Πρόταση ψηφίσματος - B8-0310/2016Πρόταση ψηφίσματος
B8-0310/2016

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ  σχετικά με την έκθεση του 2015 για την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας

2.3.2016 - ((2015/2895(RSP))

εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής
σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού

Ivo Vajgl εξ ονόματος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων


Διαδικασία : 2015/2895(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B8-0310/2016
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B8-0310/2016
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B8-0310/2016

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την έκθεση του 2015 για την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας

(2015/2895(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία σταθεροποίησης και σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, αφετέρου[1],

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματα 817 (1993) και 845 (1993) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου σχετικά με την εφαρμογή της Ενδιάμεσης Συμφωνίας της 13ης Σεπτεμβρίου 1995,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Θεσσαλονίκης, στις 19-20 Ιουνίου 2003, σχετικά με την προοπτική των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων να ενταχθούν στην Ένωση,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2005 να παραχωρηθεί στη χώρα καθεστώς υποψήφιας χώρας προς ένταξη στην ΕΕ, καθώς και τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Ιουνίου του 2008 και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου 2015,

–  έχοντας υπόψη τη 12η σύνοδο του Συμβουλίου Σταθεροποίησης και Σύνδεσης ΕΕ - Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, που πραγματοποιήθηκε στις 20 Ιουλίου 2015,

–  έχοντας υπόψη την τελική διακήρυξη της προεδρίας της συνόδου κορυφής με τα κράτη των Δυτικών Βαλκανίων, της 27ης Αυγούστου 2015 στη Βιέννη, καθώς και τις συστάσεις των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών για τη σύνοδο κορυφής της Βιέννης το 2015,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της διάσκεψης υψηλού επιπέδου για τη διαδρομή Ανατολικής Μεσογείου - Δυτικών Βαλκανίων, η οποία διεξήχθη στις 8 Οκτωβρίου 2015 στο Λουξεμβούργο, καθώς και τη δήλωση των ηγετών, που εκδόθηκε μετά τη σύνοδο των ευρωπαίων ηγετών στις Βρυξέλλες, στις 25 Οκτωβρίου 2015, σχετικά με τα μεταναστευτικά ρεύματα κατά μήκος της διαδρομής των Δυτικών Βαλκανίων,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Αποστολής Εκτίμησης Αναγκών, του Γραφείου για τους Δημοκρατικούς Θεσμούς και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του ΟΑΣΕ, της 27ης Νοεμβρίου 2015,

–  έχοντας υπόψη τις Επείγουσες Μεταρρυθμιστικές Προτεραιότητες της Επιτροπής για την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, του Ιουνίου 2015,

–  έχοντας υπόψη τις συστάσεις της ομάδας εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου για συστημικά ζητήματα κράτους δικαίου, όσον αφορά την υποκλοπή συνδιαλέξεων που αποκαλύφθηκε την άνοιξη του 2015,

–  έχοντας υπόψη την πέμπτη συνεδρίαση στο πλαίσιο του ενταξιακού διαλόγου υψηλού επιπέδου, που πραγματοποιήθηκε στα Σκόπια στις 18 Σεπτεμβρίου 2015,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 10ης Νοεμβρίου 2015, με τίτλο «Στρατηγική διεύρυνσης της ΕΕ» (COM(2015)0611), η οποία συνοδευόταν από έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής με τίτλο «Η Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, έκθεση 2015» (SWD (2015) 0212),

–  έχοντας υπόψη την πολιτική συμφωνία (τη λεγόμενη «συμφωνία Przhino») που επιτεύχθηκε μεταξύ των τεσσάρων κύριων πολιτικών κομμάτων στα Σκόπια, στις 2 Ιουνίου και τις 15 Ιουλίου 2015,

–  έχοντας υπόψη τη 13η σύνοδο της Μικτής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής ΕΕ-Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, στις 3-4 Δεκεμβρίου 2015 στα Σκόπια,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τη χώρα,

–  έχοντας υπόψη το έργο του Ivo Vajgl ως μόνιμου εισηγητή της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων για την ΠΓΔΜ,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η προοπτική της προσχώρησης στην ΕΕ αποτελεί σημαντικό κίνητρο για περαιτέρω μεταρρυθμίσεις, ιδίως σε σχέση με το κράτος δικαίου, την ανεξαρτησία του δικαστικού συστήματος και την καταπολέμηση της διαφθοράς, καθώς και μια ελπίδα για το μέλλον των νέων γενεών· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δημοσκοπήσεις δείχνουν σημαντική δημόσια στήριξη για την προσχώρηση της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας στην ΕΕ·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το κράτος δικαίου, η ελευθερία των μέσων ενημέρωσης, η περιφερειακή συνεργασία και οι σχέσεις καλής γειτονίας αποτελούν ουσιώδη στοιχεία της διαδικασίας διεύρυνσης της ΕΕ·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η χώρα είναι υποψήφια προς ένταξη στην ΕΕ εδώ και δέκα έτη και θεωρείται ακόμη ότι συγκαταλέγεται στις πλέον προηγμένες υποψήφιες χώρες όσον αφορά την ευθυγράμμιση με το κεκτημένο·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι (εν δυνάμει) υποψήφιες χώρες κρίνονται βάσει των επιδόσεών τους και ότι η ταχύτητα και η ποιότητα των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων καθορίζει το χρονοδιάγραμμα της προσχώρησης·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή, υποστηριζόμενη από το Κοινοβούλιο, έχει κατ’ επανάληψη ζητήσει την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων, τονίζοντας τη σημασία των διαπραγματεύσεων ως βασικής κινητήριας δύναμης της διαδικασίας των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συμβούλιο εμποδίζει την πρόοδο της ενταξιακής διαδικασίας της χώρας, εν μέρει λόγω του ανεπίλυτου ζητήματος της ονομασίας μεταξύ της ΠΓΔΜ και της Ελλάδας· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα διμερή ζητήματα δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για την παρεμπόδιση της ενταξιακής διαδικασίας στην ΕΕ, αλλά ότι θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με εποικοδομητικό πνεύμα και σε όσο το δυνατόν πιο πρώιμο στάδιο κατά την ενταξιακή διαδικασία, λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές και τις αξίες του ΟΗΕ και της ΕΕ·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή, το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο συμφωνούν πως η διατήρηση της θετικής σύστασης όσον αφορά την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με τη χώρα εξαρτάται από την πλήρη εφαρμογή της πολιτικής συμφωνίας του Ιουνίου/Ιουλίου 2015 και από την ουσιαστική πρόοδο στην εφαρμογή των Επειγουσών Μεταρρυθμιστικών Προτεραιοτήτων· λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι η πλήρης υλοποίηση της πολιτικής συμφωνίας θα δημιουργούσε ένα περιβάλλον στο οποίο θα υπήρχε η ρεαλιστική προοπτική μιας συμφωνίας μετά από διαπραγματεύσεις με την Ελλάδα όσον αφορά το ζήτημα της ονομασίας·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διχαστική πολιτική νοοτροπία, η έλλειψη συμβιβασμού και η κατάρρευση του διαλόγου έλαβαν τη μορφή μιας πολιτικής κρίσης που οδήγησε στην αποχή από το κοινοβούλιο της χώρας του κύριου κόμματος της αντιπολίτευσης, καθώς και στην περαιτέρω υποβάθμιση της εμπιστοσύνης στους δημόσιους θεσμούς· λαμβάνοντας υπόψη ότι αποτελεί κοινή ευθύνη της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης να εξασφαλιστεί ο διαρκής πολιτικός διάλογος και η συνεργασία, τα οποία είναι καθοριστικής σημασίας για τη δημοκρατική ανάπτυξη της χώρας, την υλοποίηση του ευρωπαϊκού θεματολογίου και το κοινό καλό των πολιτών της·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η χώρα αντιμετωπίζει σοβαρές προκλήσεις σχετιζόμενες με τις υποκλοπές συνδιαλέξεων, οι οποίες έκαναν αισθητές τις σημαντικές ελλείψεις και ανησυχίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσφατη πολιτική κρίση κατέδειξε την απουσία ενός αποτελεσματικού συστήματος ελέγχων και ισορροπιών στους μακεδονικούς θεσμούς και την ανάγκη αύξησης της διαφάνειας και της δημόσιας λογοδοσίας, συμπεριλαμβανομένων κατάλληλων μηχανισμών επίβλεψης των κύριων υπηρεσιών και εσωτερικών δομών·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πλήρης εφαρμογή της πολιτικής συμφωνίας από τους ηγέτες των τεσσάρων μεγαλύτερων πολιτικών κομμάτων έχει καίρια σημασία για τη σταθερότητα της χώρας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμφωνία αυτή προβλέπει, μεταξύ άλλων, μια οδό εξόδου από το πολιτικό αδιέξοδο, την επιστροφή της αντιπολίτευσης στο κοινοβούλιο, την εφαρμογή συστημικών μεταρρυθμίσεων στο κράτος δικαίου, την ενίσχυση των σχέσεων καλής γειτονίας, την παραίτηση της εν ενεργεία κυβέρνησης και του πρωθυπουργού τουλάχιστον 100 ημέρες πριν από τις πρόωρες βουλευτικές εκλογές, την εγκαθίδρυση του Γραφείου του Ειδικού Εισαγγελέα, καθώς και ελεύθερες και δίκαιες πρόωρες βουλευτικές εκλογές·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική επιρροή στα μέσα ενημέρωσης, το δικαστικό σύστημα και τη δημόσια διοίκηση, η διαφθορά και η ολοκλήρωση της επανεξέτασης της συμφωνίας της Οχρίδας είναι ορισμένα από τα κρίσιμα ζητήματα στη διαδικασία μεταρρύθμισης·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η χώρα αντιμετωπίζει μια άνευ προηγουμένου ροή προσφύγων που διέρχονται από το έδαφός της·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μετά από δέκα και πλέον χρόνια η χώρα και η Ελλάδα αποκατέστησαν αμοιβαία διμερείς επισκέψεις σε επίπεδο Υπουργών Εξωτερικών·

