Forslag til beslutning - B8-0309/2016Forslag til beslutning
B8-0309/2016

FORSLAG TIL BESLUTNING om rapport for 2015 om Montenegro

2.3.2016 - (2015/2894(RSP))

på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser
jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2

Charles Tannock for Udenrigsudvalget


Procedure : 2015/2894(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B8-0309/2016
Indgivne tekster :
B8-0309/2016
Vedtagne tekster :

B8-0309/2016

Europa-Parlamentets beslutning om rapport for 2015 om Montenegro

(2015/2894(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde den 19.-20. juni 2003 og til bilaget hertil: "Thessalonikidagsordenen for Vestbalkan: hen imod europæisk integration",

–  der henviser til stabiliserings- og associeringsaftalen (SAA) af 29. marts 2010 mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Montenegro på den anden side[1],

–  der henviser til resultaterne af det syvende møde på ministerniveau inden for rammerne af tiltrædelseskonferencen mellem EU og Montenegro den 21. december 2015,

–  der henviser til erklæringen og henstillingerne fra det ellevte møde i Det Parlamentariske Stabiliserings- og Associeringsudvalg EU-Montenegro, der blev afholdt i Strasbourg den 16.-17. december 2015,

–  der henviser til rapport af 22. maj 2012 fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om Montenegros fremskridt med gennemførelsen af reformer (COM(2012)0222) og til Rådets konklusioner af 26. juni 2012, hvori det blev besluttet at indlede tiltrædelsesforhandlinger med Montenegro den 29. juni 2012,

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 10. november 2015 med titlen "EU's udvidelsesstrategi" (COM(2015)0611), der blev ledsaget af et arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene med titlen "Rapport for 2015 om Montenegro" (SWD(2015)0210),

–  der henviser til sluterklæringen fra formanden for topmødet mellem de vestlige Balkanlande i Wien af 27. august 2015,

–  der henviser til konklusionerne fra Rådet (almindelige anliggender) af 15. december 2015 om udvidelse og stabiliserings- og associeringsprocessen,

–  der henviser til den beslutning, som blev truffet af NATO's udenrigsministre på mødet den 2. december 2015,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om Montenegro,

–  der henviser til det arbejde, Charles Tannock har udført som Udenrigsudvalgets faste ordfører for Montenegro,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at der er gjort yderligere fremskridt i tiltrædelsesforhandlingerne med Montenegro, og til, at der på regeringskonferencen den 21. december 2015 i Bruxelles blev åbnet yderligere to forhandlingskapitler om transport og energi; der henviser til, at Montenegro er det udvidelsesland, der er nået længst i forhandlingsprocessen;

B.  der henviser til, at en holdbar dialog og et konstruktivt samarbejde mellem den regeringsbærende koalition og oppositionen er afgørende for fortsat at gøre fremskridt i tiltrædelsesprocessen;

C.  der henviser til, at frie, retfærdige og gennemsigtige parlamentsvalg er afgørende for demokratiets fremtid i Montenegro;

D.  der henviser til, at Montenegro bør fremvise yderligere solide resultater vedrørende retsstatsforhold, som er en grundlæggende forudsætning for EU-tiltrædelse;

E.  der henviser til, at et stærkt civilsamfund øger den politiske ansvarlighed, styrker solidariteten i landet og fremmer en bedre forståelse af og ejerskab over EU-relaterede reformer;

F.  der henviser til, at korruption stadig er et alvorligt problem, og at organiseret kriminalitet og ytringsfrihed fortsat giver anledning til bekymring;

G.  der henviser til, at der bør tages yderligere skridt hen imod bekæmpelse af arbejdsløshed, social forskelsbehandling og fattigdom og en styrkelse af arbejdsmarkeds- og fagforeningsrettigheder i overensstemmelse med EU's standarder;

