Предложение за резолюция - B8-0310/2016Предложение за резолюция
B8-0310/2016

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно доклада за бившата югославска република Македония за 2015 г.

2.3.2016 - (2015/2895(RSP))

за приключване на разисквания по изявления на Съвета и на Комисията
съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността

Иво Вайгъл от името на комисията по външни работи


Процедура : 2015/2895(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B8-0310/2016
Внесени текстове :
B8-0310/2016
Приети текстове :

B8-0310/2016

Резолюция на Европейския парламент относно доклада за бившата югославска република Македония за 2015 г.

(2015/2895(RSP))

Европейският парламент,

–  като взе предвид Споразумението за стабилизиране и асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и бившата югославска република Македония, от друга страна[1],

–  като взе предвид резолюции № 817 (1993 г.) и № 845 (1993 г.) на Съвета за сигурност на ООН,

–  като взе предвид решението на Международния съд относно прилагането на Временното споразумение от 13 септември 1995 г.,

–  като взе предвид заключенията от заседанието на председателството на Европейския съвет, състояло се в Солун на 19 и 20 юни 2003 г., относно перспективата за присъединяване към Съюза на страните от Западните Балкани,

–  като взе предвид решението на Европейския съвет от 16 декември 2005 г. за предоставяне на статут на държава кандидатка за членство в ЕС, както и заключенията на Европейския съвет от юни 2008 г. и заключенията на Съвета от 15 декември 2015 г.,

–  като взе предвид 12-ото заседание на Съвета за стабилизиране и асоцииране между държавата и ЕС, проведено на 20 юли 2015 г.,

–  като взе предвид окончателната декларация на председателя от срещата на високо равнище за Западните Балкани, проведена във Виена на 27 август 2015 г., и препоръките на организациите на гражданското общество за срещата на високо равнище във Виена през 2015 г.,

–  като взе предвид декларацията от Конференцията на високо равнище относно маршрута през Източното Средиземноморие и Западните Балкани, проведена в Люксембург на 8 октомври 2015 г., и изявлението на лидерите след срещата относно бежанските потоци по миграционния маршрут през Западните Балкани, проведена в Брюксел на 25 октомври 2015 г.,

–  като взе предвид доклада от мисията на Бюрото за демократични институции и права на човека към Организация за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ/СДИПЧ) за оценка на нуждите от 27 ноември 2015 г.,

–  като взе предвид приоритетите на Комисията за неотложни реформи за бившата югославска република Македония от юни 2015 г.,

–  като взе предвид препоръките на Групата от старши експерти относно системните въпроси за принципите на правовата държава, свързани с прихващането на съобщения, разкрито през пролетта на 2015 г.,

–  като взе предвид петото заседание в рамките на диалога на високо равнище относно присъединяването, състояло се в Скопие на 18 септември 2015 г.,

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 10 ноември 2015 г., озаглавено „Стратегия на ЕС за разширяване“ (COM(2015)0611), придружено от работен документ на службите на Комисията, озаглавен „Доклад за бившата югославска република Македония за 2015 г.“ (SWD(2015)0212),

–  като взе предвид политическото споразумение (т.нар. Споразумение от Пържино), постигнато между четирите основни политически партии в Скопие на 2 юни и 15 юли 2015 г.,

–  като взе предвид 13-ото заседание на Съвместния парламентарен комитет ЕС-Бивша югославска република Македония, проведено на 3 – 4 декември 2015 г.,

–  като взе предвид своите предишни резолюции относно държавата,

–  като взе предвид работата на Иво Вайгъл като постоянен докладчик за страната на комисията по външни работи,

–  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

A.  като има предвид, че перспективата за членство в ЕС е основен стимул за по-нататъшни реформи, особено по отношение на принципите на правовата държава, независимостта на съдебната система и борбата с корупцията, и източник на надежда за успешно бъдеще на младите поколения; като има предвид, че проучванията на общественото мнение показват значителна обществена подкрепа за членството в ЕС на бившата югославска република Македония;

Б.  като има предвид, че принципите на правовата държава, свободата на медиите, регионалното сътрудничество и добросъседските отношения са ключови елементи в процеса на разширяване на ЕС;

В.  като има предвид, че държавата е кандидатка за членство в ЕС от десет години и все още е считана за една от най-напредналите държави кандидатки по отношение на привеждането на законодателството в съответствие с достиженията на правото на ЕС;

Г.  като има предвид, че потенциалните държави кандидатки се оценяват според заслугите им и че скоростта и качеството на необходимите реформи определят графика за присъединяването;

Д.  като има предвид, че Комисията, с подкрепата на Парламента, многократно призовава за започването на преговори за присъединяване, като подчертава значението на преговорите като основен двигател за процеса на необходимите реформи;