1.  εκφράζει ικανοποίηση για την τετραμερή συμφωνία της 2ας Ιουνίου και της 15ης Ιουλίου 2015 και τη διευκόλυνσή της από τον αρμόδιο για τη διεύρυνση Επίτροπο, τρεις βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τον Διαμεσολαβητή της ΕΕ επί τόπου· ζητεί από τα πολιτικά κόμματα να αναλάβουν τις ευθύνες που τους αντιστοιχούν έναντι των πολιτών και να εξασφαλίσουν την πλήρη, εποικοδομητική και έγκαιρη εφαρμογή όλων των δεσμεύσεών τους με βιώσιμο τρόπο και μέσω διαπραγματεύσεων, συμπεριλαμβανομένης της δέσμευσής τους για την ενίσχυση των σχέσεων καλής γειτονίας, προκειμένου, μεταξύ άλλων, να διατηρηθεί η θετική σύσταση για το άνοιγμα διαπραγματεύσεων για την προσχώρηση στην ΕΕ· τα προτρέπει επίσης να συμμετάσχουν εποικοδομητικά σε πολιτικό διάλογο και να συνεχίσουν τις προσπάθειες για να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών προς τους θεσμούς, ώστε να διατηρηθεί η πολιτική σταθερότητα και να επιταχυνθεί το πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων, προκειμένου να διασφαλισθεί η ευρωατλαντική ολοκλήρωση της χώρας και μια ευρωπαϊκή προοπτική·

2.  σημειώνει το γεγονός ότι ορισμένες από τις υποχρεώσεις που περιλάμβανε η συμφωνία του Ιουνίου/Ιουλίου 2015 έχουν εκπληρωθεί σύμφωνα με τις συμφωνηθείσες προθεσμίες και στόχους, λυπάται όμως για την τάση να καθυστερούν κάποιες από τις δεσμεύσεις και για κάποια οπισθοδρόμηση σε συνάρτηση με τις Επείγουσες Μεταρρυθμιστικές Προτεραιότητες· τονίζει τις πτυχές της συμφωνίας που αναφέρονται στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, και την ανάγκη εποικοδομητικής συμμετοχής όλων των κομμάτων στην Ομάδα Εργασίας που συγκάλεσε ο Μεσολαβητής της ΕΕ σε διαρκή βάση για τα ζητήματα εφαρμογής της συμφωνίας, ακόμη και κατά την εκλογική περίοδο· καλεί όλα τα κόμματα να προτάξουν τα συμφέροντα της χώρας από τα κομματικά τους συμφέροντα και τονίζει ότι μια διακομματική συμφωνία παραμένει ουσιώδης προκειμένου να υλοποιηθούν όλα τα στοιχεία της συμφωνίας Ιουνίου/Ιουλίου 2015, κάτι που θα έθετε και πάλι τη χώρα σε τροχιά προόδου προς την ευρωατλαντική προοπτική· επιδοκιμάζει την επιστροφή του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης SDSM στο κοινοβούλιο, την 1η Σεπτεμβρίου 2015· επικροτεί τον διορισμό Ειδικού Εισαγγελέα, στις 15 Σεπτεμβρίου 2015, ο οποίος θα ηγηθεί ανεξάρτητων και εμπεριστατωμένων ερευνών· σημειώνει ότι οι τροποποιήσεις στον νέο εκλογικό κώδικα, ο νόμος για τη θέσπιση της εξεταστικής επιτροπής, ο νόμος για την κυβέρνηση, καθώς και ο νόμος για τη σύνθεση της νέας Κρατικής Εκλογικής Επιτροπής εγκρίθηκαν με καθυστέρηση·

3.  επιδοκιμάζει την δέσμευση των ηγετών των κύριων πολιτικών κομμάτων βάσει της συμφωνίας της 2ας Ιουνίου 2015 να εργασθούν για την ενίσχυση των σχέσεων καλής γειτονίας, ουσιώδους στοιχείου για την προσέγγιση της χώρας με την Ευρωπαϊκή Ένωση·

4.  σημειώνει ότι, με βάση τη συμφωνία του Ιουνίου/Ιουλίου 2015, η νέα κυβέρνηση θα έπρεπε να ορκιστεί στις 15 Ιανουαρίου 2016, 100 ημέρες πριν από τη συμπεφωνημένη ημερομηνία διεξαγωγής πρόωρων βουλευτικών εκλογών· σημειώνει το γεγονός ότι το Κοινοβούλιο της Μακεδονίας ψήφισε, στις 23 Φεβρουαρίου 2016, να τεθεί ως νέα ημερομηνία για τις πρόωρες βουλευτικές εκλογές η 5η Ιουνίου 2016· εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του διότι χάθηκε μια ευκαιρία να εξευρεθεί συναίνεση μεταξύ όλων των πλευρών· υπενθυμίζει ότι αυτές οι εκλογές θα αποτελέσουν καθ' εαυτές μια σημαντική δοκιμασία για τη δημοκρατική διαδικασία της χώρας· τονίζει ότι όλα τα πολιτικά κόμματα της χώρας θα πρέπει να κάνουν προσπάθειες ούτως ώστε να δημιουργηθούν συνθήκες για αξιόπιστες πρόωρες εκλογές και υπογραμμίζει ότι έχει εξαιρετική σημασία να είναι οι εκλογές αυτές ελεύθερες, δίκαιες, σε πλήρη συμμόρφωση με τα διεθνή πρότυπα και σε συμφωνία με τις συστάσεις του Γραφείου για τους Δημοκρατικούς Θεσμούς και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του ΟΑΣΕ·