1.  glæder sig over de løbende fremskridt i tiltrædelsesforhandlingerne med Montenegro og noterer sig, at der indtil videre er åbnet forhandlinger om 22 kapitler, herunder kapitel 23 og 24, hvoraf de to er blevet foreløbigt lukket; tilskynder til, at der opnås håndgribelige fremskridt med hensyn til at opfylde kriterierne for lukning af kapitler, der allerede er under forhandling, og for åbning af nye kapitler; understreger, at fremskridt i forhandlingerne skal ledsages af en nøje gennemførelse af de relevante handlingsplaner og strategier; gentager, at de overordnede fremskridt i forhandlingerne afhænger af fremskridt med gennemførelsen af retsstatsprincippet og de synlige resultater heraf;

2.  opfordrer indtrængende til mere parlamentarisk kontrol med tiltrædelsesprocessen; glæder sig over vedtagelsen af 2015-handlingsplanen til styrkelse af den parlamentariske kontrol, men understreger, at det er nødvendigt at styrke det montenegrinske parlaments kapaciteter og forbedre dets adgang til information, der vedrører tiltrædelsesprocessen; glæder sig over den nyligt vedtagne etiske kodeks og opfordrer til yderligere tiltag for at forbedre befolkningens tillid til Montenegros parlament;

3.  er dybt bekymret over den polariserede atmosfære i landet og over, at en del af oppositionen boykotter de parlamentariske aktiviteter; opfordrer indtrængende alle politiske kræfter, både i regering og opposition, til igen at indgå i en holdbar dialog og et konstruktivt samarbejde med Montenegros parlament; noterer sig den mislykkede mistillidsafstemning i det montenegrinske parlament den 27. januar 2016 og den efterfølgende omrokering af koalitionsregeringen; minder om, at dialog og kompromiser er hjørnestenene i enhver demokratisk beslutningsproces; betragter det som afgørende for et velfungerende demokrati, at enhver form for demonstration gennemføres på fredelig vis og i overensstemmelse med den relevante lovgivning; forventer, at de kompetente myndigheder grundigt og rettidigt undersøger alle tilfælde af vold, der fandt sted under demonstrationerne, herunder alle påstande om overdreven magtanvendelse fra visse medlemmer af politistyrkens side; noterer sig de ændringer af loven om offentlige forsamlinger, der blev vedtaget i december 2015;

4.  opfordrer regeringen til at gennemføre den nye valglov fuldt ud, før der skal holdes valg igen, og til yderligere at styrke Statens Valgkommission, der er nødt til reelt at udøve sit mandat; understreger endnu en gang behovet for en passende politisk opfølgning på "lydoptagelsesaffæren", idet det anerkender de fremskridt, der er gjort med retslig opfølgning;

5.  bemærker visse fremskridt med regeringens reform af den offentlige forvaltning 2011-2016 og opfordrer til, at der i rette tid vedtages en strategi for perioden 2016-2020; tilskynder til en yderligere afpolitisering af den offentlige administration; finder det afgørende, at principperne om fortjenstfuldhed, afpolitisering, ansvarlighed og gennemsigtighed i den offentlige forvaltning efterleves, og at borgernes ret til god forvaltning uden korruption sikres; hilser ændringerne af loven om ombudsmanden velkommen; er bekymret over, at ombudsmandskontorets kapacitet til effektivt at håndtere klager stadig er begrænset; understreger behovet for et større antal specialiserede uafhængige statslige organer;

6.  glæder sig over de gode fremskridt med at styrke de lovgivningsmæssige rammer for at øge domstolenes uafhængighed, ansvarlighed og professionalisme, og ser frem til, at de relevante regler gennemføres fuldt ud i praksis; bemærker med tilfredshed, at antallet af visse typer af sager er faldet yderligere; opfordrer til, at domstolenes uafhængighed sikres, og glæder sig over deres øgede effektivitet; er stadig bekymret over utilbørlig påvirkning af domstolenes uafhængighed, navnlig i forbindelse med udnævnelsen af dommere; understreger behovet for at styrke kapaciteten hos domstols- og anklagerådene for yderligere at øge forfatningsdomstolens effektivitet, styrke håndhævelsen af civile og administrative afgørelser og for fuldt ud at gennemføre de nye og systemer for ansættelse, faglig bedømmelse og forfremmelse;