Е.  като има предвид, че Съветът блокира развитието на процеса на присъединяване на държавата отчасти поради нерешения спор за името с Гърция; като има предвид, че двустранните въпроси не следва да се използват, за да се възпрепятства процесът на присъединяване към ЕС, а следва да бъдат разглеждани в конструктивен дух възможно най-рано в процеса на присъединяване, като се вземат предвид принципите и ценностите на ООН и на ЕС;

Ж.  като има предвид, че съществува консенсус между Комисията, Съвета и Парламента, че запазването на положителната препоръка за започване на преговори за присъединяване с държавата следва да бъде обусловено от пълното прилагане на политическото споразумение от юни/юли 2015 г. и значителния напредък в изпълнението на приоритетите за неотложни реформи; като има предвид, че пълното прилагане на политическото споразумение би създало среда, в която е налице реална перспектива за разрешаване чрез преговори на проблема с името с Гърция;

З.  като има предвид, че разминаванията в политическата култура, липсата на компромис и провалът на диалога се превърнаха в политическа криза, която доведе до оттегляне от парламента на основната опозиционна партия, както и до допълнително подкопаване на доверието в държавните институции; като има предвид, че правителството и опозицията носят споделена отговорност за гарантирането на устойчив политически диалог и сътрудничество, което е от съществено значение за демократичното развитие на държавата, изпълнението на европейския дневен ред и общото благо на гражданите;

И.  като има предвид, че държавата е изправена пред сериозни предизвикателства, свързани с прихванати съобщения, които подчертаха изключително важни недостатъци и опасения; като има предвид, че неотдавнашната политическа криза показа липсата на ефективна система на проверки и баланс на правомощията в македонските институции и необходимостта от увеличаване на прозрачността и публичната отчетност, включително подходящи механизми за надзор на основните служби и вътрешните структури;

Й.  като има предвид, че пълното прилагане на политическото споразумение от лидерите на четирите основни политически партии е от основно значение за стабилността на държавата; като има предвид, че това споразумение предвижда, наред с другото, изход от политическата безизходица, завръщането на опозицията в парламента, прилагането на системни реформи в областта на принципите на правовата държава, укрепването на добросъседските отношения, оставката на настоящото правителство и министър-председателя най-малко 100 дни преди предсрочните парламентарни избори, създаването на Службата на специалния прокурор и честни предсрочни парламентарни избори;

К.  като има предвид, че някои от критичните въпроси в процеса на реформите включват политическото влияние върху медиите, съдебната власт и публичната администрация, корупцията и завършването на прегледа на Охридското споразумение;

Л.  като има предвид, че от известно време насам държавата трябва да се справя с безпрецедентен приток на бежанци, преминаващи транзитно през нейна територия;

M.  като има предвид, че след повече от 10 години държавата и Гърция взаимно възстановиха двустранните посещения на равнището на министрите на външните работи;

1.  приветства четиристранното споразумение от 2 юни и 15 юли 2015 г. и съдействието за постигането му, оказано от члена на Комисията, отговарящ за разширяването, трима членове на Европейския парламент и посредника на ЕС на място; настоятелно призовава политическите партии да поемат своите съответни отговорности по отношение на гражданите и да гарантират незабавно пълното, конструктивно и навременно изпълнение на всичките си ангажименти по устойчив и договорен начин, включително своя ангажимент да укрепят добросъседските отношения, също и за да се запази положителната препоръка за започване на преговори за членство в ЕС; настоятелно ги призовава също така за конструктивно участие в политическия диалог и да продължат усилията за възстановяване на общественото доверие в институциите с цел поддържане на политическа стабилност и ускоряване на изпълнението на програмата за реформи, за да се гарантира евро-атлантическата интеграция на държавата и европейската перспектива;

2.  отбелязва факта, че редица задължения, предвидени в приетото през юни/юли 2015 г. споразумение са изпълнени съгласно договорените срокове и цели, но изразява съжаление във връзка с тенденцията да се отлага изпълнението на някои от поетите ангажименти и някои ретроградни стъпки по отношение на приоритетите за неотложни реформи; подчертава аспектите на споразумението, които се отнасят до структурните реформи, и необходимостта всички партии да участват конструктивно в работната група, редовно свиквана от посредника на ЕС, по въпросите на изпълнението на споразумението, дори по време на предизборния период; призовава всички партии да поставят интересите на държавата над партийните интереси и настоява, че общопартийното съгласие продължава да е от съществено значение, за да се изпълнят всички елементи на споразумението от юни/юли 2015 г., което би поставило държавата отново по пътя към евроатлантическата перспектива; приветства връщането в парламента на основната опозиционна партия – Социалдемократически съюз на Македония (СДСМ), на 1 септември 2015 г.; приветства назначаването на 15 септември 2015 г. на специален прокурор за провеждането на независими и задълбочени разследвания; отбелязва, че измененията на новия Избирателен кодекс, Закона за създаване на анкетна комисия, Закона за държавното управление и Закона за състава на новата Държавна избирателна комисия бяха приети със закъснение;