5.  υπογραμμίζει την ανάγκη να προετοιμασθούν οι εκλογές με βάση τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα, εξασφαλίζοντας μεταξύ άλλων ελεύθερες και αδιάβλητες εκλογικές διαδικασίες και ενισχύοντας την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης· εκφράζει την ανησυχία του για τον αργό ρυθμό του ελέγχου του εκλογικού καταλόγου και της μεταρρύθμισης των μέσων ενημέρωσης· τονίζει ότι η Κρατική Εκλογική Επιτροπή πρέπει να έχει πλήρη ικανότητα διεξαγωγής των εργασιών της και ότι θα πρέπει να συμφωνηθεί από όλα τα κόμματα μια μεθοδολογία για τον έλεγχο του εκλογικού καταλόγου, με ένα συμφωνημένο επίπεδο ελέγχων στο πεδίο, ώστε να διασφαλισθεί η νομιμότητα· υπογραμμίζει, επιπλέον, ότι είναι σημαντικό να σεβαστούν όλοι οι πολιτικοί φορείς τα αποτελέσματα των εκλογών και να συμμετάσχουν ενεργά στις κοινοβουλευτικές δραστηριότητες· σημειώνει την συνυπευθυνότητα των μειζόνων πολιτικών δυνάμεων για τη διαδικασία προετοιμασίας των εκλογών· καλεί τη διεθνή κοινότητα να είναι παρούσα για την παρακολούθηση των εκλογών·

6.  θεωρεί ότι έχει στρατηγική σημασία να εξασφαλιστεί συνέχεια στην υποστήριξη της προόδου της Μακεδονίας προς την ένταξή της στην ΕΕ· σημειώνει ότι η σύσταση για έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων θα πρέπει να υπόκειται στην πλήρη εφαρμογή της πολιτικής συμφωνίας του Ιουνίου/Ιουλίου 2015 και στην ουσιαστική πρόοδο στην εφαρμογή των Επειγουσών Μεταρρυθμιστικών Προτεραιοτήτων· καλεί το Συμβούλιο να εξετάσει το ζήτημα αυτό το συντομότερο δυνατόν πριν από τις πρόωρες βουλευτικές εκλογές, όπως υποδεικνύει η Επιτροπή· τονίζει την ανάγκη να δημιουργηθούν οι αναγκαίες προϋποθέσεις για δημοκρατικές και δίκαιες εκλογές, μεταξύ άλλων με την κατάρτιση ενός αξιόπιστου εκλογικού καταλόγου και με την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης· εκφράζει ικανοποίηση για το υψηλό επίπεδο ευθυγράμμισης με το νομοθετικό κεκτημένο και για το γεγονός ότι η χώρα έχει επιτύχει κάποια πρόοδο εντός του τελευταίου έτους σε 25 κεφάλαια του κεκτημένου, από σύνολο 33 κεφαλαίων·

7.  θεωρεί ότι είναι ουσιώδες για τη δημοκρατική διαδικασία να δοθεί στον Ειδικό Εισαγγελέα πλήρης στήριξη προκειμένου να ασκήσει τα συμπεφωνημένα του καθήκοντα και να διατηρήσει πλήρη αυτονομία, καθώς και όλοι οι πόροι που απαιτούνται για τη διερεύνηση των αδικημάτων που προκύπτουν από τις παρακολουθήσεις των συνδιαλέξεων· ζητεί να αρθούν τα δικαστικά κωλύματα που παρεμποδίζουν την κοινοποίηση στοιχείων στην Ειδική Εισαγγελέα και να στηριχθούν οι τροποποιήσεις στη νομοθεσία, προκειμένου να διασφαλισθεί η αυτόνομη εξουσία της όσον αφορά την προστασία μαρτύρων στις υποθέσεις για τις οποίες είναι αρμόδιο το γραφείο της·

8.  θεωρεί ουσιώδες για τη δημοκρατική διαδικασία να εφαρμοστούν χωρίς καθυστέρηση οι Επείγουσες Μεταρρυθμιστικές Προτεραιότητες όσον αφορά τις συστημικές μεταρρυθμίσεις σε σχέση με το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει έκθεση στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για την εφαρμογή της πολιτικής συμφωνίας και των Επειγουσών Μεταρρυθμιστικών Προτεραιοτήτων πριν από τις πρόωρες βουλευτικές εκλογές και να παράσχει μια αξιολόγηση της διεξαγωγής των εκλογών·

9.  υπογραμμίζει τον βασικό ρόλο του κοινοβουλίου της χώρας στη δημοκρατική ανάπτυξη της χώρας και ως φόρουμ πολιτικού διαλόγου και αντιπροσώπευσης· ζητεί βελτίωση και ενίσχυση των νομοθετικών και εποπτικών του καθηκόντων· ζητεί την τακτική σύγκληση και την ομαλή λειτουργία των κοινοβουλευτικών επιτροπών που είναι αρμόδιες όσον αφορά την παρακολούθηση των επικοινωνιών και στον τομέα της ασφάλειας και της αντικατασκοπίας· ζητεί να υπάρξει τελική σύσταση της εξεταστικής επιτροπής για τα γεγονότα που συνέβησαν στο κοινοβούλιο στις 24 Δεκεμβρίου 2012· τονίζει την ανάγκη διασφάλισης της απρόσκοπτης πρόσβασης της επιτροπής στα αναγκαία στοιχεία, στις μαρτυρίες και σε τεχνική βοήθεια, καθώς και παροχής αξιόπιστου κοινοβουλευτικού ελέγχου των εργασιών των υπηρεσιών πληροφοριών, περιλαμβανομένων των ελέγχων και ισορροπιών στην εκτελεστική εξουσία·

10.  εκφράζει την ανησυχία του για την πολύ ισχνή εσωτερική και εξωτερική εποπτεία και έλεγχο των υπηρεσιών πληροφοριών· ζητεί επειγόντως την ενίσχυση του εποπτικού ρόλου των σχετικών οργάνων επί των υπηρεσιών αυτών και την πλήρη εφαρμογή των συστάσεων της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων Υψηλού Επιπέδου σχετικά με συστημικά ζητήματα του κράτους δικαίου που συνδέονται με την υποκλοπή συνδιαλέξεων που αποκαλύφθηκε την άνοιξη του 2015·

11.  εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι η δημόσια διοίκηση της Μακεδονίας παραμένει υπό πολιτική επιρροή· προτρέπει την κυβέρνηση να αναβαθμίσει τον επαγγελματισμό, την ουδετερότητα και την ανεξαρτησία σε όλα τα επίπεδα και να εξασφαλίσει την πλήρη εφαρμογή των αρχών της λογοδοσίας, της διαφάνειας και της αξιοκρατίας· καλεί τις αρμόδιες αρχές να εφαρμόσουν σταθερά τον νόμο για τους διοικητικούς λειτουργούς και τον νόμο για τους δημόσιους υπαλλήλους, σε πλήρη συμμόρφωση με τις αρχές της διαφάνειας, της αξιοκρατίας και της ισότιμης εκπροσώπησης και να εγκρίνουν μια συνολική στρατηγική για τη μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης, περιλαμβανομένου ενός σχεδίου δράσης, για την περίοδο 2016-2020, καθώς και ένα πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων για τη διαχείριση των δημόσιων οικονομικών·

12.  υπογραμμίζει την ανάγκη να βελτιωθεί η διοικητική ικανότητα και η χάραξη πολιτικής χωρίς αποκλεισμούς, η οποία θα βασίζεται στα στοιχεία, έτσι ώστε να διασφαλισθεί ουσιαστική εφαρμογή των πολιτικών και λογοδοσία· ζητεί την ανάπτυξη ενός καθορισμένου προγράμματος κατάρτισης για το προσωπικό της δημόσιας διοίκησης· ζητεί με έμφαση από την Επιτροπή να παράσχει συνδρομή και ανταλλαγή δυνατοτήτων στο θέμα αυτό·

