Forslag til beslutning - B8-0310/2016Forslag til beslutning
B8-0310/2016

FORSLAG TIL BESLUTNING om rapport for 2015 om Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien

2.3.2016 - (2015/2895(RSP))

på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser
jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2

Ivo Vajgl for Udenrigsudvalget


Procedure : 2015/2895(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B8-0310/2016
Indgivne tekster :
B8-0310/2016
Vedtagne tekster :

B8-0310/2016

Europa-Parlamentets beslutning om rapport for 2015 om Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien

(2015/2895(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til stabiliserings- og associeringsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien på den anden side[1],

–  der henviser til FN's Sikkerhedsråds resolution 817 (1993) og 845 (1993),

–  der henviser til Den Internationale Domstols dom vedrørende gennemførelsen af interimsaftalen af 13. september 1995,

–  der henviser til formandskabets konklusioner fra Det Europæiske Råd i Thessaloniki den 19.-20. juni 2003 om muligheden for, at de vestlige Balkanlande kan indtræde i Unionen,

–  der henviser til Det Europæiske Råds beslutning af 16. december 2005 om at give landet status som kandidatland til medlemskab af EU, til konklusionerne fra Det Europæiske Råd i juni 2008 og til Rådets konklusioner af 15. december 2015,

–  der henviser til det tolvte møde i Stabiliserings- og Associeringsrådet mellem landet og EU, som blev afholdt den 20. juli 2015,

–  der henviser til sluterklæringen fra formanden for topmødet mellem de vestlige Balkanlande i Wien af 27. august 2015 og til civilsamfundsorganisationernes henstillinger til Wientopmødet 2015,

–  der henviser til erklæringen fra højniveaukonferencen om ruten over det østlige Middelhavsområde og det vestlige Balkan, der blev afholdt i Luxembourg den 8. oktober 2015, samt til erklæringen fra lederne, som blev udstedt efter ledernes møde om flygtningestrømmen langs ruten over det vestlige Balkan i Bruxelles den 25. oktober 2015,

–  der henviser til OSCE/ODIHR's rapport fra behovsvurderingsmissionen af 27. november 2015,

–  der henviser til Kommissionens hastende reformprioriteter for Den tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien fra juni 2015,

–  der henviser til henstillingerne fra den højtstående ekspertgruppe vedrørende systemiske retsstatsspørgsmål i relation til aflytning af kommunikation afsløret i foråret 2015,

–  der henviser til det femte møde inden for rammerne af dialogen på højt plan om tiltrædelse, som blev holdt i Skopje den 18. september 2015,

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 10. november 2015 med titlen "EU's udvidelsesstrategi" (COM(2015)0611), der blev ledsaget af et arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene med titlen "Den tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien - Rapport for 2015" (SWD(2015)0212),

–  der henviser til den politiske aftale (den såkaldte "Przhinoaftale"), der blev indgået mellem de fire største politiske partier i Skopje den 2. juni og 15. juli 2015,

–  der henviser til det 13. møde i Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, som blev holdt i Skopje den 3.-4. december 2015,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om landet,

–  der henviser til det arbejde, Ivo Vajgl har udført som Udenrigsudvalgets faste ordfører for landet,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at udsigten til EU-medlemskab er et kraftigt incitament for yderligere reformer, navnlig inden for retsstatsforhold, domstolenes uafhængighed og bekæmpelse af korruption, og en kilde til håb om en fremgangsrig fremtid for de yngre generationer; der henviser til, at meningsmålinger viser en betydelig støtte i befolkningen i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien til EU-medlemskab;

B.  der henviser til, at retsstatsprincippet, mediefrihed, regionalt samarbejde og gode naboskabsforbindelser er væsentlige elementer i EU's udvidelsesproces;

C.  der henviser til, at landet har været EU-kandidatland i ti år og stadig betragtes som en af de kandidater, der er længst fremme hvad angår tilpasning til gældende EU-ret;

D.  der henviser til, at (potentielle) kandidatlande bedømmes ud fra deres egne resultater, og at hastigheden, hvormed de nødvendige reformer gennemføres, og disse reformers kvalitet afgør tidsplanen for tiltrædelsen;

E.  der henviser til, at Kommissionen med støtte fra Parlamentet gentagne gange har opfordret til, at der indledes tiltrædelsesforhandlinger, og har understreget betydningen af forhandlinger som en central drivkraft for processen med de nødvendige reformer;

F.  der henviser til, at Rådet har blokeret for fremgang i landets tiltrædelsesproces til dels på grund af den uløste navnetvist med Grækenland; der henviser til, at bilaterale spørgsmål ikke bør anvendes til at obstruere tiltrædelsesprocessen, men bør behandles i en konstruktiv ånd og så tidligt som muligt under hensyntagen til FN's og EU's principper og værdier;

G.  der henviser til, at der er enighed mellem Kommissionen, Rådet og Parlamentet om, at opretholdelsen af en positiv anbefaling om at indlede tiltrædelsesforhandlinger med landet skal være betinget af en fuldstændig gennemførelse af den politiske aftale fra juni/juli 2015 og af betydelige fremskridt med gennemførelsen af de hastende reformprioriteter; der henviser til, at fuld gennemførelse af den politiske aftale ville skabe et klima, hvor der er en realistisk mulighed for en forhandlet løsning på navnespørgsmålet med Grækenland;