7.  opfordrer til en forbedring af den lovgivningsmæssige og administrative kapacitet på området asyl og migration og opfordrer indtrængende Kommissionen til at yde støtte til dette formål; roser Montenegros regering for de skridt, den har taget for at hjælpe statsløse personer på dets område med at afklare deres situation; tilskynder Montenegro til at fortsætte sine bestræbelser på dette område, navnlig med hensyn til børn, bl.a. ved yderligere at lette fødselsregistrering og efterfølgende eller omregistrering i civile registre;

8.  opfordrer regeringen og anklagemyndigheden til at intensivere deres bestræbelser på at bekæmpe straffrihed i forbindelse med krigsforbrydelser og til at vise en mere proaktiv tilgang med hensyn til at følge op på udestående påstande om krigsforbrydelser, navnlig med hensyn til de ansvarlige tjenestemænd øverst i kommandokæden, for i overensstemmelse med internationale standarder at sikre, at domstolsafgørelser håndhæves, og garantere en rimelig og retfærdig erstatning samt at ofrene har adgang til domstolene og har mulighed for at opnå erstatning for skader; opfordrer til at sikre en fuldstændig beskyttelse af vidner; gentager, at det er nødvendigt at løse alle spørgsmål, der ikke er i overensstemmelse med EU's fælles holdning vedrørende Romstatuttens integritet eller med de beslægtede vejledende EU-principper for bilaterale immunitetsaftaler;

9.  glæder sig over EU's seneste peer review om børns rettigheder og opfordrer til fuld gennemførelse og overvågning af børnerelaterede politikker og lovgivning på alle niveauer; understreger nødvendigheden af at afsætte tilstrækkelige bevillinger til børnerelaterede politikker og tjenester på nationalt og lokalt plan og af at udbygge kapaciteten til at opstille og anvende kvalitative, opdelte, børnerelaterede data til brug for evidensbaseret politisk beslutningstagning og programmering;

10.  roser, at regeringen har forpligtet sig til at udvide førskoleundervisning af god kvalitet, og glæder sig over stigningerne i indmelding til førskoleundervisning efter en målrettet kampagne; glæder sig over bestræbelserne på at forbedre kvaliteten i uddannelsessystemet generelt og navnlig den tidlige undervisning gennem fastsættelse af standarder, der styrker kapaciteten hos udbydere af uddannelser, og ved at etablere overvågnings- og kvalitetssikringsmekanismer; glæder sig over det banebrydende arbejde for at udvikle sociale og følelsesmæssige og andre bløde færdigheder blandt elever i grundskolen;

11.  anerkender regeringens engagement og opnåede resultater på det sociale område og med reformen af børneforsorgssystemet og understreger nødvendigheden af, at disse reformer gennemføres effektivt af socialforsorgscentrene ved brug af individuel sagsbehandling og en koordinering af tjenester; påpeger, at den nye lovændring, der gør det muligt for voksne at anvende tjenester fra daginstitutioner sammen med børn med handicap, ikke er i overensstemmelse med internationale standarder; glæder sig over regeringens tilsagn om at sikre, at ingen børn under tre år fra 2017 vil blive anbragt på statslige børnehjem; roser de foreslåede ændringer til den montenegrinske familieret for at forbyde legemlig afstraffelse i familien; opfordrer til en yderligere indsats for at indarbejde princippet om barnets tarv i alle civilretlige og administrative procedurer og samtidig fremme en bredere adgang til domstolsprøvelse;

12.  bemærker, at korruption trods positive lovændringer fortsat er et alvorligt problem, navnlig i forbindelse med offentlige udbud, sundhedspleje, uddannelse, fysisk planlægning, privatisering og inden for bygge- og anlægsvirksomhed; gentager, at det er nødvendigt at eliminere korruption på alle niveauer, idet den underminerer de demokratiske principper og har en negativ indvirkning på den sociale og økonomiske udvikling; opfordrer regeringen til at gøre bekæmpelse af korruption til en af sine prioriteringer ved at afsætte tilstrækkelige menneskelige og budgetmæssige ressourcer hertil; glæder sig over oprettelsen af den særlige anklagemyndighed, hvis opgaver omfatter bekæmpelse af korruption, og opfordrer indtrængende til, at den gøres fuldt funktionsdygtigt snarest muligt; bifalder oprettelsen af antikorruptionsagenturet, der blev søsat den 1. januar 2016; opfordrer til, at agenturet sikres uafhængighed til at gennemføre administrative undersøgelser; minder om betydningen af at beskytte whistleblowere; opfordrer myndighederne til at fremme og forbedre adgangen til oplysninger om ejerskab af selskaber og fast ejendom samt oplysninger om offentlige udgifter, navnlig for så vidt angår offentlige indkøb og privatiseringsprocesser;