13.  στηρίζει τα σχέδια της κυβέρνησης να αυξήσει την προσβασιμότητα στις δημόσιες υπηρεσίες δίδοντας προτεραιότητα στην ανάπτυξη των ηλεκτρονικών υπηρεσιών· συνιστά στην κυβέρνηση να αναζητήσει ευκαιρίες αδελφοποίησης και να προβεί σε αποτίμηση των υφιστάμενων βέλτιστων πρακτικών· σημειώνει ότι οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες θα μειώσουν τον γραφειοκρατικό φόρτο για το κράτος, τους πολίτες και την επιχειρηματική δραστηριότητα· θεωρεί, επιπλέον, ότι οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες θα βελτιώσουν τις οικονομικές επιδόσεις της χώρας και θα καταστήσουν δυνατή την αύξηση της διαφάνειας της δημόσιας διοίκησης και των δημόσιων υπηρεσιών·

14.  σημειώνει το εδραιωμένο νομικό πλαίσιο και τα πρότερα μέτρα όσον αφορά τη δικαστική μεταρρύθμιση, αποδοκιμάζει όμως τις περιπτώσεις επιλεκτικής απονομής δικαιοσύνης, ιδίως με τη λανθασμένη χρήση του άρθρου 353 του ποινικού κώδικα· ζητεί και πάλι την επίδειξη πολιτικής βούλησης για την αποπολιτικοποίηση του διορισμού και της προαγωγής δικαστών και εισαγγελέων, καθώς και για την εξασφάλιση του επαγγελματισμού και της ανεξαρτησίας του Δικαστικού Συμβουλίου· τονίζει την ανάγκη αποτελεσματικής λειτουργίας, επαρκούς στελέχωσης και ανεξαρτησίας των διοικητικών δικαστηρίων, καθώς και ενίσχυσης των ικανοτήτων της Ακαδημίας Δικαστών και Εισαγγελέων· ζητεί την προετοιμασία και την κατάλληλη διαβούλευση με τους ενδιαφερομένους για μια νέα στρατηγική για τη μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος για την περίοδο 2016-2020, καθώς και του αντίστοιχου σχεδίου δράσης·

15.  πιστεύει πως η κοινωνία των πολιτών είναι καλά οργανωμένη, συνεχίζει όμως να ανησυχεί για το δύσκολο κλίμα που την περιβάλλει και τις δημόσιες επιθέσεις εις βάρος οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών (ΟΚΠ) από πολιτικούς και μέσα ενημέρωσης· καλεί τις αρχές να μην κάνουν διακρίσεις εις βάρος ΟΚΠ για οιουσδήποτε λόγους, όπως η πολιτική ένταξη, οι θρησκευτικές απόψεις ή η εθνοτική σύνθεση· εκφράζει δυσαρέσκεια για την ανεπαρκή συνεργασία με τις ΟΚΠ, τόσο σε κεντρικό όσο και σε τοπικό επίπεδο, στον σχεδιασμό της πολιτικής και της νομοθεσίας· καλεί τις αρχές να ενθαρρύνουν τις ΟΚΠ να συμμετέχουν ενεργά στην εξέταση της συνολικής εκλογικής διαδικασίας· ζητεί από την κυβέρνηση να αναγνωρίσει την προστιθέμενη αξία των ΟΚΠ διαβουλευόμενη με αυτές κατά τη διαδικασία χάραξης νομοθεσίας και πολιτικής, να αναπτύξει το σχετικό πρόγραμμα δράσης 2015-2017, να συγκροτήσει το Συμβούλιο Συνεργασίας με τις ΟΚΠ, να διευκολύνει τον απαραίτητο διάλογο και να συμπεριλάβει τις ΟΚΠ στη διαμόρφωση της πολιτικής κατά τρόπο τακτικό και διαρθρωμένο· σημειώνει με ανησυχία τις βίαιες ταραχές μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομίας κατά τις διαδηλώσεις του Μαΐου του 2015 και καλεί την κυβέρνηση να διασφαλίσει τον πλήρη σεβασμό της ελευθερίας του συνέρχεσθαι·

16.  επαναλαμβάνει ότι οι αρχές και η κοινωνία των πολιτών θα πρέπει να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα για την επίτευξη της ιστορικής συμφιλίωσης, προκειμένου να ξεπεραστεί ο διχασμός μεταξύ και εντός των διαφόρων εθνοτικών και εθνικών ομάδων, συμπεριλαμβανομένων των πολιτών βουλγαρικής ταυτότητας·

17.  ενθαρρύνει τη χώρα να συστήσει κοινές επιτροπές εμπειρογνωμόνων με τους γείτονές της για θέματα ιστορίας και εκπαίδευσης και να απόσχει από τη χρήση εκπαιδευτικού υλικού που ενδέχεται να περιέχει προσβλητική γλώσσα έναντι άλλων χωρών, και τούτο προκειμένου να συμβάλει σε μια αντικειμενική και βασισμένη στα γεγονότα ερμηνεία της ιστορίας, ενισχύοντας την ακαδημαϊκή συνεργασία και προάγοντας θετικές στάσεις στους νέους έναντι των γειτόνων τους.

18.  συνεχίζει να ανησυχεί για την εκτεταμένη διαφθορά, ιδίως στην κρατική και την τοπική διοίκηση, τις δημόσιες συμβάσεις και τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων· καλεί την κυβέρνηση να καταπολεμήσει τη διαφθορά κατά τρόπο μη επιλεκτικό, να διαμορφώσει ένα αξιόπιστο ιστορικό όσον αφορά την πρόληψη και τη δίωξη της διαφθοράς υψηλού επιπέδου και να εξασφαλίσει πως όλα τα σώματα επιβολής του νόμου και εποπτείας διαθέτουν επαρκή αυτονομία ώστε να δρουν ανεξάρτητα· σημειώνει την έγκριση του νόμου του Νοεμβρίου 2015 για την προστασία των καταγγελλόντων και καλεί τις αρχές να διασφαλίσουν την εφαρμογή του σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα· ενθαρρύνει τις ανεξάρτητες ΟΚΠ και τα μέσα ενημέρωσης να φέρνουν στο φως ζητήματα διαφθοράς και να υποστηρίζουν τις ανεξάρτητες και αμερόληπτες έρευνες και δίκες· τονίζει την ανάγκη να ενισχυθεί η ανεξαρτησία της αστυνομίας, της εισαγγελίας και της κρατικής επιτροπής για την πρόληψη της διαφθοράς και να ενισχυθούν το προσωπικό και οι τεχνικές ικανότητες του Υπουργείου Εσωτερικών για την καταπολέμηση της διαφθοράς· ζητεί να ενισχυθεί ο έλεγχος των δυνητικών συγκρούσεων συμφερόντων και των περιουσιακών στοιχείων που ανήκουν σε εκλεγμένους και διορισμένους λειτουργούς, μέσω της συγκρότησης κεντρικού μητρώου τέτοιων δημοσίων υπαλλήλων·