H.  der henviser til, at en politisk mentalitet, der skaber splid, manglen på kompromis og sammenbruddet i dialogen tog form af en politisk krise, som førte til det største oppositionspartis boykot af landets parlament, hvilket yderligere har undermineret tilliden til offentlige institutioner; der henviser til, at det er regeringens og oppositionens fælles ansvar at sikre en holdbar politisk dialog og samarbejde, som er afgørende for landets demokratiske udvikling, videreførelsen af den europæiske dagsorden og borgernes fælles bedste;

I.  der henviser til, at landet står over for en række alvorlige udfordringer, der vedrører aflyttede kommunikationer, som har understreget afgørende mangler og bekymringer; der henviser til, at den nylige politiske krise har vist, at der mangler en effektiv magtadskillelse inden for landets institutioner samt behovet for at øge gennemsigtigheden og den offentlige ansvarlighed, herunder hensigtsmæssige mekanismer for tilsyn med de vigtigste tjenester og interne strukturer;

J.  der henviser til, at en fuld gennemførelse af den politiske aftale mellem lederne af de fire største partier er afgørende for landets stabilitet; der henviser til, at denne aftale bl.a. indeholdt en vej ud af det politiske dødvande, oppositionens tilbagevenden til parlamentet, gennemførelsen af systemiske retsstatsreformer, styrkelse af gode naboskabsforbindelser, den siddende regerings og premierministers tilbagetræden mindst 100 dage før det tidlige parlamentsvalg, oprettelse af et kontor for den særlige anklager samt frie og retfærdige parlamentsvalg før tiden;

K.  der henviser til, at kritiske spørgsmål i reformprocessen bl.a. er den politiske indflydelse i medierne, domstolene og den offentlige forvaltning, korruption og færdiggørelsen af evalueringen af Ohridaftalen;

L.  der henviser til, at landet har måttet klare en hidtil uset strøm af flygtninge, som er rejst igennem dets territorium;

M.  der henviser til, at landet og Grækenland efter mere end 10 år gensidigt har genetableret bilaterale besøg på udenrigsministerplan;

1.  glæder sig over firepartsaftalen af 2. juni og 15. juli 2015 og over, at den er blevet fremmet af kommissæren med ansvar for udvidelse, tre medlemmer af Europa-Parlamentet og EU's mægler på stedet; opfordrer indtrængende de politiske partier til at påtage sig deres respektive ansvar over for borgerne og hurtigst muligt sikre fuld, konstruktiv og rettidig gennemførelse af alle forpligtelser på en holdbar og forhandlet måde, herunder deres tilsagn om at styrke gode naboskabsforbindelser, bl.a. med henblik på at fastholde den positive henstilling om at indlede forhandlinger om EU-medlemskab; opfordrer dem endvidere indtrængende til at gå konstruktivt ind i en politisk dialog og gøre en indsats for at genoprette befolkningens tillid til institutionerne for at bevare den politiske stabilitet og fremskynde reformdagsordenen for at sikre landets euro-atlantiske integration samt et europæisk perspektiv;

2.  tager til efterretning, at en række af de forpligtelser, man forudsatte i aftalen fra juni/juli, er blevet opfyldt i overensstemmelse med de fastsatte frister og mål, men beklager tendensen til at forhale opfyldelsen af nogle af forpligtelserne og visse tilbageskridt i forhold til de hastende reformprioriteter; understreger de aspekter af aftalen, der vedrører strukturelle reformer, og behovet for, at alle parter konstruktivt og løbende engagerer sig i den arbejdsgruppe, der er nedsat af EU's mægler, om spørgsmål vedrørende gennemførelsen af aftalen, selv i perioden op til valget; opfordrer alle parter til at sætte landets interesser forud for partiinteresser og insisterer på, at tværpolitisk enighed fortsat er afgørende for at opfylde alle elementer i aftalen fra juni/juli 2015, som kunne bringe landet tilbage på sporet hen imod et euro-atlantisk perspektiv; glæder sig over, at det største oppositionsparti, SDSM, vendte tilbage til parlamentet den 1. september 2015; bifalder udpegelsen af en særlig anklager den 15. september 2015 til at stå i spidsen for uafhængige og tilbundsgående undersøgelser; bemærker, at ændringerne til den nye valglov, loven om oprettelse af et undersøgelsesudvalg, forvaltningsloven og loven om den nye statslige valgkommissions sammensætning blev vedtaget med forsinkelse;

3.  glæder sig over tilsagnet fra de vigtigste partiledere som et led i aftalen af 2. juni 2015 om at arbejde for at styrke gode naboskabsforbindelser, hvilket er et afgørende element for at bringe landet tættere på Den Europæiske Union;