13.  opfordrer regeringen til yderligere at styrke de lovgivningsmæssige og institutionelle rammer i kampen mod korruption og til at sikre en effektiv beskyttelse af whistleblowere; opfordrer til, at regeringen, alle sektorer af det offentlige liv og civilsamfundet deltager mere aktivt i og samarbejder mere effektivt om at forebygge korruption; gentager, at det er nødvendigt at styrke korruptionsbekæmpelsesresultaterne hvad angår efterforskning, retsforfølgning og domfældelse på alle niveauer, styrke anklagernes, dommernes og politiets institutionelle og operationelle kapacitet og systematisk gøre brug af finansielle undersøgelser og beføjelsen til at beslaglægge og konfiskere aktiver; opfordrer til, at ulovlig berigelse kriminaliseres;

14.  noterer sig, at den montenegrinske statslige anklagemyndighed i visse kommuner i Montenegro har anklaget flere tjenestemænd for korruption på højt plan; glæder sig over dette som et positivt skridt hen imod bedre resultater med hensyn til bekæmpelse af korruption på højt plan og opfordrer Montenegro til at fortsætte denne praksis; gentager behovet for, at der skabes yderligere resultater med hensyn til efterforskning og retsforfølgning af korruptionssager på højt plan; påskønner de gode resultater i Podgorica High Court med hensyn til at fælde dom for korruptionsrelaterede lovovertrædelser;

15.  er bekymret over, at det rapporterede antal af endelige domfældelser i sager om organiseret kriminalitet og antallet af beslaglæggelser og konfiskeringer af udbytte af kriminelle aktiviteter fortsat har været lavt; tilskynder til et stærkere og bedre samarbejde mellem domstols- og retshåndhævelsesmyndighederne; glæder sig over det gode samarbejde mellem Montenegro og dets nabolande om en lang række emner; glæder sig over Samarbejdsaftalen mellem Eurojust og Montenegro; opfordrer – idet det bemærkes, at de retlige rammer i forbindelse med hvidvaskning af penge i det store hele er på plads – til, at den relevante tilsynsramme forbedres betydeligt, og til, at antallet af efterforskninger, retsforfølgelser og domfældelser i sager om hvidvaskning af penge forøges;

16.  tilskynder til, at der iværksættes yderligere foranstaltninger til bekæmpelse af menneskehandel som supplement til de relevante retlige og institutionelle aspekter, herunder oprettelsen af et tværfagligt koordinationsteam; opfordrer de kompetente myndigheder til at øge antallet af finansielle undersøgelser og beslaglæggelser og konfiskationer af aktiver og til mere effektivt at identificere og beskytte vidner og retsforfølge sager; glæder sig over 70 anholdelser for menneskehandel til Italien som følge af undersøgelser foretaget af de montenegrinske myndigheder;

17.  bemærker, at det montenegrinske politi har intensiveret kontrollerne i hele landet for at forhindre eventuelle terrorangreb og rekruttering af montenegrinske statsborgere til jihadistorganisationer; glæder sig over vedtagelsen af en terrorbekæmpelsesstrategi for 2016-2018 og over oprettelsen af en tværministeriel arbejdsgruppe til at overvåge situationen og vurdere terrortrusler; opfordrer de kompetente myndigheder til effektivt at gennemføre relevante lovbestemmelser for at forhindre og overvåge enhver potentiel trussel mod borgernes sikkerhed; tilskynder de kompetente myndigheder til at styrke det regionale og internationale samarbejde, herunder ved at udveksle information og bedste praksis i et forsøg på at forebygge radikalisering og reagere på terroristernes aktiviteter; er af den opfattelse, at alle foranstaltninger i denne retning bør sikre respekt for menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder i overensstemmelse med internationale standarder og instrumenter; mener, at politisk stabilitet i regionen, fremme af tolerance og dialog mellem etniske grupper og forskellige religioner og yderligere fremskridt i retning af EU er afgørende for at styrke samhørigheden og sikkerheden i det vestlige Balkan;