3.  приветства ангажимента, поет от лидерите на основните политически партии съгласно споразумението от 2 юни 2015 г., да работят за укрепване на добросъседски отношения като съществен елемент за доближаване на държавата по-близо до Европейския съюз;

4.  отбелязва, че според споразумението от юни/юли 2015 г. новото правителство е трябвало да положи клетва за встъпване в длъжност на 15 януари 2016 г., 100 дни преди договорената дата за предсрочни парламентарни избори; отбелязва гласуването, проведено от македонския парламент на 23 февруари 2016 г., за да определи новата дата за предсрочни парламентарни избори на 5 юни 2016 г.; изразява съжаление въпреки това, че беше пропусната възможността да се постигне консенсус между всички партии; припомня, че сами по себе си тези избори ще бъдат важен тест за демократичния процес в държавата; настоява всички политически партии да полагат усилия за създаване на условия за надеждни предсрочни избори и подчертава първостепенното значение на това изборите да бъдат свободни, честни, в пълно съответствие с международните стандарти и в съответствие с препоръките на ОССЕ/СДИПЧ;

5.  подчертава необходимостта от подготовка на изборите в съответствие с най-високите международни стандарти, включително от гарантиране на честни и свободни изборни процедури и повишаване на свободата на медиите; изразява загриженост относно бавния темп на одит на избирателните списъци и реформата на медиите; подчертава, че Държавната избирателна комисия трябва да разполага с пълен капацитет за извършване на работата си и че методологията за одит на избирателния списък следва да бъде одобрена от всички страни – с наличието на договорено равнище на проверки на място – за да се гарантира легитимността; освен това подчертава колко е важно всички политически участници да зачитат резултатите от изборите и активно да участват в парламентарните дейности; отбелязва споделената отговорност, която основните политически сили носят за процеса на подготовка на изборите; настоятелно призовава международната общност за наблюдение на изборите;

6.  счита, че е от стратегическо значение да се гарантира непрекъсната подкрепа за македонския напредък по пътя към членство в ЕС; отбелязва, че препоръката за започване на преговори за присъединяване следва да зависи от пълното прилагане на политическото споразумение от юни/юли 2015 г. и значителния напредък в изпълнението на приоритетите за неотложни реформи; призовава Съвета да разгледа този въпрос при първа възможност след предсрочните парламентарни избори, както е посочено от Комисията; подчертава необходимостта да се създадат предпоставки за демократични и честни избори, наред с другото, чрез изготвяне на надежден избирателен списък и посредством свободата на медиите; приветства високата степен на привеждане в съответствие с достиженията на правото на ЕС, както и факта, че държавата е постигнала известен напредък през последната година във връзка с 25 от 33-те глави от достиженията на правото на ЕС;

7.  счита, че е от съществено значение за демократичния процес на специалния прокурор да се окаже пълна подкрепа, за да изпълнява договорените функции и да поддържа пълна независимост, както и да ѝ се предоставят всички средства, необходими за разследването на нередности, произтичащи от подслушванията; призовава да се сложи край на възпрепятстването в съдилищата на предоставянето на доказателства на специалния прокурор, както и призовава за подкрепа на измененията на закона, за да се гарантират автономните правомощия на специалния прокурор по отношение на защитата на свидетелите по случаите, за които отговаря тази служба;

8.  счита, че е от съществено значение за демократичния процес приоритетите за неотложни реформи по отношение на системните реформи в областта на принципите на правовата държава и основните права да бъдат прилагани без забавяне; приканва Комисията да докладва на Парламента и на Съвета относно изпълнението на политическото споразумение и приоритетите за неотложни реформи след предсрочните парламентарни избори и да даде оценка на провеждането на изборите;

9.  подчертава ключовата роля на парламента на държавата за демократичното развитие на държавата и като форум за политически диалог и представителство; призовава неговите законодателни и контролни функции да бъдат подобрени и укрепени; призовава за редовно заседаване и гладко функциониране на работата на съответните парламентарни комисии относно прихващането на съобщения и относно сигурността и контраразузнаването; призовава да се финализира препоръката на анкетната комисия във връзка със събитията, случили се в парламента на 24 декември 2012 г.; подчертава необходимостта да се гарантира безпрепятствен достъп на комисията до необходимите данни, свидетелски показания и техническа помощ и да се осигури надежден парламентарен контрол върху работата на разузнавателните служби, включително необходимите проверки и баланс на изпълнителната власт;

10.  изразява загриженост във връзка с много слабия вътрешен и външен надзор и контрол на разузнавателните служби; спешно призовава за засилване на надзорната роля на съответните институции по отношение на тези служби и за пълно прилагане на препоръките на Групата от старши експерти относно системните въпроси за принципите на правовата държава, свързани с прихващането на съобщения, разкрито през пролетта на 2015 г.;