4.  bemærker, at den nye regering ifølge aftalen fra juni/juli 2015 skal indsættes officielt den 15. januar 2016, 100 dage før den dato, man er blevet enige om til det tidlige parlamentsvalg; noterer sig afstemningen i landets parlament den 23. februar 2016 om fastsættelse af en ny dato for et tidligt parlamentsvalg til den 5. juni 2016; beklager imidlertid, at man har forsømt muligheden for at opnå konsensus mellem alle parter; minder om, at dette valg i sig selv vil være en vigtig test for den demokratiske proces i landet; insisterer på, at alle de politiske partier bestræber sig på at skabe betingelserne for et troværdigt parlamentsvalg før tiden, og understreger, hvor vigtigt det er, at dette valg er frit, retfærdigt, i fuld overensstemmelse med internationale standarder og i tråd med OSCE/ODIHR's henstillinger;

5.  understreger behovet for at forberede valget efter de højeste internationale standarder, herunder at sikre frie og retfærdige valgprocedurer og styrke mediefriheden; udtrykker bekymring over, hvor langsomt det går med at revidere valglisten og med reformen af medierne; understreger, at den statslige valgkommission skal have fuld kapacitet til at udføre sit arbejde, og at en metode for revision af valglisten bør aftales mellem parterne og med et anerkendt niveau af kontroller på stedet for at sikre legitimitet; understreger endvidere, at det er vigtigt, at alle politiske aktører respekterer valgresultatet og deltager aktivt i det parlamentariske arbejde; noterer sig de vigtigste politiske kræfters fælles ansvar for processen med at forberede valget; opfordrer indtrængende det internationale samfund til at være til stede i form af en valgobservation;

6.  finder det strategisk vigtigt, at kontinuiteten i støtten til de makedonske fremskridt i retning af EU-medlemskab sikres; bemærker, at anbefalingen om at indlede tiltrædelsesforhandlinger bør være betinget af en fuldstændig gennemførelse af den politiske aftale fra juni/juli 2015 og af betydelige fremskridt for så vidt angår gennemførelsen af de hastende reformprioriteter; opfordrer Rådet til at behandle dette spørgsmål hurtigst muligt efter det tidlige parlamentsvalg, som antydet af Kommissionen; understreger nødvendigheden af at skabe forudsætningerne for demokratiske og retfærdige valg, bl.a. ved udarbejdelsen af en pålidelig stemmeliste og ved at sikre mediefrihed; ser med tilfredshed på det høje niveau af tilpasning til gældende EU-ret, og på, at landet i det seneste år har gjort visse fremskridt inden for omkring 25 ud af de 33 kapitler;

7.  mener, at det er afgørende for den demokratiske proces, at den særlige anklagemyndighed får fuld støtte til at udføre sine funktioner og bevarer fuld selvstændighed, og at den får de ressourcer, der er nødvendige for at efterforske overtrædelser som følge aflytningerne; opfordrer til, at der sættes en stopper for, at domstolene hindrer videresendelsen af beviser til den særlige anklager, og til, at der gives støtte til ændringer af loven med henblik på at sikre myndighedens selvstændighed for så vidt angår vidnebeskyttelse i tilfælde, hvor denne myndighed er ansvarlig;

8.  mener, at det er afgørende for den demokratiske proces, at de hastende reformprioriteter med hensyn til systemiske reformer vedrørende retsstatsprincippet og grundlæggende rettigheder gennemføres hurtigst muligt; anmoder Kommissionen om at rapportere tilbage til Parlamentet og Rådet om gennemførelsen af den politiske aftale og de hastende reformprioriteter efter det tidlige parlamentsvalg og om at udarbejde en vurdering af afviklingen af valget;

9.  understreger den centrale rolle, som landets parlament spiller for landets demokratiske udvikling og som forum for politisk dialog og repræsentation; opfordrer til, at dets lovgivnings- og tilsynsmæssige funktioner forbedres og styrkes; kræver, at de relevante parlamentariske udvalg om aflytning af kommunikation og om sikkerhed og efterretningsvirksomhed mødes regelmæssigt og fungerer gnidningsløst; opfordrer til gennemførelsen af anbefalingen fra undersøgelseskommissionen for de begivenheder, der fandt sted i parlamentet den 24. december 2012; understreger, at det er nødvendigt at sikre udvalget uhindret adgang til de nødvendige data, vidneudsagn og teknisk bistand samt at tilvejebringe troværdig parlamentarisk kontrol med efterretningstjenesternes arbejde, herunder de fornødne kontrolforanstaltninger over for de udøvende myndigheders beføjelser;

10.  er bekymret over det meget svage interne og eksterne tilsyn og kontrol med efterretningstjenesterne; opfordrer indtrængende til at styrke de relevante institutioners tilsynsrolle over for disse tjenester og til en fuldstændig gennemførelse af henstillingerne fra den højtstående ekspertgruppe vedrørende systemiske retsstatsspørgsmål for så vidt angår kommunikationsaflytningen afsløret i foråret 2015;

11.  er bekymret over, at den makedonske offentlige forvaltning fortsat er underlagt politisk indflydelse; opfordrer indtrængende regeringen til at forbedre professionalismen, neutraliteten og uafhængigheden på alle niveauer og sikre den fuldstændige gennemførelse af principperne om ansvarlighed, gennemsigtighed og fortjenstfuldhed; opfordrer de kompetente myndigheder til på en holdbar måde at gennemføre loven om administrativt personale og loven om offentligt ansatte i fuld overensstemmelse med princippet om gennemsigtighed, fortjenstfuldhed og lige repræsentation og til at vedtage en omfattende strategi for reform af den offentlige forvaltning 2016-2020, herunder en handlingsplan, og et reformprogram for forvaltningen af offentlige finanser;

