Päätöslauselmaesitys - B8-0310/2016Päätöslauselmaesitys
B8-0310/2016

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS entistä Jugoslavian tasavaltaa Makedoniaa koskevasta vuoden 2015 kertomuksesta

2.3.2016 - (2015/2895(RSP))

neuvoston ja komission julkilausumien johdosta
työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti

Ivo Vajgl ulkoasiainvaliokunnan puolesta


Menettely : 2015/2895(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B8-0310/2016
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B8-0310/2016
Hyväksytyt tekstit :

B8-0310/2016

Euroopan parlamentin päätöslauselma entistä Jugoslavian tasavaltaa Makedoniaa koskevasta vuoden 2015 kertomuksesta

(2015/2895(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian välisen vakautus- ja assosiaatiosopimuksen[1],

–  ottaa huomioon YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmat 817 (1993) ja 845 (1993),

–  ottaa huomioon Kansainvälisen tuomioistuimen päätöksen 13. syyskuuta 1995 tehdyn väliaikaisen sopimuksen soveltamisesta,

–  ottaa huomioon Thessalonikissa 19.–20. kesäkuuta 2003 pidetyn Eurooppa-neuvoston kokouksen puheenjohtajan päätelmät, jotka koskevat Länsi-Balkanin maiden mahdollista liittymistä unioniin,

–  ottaa huomioon Eurooppa-neuvoston 16. joulukuuta 2005 tekemän päätöksen EU:n ehdokasvaltion aseman myöntämisestä sekä Eurooppa-neuvoston kesäkuussa 2008 esittämät päätelmät ja neuvoston 15. joulukuuta 2015 esittämät päätelmät,

–  ottaa huomioon EU:n ja kyseisen valtion vakaus- ja assosiaationeuvoston 20. heinäkuuta 2015 pidetyn 12. kokouksen,

–  ottaa huomioon Wienissä 27. elokuuta 2015 pidetyn Länsi-Balkanin maiden huippukokouksen puheenjohtajan päätösjulistuksen sekä kansalaisyhteiskunnan järjestöjen suositukset vuoden 2015 Wienin-huippukokoukseen,

–  ottaa huomioon Luxemburgissa 8. lokakuuta 2015 pidetyn, itäisen Välimeren ja Länsi‑Balkanin välistä reittiä käsitelleen korkean tason konferenssin julistuksen sekä Brysselissä 25. lokakuuta 2015 pidetyn, Länsi-Balkanin reitin pakolaisvirtoja käsitelleen johtajien kokouksen jälkeen annetun johtajien julkilausuman,

–  ottaa huomioon Etyjin/ODIHR:n 27. marraskuuta 2015 antaman tarpeiden arviointia koskevan raportin,

–  ottaa huomioon kesäkuussa 2015 esitetyt entistä Jugoslavian tasavaltaa Makedoniaa koskevat komission kiireelliset uudistustavoitteet,

–  ottaa huomioon johtavien asiantuntijoiden ryhmän suositukset järjestelmällisistä oikeusvaltiota koskevista kysymyksistä, jotka liittyvät keväällä 2015 paljastuneeseen telekuunteluun,

–  ottaa huomioon Skopjessa 18. syyskuuta 2015 järjestetyn, liittymistä koskevan korkean tason vuoropuhelun viidennen kokouksen,

–  ottaa huomioon 10. marraskuuta 2015 annetun komission tiedonannon EU:n laajentumisstrategiasta (COM(2015)0611) ja siihen liittyvän komission yksiköiden valmisteluasiakirjan entistä Jugoslavian tasavaltaa Makedoniaa koskevasta vuoden 2015 kertomuksesta (SWD(2015)0212),

–  ottaa huomioon neljän tärkeimmän poliittisen puolueen Skopjessa 2. kesäkuuta ja 15. heinäkuuta 2015 aikaansaaman poliittisen sopimuksen (nk. Przhino-sopimus),

–  ottaa huomioon EU:n ja entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian parlamentaarisen sekavaliokunnan Skopjessa 3.–4. joulukuuta 2015 pitämän 13. kokouksen,