19.  εκφράζει ικανοποίηση για το γεγονός ότι η αστυνομία και η εισαγγελική αρχή ενισχύθηκαν στο πλαίσιο της καταπολέμησης του οργανωμένου εγκλήματος και ότι έχουν ληφθεί μέτρα, όπως π.χ. περιφερειακές/διεθνείς δραστηριότητες, με στόχο την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων· χαιρετίζει τη συνεργασία με τις γειτονικές χώρες, τα κράτη μέλη της ΕΕ και τη Eurojust για την αποξήλωση διαφόρων δικτύων οργανωμένου εγκλήματος· ενθαρρύνει την περαιτέρω βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των υπηρεσιών επιβολής του νόμου, μεταξύ άλλων στις γειτονικές χώρες, και την ενίσχυση των εξουσιών και των πόρων των δικαστηρίων και του Οργανισμού για τη διαχείριση των κατασχεθέντων περιουσιακών στοιχείων· ζητεί να καταστεί λειτουργικό το εθνικό κέντρο συντονισμού για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και να διαμορφωθεί ένα αξιόπιστο ιστορικό επιδόσεων όσον αφορά την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες· χαιρετίζει τη συμμετοχή της χώρας σε περιφερειακές πρωτοβουλίες για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου πυροβόλων όπλων και εκρηκτικών· ζητεί την περαιτέρω αναβάθμιση της συνεργασίας μεταξύ της Επιτροπής και των μακεδονικών αρχών, καθώς και των κυβερνήσεων της περιοχής, στον τομέα αυτόν·

20.  σημειώνει τη σημαντική συμβολή της χώρας στις περιφερειακές προσπάθειες για την καταπολέμηση του ισλαμιστικού ριζοσπαστισμού· ενθαρρύνει την ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής και ενός σχεδίου δράσης για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της ριζοσπαστικοποίησης, σε στενή συνεργασία με θρησκευτικούς ηγέτες και κοινότητες, και τη συνέχιση των προσπαθειών για τον εντοπισμό, την πρόληψη και την εξουδετέρωση των αλλοδαπών τρομοκρατών μαχητών· επαναλαμβάνει σθεναρά ότι η κυβέρνηση πρέπει να ορίσει κοινή προορατική στρατηγική για την εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφάλειας και άμυνας, λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη διεθνή τρομοκρατική απειλή·

21.  ζητεί την ολοκλήρωση των ερευνών σχετικά με τα γεγονότα του Κουμάνοβο· χαιρετίζει τις δηλώσεις των πολιτικών παραγόντων ότι τα γεγονότα στο Κουμάνοβο δεν θα πρέπει να συνδέονται με τις σχέσεις μεταξύ των εθνοτήτων·

22.  υπενθυμίζει στην κυβέρνηση και τα πολιτικά κόμματα την ευθύνη που φέρουν στο θέμα της διαμόρφωσης μιας νοοτροπίας ενσωμάτωσης και ανεκτικότητας· επαναλαμβάνει το αίτημά του να ευθυγραμμιστεί ο νόμος κατά των διακρίσεων με το κεκτημένο, όσον αφορά τις διακρίσεις λόγω γενετήσιου προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου· σημειώνει ότι μόνο ένα μέλος της νέας Επιτροπής κατά των Διακρίσεων είναι γυναίκα και ότι τα μέλη της εξελέγησαν με βάση την πολιτική τους ένταξη στον κυβερνώντα συνασπισμό, πράγμα που δημιουργεί ερωτηματικά σχετικά με τη δυνατότητα αμερόληπτης και αποτελεσματικής λειτουργίας της· καταδικάζει τη χρήση κάθε είδους βίας εις βάρος της κοινότητας των ΛΟΑΔΜ και επαναλαμβάνει το αίτημα του να προσαχθούν στη Δικαιοσύνη οι υπεύθυνοι για τέτοιου είδους πράξεις· υπογραμμίζει την ανάγκη να καταπολεμηθούν οι προκαταλήψεις και οι διακρίσεις για οποιονδήποτε λόγο κατά των Ρομά και να διευκολυνθεί η ενσωμάτωσή τους και η πρόσβασή τους στο εκπαιδευτικό σύστημα και την αγορά εργασίας· επιδοκιμάζει τον νέο νόμο για την καταπολέμηση της ενδοοικογενειακής βίας, σημειώνει όμως ότι στον νόμο αυτόν δεν αναγνωρίζονται όλες οι μορφές βίας· προτρέπει τις αρμόδιες αρχές να προσφέρουν υποστηρικτικές υπηρεσίες στα θύματα ενδοοικογενειακής βίας και να διαθέσουν επαρκή κονδύλια για την εφαρμογή της στρατηγικής και του σχεδίου δράσης για την ισότητα των φύλων·

23.  επαναβεβαιώνει ότι ο νόμος κατά των διακρίσεων θα πρέπει να τροποποιηθεί ώστε να εναρμονιστεί με το κεκτημένο για όλες τις κατηγορίες που αναφέρονται στο άρθρο 19 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης· καταδικάζει τη ρητορική μίσους κατά των ομάδων που υφίστανται διακρίσεις και ζητεί την ταχεία, αμερόληπτη και ουσιαστική διερεύνηση και δίωξη όλων των εγκλημάτων μίσους και των επιθέσεων που στοχοποιούν ανθρώπους λόγω διακρίσεων·

24.  χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη «Δήλωση της Πρίστινα», η οποία καλεί τις κυβερνήσεις, τις διεθνείς και διακυβερνητικές οργανώσεις και τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών να εφαρμόζουν πλήρως τις αρχές της μη διάκρισης και της ισότητας στα μέτρα που λαμβάνουν για την προώθηση και τον σεβασμό των δικαιωμάτων των Ρομά και την καταπολέμηση της αθιγγανοφοβίας στα Δυτικά Βαλκάνια·

25.  σημειώνει την πρόοδο που έχει σημειωθεί όσον αφορά τη βελτίωση του σεβασμού των δικαιωμάτων των παιδιών· υπογραμμίζει ότι πρέπει να αυξηθεί και να παρακολουθείται η εγγραφή στην προσχολική εκπαίδευση, ιδίως των πλέον ευάλωτων παιδιών· υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να βελτιωθεί η ένταξη των παιδιών με αναπηρίες μέσω ολοκληρωμένων υπηρεσιών· τονίζει την ανάγκη για συλλογή αναλυτικών και αξιόπιστων δεδομένων για την κατάσταση των παιδιών Ρομά και για τις νομοθετικές αλλαγές για την αποτροπή των γάμων παιδιών· υπογραμμίζει την ανάγκη για αυξημένο συντονισμό μεταξύ των επαγγελματιών όσον αφορά την πρόληψη και την αντιμετώπιση της βίας εις βάρος παιδιών·

26.  σημειώνει με ανησυχία ότι η διεθνοτική συνύπαρξη συνεχίζει να είναι εύθραυστη· καλεί όλα τα πολιτικά κόμματα και τις ΟΚΠ να προωθήσουν ενεργά μια χωρίς αποκλεισμούς και ανεκτική πολυεθνοτική και πολυθρησκευτική κοινωνία· τονίζει την ανάγκη για μια πιο προορατική προσέγγιση για την ενίσχυση της συνύπαρξης και του διαλόγου, καθώς και για επίτευξη συνοχής μεταξύ των διάφορων εθνοτικών, εθνικών και θρησκευτικών κοινοτήτων· υπενθυμίζει στην κυβέρνηση, στους θεσμούς και στους ηγέτες των κομμάτων τη δέσμευσή τους να εφαρμόσουν πλήρως τη συμφωνία πλαίσιο της Αχρίδας (ΣΠΑ) και να ολοκληρώσουν την επανεξέτασή της, περιλαμβανομένων των συστάσεων πολιτικής· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει έκθεση στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την κατάσταση των διεθνοτικών σχέσεων στη χώρα, και σχετικά με την εφαρμογή της ΣΠΑ· ζητεί καλύτερο συντονισμό του στρατηγικού προγράμματος αποκέντρωσης για τα έτη 2015-2020 και του σχεδίου δράσης του·