11.  изразява загриженост, че македонската публична администрация продължава да бъде изложена на политическо влияние; настоятелно призовава правителството да насърчава професионализма, неутралността и независимостта на всички равнища и да гарантира цялостното прилагане на принципите на отчетност, прозрачност и доказани заслуги; призовава компетентните органи да прилагат по устойчив начин закона за служителите в администрацията и закона за държавните служители, в пълно съответствие с принципите на прозрачност, отчитане на заслугите и равно представителство и да приеме цялостна стратегия за реформа на публичната администрация за периода 2016 – 2020 г., включително план за действие и програма за реформа в управлението на публичните финанси;

12.  подчертава необходимостта от засилване на административния капацитет и приобщаващо и основано на факти изготвяне на политики, за да се гарантира ефективното прилагане на политиките и линиите на отчетност; призовава за разработването на определена програма за обучение на служителите в публичната администрация; настоятелно призовава Комисията да предостави помощ и възможности за обмен във връзка с това;

13.  подкрепя плановете на правителството за увеличаване на достъпа до публични услуги чрез даването на приоритет на разработването на електронни услуги; предлага на правителството да търси възможности за побратимяване и да направи преглед на съществуващите най-добри практики; отбелязва, че електронните услуги ще намалят бюрократичната тежест за държавата, за гражданите и за осъществяването на стопанска дейност; счита, че освен това електронните услуги ще повишат икономическите резултати на държавата и ще дадат възможност за повишаване на прозрачността на публичната администрация и услуги;

14.  отбелязва добре установената правна рамка и по-ранните мерки по отношение на реформата на съдебната власт, но изразява съжаление относно случаите на селективно правосъдие, по-специално чрез злоупотребата с член 353 от Наказателния кодекс; отново призовава за политическа воля да се деполитизира назначаването и повишението на съдии и прокурори и да се гарантира професионализма и независимостта на Съдебния съвет; подчертава необходимостта от ефективното функциониране, наличието на достатъчно персонал и независимостта на административните съдилища, както и от укрепване на капацитета на академията за съдии и прокурори; призовава за подготвянето и правилното консултиране на заинтересованите страни относно новата стратегия за съдебна реформа за периода 2015 – 2020 г. и план за действие;

15.  счита, че гражданското общество е добре организирано, но продължава да бъде загрижен относно трудната среда, която го заобикаля, и публичните атаки от страна на политици и медии върху организациите на гражданското общество; призовава органите да не дискриминират организациите на гражданското общество на каквото и да било основание, като например политическа принадлежност, религиозни възгледи или етнически състав; изразява съжаление относно недостатъчното сътрудничество с организациите на гражданското общество както на централно, така и на местно равнище, при определянето на политиките и в законотворчеството; призовава органите да насърчат организациите на гражданското общество за активно участие в обзора на целия изборен процес; настоятелно призовава правителството да признае добавената стойност на организациите на гражданското общество като извършва консултации с тях по време на процеса на създаване на законодателство и политики, да изготви съответния план за действие за периода 2015 – 2017 г., да учреди Съвета за сътрудничество с организациите на гражданското общество, да улесни необходимия диалог и редовно и структурирано да включва организациите на гражданското общество в процеса на изготвяне на политики; със загриженост отбелязва насилствените сблъсъци между протестиращите и полицията по време на демонстрациите през май 2015 г. и призовава правителството да гарантира пълното зачитане на свободата на събранията;

16.  отново заявява, че органите и гражданското общество следва да предприемат подходящи мерки за постигане на историческо помирение, за да се преодолее разделението между и в рамките на различните етнически и национални групи, включително гражданите с българска идентичност;

17.  насърчава държавата да създаде със своите съседи съвместни експертни комисии по въпросите на историята и образованието и да се въздържа от използването на образователни материали, които могат да съдържат обиден език по отношение на други държави, с цел да се допринесе за обективно, основаващо се на факти тълкуване на историята, да се засили академичното сътрудничество и да се поощри положително отношение на младите хора към съседните държави;

18.  продължава да бъде загрижен относно широкоразпространената корупция, особено в държавната и местната администрация, обществените поръчки и финансирането на политическите партии; настоятелно призовава правителството да се бори с корупцията по неселективен начин, да постигне надеждни резултати по отношение на превенцията и наказателното преследване на корупцията на високо равнище и да гарантира, че всички правоприлагащи и надзорни органи разполагат с достатъчно самостоятелност, за да действат независимо; отбелязва приемането на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали за нередности, през ноември 2015 г. и настоятелно призовава органите да гарантират неговото прилагане в съответствие с европейските стандарти; насърчава независимите организации на гражданското общество и медиите да изобличават корупцията и да подкрепят независимите и безпристрастни разследвания и съдебни процеси; подчертава необходимостта да се засили независимостта на полицията, държавния прокурор и на Държавната комисия за предотвратяване на корупцията, както и да се укрепят персоналът и техническият капацитет на Министерството на вътрешните работи за борба с корупцията; призовава за засилен контрол по отношение на потенциалните конфликти на интереси и на активите, принадлежащи на избрани и назначени длъжностни лица, чрез създаването на централен регистър на такива държавни служители;