–  ottaa huomioon maasta aiemmin antamansa päätöslauselmat,

–  ottaa huomioon Ivo Vajglin työn maata käsittelevänä ulkoasiainvaliokunnan pysyvänä esittelijänä,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.  toteaa, että mahdollinen EU-jäsenyys on voimakas lisäuudistusten kannustin, erityisesti oikeusvaltioperiaatteen, oikeuslaitoksen riippumattomuuden ja korruption torjunnan alalla, ja se antaa nuoremmille sukupolville toiveita vauraasta tulevaisuudesta; toteaa mielipidetutkimusten osoittavan, että EU-jäsenyydellä on huomattavaa kannatusta entisessä Jugoslavian tasavallassa Makedoniassa;

B.  toteaa, että oikeusvaltioperiaate, tiedotusvälineiden vapaus, alueellinen yhteistyö ja hyvät naapuruussuhteet ovat tärkeitä tekijöitä EU:n laajentumisprosessissa;

C.  ottaa huomioon, että maa on ollut EU:n jäsenehdokkaana kymmenen vuoden ajan ja sitä pidetään edelleen yhtenä edistyneimmistä ehdokasvaltioista, kun on kyse unionin säännöstön saattamisesta osaksi kansallista lainsäädäntöä;

D.  toteaa, että (mahdollisia) ehdokasmaita arvioidaan niiden omien saavutusten perusteella ja että tarvittavien uudistusten toteuttamisen nopeus ja laatu määrittävät liittymisaikataulun;

E.  toteaa, että komissio on parlamentin tuella kehottanut toistuvasti käynnistämään jäsenyysneuvottelut ja se on korostanut neuvottelujen merkitystä keskeisenä tarvittavia uudistuksia edistävänä tekijänä;

F.  ottaa huomioon, että neuvosto on pysäyttänyt maan liittymisprosessin, mikä johtuu osaksi ratkaisemattomasta nimikysymyksestä Kreikan kanssa; toteaa, että kahdenvälisiä kysymyksiä ei pitäisi käyttää liittymisprosessin hidastamiseen vaan niitä olisi käsiteltävä rakentavassa hengessä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa liittymisprosessia ottaen huomioon YK:n ja EU:n periaatteet ja arvot;

G.  toteaa, että komission, neuvoston ja Euroopan parlamentin välillä vallitsee yhteisymmärrys siitä, että liittymisneuvottelujen käynnistämistä koskevan myönteisen suosituksen ylläpitäminen riippuu kesä–heinäkuussa 2015 tehdyn poliittisen sopimuksen täysimääräisestä täytäntöönpanosta ja huomattavasta edistyksestä kiireellisten uudistustavoitteiden toteutuksessa; katsoo, että poliittisen sopimuksen täysimääräinen täytäntöönpano loisi ilmapiirin, jossa on realistisia mahdollisuuksia saada aikaan neuvotteluratkaisu nimikysymyksessä Kreikan kanssa;

H.  katsoo, että polarisoitunut poliittinen mentaliteetti, kompromissien puute ja vuoropuhelun epäonnistuminen aiheuttivat poliittisen kriisin, mikä johti tärkeimmän oppositiopuolueen jättäytymiseen maan parlamentin ulkopuolelle ja heikensi edelleen luottamusta julkisiin laitoksiin; toteaa, että hallitus ja oppositio jakavat yhdessä vastuun kestävän poliittisen vuoropuhelun ja yhteistyön varmistamisesta, joka on välttämätöntä maan demokraattiselle kehitykselle, EU:hun liittyvien tavoitteiden saavuttamiselle sekä kansalaisten yhteiselle hyvälle;

I.  ottaa huomioon, että maalla on vakavia haasteita, jotka liittyvät telekuunteluun, jossa tuli esille vakavia puutteita ja huolia; toteaa viimeaikaisen poliittisen kriisin osoittaneen, että Makedonian instituutioilla ei ole tehokasta keskinäistä valvontajärjestelmää ja että tarvitaan lisää avoimuutta ja julkista vastuuvelvollisuutta, mukaan luettuna tärkeimpien palvelujen ja sisäisten rakenteiden asianmukainen valvontamekanismi;

