подобряване на съществуващия Етичен кодекс в подкрепа на качествената журналистика; призовава за продължаване на диалога под егидата на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа за подобряване на етичните и професионалните стандарти в медиите;

22.  приветства подобренията в нормативната уредба по отношение на правата на хората с увреждания; изразява загриженост обаче, че повечето обществени сгради все още не са достъпни за хората с увреждания, включително 13-те приоритетни вида обществени сгради, като парламента, училищата, болниците, центровете за социално подпомагане и съдилищата, въпреки ангажимента на правителството това да се промени до 31 август 2013 г.; призовава за пълноценното използване на Фонда за професионална рехабилитация и заетост на лицата с увреждания;

23.  призовава компетентните органи да насърчават по-доброто представителство на етническите малцинства в структурите на заетостта в публичния сектор, включително в полицията и в съдебните органи; настоятелно ги приканва също така да приемат нов закон за малцинствата и закон за правния статут на религиозните общности в съответствие с европейските стандарти и след провеждането на надлежни консултации с всички заинтересовани страни, да положат по-нататъшни усилия за защита на мултиетническата идентичност на Бока Которска и да обърнат внимание на липсата на прозрачност на средствата, предназначени за свързани с малцинствата въпроси; приветства политиките на Черна гора, насочени към създаване на атмосфера на толерантност и приобщаване на всички национални малцинства;

24.  отбелязва подобряването на участието на ученици от ромски произход на всички равнища на образованието и отново призовава за допълнителни мерки за улесняване на достъпа на ромите и египетското и ашкалското малцинство до здравеопазване, жилищно настаняване и заетост; настоятелно призовава както политиците, така и представителите на гражданското общество да се борят срещу враждебността, дискриминацията и престъпленията от омраза срещу общността на ЛГБТИ, по-специално чрез усилия за образоване и информиране на обществеността, с оглед промяна на нагласите, и чрез предоставяне на обучение за полицаите, прокурорите и съдиите; призовава извършителите на такава дискриминация и на насилие да бъдат подвеждани под съдебна отговорност; насърчава органите да продължат и да увеличат усилията за защита на правата на ЛГБТИ лицата и да гарантират свобода на събиранията; приветства факта, че третият гей парад в Черна гора беше добре защитен и премина без сериозни инциденти на 13 декември 2015 г.; изразява съжаление обаче за забраната на провеждането на гей парада в Никшич;

25.  отново изразява загриженост относно домашното и сексуалното насилие срещу жени и момичета, недостатъчното разкриване на такива случаи, липсата на наказателно преследване и неефективната подкрепа и защита за жертвите, както и относно леките присъди, налагани на извършителите или пълната им безнаказаност; настоятелно призовава компетентните органи да предприемат сериозни мерки срещу домашното насилие, като създадат служби за защита на жертвите, подобрят координацията между държавните институции и ефективно прилагат конвенцията относно предотвратяването и борбата с насилието срещу жени и домашното насилие; призовава настоятелно компетентните органи да обучат служители в държавните институции (социални работници, полицейски служители и др.) за работа с жертвите; подчертава значението на увеличаването на представителството на жените в политиката по време на следващите избори, както и на достъпа на жените до пазара на труда;

26.  призовава правителството да укрепи допълнително институциите за правата на човека, като Омбудсмана и Министерството за правата на човека и малцинствата, и да осигури достатъчно средства за налагането на спазването на правата на човека;

27.  поздравява за макроикономическата стабилност и благоприятното развитие на икономиката; отбелязва също така, че според доклада на Световната банка „Условия за стопанска дейност“ („Doing Business“) за 2016 г., който измерва доколко е лесно да се извършва стопанска дейност в дадена страна, Черна гора се нарежда на 46-о място в света, което я поставя на второ място в Западните Балкани; отбелязва обаче, че Черна гора се нарежда на 136-о място сред 188 държави по показателя за принудително изпълнение на договори, което води до правна несигурност; отбелязва усилията за подобряване на конкурентоспособността на промишлените изделия и селскостопанските продукти; настоятелно призовава правителството да стартира по-нататъшни структурни реформи, да осигури благоприятна за бизнеса регулаторна среда, като същевременно защитава правата на потребителите и социалните права, да продължи да полага усилия за намаляване на корупцията в икономиката, да осъществи икономически реформи, които да създадат работни места и растеж, да положи усилия за справяне с големия дефицит в текущата сметка и общия бюджет на страната и за постигането на устойчивост на публичните финанси и да прилага политики, които да допринесат за диверсифицирането на икономиката;

28.  подчертава важността на укрепването на сектора на МСП и предоставянето на подкрепа чрез по-добро законодателство, финансиране, следване на индустриална политика и намаляване на неформалната икономика, както и ускоряване на електронната регистрация на дружествата в цялата страна;

29.  отбелязва със загриженост, че Черна гора не е приведена в съответствие с Третия енергиен пакет и че няма напредък в развитието на газовия пазар; посочва необходимостта от насочване на достатъчно средства в интерес на постигането на целите, както и необходимостта от създаване на специализирана агенция за енергийна ефективност;