12.  understreger behovet for at styrke den administrative kapacitet samt inklusiv og evidensbaseret politisk beslutningstagning for at sikre en effektiv gennemførelse af politikker og ansvarlighedslinjer; opfordrer til, at der udvikles et særligt uddannelsesprogram for medarbejdere inden for den offentlige administration; opfordrer indtrængende Kommissionen til at yde støtte og udveksle muligheder i denne henseende;

13.  støtter regeringens planer om at øge adgangen til offentlige tjenester ved at prioritere udviklingen af e-tjenester; foreslår, at regeringen afsøger mulighederne for parvist samarbejde og tager bestik af eksisterende bedste praksis; bemærker, at e-tjenester ville reducere den bureaukratiske byrde for staten, for borgerne og for erhvervslivet; mener endvidere, at e-tjenester vil fremme landets økonomiske resultater og give mulighed for øget åbenhed i den offentlige administration og de offentlige tjenester;

14.  noterer sig den veletablerede retlige ramme og tidligere foranstaltninger for så vidt angår en reform af retsvæsenet, men beklager tilfælde af selektiv retfærdighed, herunder navnlig ved misbrug af artikel 353 i straffeloven; kræver endnu en gang politisk vilje til at afpolitisere udnævnelsen og forfremmelsen af dommere og anklagere samt til at sikre Domstolsrådets professionalisme og uafhængighed; understreger behovet for effektivt fungerende og uafhængige forvaltningsdomstole med tilstrækkeligt personale og for en styrkelse af kapaciteten hos akademiet for dommere og anklagere; opfordrer til, at den nye reformstrategi og handlingsplan for domstolene for 2015-2020 forberedes, og at relevante aktører høres;

15.  anser civilsamfundet for at være velorganiseret, men er stadig bekymret over den vanskelige atmosfære, de er omgivet af, og politikeres og mediers offentlige angreb på civilsamfundsorganisationer (CSO'er); opfordrer myndighederne til ikke at diskriminere mod CSO'er på grund af politisk tilhørsforhold, religiøs overbevisning eller etnisk sammensætning; beklager det utilstrækkelige samarbejde med CSO'er, både på centralt og lokalt niveau, i det politiske og lovgivningsmæssige arbejde; opfordrer myndighederne til at tilskynde CSO'er til at deltage aktivt i overvågningen af hele valgprocessen; opfordrer indtrængende regeringen til at anerkende merværdien af CSO'erne ved at rådgive sig med dem i forbindelse med udarbejdelsen af lovgivning og politikker, at udvikle den relevante handlingsplan for 2015-2017, oprette et råd for samarbejde med CSO'er, lette den nødvendige dialog og involvere CSO'er i den politiske beslutningsproces på regelmæssig og struktureret vis; bemærker med bekymring de voldelige sammenstød mellem demonstranter og politiet i forbindelse med demonstrationerne i maj 2015 og opfordrer regeringen til at sikre fuld respekt for forsamlingsfriheden;

16.  gentager, at myndighederne og civilsamfundet bør træffe passende foranstaltninger med henblik på at opnå historisk forsoning for at overvinde kløfterne mellem og inden for de forskellige etniske og nationale befolkningsgrupper, herunder statsborgere der identificerer sig som bulgarer;

17.  tilskynder landet til sammen med dets nabolande at nedsætte fælles ekspertudvalg om historie og uddannelse og til at afstå fra at anvende undervisningsmaterialer, der kan indeholde stødende sprogbrug over for andre lande, med sigte på at bidrage til en objektiv, faktabaseret historiefortolkning, styrke akademisk samarbejde og fremme en positiv indstilling hos unge over for deres naboer;

18.  er fortsat bekymret over den udbredte korruption, navnlig i den statslige og lokale forvaltning samt i forbindelse med offentlige udbud og finansieringen af politiske partier; opfordrer indtrængende regeringen til at bekæmpe korruptionen på en ikke-selektiv måde, at sikre troværdige resultater for så vidt angår både forebyggelse og retsforfølgelse af korruption på højt plan samt at sikre, at alle retshåndhævelses- og tilsynsorganer har tilstrækkelig autonomi til at kunne agere selvstændigt; noterer sig vedtagelsen i november 2015 af loven om beskyttelse af whistleblowere og opfordrer indtrængende myndighederne til at sørge for, at den gennemføres i overensstemmelse med europæiske standarder; opfordrer uafhængige CSO'er og medier til at afsløre korruption og støtte uafhængige og upartiske efterforskninger og retssager; understreger behovet for at styrke politiets, den offentlige anklagemyndigheds og Den Statslige Kommission for Forebyggelse af Korruptions uafhængighed samt for at styrke Indenrigsministeriets personaleniveau og tekniske kapacitet til at bekæmpe korruption; opfordrer til øget kontrol med potentielle interessekonflikter og med aktiver, der tilhører folkevalgte og udnævnte tjenestemænd, ved at oprette et centralt register over offentligt ansatte;