27.  υπενθυμίζει ότι η εκπαίδευση και η πολιτιστική κατάρτιση μπορούν να συμβάλουν στη δημιουργία ανεκτικότητας και να προαγάγουν τη συμφιλίωση μεταξύ των διάφορων εθνοτικών ομάδων· υπενθυμίζει τη σύσταση που διατύπωσε σε προηγούμενο ψήφισμα σχετικά με την ολοκληρωμένη εκπαίδευση και καλεί την κυβέρνηση και τις αρμόδιες τοπικές αρχές να διασφαλίσουν μια ανοικτή, διαφανή και χωρίς αποκλεισμούς διαδικασία όσον αφορά την αποτελεσματική υλοποίηση της στρατηγικής για την ολοκληρωμένη εκπαίδευση, μέσω της διάθεσης επαρκούς χρηματοδότησης και της ένταξης των ΟΚΠ στη διαδικασία επανεξέτασης και υλοποίησης·

28.  καλεί τις αρχές να διασφαλίσουν ότι όλα τα κρατικά όργανα ακολουθούν τις συστάσεις του Γραφείου του Διαμεσολαβητή και άλλων συμβουλευτικών οργάνων με πλήρη σεβασμό της νομοθεσίας και της αρχής της λογοδοσίας, ώστε να διασφαλιστεί η πραγματική επιβολή νομικών κυρώσεων λόγω μη συμμόρφωσης προς τα αιτήματα και τις συστάσεις των ανεξάρτητων φορέων και να εξασφαλιστεί η τροποποίηση του νόμου σχετικά με τον Δαμεσολαβητή ώστε να ευθυγραμμίζεται πλήρως με τις καθορισθείσες στο Παρίσι αρχές του ΟΗΕ για το καθεστώς και τη λειτουργία των εθνικών θεσμικών οργάνων για την προστασία και προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

29.  επαναλαμβάνει τη σημασία της ελευθερίας και της ανεξαρτησίας των ΜΜΕ ως μίας από τις βασικές αξίες της ΕΕ και ακρογωνιαίου λίθου κάθε δημοκρατίας· εκφράζει την αποδοκιμασία του για την περαιτέρω επιδείνωση της ελευθερίας της έκφρασης και της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης· στο πλαίσιο αυτό, εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, στον πίνακα που συντάσσουν οι Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα, η χώρα έχει πέσει από την 34η θέση το 2009 στην 117η θέση το 2015· εκφράζει έντονη ανησυχία για την πολιτική πίεση, τη ρητορεία μίσους, τη συνεχιζόμενη πόλωση, την έλλειψη ανεξαρτησίας και πολυφωνίας στα μέσα ενημέρωσης, την εκτεταμένη παράνομη παρακολούθηση τηλεφωνικών συνδιαλέξεων δημοσιογράφων, τις περιπτώσεις βίας, απειλών, εκφοβισμού εις βάρος δημοσιογράφων και την αυτολογοκρισία, τις συστηματικές πολιτικές παρεμβάσεις στη συντακτική πολιτική των μέσων ενημέρωσης και τα χαμηλά επαγγελματικά και ηθικά πρότυπα ορισμένων δημοσιογράφων, καθώς και για την έλλειψη ερευνητικών και ισορροπημένων ρεπορτάζ·

30.  ζητεί τη λήψη μέτρων για την ενίσχυση της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης· καλεί όλα τα κόμματα να συμφωνήσουν σε μια επείγουσα μεταρρύθμιση στον τομέα των μέσων ενημέρωσης, η οποία θα διασφαλίζει τη σύσταση ανεξάρτητου ρυθμιστικού φορέα και αντικειμενικά και επαγγελματικά ρεπορτάζ· προτρέπει την κυβέρνηση να επιβάλει διαφανή και αντικειμενικά κριτήρια για τις ανακοινώσεις δημοσίων υπηρεσιών και να εξασφαλίσει τη διαφανή και μη αυθαίρετη εφαρμογή του νέου νόμου για τις ψηφιακές υπηρεσίες επικοινωνιών και οπτικοακουστικών μέσων ενημέρωσης, μεταξύ άλλων με την ενίσχυση της ανεξαρτησίας και των ικανοτήτων του ρυθμιστή των μέσων ενημέρωσης· ζητεί να δοθούν πλήρεις εξουσίες λήψης αποφάσεων στα μέλη του συμβουλίου της ρυθμιστικής αρχής οπτικοακουστικών υπηρεσιών καθώς και να γίνουν νέοι διορισμοί στο εν λόγω συμβούλιο και στον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα, με μη κομματικά κριτήρια και σε διαβούλευση με την ένωση δημοσιογράφων· ζητεί να εξασφαλιστεί η συντακτική και οικονομική ανεξαρτησία της δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας, καθώς και η πλήρης και ισότιμη πρόσβαση όλων των πολιτικών κομμάτων στα μέσα ενημέρωσης· ζητεί, στο πλαίσιο των επερχόμενων εκλογών, την ισότιμους όρους ανταγωνισμού και στα μέσα ενημέρωσης·

31.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το καλό επίπεδο προετοιμασίας για την ανάπτυξη μιας λειτουργούσας οικονομίας της αγοράς, καθώς και την απλούστευση του κανονιστικού πλαισίου, που έχει διευκολύνει ακόμη περισσότερο το συνολικό επιχειρηματικό περιβάλλον· σημειώνει, ωστόσο, ότι η ασθενής επιβολή του κράτους δικαίου, το ανεπαρκές δικαστικό σύστημα, η διογκωμένη παραοικονομία και η διαφθορά αποτελούν σοβαρά εμπόδια στην επιχειρηματικότητα· τονίζει ότι η περαιτέρω ενίσχυση της ασφάλειας δικαίου για τους ξένους επενδυτές και τις εγχώριες εταιρείες, η αποφυγή πρακτικών που εισάγουν διακρίσεις, η ενίσχυση των διοικητικών ικανοτήτων και των ρυθμιστικών και εποπτικών φορέων και η βελτίωση της ποιότητας των ρυθμίσεων, του κράτους δικαίου και της εκτέλεσης των συμβάσεων εξακολουθούν να αποτελούν σημαντικές προκλήσεις· επιπλέον, ζητεί να αναθεωρηθεί το άρθρο 353 του ποινικού κώδικα περί κατάχρησης εξουσίας σύμφωνα με το κεκτημένο της ΕΕ και τις αρχές της οικονομίας της αγοράς· ενθαρρύνει την άρση των μη δασμολογικών φραγμών στο εμπόριο· υπογραμμίζει τις μεγάλες δυνατότητες και τα στρατηγικά πλεονεκτήματα του αγροτικού τομέα και του τουρισμού στην περαιτέρω ανάπτυξη της χώρας·

32.  εκφράζει ανησυχία για το υψηλό επίπεδο του δημόσιου χρέους· ζητεί βελτιωμένη δημοσιονομική πειθαρχία και ενθαρρύνει την υιοθέτηση της αρχής του ισοσκελισμένου προϋπολογισμού· ζητεί τη βελτίωση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού και της διαφάνειας·

33.  εκφράζει ικανοποίηση για την αύξηση του ΑΕγχΠ κατά 3,9 % σε πραγματικές τιμές κατά το πρώτο τρίμηνο του 2015, αλλά εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι η ανεργία παραμένει υψηλή, στο 27,4 %, και ότι η συμμετοχή στην αγορά εργασίας είναι πολύ χαμηλή, ιδίως μεταξύ των νέων και των γυναικών· υπενθυμίζει ότι η απασχόληση δεν θα πρέπει να επηρεάζεται από τις πολιτικές πεποιθήσεις ή να χρησιμοποιείται ως μέσο άσκησης πίεσης και εκφοβισμού εις βάρος των πολιτών κατά τη διάρκεια προεκλογικών εκστρατειών, όπως τονίζει το ΓΔΘΑΔ/ΟΑΣΕ· καλεί την κυβέρνηση να καθιερώσει λειτουργικό κοινωνικό διάλογο, να εφαρμόσει μια πολιτική για την αντιμετώπιση της μακροχρόνιας και διαρθρωτικής ανεργίας, να προωθήσει τη συνεργασία στο πεδίο της οικονομικής πολιτικής, να ευθυγραμμίσει καλύτερα την εκπαίδευση με τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας και να αναπτύξει μια στοχευμένη στρατηγική για τον τρόπο με τον οποίο οι νέοι και οι γυναίκες μπορούν να ενσωματωθούν καλύτερα στην αγορά εργασίας· καλεί την κυβέρνηση να δώσει ιδιαίτερη έμφαση στη βελτίωση των προοπτικών απασχόλησης των νέων·