19.  приветства факта, че капацитетът на полицията и прокуратурата е бил укрепен в борбата срещу организираната престъпност и че са предприети стъпки, включително регионални/международни операции, за предотвратяване и борба с трафика на хора; приветства сътрудничеството със съседните държави, държавите – членки на ЕС, и Евроюст при разбиването на няколко мрежи на организираната престъпност; насърчава по-нататъшното подобряване на сътрудничеството между правоприлагащите агенции, включително и агенциите в съседните държави, и засилването на правомощията и ресурсите на съдилищата и на Агенцията за управление на конфискувано имущество; призовава за това националният координационен център за борба с организираната престъпност да започне дейност и да бъдат постигнати стабилни резултати в борбата срещу изпирането на пари; приветства участието на държавата в регионални инициативи за борба срещу незаконния трафик на огнестрелни оръжия и взривни вещества; настоятелно призовава за допълнително засилване на сътрудничеството в тази област между Комисията и македонските органи, както и правителствата в региона;

20.  отбелязва важния принос на регионалните усилия за борба с ислямския радикализъм; насърчава разработването на всеобхватна стратегия и план за действие за предотвратяване и борба с радикализацията, в тясно сътрудничество с религиозните лидери и общности, както и усилията за идентифициране, възпрепятстване и възпиране на чуждестранни бойци терористи; отново решително заявява необходимостта правителството да формулира обща проактивна стратегия във външната политика и политиката за сигурност и отбрана предвид настоящата международна терористична заплаха;

21.  настоятелно призовава разследванията на събитията в Куманово да бъдат напълно приключени; приветства декларациите на политическите участници, че събитията в Куманово не следва са се свързват с междуетническите отношения;

22.  напомня на правителството и на политическите партии тяхната отговорност за формирането на култура на приобщаване и толерантност; повтаря призива си за привеждане в съответствие на законодателството в областта на борбата с дискриминацията с достиженията на правото на ЕС по отношение на дискриминацията на основание сексуална ориентация и полова идентичност; отбелязва, че в новата комисия за борба с дискриминацията има само един член от женски пол и че членовете на тази комисия са били избрани въз основа на политическата си принадлежност към управляващата коалиция, което поставя въпроса дали тя може да функционира безпристрастно и ефективно; осъжда извършването на всякакъв вид насилие срещу ЛГБТИ общността и повтаря призива си лицата, отговорни за такива прояви на насилие, да бъдат изправени пред съда; подчертава необходимостта от борба с предразсъдъците и дискриминацията на всякакво основание срещу ромите и улесняване на тяхната интеграция и на достъпа им до образователната система и пазара на труда; приветства новия Закон за борба с домашното насилие, но отбелязва, че той не признава всички форми на насилие; настоятелно призовава компетентните органи да предоставят услуги в подкрепа на жертвите на домашно насилие и да заделят достатъчно средства за прилагането на стратегията и плана за действие за равенство между половете;

23.  отново потвърждава, че законодателството в областта на борбата с дискриминацията следва да бъде изменено, за да бъде приведено в съответствие с достиженията на правото на ЕС по отношение на всички категории дискриминация, изброени в член 19 от Договора за функционирането на Европейския съюз; осъжда изказванията, подбуждащи към омраза срещу дискриминираните групи, и призовава за бързо, безпристрастно и ефективно разследване и наказателно преследване на всички престъпления от омраза и нападения, насочени към определени хора поради дискриминационни причини;

24.  приветства в този контекст „Декларацията от Прищина“, в която се отправя призив към правителствата, международните и междуправителствените организации и организациите на гражданското общество за пълно прилагане на принципите на недискриминация и равенство при работата и действията за насърчаване и спазване на правата на ромите и борбата с антиромските настроения в Западните Балкани;

25.  отбелязва осъществения напредък в подобряването на спазването на правата на децата; подчертава необходимостта да се повиши и да се наблюдава записването в заведения за грижи в ранна детска възраст, особено на най-уязвимите деца; подчертава значението на по-доброто приобщаване на децата с увреждания посредством интегрирани услуги; подчертава необходимостта да се събират разбити и надеждни данни относно положението на децата от ромски произход и да се осъществят законодателни промени с цел предотвратяване на браковете в детска възраст; подчертава необходимостта от по-добра координация между професионалистите за предотвратяване и ответни действия по отношение на насилието над деца;