30.  отбелязва, че държавната помощ продължава да бъде повод за загриженост, по-специално по отношение на независимостта на Комисията за контрол на държавните помощи и на звеното за контрол върху държавните помощи, нотификацията и съвместимостта на новото законодателство и държавната помощ за големи инвестиционни проекти и за комбината за алуминий в Подгорица (КАП); остава загрижен относно забавянето на решението по производството за несъстоятелност на КАП, тъй като това е в нарушение на задълженията на страната съгласно ССА; отправя отново призива си към правителството и участващите страни за устойчиво и постигнато чрез преговори разрешение за производството по несъстоятелност на КАП в съответствие с правилата за държавна помощ и ССА, основано на прозрачност и принципите на правовата държава; насърчава възлагането на пълен и независим одит на финансите на КАП от придобиването му от CEAC през 2005 г. до днес; призовава да се обърне особено внимание на плановете за изграждане на нова магистрала, която ще стане най-големият публичен проект и най-големият разход в историята на Черна гора; призовава органите да гарантират правилното използване на публични средства и спазването на съответните закони;

31.  изразява отново своята загриженост, че в някои части на страната много хора живеят в относителна бедност и че младежката и дълготрайната безработица са на постоянно високо равнище; подчертава значението на включването на ОГО и Социалния съвет във формулирането на трудовите политики; призовава за подобряване на социалния диалог; отбелязва несъответствието между осигуряваните от образователната система и търсените на пазара на труда умения и увеличаващите се социално-икономически различия между северната и южната част на страната; призовава за по-активни мерки на пазара на труда за увеличаване на заетостта, особено сред младите хора; отбелязва необходимостта от по-ефективна борба срещу отклоненията от данъчно облагане и за установяване на по-справедливо от социална гледна точка данъчно облагане; насърчава правителството да ускори работата си за справяне с основните предизвикателства пред Черна гора, свързани със социалното приобщаване, намаляването на бедността и сивата икономика; приветства приемането на план за действие за социално приобщаване за 2016 г.; приветства меморандума за разбирателство с Международната организация на труда;

32.  призовава за по-нататъшни усилия за запазване на биологичното разнообразие, особено на солниците в Улцин, като най-важното място за размножаване и зимуване на птици по източното адриатическо крайбрежие; призовава правителството да продължи и увеличи усилията си за устойчива национална и международна защита на тази уникална екосистема, разглеждайки функционирането на солниците като един от най-добрите примери за полезно взаимодействие между икономическо развитие и опазване на околната среда, тъй като само действащите солници могат да служат по естествен начин на милиони птици всяка година; насърчава устойчивото развитие на крайбрежието и защитата на природната среда и на биологичното разнообразие в съответствие с европейските стандарти; отново посочва, че следва да бъдат положени допълнително усилия за приемането на нов закон за околната среда във връзка с необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда и от засилване на съответния административен и координационен капацитет; приветства приемането на Стратегия във връзка с климата през септември 2015 г.; отбелязва намерението на правителството на Черна гора да построи нови водноелектрически централи; припомня необходимостта от солидна оценка на въздействието върху околната среда в съответствие с достиженията на правото на ЕС и международните стандарти;

33.  поздравява проактивното участие и конструктивната роля на Черна гора в регионалното и международното сътрудничество, включително в регионалното помирение, и приноса ѝ за операциите за управление на кризи по линия на Общата политика за сигурност и отбрана (ОПСО); изтъква конструктивната роля на Черна гора в рамките на Берлинския процес и инициативата на Шестте относно Западните Балкани; поздравява Черна гора за пълното си привеждане в съответствие с общата външна политика и политика на сигурност (ОВППС) на ЕС и насърчава правителството да продължи настоящото стопроцентово съответствие; приветства приемането на закона относно прилагането на международни ограничителни мерки, включително в контекста на незаконното анексиране на Крим от Русия и събитията в Източна Украйна; насърчава другите държави от региона да работят заедно с ЕС за съгласуване на външните политики и да следват примера на Черна гора; призовава компетентните органи на Черна гора бързо да изпълнят „незадължителните мерки“, договорени по време на срещата на високо равнище за Западните Балкани във Виена през 2015 г. (например опростяване/привеждане в съответствие на процедурите за преминаване на границите, реформи на железопътния транспорт, информационни системи) преди следващата срещата на високо равнище за Западните Балкани през 2016 г. във Франция;

34.  приветства решението на НАТО да покани Черна гора да се присъедини към алианса и насърчава бърз и ефективен процес на преговори за присъединяване; насърчава в този контекст продължаването на реформата в сектора на сигурността; приветства участието на Черна гора във водени от ЕС мисии по линия на ОПСО;

35.  приветства граничните споразумения с Босна и Херцеговина и Косово и настоятелно призовава Черна гора да стъпи на тази основа и да ускори работата по решаване на граничните спорове с Хърватия и Сърбия, а в случай че постигането на решение чрез взаимно споразумение се окаже невъзможно, призовава споровете да бъдат решени в Международния съд в Хага в съответствие с правилата и принципите на международното право; повтаря призива си към компетентните органи да помогнат за решаването на въпросите с наследяването на бившата Социалистическа федеративна република Югославия (СФРЮ), включително военното и военноморското наследство; насърчава Черна гора да продължи усилията си за решаване, в дух на конструктивност и добросъседство, на неуредените двустранни въпроси със своите съседи, колкото е възможно по-рано в процеса на присъединяване; призовава също така органите на Черна гора да разширят сътрудничеството със съседните държави чрез обмен на информация относно опита от предприсъединителните преговори; призовава органите на Черна гора да спазват напълно разпоредбите относно наследяването на бившата СФРЮ, особено по отношение на военните активи;

36.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на правителствата и парламентите на държавите членки и на правителството и парламента на Черна гора.