J.  toteaa, että neljän suurimman poliittisen puolueen johtajien välisen poliittisen sopimuksen täysimääräinen täytäntöönpano on keskeistä maan vakauden kannalta; toteaa, että tällä sopimuksella muuan muassa ratkaistaisiin maan poliittinen pattitilanne, oppositio palaisi parlamenttiin, toteutettaisiin järjestelmällisiä oikeusvaltioon liittyviä uudistuksia, vahvistettaisiin hyviä naapuruussuhteita, istuva hallitus ja pääministeri eroaisivat viimeistään 100 päivää ennen ennenaikaisia parlamenttivaaleja, perustettaisiin erikoissyyttäjän virasto sekä järjestettäisiin vapaat ja oikeudenmukaiset ennenaikaiset parlamenttivaalit;

K.  katsoo, että eräitä uudistusprosessin kannalta keskeisiä kysymyksiä ovat poliittinen puuttuminen tiedotusvälineisiin, oikeuslaitokseen ja julkishallintoon sekä lahjonta ja Ohrid-sopimuksen tarkastelun loppuunsaattaminen;

L.  toteaa, että maa on joutunut selviytymään sen läpi kulkevasta ennennäkemättömästä pakolaisvirrasta;

M.  ottaa huomioon, että maa ja Kreikka ovat yli 10 vuoden tauon jälkeen aloittaneet uudelleen kahdenväliset vierailut ulkoministeritasolla;

1.  pitää myönteisenä 2. kesäkuuta ja 15. heinäkuuta 2015 tehtyä neljän puolueen välistä sopimusta ja sitä edistänyttä työtä, jota ovat tehneet laajentumisesta vastaava komissaari, kolme Euroopan parlamentin jäsentä sekä paikalla toimiva EU:n välittäjä; kehottaa poliittisia puolueita täyttämään velvollisuutensa kansalaisiin nähden ja takaamaan viipymättä kaikkien sitoumustensa täyden toteuttamisen rakentavasti ja oikea-aikaisesti kestävällä tavalla ja neuvottelujen pohjalta, mukaan luettuna niiden sitoutuminen hyvien naapuruussuhteiden vahvistamiseen, myös siksi, että myönteinen suositus jäsenyysneuvottelujen käynnistämisestä säilyisi voimassa; kehottaa niitä käymään poliittista keskustelua rakentavasti ja pyrkimään palauttamaan kansalaisten luottamuksen valtioelimiin, jotta voidaan pitää yllä poliittista vakautta ja nopeuttaa uudistuksia maan euroatlanttisen integraation ja Euroopan unioniin lähentymisen varmistamiseksi;

2.  toteaa, että monet kesä–heinäkuussa 2015 tehdyn sopimuksen velvoitteista on täytetty sovittujen määräaikojen ja tavoitteiden mukaisesti, mutta pitää valitettavana viipeitä joidenkin sitoumusten toteuttamisessa ja joitakin taka-askelia kiireellisten uudistustavoitteiden osalta; korostaa sopimuksen rakenneuudistuksiin liittyviä näkökohtia ja kaikkien osapuolten tarvetta osallistua rakentavasti EU:n välittäjän kokoamaan työryhmään jatkuvasti ja sopimuksen täytäntöönpanoa koskevissa kysymyksissä, myös vaalikaudella; kehottaa kaikkia puolueita asettamaan maan edun puolue-etujen edelle ja korostaa, että kaikkien puolueiden yhteisymmärrys on välttämätön, jotta kesä–heinäkuussa 2015 tehdyn sopimuksen kaikki osat toteutetaan, jolloin maa saataisiin takaisin oikeille raiteille kohti euroatlanttista integraatiota; pitää myönteisenä tärkeimmän oppositiopuolueen SDSM:n paluuta parlamenttiin 1. syyskuuta 2015; pitää myönteisenä erikoissyyttäjän nimittämistä 15. syyskuuta 2015 johtamaan riippumattomia ja perinpohjaisia tutkimuksia; panee merkille, että uuteen vaalilakiin tehdyt muutokset, laki tutkintavaliokunnan perustamisesta, hallintolaki ja uuden valtakunnallisen vaalilautakunnan kokoonpano hyväksyttiin viipeellä;