18.  glæder sig over den montenegrinske regerings nylige bestræbelser for at styrke bekæmpelsen af ulovlig handel med våben og sprængstoffer, opfordrer til en tæt koordinering og udveksling af bedste praksis mellem initiativer i Montenegro, hele regionen og Kommissionen om dette spørgsmål;

19.  glæder sig over bestræbelserne på at forbedre mekanismerne til høring af civilsamfundsorganisationer (CSO'er) for at opnå større gennemsigtighed i udformningen af politikker og lovgivning, herunder ved at inddrage dem i processen med retsstatsreformer, i overvågningen af valgprocessen og i gennemførelsen af reformer; påskønner motivationen og indsatsen fra CSO'ernes side, som har vist sig at være stærk og effektiv på mange områder; understreger, at det er nødvendigt at forbedre CSO'ernes adgang til information, der vedrører tiltrædelsesprocessen, og yderligere at forbedre samarbejdet mellem lokale selvstyrer og CSO'er; anmoder de kompetente myndigheder om desuden at udvikle et holdbart system til offentlig finansiering af CSO'er og skabe gunstige vilkår for frivilligt arbejde og socialt iværksætteri;

20.  gentager betydningen af mediefrihed, mediepluralisme og ytringsfrihed i bred forstand som en af EU's centrale værdier og en hjørnesten for ethvert demokrati; er fortsat bekymret over mediernes frihed i Montenegro, der rangerede som nr. 114 hvad angår pressefrihed ved den årlige rangordning foretaget af Journalister uden Grænser; opfordrer til, at der gøres fremskridt med hensyn til ytringsfrihed og til, at afgørelser bringes på linje med Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols retspraksis vedrørende ytringsfrihed; opfordrer indtrængende til, at public service-radio- og TV-virksomheden RTCG's uafhængighed sikres; opfordrer til fair og lige adgang til medierne for alle berørte parter i forbindelse med valg; fremhæver betydningen af selvregulering i medierne; glæder sig over den indsats, der er gjort inden for informationssamfundet og teknologisektoren;

21.  glæder sig over, at der ikke har været nye angreb på journalister i indberetningsperioden; udtrykker imidlertid bekymring over manglerne i efterforskningen af tidligere sager om vold og trusler mod journalister; opfordrer indtrængende de kompetente myndigheder til at afslutte de udestående sager om vold og trusler mod journalister, herunder mordet på Duško Jovanović i 2004, ved at forbedre efterforskningen, identificere og retsforfølge ikke alene gerningsmændene, men også dem, der stod bag angrebene, og ved at gennemføre henstillingerne fra den ad hoc-gruppe, der er nedsat for at overvåge undersøgelsen af sager om vold mod journalister; sætter spørgsmålstegn ved udvalgets nuværende sammensætning, idet medlemmer af sikkerhedstjenesterne udgør mere end 50 %, hvilket gør det muligt for dem sammen at blokere for udvikling og for vedtagelse af rapporter; opfordrer regeringen til at forlænge udvalgets mandat og give det meget mere information og flere kompetencer; er bekymret over, at tilfælde af trusler mod journalister og medier i væsentlig grad kan tilskynde til selvcensur og begrænse råderummet for undersøgende journalistik; fordømmer den igangværende personlige smædekampagne, der fortrinsvis føres af ét tabloidblad, som er rettet mod fremstående civilsamfundsaktivister og visse politikere på et personligt grundlag; minder om, at alle medier fuldt ud skal overholde de gældende regler for professionel nyhedsformidling; påpeger, at mediemiljøet er stærkt politiseret og opsplittet, at de faglige og etiske standarder er svage, og at journalister er dårligt betalt og deres jobs er usikre; finder det absolut nødvendigt, at journalister er fuldstændigt uafhængige og beskyttet fra ethvert indgreb, herunder fra medieejernes side; bifalder aftalen mellem mediefagfolk om at forbedre den eksisterende etiske kodeks med henblik på at fremme journalistik af høj kvalitet; opfordrer til en fortsættelse af dialogen, der støttes af Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa, om forbedring af etiske og faglige standarder i medierne;