19.  bifalder, at politiet og den offentlige anklagemyndighed er blevet styrket med henblik på bekæmpelse af organiseret kriminalitet, og at der er taget skridt, herunder regionale og internationale operationer, til at forebygge og bekæmpe menneskehandel; roser samarbejdet med nabolandene, EU-medlemsstaterne og Eurojust om at optrævle flere organiserede kriminelle netværk; tilskynder til, at man yderligere forbedrer samarbejdet mellem retshåndhævende organer, herunder i nabolandene, og styrker domstolenes og Agenturet for Forvaltning af Konfiskeret Ejendoms beføjelser og ressourcer; opfordrer til, at Det Nationale Koordinationscenter for Bekæmpelsen af Organiseret Kriminalitet gøres operativt, og til, at der skabes solide resultater for så vidt angår bekæmpelse af hvidvaskning af penge; glæder sig over landets deltagelse i regionale initiativer til bekæmpelse af ulovlig handel med skydevåben og sprængstoffer; opfordrer til, at samarbejde på dette område mellem Kommissionen og de makedonske myndigheder samt regeringerne i regionen styrkes yderligere;

20.  bemærker det vigtige bidrag til den regionale indsats for at bekæmpe islamistisk radikalisering; tilskynder til, at der udvikles en omfattende strategi og handlingsplan til at forhindre og modvirke radikalisering i tæt samarbejde med religiøse ledere og lokalsamfund, og til, at indsatsen for at identificere, forhindre og afbryde udenlandske terrorkrigere i deres forehavende fortsættes; gentager bestemt behovet for, at regeringen fastlægger en fælles, proaktiv strategi for udenrigs-, sikkerheds- og forsvarspolitik i betragtning af den aktuelle internationale terrortrussel;

21.  opfordrer indtrængende til, at undersøgelserne af begivenhederne i Kumanovo fuldføres; glæder sig over erklæringerne fra politiske aktører om, at begivenhederne i Kumanovo ikke bør knyttes til relationerne mellem de etniske grupper;

22.  minder regeringen og de politiske partier om deres ansvar for at skabe en kultur præget af inklusion og tolerance; gentager sin opfordring til, at diskriminationsbekæmpelsesloven tilpasses gældende EU-ret for så vidt angår diskrimination på grund af seksuel orientering og kønsidentitet; bemærker, at det nye antidiskriminationsudvalg kun har ét medlem af hunkøn, og at dets medlemmer er valgt på grundlag af politisk tilhørsforhold til den regerende koalition, hvilket rejser spørgsmålet om, hvorvidt det kan fungere på en upartisk og effektiv måde; fordømmer enhver form for vold mod LGBTI-befolkningen og gentager sin henstilling til, at de ansvarlige for sådanne voldshandlinger retsforfølges; understreger nødvendigheden af at bekæmpe fordomme og forskelsbehandling af enhver art mod romaer og af at lette deres integration og adgang til uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet; bifalder den nye lov om bekæmpelse af vold i hjemmet, men bemærker, at den ikke anerkender alle former for vold; opfordrer indtrængende de kompetente myndigheder til at tilvejebringe støttetjenester til ofre for vold i hjemmet og til at afsætte tilstrækkelige budgetmidler til gennemførelsen af ligestillingsstrategien og handlingsplanen;

23.  gentager, at antidiskriminationsloven bør ændres for at bringe det i overensstemmelse med EU-retten for så vidt angår alle de former for forskelsbehandling, der er nævnt i artikel 19 traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde; fordømmer hadefulde ytringer mod diskriminerede grupper og opfordrer til en øjeblikkelig, upartisk og effektiv efterforskning og retsforfølgning af hadforbrydelser og angreb på mennesker på diskriminatorisk basis;

24.  glæder sig i denne forbindelse over "Pristina-erklæringen", der opfordrer regeringer og internationale, mellemstatslige organisationer samt civilsamfundsorganisationer til fuldt ud at anvende principperne om ikkeforskelsbehandling og lighed i deres bestræbelser på at sikre fremme af og respekt for romaers rettigheder og bekæmpe sigøjnerhad i landene på Vestbalkan;

25.  noterer sig de fremskridt, der er gjort med hensyn til at forbedre respekten for børns rettigheder; understreger behovet for at styrke og overvåge indskrivning af meget unge børn i institutioner, især af de mest udsatte børn; fremhæver betydningen af bedre inddragelse af børn med handicap gennem integrerede tjenester; understreger behovet for at indsamle opdelte og pålidelige data om situationen for romabørn og for at ændre lovgivningen med henblik på at forhindre børneægteskaber; understreger behovet for øget koordineringen blandt fagfolk med henblik på at forebygge og reagere på vold mod børn;

26.  bemærker med bekymring, at sameksistensen mellem de forskellige etniske grupper stadig er skrøbelig; opfordrer alle politiske partier og CSO'er til aktivt at fremme et inkluderende og tolerant multietnisk og multireligiøst samfund; understreger, at der er behov for en mere proaktiv tilgang til at styrke sameksistens og dialog og til at sikre samhørighed mellem forskellige etniske, nationale og religiøse samfund; minder regeringen, institutionerne og partilederne om deres tilsagn om at gennemføre Ohridrammeaftalen fuldt ud og færdiggøre evalueringen af den, herunder politikanbefalingerne; opfordrer Kommissionen til at rapportere tilbage til Parlamentet og Rådet om status for så vidt angår sameksistensen mellem de forskellige etniske grupper i landet og gennemførelsen af Ohridrammeaftalen; opfordrer til, at der sikres en bedre koordinering af det strategiske decentraliseringsprogram for 2015-2020 og dets handlingsplan;