3.  on tyytyväinen tärkeimpien poliittisten puolueiden johtajien sitoutumiseen vahvistaa 2. kesäkuuta 2015 tehdyn sopimuksen mukaisesti hyviä naapuruussuhteita olennaisena osana maan lähentämistä Euroopan unioniin;

4.  toteaa, että kesä–heinäkuussa 2015 tehdyn sopimuksen mukaan uusi hallitus astuu virkaansa 15. tammikuuta 2016 eli 100 päivää ennen ennenaikaisille parlamenttivaaleille sovittua päivämäärää; panee merkille Makedonian parlamentissa 23. helmikuuta 2016 toimitetun äänestyksen, jossa ennenaikaisten parlamenttivaalien uudeksi päivämääräksi asetettiin 5. kesäkuuta 2016; pitää kuitenkin valitettavana, että menetettiin tilaisuus päästä kaikkien puolueiden väliseen yksimielisyyteen; muistuttaa, että nämä vaalit ovat jo itsessään tärkeä testi maan demokraattiselle prosessille; kehottaa kaikkia poliittisia puolueita pyrkimään luomaan olosuhteet uskottaville ennenaikaisille vaaleille ja korostaa, kuinka tärkeää on, että vaalit ovat vapaat, oikeudenmukaiset ja täysin kansainvälisten normien ja Etyjin/ODIHR:n suositusten mukaiset;

5.  painottaa, että vaaleja on valmisteltava korkeimpien kansainvälisten normien mukaisesti ja että on varmistettava vapaat ja oikeudenmukaiset vaalimenettelyt ja parannettava tiedotusvälineiden vapautta; on huolestunut äänestäjäluettelon tarkastuksen ja mediauudistuksen hitaudesta; korostaa, että valtakunnalliselle vaalilautakunnalle on annettava täydet valmiudet työnsä tekemiseen ja että kaikkien osapuolten on sovittava äänestäjäluettelon tarkastusmenetelmistä, jotka sisältävät sovitun määrän kenttätarkastuksia uskottavuuden takaamiseksi; korostaa myös sitä, kuinka tärkeää on, että kaikki poliittiset toimijat kunnioittavat vaalituloksia ja osallistuvat aktiivisesti parlamentaariseen toimintaan; panee merkille tärkeimpien poliittisten voimien yhteisen vastuun vaalien valmisteluprosessissa; kehottaa kansainvälistä yhteisöä olemaan valmiina tarkkailemaan vaaleja;

6.  pitää ratkaisevan tärkeänä, että varmistetaan tuen jatkaminen Makedonian tiellä kohti EU-jäsenyyttä; katsoo, että neuvottelujen aloittamista koskevan suosituksen ehtona pitäisi olla kesä–heinäkuun 2015 poliittisen sopimuksen täysimääräinen täytäntöönpano ja huomattava edistyminen kiireellisten uudistustavoitteiden toteuttamisessa; kehottaa neuvostoa käsittelemään asian mahdollisimman pian ennenaikaisten parlamenttivaalien jälkeen komission esittämällä tavalla; korostaa, että on luotava ennakkoedellytykset demokraattisille ja oikeudenmukaisille vaaleille, esimerkiksi laatimalla luotettava äänestäjärekisteri ja takaamalla tiedotusvälineiden vapaus; pitää myönteisenä, että lainsäädäntöä on yhdenmukaistettu laajalti unionin säännöstön kanssa ja että maa on kuluneen vuoden aikana saavuttanut edistystä 25:ssä EU:n säännöstön 33 luvusta;