22.  glæder sig over forbedringerne af den retlige ramme for handicappedes rettigheder; udtrykker imidlertid bekymring over, at de fleste offentlige bygninger stadig ikke er tilgængelige for personer med handicap, herunder samtlige 13 prioriterede offentlige bygninger, som f.eks. parlamentet, skoler, hospitaler, sociale velfærdscentre og domstole, på trods af regeringens tilsagn om at ændre denne situation senest den 31. august 2013; opfordrer til fuld udnyttelse af fonden til professionel rehabilitering og beskæftigelse for personer med handicap;

23.  opfordrer de kompetente myndigheder til at tilskynde til en bedre repræsentation af etniske mindretal i offentlig tjeneste, herunder i politiet og ved domstolene; opfordrer dem endvidere indtrængende til at vedtage en ny lov om mindretal og en lov om religiøse samfunds retlige status i overensstemmelse med europæiske standarder og efter passende høring af alle interessenter og til at gøre en yderligere indsats for at beskytte Boka Kotorska-regionens multinationale identitet (Bay of Kotor) og behandle spørgsmålet om manglende gennemsigtighed i midler til mindretalsspørgsmål; glæder sig over Montenegros politikker, der sigter mod at skabe et klima af tolerance og inklusion for alle nationale mindretal;

24.  bemærker, at romaelevers deltagelse i uddannelse på alle niveauer er blevet forbedret, men opfordrer endnu en gang til, at der iværksættes yderligere foranstaltninger, der kan gøre det lettere for romaer, egyptiske mindretal og ashkalier at få adgang til sundhedspleje, bolig og beskæftigelse; opfordrer indtrængende såvel politiske aktører som civilsamfundsaktører til at bekæmpe den udbredte fjendtlighed, diskrimination og hadforbrydelser mod LGBTI-samfundet, navnlig gennem en indsats for at uddanne og oplyse befolkningen med henblik på at bidrage til en holdningsændring og ved at tilbyde uddannelse til politi, anklagere og dommere; opfordrer til, at de skyldige i sådanne former for diskrimination og vold retsforfølges; tilskynder myndighederne til at videreføre og styrke indsatsen for at beskytte LGBTI-personers rettigheder og sikre forsamlingsfriheden; glæder sig over, at den tredje Montenegro pride-parade blev godt beskyttet og blev afholdt uden større hændelser den 13. december 2015; beklager imidlertid forbuddet mod gay pride-paraden i Nikšić;

25.  er fortsat bekymret over vold i hjemmet og seksuel vold mod kvinder og piger, underrapporteringen heraf og den utilstrækkelige støtte til og beskyttelse af ofrene såvel som de milde domme eller totale straffrihed, som gerningsmændene slipper med; opfordrer indtrængende myndighederne til at tage vold i hjemmet alvorligt ved at oprette beskyttelsestjenester, forbedre samordningen mellem de statslige institutioner og ved reelt at gennemføre konventionen om forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet; opfordrer indtrængende de kompetente myndigheder til at uddanne de ansatte i de statslige institutioner (socialarbejdere, politi osv.) til at arbejde med ofre; understreger betydningen af at øge kvinders repræsentation i politik i forbindelse med det kommende valg samt deres adgang til arbejdsmarkedet;

26.  opfordrer regeringen til yderligere at styrke menneskerettighedsinstitutioner, såsom Ombudsmanden og ministeriet for menneskerettigheder og mindretal, og til at afsætte de nødvendige ressourcer til håndhævelse af menneskerettighederne;