34.  εκφράζει ανησυχία για την αυξανόμενη φυγή εγκεφάλων, ιδίως όσον αφορά τους νέους· λαμβάνει γνώση των προκλήσεων που αντιμετωπίζει το εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας και υπογραμμίζει την ανάγκη για διεξοδική ανάλυση του θέματος· συνιστά να πραγματοποιηθεί στρατηγικός σχεδιασμός των μελλοντικών μεταρρυθμίσεων και των νομοθετικών αλλαγών με τη συμμετοχή των φοιτητικών κινημάτων και οργανώσεων, προκειμένου να μειωθεί η εκροή ατόμων υψηλής εκπαίδευσης και κατάρτισης· με βάση δεδομένα και αναλύσεις της Eurostat και άλλων διεθνών οργανώσεων, τα οποία δείχνουν σημαντικές μεταναστευτικές τάσεις, ιδίως στους νέους, συνιστά να αξιολογηθεί η εθνική στρατηγική για τη δικτύωση, τη συνεργασία και τη μείωση της εκροής εργατικού δυναμικού υψηλής εκπαίδευσης και κατάρτισης του 2013-2030, καθώς και να δημοσιοποιηθούν στοιχεία και στατιστικές για τις τάσεις αυτές·

35.  σημειώνει με ανησυχία τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει το εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας και υπογραμμίζει την ανάγκη για διεξοδική ανάλυση του θέματος· συνιστά να πραγματοποιηθεί στρατηγικός σχεδιασμός των μελλοντικών μεταρρυθμίσεων και των νομοθετικών αλλαγών με τη συμμετοχή των φοιτητικών κινημάτων και οργανώσεων, ούτως ώστε οι φορείς αυτοί να μπορούν να ασκούν πλήρως τα δικαιώματά τους στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας·

36.  καλεί την Υπηρεσία Νεολαίας και Αθλητισμού της χώρας να αναγνωρίσει τον ρόλο του Εθνικού Συμβουλίου Νεολαίας της χώρας, να στηρίξει τον φορέα αυτόν και να καταρτίσει μόνιμο μηχανισμό συνεργασίας με αυτόν· εκφράζει ικανοποίηση για τη διεργασία κατάρτισης εθνικής στρατηγικής για τη νεολαία για τα έτη 2016-2025 και υπογραμμίζει την ανάγκη να διατεθεί η δέουσα χρηματοδότηση για την υλοποίησή της·

37.  χαιρετίζει το σχέδιο για αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό τμημάτων του σιδηροδρομικού δικτύου και προτρέπει τις μακεδονικές αρχές να συνεχίσουν και να βελτιώσουν περαιτέρω τις δημόσιες μεταφορές σε συνεργασία με τις γειτονικές χώρες·

38.  εκφράζει δυσαρέσκεια για το γεγονός ότι δεν έχουν εκπληρωθεί ενεργειακοί στόχοι όσον αφορά, ειδικότερα, την ενεργειακή απόδοση και τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, και ζητεί την άμεση έγκριση των σχετικών σχεδίων δράσης·

39.  τονίζει την ανάγκη να σημειωθεί πρόοδος στο άνοιγμα της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και να υπάρξει πλήρης συμμόρφωση με τη Συνθήκη για την Ενεργειακή Κοινότητα· υπογραμμίζει την ανάγκη να εγκριθούν εθνικά σχέδια για την ενεργειακή απόδοση και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας· εκφράζει προβληματισμό για τα ανησυχητικά επίπεδα ατμοσφαιρικής ρύπανσης και καλεί την κυβέρνηση να δράσει άμεσα για τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, ειδικότερα στις αστικές περιοχές·

40.  επαναλαμβάνει την ανησυχία του για τα υψηλά επίπεδα ρύπανσης του ατμοσφαιρικού αέρα και των υδάτων στη χώρα· υπογραμμίζει ότι απαιτούνται σημαντικές προσπάθειες στον τομέα του περιβάλλοντος και ιδίως όσον αφορά την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα·

41.  εκφράζει ικανοποίηση για το γεγονός ότι η Υπηρεσία τροφίμων και κτηνιατρικών ελέγχων συνεχίζει να ενημερώνει τα συστήματά της για τον έλεγχο των εισαγωγών ζώντων ζώων και ζωικών προϊόντων, βελτιώνοντας τους ελέγχους ταυτοποίησης, καταγραφής και μετακίνησης των ζώων· εκφράζει ικανοποίηση για τη θέσπιση πρόσθετης νομοθεσίας όσον αφορά τις μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις ζώων συντροφιάς και τεχνικά ζητήματα για τους ζωολογικούς κήπους, καθώς και νέας νομοθεσίας για την καλή διαβίωση των ζώων·

42.  συνεχίζει να ανησυχεί για την ανεπαρκή ικανότητα προγραμματισμού και απορρόφησης των κονδυλίων του Μηχανισμού Προενταξιακής Βοήθειας· προτρέπει την κυβέρνηση να ενισχύσει τις διοικητικές και οικονομικές ικανότητές της για την απορρόφηση και διάθεση των κονδυλίων της ΕΕ κατά τρόπο ορθό και έγκαιρο· καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί στενά τα έργα που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ για να αποφεύγεται η κατάχρηση ευρωπαϊκού δημόσιου χρήματος για πολιτικούς και άλλους αθέμιτους σκοπούς·

43.  σημειώνει ότι η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα πρωτοφανές μεταναστευτικό ρεύμα και περισσότεροι από 500.000 άνθρωποι διήλθαν από το έδαφός της στη διάρκεια του 2015· αναγνωρίζει ότι η χώρα έχει ενεργήσει ως αξιόπιστος εταίρος, κατά την αντιμετώπιση του τεράστιου ρεύματος μεταναστών και προσφύγων και τη λήψη αποτελεσματικών μέτρων διαχείρισης συνόρων· επισημαίνει την οικονομική επιβάρυνση που δημιούργησε αυτό το ρεύμα· καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει τη στήριξη των ικανοτήτων διαχείρισης των συνόρων και να επιτρέψει την πρόσβαση στα σχετικά μέσα και προγράμματα της ΕΕ· καλεί τις αρμόδιες αρχές να αποφύγουν κάθε είδους πράξη που θα μπορούσε να εισαγάγει διακρίσεις ή να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή προσφύγων ή μεταναστών, περιλαμβανομένης της βίας και της χρήσης καταναγκασμού, και να απέχουν από τέτοιου είδους πράξεις· σημειώνει ότι όλες οι σχετικές πράξεις θα πρέπει να συνάδουν με τις αξίες και τις αρχές της ΕΕ και να σέβονται την αξιοπρέπεια των ανθρώπων και της ανθρώπινης ζωής· ενθαρρύνει τις αρμόδιες αρχές να αναβαθμίσουν, με τη βοήθεια της ΕΕ, τις εγκαταστάσεις υποδοχής και διαμονής, τον περιφερειακό συντονισμό και την ανταλλαγή πληροφοριών και την αποτελεσματική διαχείριση των συνόρων, να ενισχύσει τις ικανότητες επιβολής του νόμου και να καταπολεμήσει την εμπορία ανθρώπων· καλεί τη χώρα να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να εξασφαλίσει υποδομές και ανθρώπινες συνθήκες για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες, να αποφύγει τη βίαιη απώθησή τους και να διασφαλίσει τον αυστηρό σεβασμό της νομοθεσίας της χώρας και του διεθνούς δικαίου σχετικά με τους πρόσφυγες και το άσυλο· σημειώνει ότι ο συνολικός αριθμός αδικαιολόγητων αιτήσεων ασύλου που έχουν υποβληθεί σε χώρες μέλη της ζώνης Σένγκεν έχει μειωθεί· υπενθυμίζει ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην ευάλωτη κατάσταση των παιδιών προσφύγων και μεταναστών και των ασυνόδευτων ανηλίκων που διασχίζουν τη χώρα, να τους παρέχονται βασικές υπηρεσίες και να εξασφαλιστεί πρόσβαση σε κοινωνικούς λειτουργούς ώστε να τους παρέχεται η δέουσα προστασία·