26.  отбелязва със загриженост, че междуетническото съвместно съществуване продължава да бъде крехко; призовава всички политически партии и организации на гражданското общество активно да насърчават едно приобщаващо и толерантно многоетническо и многорелигиозно общество; подчертава необходимостта от по-активен подход за укрепване на съвместното съществуване и диалога и за постигане на сближаване между различните етнически, национални и религиозни общности; припомня на правителството, институциите и партийните лидери относно ангажимента им за цялостно прилагане на Охридското рамково споразумение и за завършване на прегледа на споразумението, включително на препоръките относно политиката; приканва Комисията да докладва на Парламента и на Съвета относно състоянието на междуетническите отношения в държавата и изпълнението на Охридското рамково споразумение; призовава за по-добра координация на стратегическата програма за децентрализация за периода 2015 – 2020 г. и на плана за действие към нея;

27.  припомня, че образованието и обучението в областта на културата могат да спомагат за създаване на толерантност и да насърчават помирението между различните етнически групи; отново посочва препоръката, направена в предишната резолюция относно интегрираното образование, и припомня на правителството и на компетентните местни органи да осигурят открит, прозрачен и приобщаващ процес по отношение на ефективното изпълнение на стратегията за интегрирано образование чрез предоставяне на достатъчно финансиране и включване на организациите на гражданското общество в процеса на нейното преразглеждане и прилагане;

28.  призовава органите да гарантират, че препоръките на службата на омбудсмана и на други консултативни органи се изпълняват от всички държавни органи при пълно спазване на закона и на принципа на отчетност, за да се гарантират ефективни правни санкции за неизпълнение на исканията и препоръките на независими органи, както и за да се гарантира изменението на Закона за омбудсмана, за да бъде той в пълно съответствие с определените от ООН принципи от Париж относно статута и функционирането на националните институции за защита и насърчаване на правата на човека;

29.  отново посочва значението на свободата и независимостта на медиите като една от основните ценности на ЕС и крайъгълен камък на всяка демокрация; изразява съжаление във връзка с по-нататъшното влошаване на положението по отношение на свободата на изразяване и свободата на медиите; в този контекст изразява съжаление във връзка с факта, че в изготвената от Репортери без граници класация държавата е слязла от 34-то място през 2009 г. на 117-о място през 2015 г.; изразява дълбока загриженост във връзка с политическия натиск, изказванията, проповядващи вражда и омраза, продължаващата поляризация на медиите и тяхната липса на независимост и плурализъм, широкоразпространените случаи на незаконно подслушване на журналисти, случаите на насилие и заплахи срещу журналисти, сплашването и автоцензурата, системната политическа намеса в редакционните политики и ниските професионални и етични стандарти сред някои журналисти, както и липсата на разследващи и балансирани репортажи;

30.  настоятелно призовава да се предприемат мерки за повишаване на свободата на медиите; призовава всички страни да се споразумеят за неотложна реформа на медиите, която да осигури независим регулаторен орган и обективни и професионални репортажи; настоятелно призовава правителството да гарантира прилагането на прозрачни и обективни критерии за обявленията за обществени услуги и да осигури прозрачно и непроизволно прилагане на новия Закон за електронните съобщения и аудио-визуалните медийни услуги, включително укрепване на независимостта и капацитета на медийния регулаторен орган; призовава на членовете на съвета на регулаторния орган за аудио-визуални услуги да се предоставят пълни правомощия за вземане на решения по отношение на назначенията в този съвет и в обществения радио- и телевизионен оператор на непартийна основа и след консултация със сдруженията на журналисти; призовава за гарантиране на редакционната и финансовата независимост на обществения радио- и телевизионен оператор, както и за пълен и равен достъп на всички политически партии до медиите; призовава, във връзка с предстоящите избори, за еднакви условия за участниците също и по отношение на медиите;

31.  приветства доброто ниво на подготовка за развитието на функционираща пазарна икономика, включително опростяването на нормативната рамка, което допълнително улесни цялостната стопанска среда; при все това отбелязва, че слабото прилагане на принципите на правовата държава, неефикасната съдебна система, големият дял на сивата икономика и корупцията са сериозни пречки за извършването на стопанска дейност; подчертава, че по-нататъшното подобряване на правната сигурност както за чуждестранните инвеститори, така и за местните дружества, избягването на дискриминационни практики, укрепването на административния капацитет и регулаторните и надзорните агенции, както и подобряването на качеството на правната уредба, принципите на правовата държава и изпълнението на договорните задължения продължават да бъдат важни предизвикателства; призовава освен това да се преразгледа член 353 от Наказателния кодекс относно злоупотребата със служебно положение и власт в съответствие с достиженията на правото на ЕС и принципите на пазарната икономика; насърчава премахването на нетарифните бариери пред търговията; подчертава големия потенциал и стратегическото предимство на селското стопанство и туризма за по-нататъшното развитие на държавата;

32.  изразява загриженост във връзка с високото равнище на държавния дълг; призовава за по-добра фискална дисциплина и насърчава принципа на балансиран бюджет; призовава за подобряване на изпълнението на бюджета и прозрачността;