7.  pitää demokraattisen prosessin kannalta keskeisenä, että erikoissyyttäjä saa täyden tuen sovittujen tehtäviensä suorittamiseen ja säilyttää täyden itsenäisyytensä ja kaikki resurssit, joita tarvitaan salakuunteluun liittyvien väärinkäytösten tutkinnassa; kehottaa lopettamaan tuomioistuimissa tapahtuneen estelyn todisteiden toimittamisessa erikoissyyttäjälle ja tukemaan lakimuutoksia, jotta varmistetaan erikoissyyttäjän itsenäinen toimivalta todistajien suojelussa tapauksissa, joista hänen virastonsa on vastuussa;

8.  pitää demokraattisen prosessin kannalta keskeisenä, että järjestelmäuudistuksia, oikeusvaltiota ja perusoikeuksia koskevat kiireelliset uudistustavoitteet toteutetaan viipymättä; kehottaa komissiota raportoimaan parlamentille ja neuvostolle poliittisen sopimuksen ja kiireellisten uudistustavoitteiden toteutuksesta ennenaikaisten vaalien jälkeen ja antamaan arvion vaalien järjestämisestä;

9.  korostaa maan parlamentin keskeistä asemaa maan demokraattisessa kehityksessä sekä poliittisen vuoropuhelun ja edustuksen foorumina; kehottaa kehittämään ja vahvistamaan sen lainsäädäntö- ja valvontatehtäviä; kehottaa kutsumaan säännöllisesti koolle asiaan liittyviä parlamentin valiokuntia käsittelemään telekuuntelua, turvallisuutta ja tiedustelupalvelutoimintaa ja kehottaa valiokuntia sujuvaan toimintaan; kehottaa saattamaan päätökseen parlamentissa 24. joulukuuta 2012 sattuneita tapahtumia käsittelevän tutkimuskomitean suositukset; korostaa, että on taattava valiokunnille tarvittavien tietojen, todistajanlausuntojen ja teknisen avun esteetön saanti, ja tiedustelupalvelujen työhön on kohdistettava uskottavaa parlamentaarista seurantaa, myös välttämättömällä toimeenpanovaltaa koskevalla keskinäisellä valvontajärjestelmällä;

10.  on huolestunut tiedustelupalvelujen erittäin heikosta sisäisestä ja ulkoisesta valvonnasta; kehottaa vahvistamaan nopeasti tiedustelupalvelujen valvonnasta vastaavien elinten asemaa ja panemaan täysimääräisesti täytäntöön johtavien asiantuntijoiden ryhmän suositukset järjestelmällisistä oikeusvaltiokysymyksistä, jotka liittyvät keväällä 2015 paljastuneeseen telekuunteluun;

11.  on huolissaan siitä, että Makedonian julkishallinto on edelleen altis poliittiselle vaikuttamiselle; kehottaa hallitusta parantamaan ammattimaisuutta, puolueettomuutta ja riippumattomuutta kaikilla tasoilla, jotta voidaan taata vastuuvelvollisuutta, avoimuutta ja ansioitumista koskevien periaatteiden täysi täytäntöönpano; kehottaa toimivaltaisia viranomaisia panemaan kestävällä tavalla toimeen hallintovirkamiehiä koskevan lain sekä julkishallinnon virkamiehiä koskevan lain, noudattaen täysimääräisesti avoimuutta, meritokratiaa ja tasapuolista edustusta koskevia periaatteita, ja hyväksymään vuosille 2016–2020 kattavan julkishallinnon uudistusstrategian sekä toimintasuunnitelman ja julkista varainhoitoa koskevan uudistusohjelman;

12.  korostaa tarvetta parantaa hallinnollisia valmiuksia sekä osallistavaa ja näyttöön perustuvaa päätöksentekoa politiikan tehokkaan täytäntöönpanon ja vastuunjaon varmistamiseksi; kehottaa kehittämään koulutusohjelman julkishallinnon henkilöstölle; kehottaa komissiota tarjoamaan tässä suhteessa apua ja vaihtomahdollisuuksia;