27.  minder om, at uddannelse og kulturel uddannelse kan bidrage til at skabe tolerance og fremme forsoning mellem de forskellige etniske grupper; gentager henstillingerne fra sin tidligere beslutning om integreret uddannelse og opfordrer regeringen og de kompetente lokale myndigheder til at indlede en åben, gennemsigtig og inklusiv proces for så vidt angår en effektiv gennemførelse af strategien for integreret uddannelse ved at afsætte tilstrækkelige midler og ved at inddrage CSO'erne i processen vedrørende dens gennemgang og gennemførelse;

28.  opfordrer myndighederne til at sikre, at ombudsmandens og andre rådgivende organers anbefalinger følges op af alle statslige organer med fuld respekt for loven og princippet om ansvarlighed, at sikre effektive retlige sanktioner for manglende overholdelse af de uafhængige organers anmodninger og henstillinger og sikre, at ombudsmandsloven ændres, så den er i fuld overensstemmelse med de af FN fastlagt Paris-principper vedrørende status for nationale institutioner til fremme og beskyttelse af menneskerettighederne;

29.  gentager betydningen af mediefrihed og mediernes uafhængighed som en af EU's centrale værdier og en hjørnesten for ethvert demokrati; beklager dybt den fortsatte forringelse af ytringsfriheden og mediefriheden; beklager i denne forbindelse, at landets placering i det indeks, der udarbejdes af Journalister Uden Grænser, er faldet fra en 34. plads i 2009 til en 117. plads i 2015; er meget bekymret over det politiske pres, hadefuld tale, den fortsatte polarisering, manglende uafhængighed og pluralisme i medierne, udbredt ulovlig aflytning af journalister, tilfælde af vold og trusler mod journalister og intimidering og selvcensur, systemisk politisk indblanding i mediernes redaktionelle politikker og de ringe faglige og etiske standarder hos visse journalister samt fraværet af dybdeborende og balanceret nyhedsformidling;

30.  opfordrer indtrængende til, at der tages skridt til at styrke mediefriheden; opfordrer alle parter til at blive enige om en øjeblikkelig reform af medierne, som vil sikre en uafhængig tilsynsmyndighed og objektiv og professionel nyhedsformidling; opfordrer indtrængende regeringen til at håndhæve gennemsigtige og objektive kriterier for public servicemeddelelser og til at sikre en gennemsigtig og ikke-vilkårlig gennemførelse af den nye lov om elektronisk kommunikation og audiovisuelle medietjenester, herunder styrkelse af mediernes reguleringsmyndigheds uafhængighed og kapacitet; opfordrer til, at medlemmerne af rådet for audiovisuelle tjenester får fuld beslutningskompetence for udnævnelser til dette råd og til public service-stationer på et upartisk grundlag og i samråd med journalistforbundene; opfordrer til, at der sikres redaktionel og finansiel uafhængighed for public service-stationer, samtidig med at alle politiske partier sikres fuld og lige adgang til medierne; opfordrer til, at der i forbindelse med det kommende valg skabes lige vilkår for alle, også for så vidt angår medierne;

31.  glæder sig over, at man har opnået et godt forberedelsesniveau for udviklingen af en velfungerende markedsøkonomi, bl.a. gennem forenkling af den reguleringsmæssige ramme, hvilket yderligere har lempet det generelle erhvervsklima; bemærker dog, at den dårlige håndhævelse af retsstatsprincippet, det ineffektive retssystem, den store skyggeøkonomi og korruption udgør alvorlige forhindringer for at drive forretning; understreger, at der fortsat ligger vigtige udfordringer i yderligere at styrke retssikkerheden for udenlandske investorer såvel som for indenlandske virksomheder, undgå forskelsbehandling, styrke forvaltningskapaciteterne og de regeludstedende og tilsynsførende organer og i at forbedre kvaliteten af lovgivningen, retsstaten og håndhævelsen af kontrakter; opfordrer endvidere til en revision af artikel 353 i straffeloven om misbrug af offentlig stilling og myndighed i overensstemmelse med EU-retten og principperne om markedsøkonomi; opfordrer til, at ikke-toldmæssige handelshindringer fjernes; fremhæver landbrugets og turismens store potentiale og strategiske fordele i landets videre udvikling;

32.  er bekymret over størrelsen af den offentlig gæld; opfordrer til en forbedring af den finanspolitiske disciplin og støtter princippet om et afbalanceret budget; opfordrer til, at gennemførelsen af budgettet og gennemsigtigheden forbedres;