33.  приветства увеличаването на БВП с 3,9% в реално изражение през първото тримесечие на 2015 г., но изразява загриженост във връзка с това, че безработицата продължава да бъде висока – 27,4%, и че участието на пазара на труда е много ниско, особено сред младите хора и жените; припомня, че заетостта не следва се влияе от политическата принадлежност или да се използва за натиск и сплашване на гражданите по време на предизборните кампании, както се изтъква от ОССЕ/БДИПЧ; настоятелно призовава правителството да започне функциониращ социален диалог, да води политика за справяне с дългосрочната и структурната безработица, да насърчава сътрудничеството във връзка с икономическата политика, да подобри съгласуваността между образованието и изискванията на пазара на труда и да разработи целенасочена стратегия за това как по-добре да се интегрират младите хора и жените на пазара на труда; призовава правителството да обръща специално внимание на подобряването на перспективите за младите хора;

34.  изразява загриженост във връзка с увеличаващото се изтичане на мозъци, особено сред младите хора; отбелязва предизвикателствата, пред които е изправена образователната система на държавата, и подчертава необходимостта от цялостен анализ в това отношение; препоръчва стратегическо планиране на бъдещите реформи и законодателни промени чрез участието на движения и организации на учениците и студентите с цел намаляване на изтичането на високо образовани и квалифицирани кадри; като има предвид данните и анализа на Евростат и други международни организации, които сочат сериозни миграционни тенденции, особено сред младите хора, препоръчва да се направи оценка на националната стратегия за изграждане на мрежи, сътрудничество и намаляване на изтичането на високо образовани и квалифицирани кадри за периода 2013 – 2020 г., както и да се предостави публичен достъп до записите и статистическите данни за тези тенденции;

35.  отбелязва със загриженост предизвикателствата, пред които е изправена образователната система на държавата, и подчертава необходимостта от цялостен анализ в това отношение; препоръчва стратегическо планиране на бъдещите реформи и законодателни промени чрез участието на съответните движения и организации на учениците и студентите, като им се даде възможност изцяло да упражнят правата си в рамките на този процес;

36.  настоятелно призовава Агенцията за младежта и спорта на държавата да признае ролята на Националния младежки съвет и предоставяната от него подкрепа, както и да създаде постоянен механизъм за сътрудничество с него; приветства процеса на създаване на национална стратегия за младежта за периода 2016 – 2025 г. и подчертава необходимостта от разпределяне на подходящо финансиране за нейното изпълнение;

37.  приветства плана за усъвършенстване и модернизиране на части от железопътната мрежа и насърчава македонските власти да продължат да развиват и да внесат допълнителни подобрения в обществения транспорт в сътрудничество със съседните държави;

38.  изразява съжаление във връзка с това, че целите по отношение на енергетика не са постигнати, особено във връзка с енергийната ефективност и използването на възобновяеми енергийни източници, и призовава за бързото приемане на съответните планове за действие;

39.  подчертава, че е необходимо да се осъществи напредък в отварянето на вътрешния пазар на електроенергия и да се спазва изцяло Договорът за създаване на Енергийна общност; подчертава необходимостта от приемане на национални планове за действие за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници; изразява безпокойство във връзка с тревожните нива на замърсяване на въздуха и настоятелно призовава правителството да предприеме незабавно действия за намаляване на замърсяването на въздуха, особено в градските райони;

40.  отново изразява загриженост във връзка с високите равнища на замърсяване на въздуха и водите в държавата; отбелязва, че са необходими значителни усилия в областта на околната среда и по-специално в областта на качеството на въздуха;

41.  приветства факта, че Агенцията по храните и ветеринарната медицина продължава да актуализира системите за контрол върху вноса на живи животни и продукти от животински произход, като по този начин подобрява мерките за контрол на идентификацията, регистрацията и движението на животни; приветства влизането в сила на допълнително законодателство относно движението с нетърговска цел на домашни любимци и зоотехнически въпроси, както и ново законодателство относно хуманното отношение към животните;

42.  остава загрижен във връзка с недостатъчния капацитет за планиране и усвояване на средствата по Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП); настоятелно призовава правителството да укрепи административния и финансов капацитет с цел правилно и навременно получаване и усвояване на фондовете на ЕС; призовава Комисията да наблюдава отблизо финансираните от ЕС проекти с цел избягване на злоупотребата с европейските публични средства за политически и други неподходящи цели;