13.  tukee hallituksen suunnitelmia lisätä julkisten palvelujen saatavuutta panostamalla sähköisten palvelujen kehittämiseen; ehdottaa, että hallitus selvittää kumppanuusmahdollisuudet ja hyödyntää parhaita käytäntöjä; toteaa, että sähköiset palvelut vähentäisivät valtion, kansalaisten ja liiketoimien hallinnollista rasitusta; katsoo myös, että sähköiset palvelut parantaisivat maan taloudellista suorituskykyä ja mahdollistaisivat julkishallinnon ja palvelujen avoimuuden parantamisen;

14.  panee merkille vakiintuneen oikeudellisen kehyksen sekä aiemmat toimet oikeuslaitoksen uudistamiseksi, mutta pitää valitettavana tapauksia, joissa on sovellettu valikoivaa oikeudenkäyttöä, erityisesti käyttämällä väärin rikoslain 353 pykälää; vaatii jälleen poliittista tahtoa, jotta voitaisiin epäpolitisoida tuomareiden ja syyttäjien nimittäminen ja ylennykset ja jotta voitaisiin taata tuomarineuvoston ammattimaisuus ja riippumattomuus; painottaa, että hallinnollisten tuomioistuinten on toimittava tehokkaasti, niillä on oltava riittävä henkilöstö ja niiden on oltava riippumattomia, ja että tuomareiden ja syyttäjien koulutuslaitoksen kapasiteettia on vahvistettava; kehottaa laatimaan uuden vuosia 2015–2020 koskevan oikeuslaitoksen uudistusstrategian ja toimintaohjelman ja kuulemaan sidosryhmiä asianmukaisesti;

15.  pitää kansalaisyhteiskuntaa hyvin järjestäytyneenä, mutta on edelleen huolissaan sen vaikeasta toimintaympäristöstä sekä poliitikkojen ja tiedotusvälineiden kansalaisyhteiskunnan järjestöihin kohdistamista julkisista hyökkäyksistä; kehottaa viranomaisia olemaan syrjimättä kansalaisyhteiskunnan järjestöjä millään perusteella, kuten poliittinen suuntautuminen, uskonnolliset näkemykset tai etninen koostumus; pitää valitettavana riittämätöntä toimintapolitiikkaan ja lakien säätämiseen liittyvää yhteistyötä kansalaisyhteiskunnan järjestöjen kanssa sekä keskustasolla että paikallisesti; kehottaa viranomaisia kannustamaan kansalaisjärjestöjä osallistumaan aktiivisesti koko vaaliprosessin seurantaan; kehottaa hallitusta tunnustamaan kansalaisyhteiskunnan järjestöjen lisäarvon kuulemalla niitä lakien ja toimintapolitiikan laatimisen yhteydessä, kehittämään asianmukaisen toimintasuunnitelman vuosille 2015–2017, perustamaan neuvoston tekemään yhteistyötä kansalaisyhteiskunnan järjestöjen kanssa, helpottamaan tarvittavaa vuoropuhelua ja ottamaan kansalaisjärjestöt mukaan päätöksentekoon säännöllisesti ja järjestelmällisesti; panee huolestuneena merkille mielenosoittajien ja poliisin väliset väkivaltaiset yhteenotot toukokuun 2015 mielenosoituksissa ja kehottaa hallitusta varmistamaan, että kokoontumisvapautta noudatetaan täysin;

16.  kehottaa jälleen viranomaisia ja kansalaisyhteiskuntaa toteuttamaan asianmukaisia toimia historiallisen sovinnon toteuttamiseksi, jotta voidaan päästä eroon erilaisten etnisten ja kansallisten ryhmien välisestä ja niiden sisäisestä jakautuneisuudesta, identiteetiltään bulgarialaiset kansalaiset mukaan luettuina;

17.  kannustaa maata perustamaan naapurimaidensa kanssa yhteisiä historian ja koulutuksen asiantuntijakomiteoita ja olemaan käyttämättä opetusmateriaalia, joka saattaa sisältää muita maita loukkaavaa kieltä, jotta edistettäisiin objektiivista, tosiasioihin perustuvaa historian tulkintaa, vahvistettaisiin akateemista yhteistyötä ja edistettäisiin nuorten keskuudessa myönteistä asennetta naapureita kohtaan;