27.  roser den makroøkonomiske stabilitet og den gunstige udvikling i økonomien; bemærker også, at ifølge Verdensbankens rapport "Doing Business" for 2016, der måler, hvor let det er at drive virksomhed i et land, ligger Montenegro som nr. 46 på verdensplan og på en andenplads i det vestlige Balkan; bemærker imidlertid, at Montenegro ligger på en 136. plads blandt 188 lande for så vidt angår håndhævelse af aftaler, hvilket fører til retlig usikkerhed; bemærker bestræbelserne på at forbedre konkurrenceevnen for industri- og landbrugsprodukter; opfordrer indtrængende regeringen til at iværksætte yderligere strukturreformer, sikre et reguleringsmæssigt erhvervsvenligt miljø og samtidig beskytte forbrugerrettigheder og sociale rettigheder, fremme indsatsen for at begrænse korruptionen i økonomien, gennemføre økonomiske reformer, der vil skabe job og vækst, adressere landets store underskud på betalingsbalancens løbende poster og almindelige budget og de offentlige finansers bæredygtighed og gennemføre politikker, der vil bidrage til at diversificere økonomien;

28.  understreger betydningen af at styrke SMV-sektoren og yde støtte gennem bedre lovgivning, finansiering, gennemførelse af industripolitikken og ved at reducere den uformelle økonomi samt af at fremskynde elektronisk registrering af virksomheder i hele landet;

29.  bemærker med bekymring, at Montenegro ikke er på linje med den tredje energipakke, og at der ikke er sket nogen fremskridt for så vidt angår udviklingen af gasmarkedet; påpeger, at det er nødvendigt at afsætte tilstrækkelige ressourcer med sigte på at nå målene samt behovet for at oprette et særligt agentur for energieffektivitet;

30.  bemærker, at statsstøtte fortsat er et spørgsmål, der giver anledning til bekymring, navnlig hvad angår statsstøttekontrolkommissionens og statsstøtteafdelingens uafhængighed, bekendtgørelsen og foreneligheden af ny lovgivning samt statsstøtten til store investeringsprojekter og aluminiumsfabrikken KAP; er fortsat bekymret over forsinkelsen med hensyn til afklaringen af KAP-konkursproceduren, da den er i modstrid med landets forpligtelser i henhold til stabiliserings- og associeringsaftalen; gentager sin opfordring til regeringen og de involverede parter til at finde frem til en varig, forhandlet løsning for KAP-konkursbehandlingen i overensstemmelse med statsstøttereglerne i stabiliserings- og associeringsaftalen og baseret på gennemsigtighed og retsstatsprincippet; opfordrer til, at der igangsættes en fuldstændig og uafhængig revision af KAP's finanser fra CEAC's overtagelse i 2005 og frem til i dag; opfordrer til, at der rettes særlig opmærksomhed mod planerne om at anlægge en ny motorvej, som vil blive det hidtil største offentlige projekt og den største udgift i Montenegros historie; opfordrer myndighederne til at sikre en hensigtsmæssig anvendelse af offentlige midler og overholdelse af den relevante lovgivning;

31.  gentager sin bekymring om, at der i nogle egne af landet er mange mennesker, der lever i relativ fattigdom, og at ungdoms- og langtidsledigheden ligger på et konstant højt niveau; understreger betydningen af at inddrage CSO'er og sociale råd i udformningen af arbejdsmarkedspolitikker; opfordrer til at forbedre den sociale dialog; bemærker den manglende overensstemmelse mellem udbudte og efterspurgte kompetencer i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet og den voksende socioøkonomiske kløft mellem landets nordlige og sydlige del; opfordrer til, at der iværksættes mere aktive arbejdsmarkedsforanstaltninger for at øge beskæftigelsen, navnlig blandt unge; bemærker behovet for at bekæmpe skatteunddragelse mere effektivt og for at etablere en mere socialt retfærdig beskatning; tilskynder regeringen til at fremskynde sit arbejde med at behandle Montenegros centrale udfordringer vedrørende social integration, fattigdomsbekæmpelse og den grå økonomi; glæder sig over vedtagelsen af handlingsplanen for 2016 om social integration; glæder sig over aftalememorandummet med Den Internationale Arbejdsorganisation;