44.  θεωρεί ότι οι διαπραγματεύσεις με την ΕΕ θα είχαν θετική επίδραση στις προσπάθειες για την επίλυση των διμερών διενέξεων και θα έδιναν ώθηση και θα λειτουργούσαν ως κινητήριος μοχλός σε σχέση με απόλυτα αναγκαίες μεταρρυθμίσεις, ιδίως όσον αφορά τον σεβασμό του κράτους δικαίου, την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και την καταπολέμηση της διαφθοράς, την ενίσχυση της πολυεθνοτικής συνοχής, καθώς και τη διασφάλιση της αξιοπιστίας της πολιτικής διεύρυνσης της ΕΕ·

45.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την συμφωνία με την Ελλάδα σε 11 μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, κυρίως στους τομείς της εκπαίδευσης, του πολιτισμού, της ενέργειας και των εσωτερικών υποθέσεων· σημειώνει ότι η συνεργασία αποτελεί το καλύτερο μέτρο οικοδόμησης εμπιστοσύνης· χαιρετίζει, ως θετικό βήμα, τις διαβουλεύσεις υψηλού επιπέδου των δύο Υπουργών Εξωτερικών στις αντίστοιχες πρωτεύουσες και τη δημιουργία κοινής ειδικής ομάδας για την εποπτεία της εφαρμογής των μέτρων· καλεί και τις δύο πλευρές να αξιοποιήσουν τα αποτελέσματα αυτής της συνάντησης και να διεξαγάγουν περαιτέρω εποικοδομητικές συζητήσεις σε υψηλό πολιτικό επίπεδο, μεταξύ άλλων όσον αφορά την εφαρμογή μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης, με στόχο να εμπλουτιστεί η διμερής συνεργασία και να ενισχυθεί η αμοιβαία εμπιστοσύνη· προτρέπει τις δύο κυβερνήσεις να επωφεληθούν από τη δυναμική που δημιουργήθηκε και να λάβουν συγκεκριμένα μέτρα για την περαιτέρω βελτίωση της αμοιβαίας εμπιστοσύνης, μεταξύ άλλων και όσον αφορά το ζήτημα της ονομασίας· καλεί την Αντιπρόεδρο/Ύπατη Εκπρόσωπο (ΑΠ/ΥΕ) και την Επιτροπή να υποστηρίξουν το πνεύμα συνεργασίας και να αναπτύξουν νέες πρωτοβουλίες για την υπέρβαση των υπόλοιπων διαφορών, σύμφωνα με την απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου της 5ης Δεκεμβρίου 2011, ούτως ώστε να εργαστούν, μαζί με τις δύο χώρες και τον Ειδικό Απεσταλμένο του ΟΗΕ, προς μια αμοιβαία αποδεκτή λύση στο ζήτημα της ονομασίας και να υποβάλουν σχετική έκθεση στο Κοινοβούλιο·

46.  υπογραμμίζει τη σημασία της περιφερειακής συνεργασίας και πιστεύει ότι αυτή αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο της ενταξιακής διαδικασίας της ΕΕ το οποίο συμβάλλει στη σταθερότητα και την ευημερία της περιοχής· εκφράζει ικανοποίηση για τον εποικοδομητικό ρόλο της χώρας στην περιφερειακή και τη διεθνή συνεργασία, καθώς και για την προθυμία της χώρας να συμμετάσχει σε ανταλλαγή επισκέψεων υψηλού επιπέδου με γειτονικές χώρες ως μέσο προώθησης της περιφερειακής συνεργασίας· σημειώνει ότι τα προβλήματα στις σχέσεις με τη Βουλγαρία παραμένουν ανοικτά και υπογραμμίζει τη σημασία της ολοκλήρωσης των διαπραγματεύσεων για μια συνθήκη φιλίας, σχέσεων καλής γειτονίας και συνεργασίας· επαναλαμβάνει την ανησυχία του για τη χρήση ιστορικών επιχειρημάτων στις τρέχουσες συζητήσεις με τις γειτονικές χώρες, και επιδοκιμάζει κάθε προσπάθεια για κοινούς εορτασμούς κοινών ιστορικών γεγονότων με γειτονικά κράτη μέλη της ΕΕ· θεωρεί ότι αυτό θα συνέβαλλε στην καλύτερη κατανόηση της ιστορίας και σε καλές σχέσεις μεταξύ των γειτονικών χωρών·

47.  χαιρετίζει την ενεργό συμμετοχή της χώρας στο θεματολόγιο συνδετικότητας της Ομάδας των Έξι των Δυτικών Βαλκανίων μέσω της έγκρισης της συμφωνίας σχετικά με το περιφερειακό κεντρικό δίκτυο μεταφορών και άλλων δεσμεύσεων που αναλήφθηκαν στο πλαίσιο της διαδικασίας του Βερολίνου· καλεί τις αρμόδιες αρχές να εφαρμόσουν γρήγορα τα ήπια μέτρα που συμφωνήθηκαν στη διάσκεψη κορυφής των Δυτικών Βαλκανίων το 2015 στη Βιέννη (π.χ. απλοποίηση/ευθυγράμμιση των διαδικασιών διέλευσης συνόρων, μεταρρυθμίσεις στις σιδηροδρομικές μεταφορές, συστήματα ενημέρωσης) πριν από την επόμενη διάσκεψη κορυφής των Δυτικών Βαλκανίων, η οποία θα πραγματοποιηθεί το 2016 στη Γαλλία·

48.  καλεί την κυβέρνηση να βελτιώσει το συνολικό επίπεδο ευθυγράμμισης με την εξωτερική πολιτική της ΕΕ, δεδομένου ότι ο βαθμός ευθυγράμμισης (68 %) παραμένει χαμηλός· καλεί την κυβέρνηση να συμμορφωθεί με τις κοινές θέσεις της ΕΕ όσον αφορά την ακεραιότητα του Καταστατικού της Ρώμης·

49.  καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να εντάξουν τη χώρα στις μακροπεριφερειακές στρατηγικές της ΕΕ για τη συνεργασία στη Νοτιοανατολική Ευρώπη· χαιρετίζει την επιτυχή ολοκλήρωση της μακεδονικής προεδρίας στην Κεντροευρωπαϊκή Πρωτοβουλία·

50.  θεωρεί ότι η ένταξη της Μακεδονίας στο ΝΑΤΟ θα συνέβαλε σε μεγαλύτερη ασφάλεια και πολιτική σταθερότητα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη· ευελπιστεί ότι θα ξεκινήσουν σύντομα ενταξιακές διαπραγματεύσεις·

51.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών καθώς και στην κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της χώρας.