18.  on edelleen huolissaan laajasta korruptiosta erityisesti valtion- ja paikallishallinnossa, julkisissa hankinnoissa sekä poliittisten puolueiden rahoituksessa; kehottaa hallitusta torjumaan korruptiota ei-valikoivasti, toimimaan uskottavasti korkean tason korruption ennaltaehkäisyssä ja syytteeseenasettamisessa ja takaamaan, että kaikki lakien täytäntöönpano- ja valvontaviranomaiset ovat riittävän itsenäisiä voidakseen toimia riippumattomasti; panee merkille marraskuussa 2015 annetun uuden lain väärinkäytösten paljastajien suojelemisesta ja kehottaa viranomaisia varmistamaan sen täytäntöönpanon eurooppalaisten normien mukaisesti; kannustaa riippumattomia kansalaisyhteiskunnan järjestöjä ja tiedotusvälineitä tuomaan esiin korruptiotapaukset sekä tukemaan riippumattomia ja puolueettomia tutkimuksia ja oikeudenkäyntejä; korostaa tarvetta vahvistaa poliisin, yleisen syyttäjänviraston sekä valtion korruptiontorjuntaviraston riippumattomuutta ja lisätä sisäministeriön henkilöstöä ja teknisiä valmiuksia korruption torjunnassa; kehottaa valvomaan entistä tarkemmin mahdollisia eturistiriitoja ja valittujen ja nimitettyjen virkamiesten varoja perustamalla virkamiesten keskusrekisteri;

19.  pitää myönteisenä, että poliisia ja yleistä syyttäjänvirastoa on vahvistettu järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaan liittyen ja että on toteutettu toimia, myös alueellisia ja kansainvälisiä operaatioita ihmiskaupan ehkäisemiseksi ja sen torjumiseksi; on tyytyväinen yhteistyöhön naapurimaiden, EU:n jäsenvaltioiden ja Eurojustin kanssa useiden järjestäytyneiden rikollisverkostojen toiminnan lopettamiseksi; kehottaa parantamaan lainvalvontavirastojen välistä yhteistyötä entisestään, myös naapurimaissa, sekä vahvistamaan tuomioistuinten ja takavarikoitua omaisuutta käsittelevän viraston toimivaltaa ja resursseja; kehottaa saattamaan järjestäytyneen rikollisuuden torjunnan kansallisen koordinointikeskuksen toimintavalmiuteen ja toteuttamaan asianmukaisia rahanpesun vastaisia toimia; pitää myönteisenä maan osallistumista alueellisiin aloitteisiin aseiden ja räjähteiden laittoman kaupan torjumiseksi; kehottaa lisäämään yhteistyötä kyseisellä alalla komission ja Makedonian viranomaisten sekä alueen hallitusten välillä;

20.  panee merkille tärkeän panoksen alueellisiin toimiin islamilaisen radikalismin vastustamiseksi; kehottaa kehittämään kattavan strategian ja toimintasuunnitelman radikalisoitumisen estämiseksi ja torjumiseksi tiiviissä yhteistyössä uskonnollisten johtajien ja yhteisöjen kanssa ja pyrkimään ulkomaisten terroristitaistelijoiden tunnistamiseen ja estämiseen sekä heidän toimintansa häiritsemiseen; muistuttaa painokkaasti, että hallituksen on laadittava ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alalla yhteinen ennakoiva strategia nykyinen kansainvälisen terrorismin uhka huomioon ottaen;

21.  kehottaa saattamaan Kumanovon tapahtumien tutkinnan täysin päätökseen; suhtautuu myönteisesti poliittisten toimijoiden lausuntoihin, joiden mukaisesti Kumanovon tapahtumia ei pidä liittää etnisten ryhmien välisiin suhteisiin;