43.  отбелязва, че държавата е изправена пред безпрецедентен миграционен поток, като над 500 000 лица са преминали транзитно територията ѝ през 2015 г.; признава, че държавата е действала като отговорен партньор по отношение на справянето с огромния приток на мигранти и бежанци и въвеждането на ефективни мерки за управление на границите; отбелязва икономическата тежест, създадена от този приток; призовава Комисията да увеличи подкрепата за капацитет за управление на границите и да разреши достъп до съответните инструменти и програми на ЕС; призовава компетентните органи да избягват и да се въздържат от всякакъв тип действия, включително насилие и използване на сила, които биха могли да бъдат дискриминационни спрямо бежанците и мигрантите и да застрашават техния живот; отбелязва, че всички съответни типове действия следва да бъдат в съответствие с ценностите и принципите на ЕС и следва да зачитат човешкото достойнство и човешкия живот; насърчава компетентните органи да подобрят, с подкрепата на ЕС, съоръженията за прием и настаняване, регионалната координация и обмена на информация, ефективното управление на границите, да увеличат капацитета за правоприлагане и да се борят с трафика на хора; настоятелно призовава държавата да направи всичко възможно, за да осигури съоръжения за бежанците и мигрантите, да поддържа хуманни условия, да се въздържа от насилствено отблъскване и да гарантира стриктното спазване на собственото си законодателство и на международното право в областта на бежанците и убежището; отбелязва, че общият брой на необосновани молби за убежище, подадени в държави от Шенген, е намалял; припомня, че трябва да се обърне специално внимание на уязвимото положение на децата бежанци и мигранти и на непридружените малолетни и непълнолетни лица, които пътуват през държавата, като им се осигурят основни услуги и се гарантира достъпът на социални работници с цел осигуряване на подходяща закрила;

44.  счита, че преговорите с ЕС могат да имат само положително въздействие върху усилията за решаване на двустранни спорове, като в същото време ще генерират импулс и положително влияние по отношение така необходимите реформи, особено по отношение на принципите на правовата държава, независимостта на съдебната система и борбата с корупцията, ще укрепят многоетническото сближаване и ще запазят доверието в политиката на разширяване на ЕС;

45.  приветства споразумението с Гърция относно 11 мерки за изграждане на доверие, най-вече в областта на образованието, културата, енергетиката и вътрешните работи; отбелязва, че сътрудничеството е най-добрата мярка за изграждане на доверие; приветства като положителен знак консултациите на високо равнище на двамата външни министри в съответните столици и създаването на съвместна работна група, която има за цел да наблюдава изпълнението на мерките; приканва двете страни да градят върху резултатите от тези срещи и да се ангажират в по-нататъшен конструктивен диалог на високо политическо равнище, включително относно изпълнението на мерките за изграждане на доверие с оглед на обогатяването на двустранното сътрудничество и укрепването на взаимното доверие; насърчава двете правителства да използват набраната инерция и да предприемат конкретни стъпки за по-нататъшното повишаване на взаимното доверие, включително по въпроса за името; приканва заместник-председателя/върховния представител и Комисията да подкрепят духа на сътрудничество и да разработят нови инициативи за преодоляване на оставащите различия в съответствие с решението на Международния съд от 5 декември 2011 г., за да работят, в сътрудничество с двете държави и специалния представител на ООН, за постигането на взаимно приемливо решение по въпроса за името, и да докладват за това на Парламента;

46.  подчертава значението на регионалното сътрудничество и счита, че то е съществен елемент в процеса на присъединяване към ЕС, който носи стабилност и просперитет на региона; приветства конструктивната роля на държавата в регионалното и международното сътрудничество и нейната готовност да участва в посещения на високо равнище със съседните държави като средство за насърчаване на регионалното сътрудничество; отбелязва, че остават нерешени въпроси в отношенията с България, и отново посочва, че е важно да се приключат преговорите за договор за приятелство, добросъседство и сътрудничество; отново изразява своята загриженост във връзка с използването на исторически аргументи в текущия дебат със съседите и приветства всички усилия за съвместно честване на общи исторически събития със съседните държави – членки на ЕС; счита, че това би могло да допринесе за по-доброто разбиране на историята и за добросъседските отношения;

47.  приветства активното участие на държавата в програмата за свързаност на Шестте от Западните Балкани чрез одобряване на споразумението относно регионалната основна транспортна мрежа и други ангажименти, поети като част от Берлинския процес; приканва компетентните органи бързо да изпълнят незадължителните мерки, договорени по време на срещата на високо равнище за Западните Балкани във Виена през 2015 г. (например опростяване/привеждане в съответствие на процедурите за преминаване на границите, реформи на железопътния транспорт, информационни системи) преди следващата срещата на високо равнище за Западните Балкани през 2016 г. във Франция;

48.  приканва правителството да подобри общото ниво на привеждане в съответствие с външната политика на ЕС, тъй като степента на привеждане в съответствие на законодателството продължава да бъде ниска (68%); приканва правителството да се съобрази с общите позиции на ЕС относно целостта на Римския статут;

49.  призовава Комисията и Съвета да включат държавата в макрорегионалните стратегии на ЕС за сътрудничество в Югоизточна Европа; поздравява за успешното приключване на македонското председателство на Централноевропейската инициатива;

50.  счита, че македонското членство в НАТО би могло да допринесе за постигането на по-голяма сигурност и политическа стабилност в Югоизточна Европа; изразява надежда за скорошно започване на преговори за присъединяване;

51.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, правителствата и парламентите на държавите членки и правителството и парламента на държавата.