33.  glæder sig over, at BNP i første kvartal af 2015 steg med 3,9 % i faste priser, men er bekymret over, at arbejdsløsheden fortsat er så høj som 27,4 %, og at erhvervsfrekvensen er meget lav, navnlig blandt unge og kvinder; minder om, at beskæftigelse ikke bør påvirkes af politiske tilhørsforhold eller anvendes til at lægge pres på eller intimidere borgere under valgkampagner, som påpeget af OSCE/ODIHR; opfordrer indtrængende regeringen til at skabe en velfungerende social dialog, forfølge en politik til løsning af problemet med langvarig og strukturel arbejdsløshed, fremme samarbejde om den økonomiske politik, i højere grad bringe uddannelserne i overensstemmelse med arbejdsmarkedets behov og udvikle en målrettet strategi med henblik på at øge integrationen af unge og kvinder på arbejdsmarkedet; opfordrer regeringen til at lægge særlig vægt på at forbedre perspektiverne for unge;

34.  er bekymret over den tiltagende hjerneflugt, navnlig blandt unge; noterer sig de udfordringer, landets uddannelsessystem står over for, og understreger behovet for en omfattende analyse heraf; anbefaler, at der foretages en strategisk planlægning for fremtidige reformer og lovgivningsmæssige ændringer med inddragelse af studenterbevægelser og -organisationer med henblik på at bremse udvandringen af højtuddannede og professionelle; anbefaler for så vidt angår de data og analyser fra Eurostat og andre internationale organisationer, som tyder på alvorlige migrationstendenser, især blandt unge, at der foretages en evaluering af den nationale strategi for 2013-2020 for netværkssamarbejde, samarbejde og mindskelse af udvandringen af højtuddannede og professionelle, og at fortegnelser og statistikker over disse tendenser gøres offentligt tilgængelige;

35.  noterer sig med bekymring de udfordringer, landets uddannelsessystem står over for, og understreger behovet for en omfattende analyse heraf; anbefaler, at der foretages en strategisk planlægning for fremtidige reformer og lovgivningsmæssige ændringer med inddragelse af studenterbevægelser og -organisationer, således at de kan udøve deres rettigheder fuldt ud i denne proces;

36.  opfordrer indtrængende landets agentur for ungdom og sport til at anerkende landets nationale ungdomsråds rolle og støtte og til at etablere en permanent mekanisme for samarbejde med dette råd; glæder sig over oprettelsen af en national strategi for unge for 2016-2025 og understreger behovet for at tildele tilstrækkelige midler til gennemførelsen heraf;

37.  glæder sig over planen om at opgradere og modernisere dele af jernbanenetværket og tilskynder de makedonske myndigheder til fortsat at forbedre den offentlige transport i samarbejde med nabolandene;

38.  beklager, at energimålene ikke er blevet opfyldt, især hvad angår energieffektivitet og anvendelse af vedvarende energi, og opfordrer til, at der straks vedtages relevante handlingsplaner;

39.  understreger behovet for at gøre fremskridt med hensyn til at åbne det interne marked for elektricitet og for fuldt ud at overholde energifællesskabstraktaten; understreger behovet for at vedtage nationale energieffektivitetshandlingsplaner og handlingsplaner for vedvarende energi; er bekymret over det alarmerende niveau for luftforurening og opfordrer indtrængende regeringen til at handle omgående med henblik på at reducere luftforureningen, navnlig i byområder;

40.  gentager sin bekymring over de høje niveauer af luft- og vandforurening i landet; påpeger, at en betydelig indsats er nødvendig på miljøområdet, navnlig for så vidt angår luftkvalitet;

41.  glæder sig over, at levnedsmiddel- og veterinærstyrelsen fortsat ajourfører systemerne til kontrol med import af levende dyr og animalske produkter og derved forbedrer kontrollen med identifikation, registrering og flytning af dyr; glæder sig over vedtagelsen af yderligere lovgivning om ikke-kommerciel flytning af selskabsdyr og husdyrtekniske spørgsmål samt ny lovgivning om dyrevelfærd;

42.  er fortsat bekymret over den utilstrækkelige kapacitet til at programmere og absorbere IPA-midlerne (instrument til førtiltrædelsesbistand); opfordrer indtrængende regeringen til at kunne styrke den administrative og finansielle kapacitet for at skaffe og implementere EU-midler korrekt og rettidigt; opfordrer Kommissionen til nøje at overvåge projekter, der finansieres af EU, for at forhindre misbrug af EU-midler til politiske og andre upassende formål;