32.  opfordrer til en yderligere indsats for at bevare biodiversiteten i Saline i Ulcinj, navnlig da det er det vigtigste yngle- og overvintringssted for fugle på den østlige Adriaterhavskyst; opfordrer regeringen til at videreføre og styrke indsatsen for en bæredygtig national og international beskyttelse af dette unikke økosystem og til at anerkende saliner som et af de bedste eksempler på synergi mellem økonomisk udvikling og miljøbeskyttelse, idet de kun, hvis de er funktionelle, kan yde en naturlig service for millioner af fugle hvert år; tilskynder til en bæredygtig udvikling af kystlinjen og beskyttelse at naturmiljøet og biodiversiteten i overensstemmelse med europæiske standarder; gentager, at der bør gøres en yderligere indsats i retning af at vedtage en ny lov om miljøet sammenholdt med behovet for at vurdere de miljømæssige konsekvenser og styrke den relevante administrative kapacitet og koordination; glæder sig over vedtagelsen af klimastrategien i september 2015; noterer sig, at den montenegrinske regering har til hensigt at bygge nye vandkraftanlæg; minder om behovet for en solid vurdering af virkningerne på miljøet i overensstemmelse med EU-retten og internationale standarder;

33.  roser Montenegro for dets proaktive deltagelse og konstruktive rolle i regionalt og internationalt samarbejde, herunder i regional forsoning, og med hensyn til at bidrage til krisestyringsoperationer under den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik (FSFP); fremhæver Montenegros konstruktive rolle inden for rammerne af "Berlinprocessen" og initiativet "Western Balkans Six"; lykønsker Montenegro med fuldt ud at have tilpasset sig EU's fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik (FUSP) og opfordrer regeringen til at fortsætte den nuværende 100 %-tilpasning; glæder sig over vedtagelsen af lovgivning om gennemførelsen af internationale restriktive foranstaltninger, herunder i forbindelse med Ruslands ulovlige annektering af Krim og begivenhederne i den østlige del af Ukraine; opfordrer andre lande i regionen til at samarbejde med EU om udenrigspolitisk tilpasning og til at følge Montenegros eksempel; opfordrer de montenegrinske myndigheder til hurtigt at gennemføre de "bløde" foranstaltninger aftalt i 2015 på topmødet om det vestlige Balkan i Wien (f.eks. forenkling/tilpasning af procedurer ved grænsepassage, jernbanereformer, informationssystemer) inden det næste topmøde om Vestbalkan i 2016 i Frankrig;

34.  glæder sig over NATO's beslutning om at indbyde Montenegro til at tiltræde alliancen og tilskynder til en hurtig og effektiv tiltrædelsesforhandlingsproces; tilskynder i denne forbindelse til, at reformen af sikkerhedssektoren fortsættes; glæder sig over Montenegros deltagelse i EU-ledede FSFP-missioner;

35.  glæder sig over grænseaftalerne med Bosnien-Hercegovina og Kosovo og opfordrer indtrængende Montenegro til at bygge videre herpå og fremskynde arbejdet med at løse udestående grænsespørgsmål med Kroatien og Serbien og, hvis det viser sig umuligt at nå til en løsning ved fælles overenskomst, opfordrer til, at tvister afgøres ved den internationale domstol i Haag i overensstemmelse med folkerettens regler og principper; gentager sin opfordring til myndighederne om at hjælpe med til at løse spørgsmål i forbindelse med arven fra den tidligere Socialistiske Føderative Republik Jugoslavien (SFRJ), herunder den militære og maritime arv; tilskynder Montenegro til i en konstruktiv og nabovenlig ånd fortsat at tage hånd om de udestående problemer med dets nabolande så tidligt som muligt i tiltrædelsesprocessen; opfordrer desuden de montenegrinske myndigheder til at udvide samarbejdet med nabolandene ved at dele oplysninger om erfaringer fra førtiltrædelsesforhandlinger; opfordrer de montenegrinske myndigheder til fuldt ud at overholde bestemmelserne om arven efter det tidligere SFRY, navnlig hvad angår militære aktiver;

36.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og medlemsstaternes regeringer og parlamenter samt til Montenegros regering og parlament.