43.  bemærker, at landet har oplevet en hidtil uset migrationsstrøm, idet over 500 000 mennesker indtil videre er rejst igennem landet i 2015; anerkender, at det har ageret som en ansvarlig partner i forbindelse med håndteringen af den enorme tilstrømning af migranter og flygtninge og i forbindelse med etableringen af effektive grænseforvaltningsforanstaltninger; noterer sig den økonomiske byrde, som denne tilstrømning har forårsaget; opfordrer Kommissionen til at øge støtten til grænseforvaltningskapacitet og til at give adgang til de relevante EU-instrumenter og -programmer; opfordrer de kompetente myndigheder til at undgå og afstå fra enhver form for handling, herunder vold og magtanvendelse, som kan diskriminere flygtninge og migranter og bringe deres liv i fare; bemærker, at alle relevante initiativer bør være i overensstemmelse med EU's værdier og principper og bør respektere menneskers værdighed og liv; tilskynder de kompetente myndigheder til med EU's hjælp at forbedre modtagelses- og indkvarteringsfaciliteterne, det regionale samarbejde og informationsudvekslingen i forbindelse hermed og en effektiv grænseforvaltning samt til at udvide retshåndhævelseskapaciteten og bekæmpe menneskehandel; opfordrer indtrængende landet til at gøre alt, hvad der er muligt for at sikre faciliteter for flygtninge og indvandrere, opretholde humane vilkår, afstå fra voldelig tilbagedrivelser og sikre streng overholdelse af landets egen lovgivning og folkeretten vedrørende flygtninge og asyl; bemærker, at det samlede antal grundløse asylansøgninger, der blev indgivet i Schengenmedlemslandene, er faldet; minder om, at der skal lægges særlig vægt på den sårbare situation for børn af migranter og flygtninge og uledsagede mindreårige, der rejser gennem landet, ved at forsyne dem med grundlæggende tjenesteydelser og sikre inddragelse af socialarbejdere til at sørge for passende beskyttelse;

44.  mener, at EU-forhandlinger kun kan have positiv indvirkning på bestræbelserne på at få løst bilaterale tvister, hvis de samtidig skaber fremdrift og løftestangseffekt hvad angår stærkt nødvendige reformer, navnlig hvad angår retsstatsforhold, domstolenes uafhængighed og bekæmpelse af korruption, styrkelse af den multietniske samhørighed og sikring af troværdigheden af EU's udvidelsespolitik;

45.  roser aftalen med Grækenland om elleve tillidsskabende foranstaltninger, navnlig inden for områderne uddannelse, kultur, energi og indre anliggender; bemærker, at samarbejde er den bedste tillidsskabende foranstaltning; bifalder som et positivt tegn høringerne af de to udenrigsministre i de respektive hovedstæder og oprettelsen af en fælles taskforce med henblik på at overvåge gennemførelsen af foranstaltningerne; opfordrer begge parter til at bygge videre på resultatet af disse møder og deltage i en konstruktiv debat på højt politisk plan, herunder om gennemførelsen af de tillidsskabende foranstaltninger med henblik på at berige det bilaterale samarbejde og styrke den gensidige tillid; tilskynder begge regeringer til at udnytte dette momentum og tage konkrete skridt i retning af at øge den gensidige tillid yderligere, også med hensyn til navneproblematikken; anmoder næstformanden/den højtstående repræsentant (NF/HR) og Kommissionen om at støtte samarbejdsånden og udvikle nye initiativer til at afhjælpe de resterende forskelle i overensstemmelse med Den Internationale Domstols dom af 5. december 2011 for i samarbejde med de to lande og FN's særlige repræsentant at arbejde hen imod en gensidigt acceptabel løsning på navneproblematikken og til at rapportere tilbage til Parlamentet;

46.  understreger vigtigheden af regionalt samarbejde og anser det for et afgørende element i EU-tiltrædelsesprocessen, idet det bringer stabilitet og velstand til regionen; glæder sig over Montenegros konstruktive rolle i regionalt og internationalt samarbejde samt dets vilje til at deltage i besøg på højt plan med nabolandene som et middel til at fremme det regionale samarbejde; bemærker, at der fortsat foreligger uafklarede spørgsmål i forbindelserne med Bulgarien, og gentager betydningen af at afslutte forhandlingerne om en traktat om venskab, godt naboskab og samarbejde; gentager sin bekymring over, at der benyttes historiske argumenter i den aktuelle debat med naboerne, og vil hilse ethvert initiativ i retning af fælles højtideligholdelse med de omkringliggende EU-medlemsstater af fælles historiske begivenheder velkommen; mener, at dette ville kunne bidrage til en bedre forståelse af historien og gode naboskabsforbindelser;

47.  glæder sig over landets aktive deltagelse i "Western Balkans Six" og dets dagsorden for konnektivitet ved at tilslutte sig aftalen om det regionale hovedtransportnet og andre forpligtelser, det har påtaget sig som led i Berlinprocessen; opfordrer de kompetente myndigheder til hurtigt at gennemføre de "bløde" foranstaltninger aftalt i 2015 på topmødet om det vestlige Balkan i Wien (f.eks. forenkling/tilpasning af procedurer ved grænsepassage, jernbanereformer, informationssystemer) inden det næste topmøde om Vestbalkan, der skal finde sted i 2016 i Frankrig;

48.  anmoder regeringen om at forbedre det generelle niveau af tilpasning til EU's udenrigspolitik, eftersom tilpasningsraten (68 %) fortsat er lav; anmoder regeringen om at rette sig efter EU's fælles holdninger vedrørende Romstatuttens integritet;

49.  opfordrer Kommissionen og Rådet til at inkludere landet i EU's makroregionale strategier for samarbejde i Sydøsteuropa; ønsker tillykke med den vellykkede afslutning på det makedonske formandskab for Det Centraleuropæiske Initiativ;

50.  er af den opfattelse, at Makedoniens medlemsskab af NATO vil kunne bidrage til at opnå større sikkerhed og stabilitet i Sydøsteuropa; håber, at tiltrædelsesforhandlingerne indledes snarest muligt;

51.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen samt til medlemsstaternes og landets regeringer og parlamenter.