22.  muistuttaa hallitusta ja poliittisia puolueita näiden vastuusta luoda osallistava ja suvaitseva kulttuuri; kehottaa mukauttamaan syrjinnän vastaisen lain unionin säännöstöön seksuaaliseen suuntautumiseen ja sukupuoli-identiteettiin perustuvan syrjinnän osalta; panee merkille, että uudessa syrjinnän vastaisessa komissiossa on vain yksi naispuolinen jäsen ja että sen jäsenet valittiin sillä perusteella, että he kuuluvat poliittisesti hallitsevaan koalitioon, mikä herättää kysymyksen, pystyykö se toimimaan puolueettomasti ja tehokkaasti; tuomitsee kaikenlaisen väkivallan käytön hlbti-yhteisöä vastaan ja toistaa pyyntönsä, että tällaisiin väkivallantekoihin syylliset saatetaan oikeuden eteen; korostaa tarvetta torjua romaneihin kohdistuvia kaikenlaisia ennakkoluuloja ja syrjintää ja helpottaa heidän integroitumistaan ja pääsyään koulutusjärjestelmän ja työmarkkinoiden piiriin; pitää myönteisenä kotiväkivallan vastaista uutta lakia, mutta panee merkille, ettei siinä oteta huomioon kaikkia väkivallan muotoja; kehottaa toimivaltaisia viranomaisia tarjoamaan tukipalveluja kotiväkivallan uhreille ja varaamaan riittävästi määrärahoja sukupuolten tasa-arvoa koskevan strategian ja toimintasuunnitelman toteuttamiseksi;

23.  katsoo, että syrjinnän vastaista lakia olisi muutettava niin, että se saatetaan EU:n säännöstön mukaiseksi Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 19 artiklassa lueteltujen kaikkien syrjinnän muotojen osalta; tuomitsee vihapuheen syrjittyjä ryhmiä vastaan ja kehottaa tutkimaan nopeasti, puolueettomasti ja tehokkaasti kaikki viharikokset ja syrjintään perustuvat hyökkäykset ja asettamaan tekijät syytteeseen;

24.  on tämän osalta tyytyväinen Pristinan julistukseen, jossa kehotetaan hallituksia sekä kansainvälisiä, hallitusten välisiä ja kansalaisyhteiskunnan järjestöjä noudattamaan täysimääräisesti syrjimättömyyden ja tasa-arvon periaatteita tarkasteltaessa ja edistettäessä romanien oikeuksien kunnioittamista sekä torjuttaessa romanivastaisuutta Länsi-Balkanilla;

25.  panee merkille edistyksen lasten oikeuksien kunnioittamisessa; korostaa tarvetta lisätä ja valvoa erityisesti heikoimmassa asemassa olevien lasten ilmoittamista varhaiskasvatusta antaviin laitoksiin; korostaa, että on tärkeää lisätä vammaisten lasten osallisuutta integroitujen palvelujen avulla; korostaa tarvetta koota eriteltyjä ja luotettavia tietoja romanilasten tilanteesta ja muuttaa lainsäädäntöä lapsiavioliittojen estämiseksi; korostaa tarvetta lisätä koordinointia ammattityöntekijöiden kesken lapsiin kohdistuvan väkivallan ehkäisemiseksi ja siihen puuttumiseksi;

26.  panee huolestuneena merkille, että etnisten ryhmien rinnakkaiselo on edelleen haurasta; kehottaa kaikkia poliittisia puolueita ja kansalaisyhteiskunnan järjestöjä edistämään aktiivisesti osallistavaa ja suvaitsevaa monietnistä ja moniuskontoista yhteiskuntaa; korostaa, että tarvitaan entistä ennakoivampaa lähestymistapaa rinnakkaiselon ja vuoropuhelun parantamiseksi sekä eri etnisten, kansallisten ja uskonnollisten ryhmien välisen yhteenkuuluvuuden saavuttamiseksi; muistuttaa hallitusta, instituutioita ja puoluejohtajia näiden sitoutumisesta Ohrid-puitesopimuksen (OFA) täysimääräiseen täytäntöönpanoon ja sen uudelleentarkasteluun, toimintapoliittiset suositukset mukaan luettuina; kehottaa komissiota raportoimaan parlamentille ja neuvostolle maan etnisten ryhmien välisten suhteiden tilanteesta ja OFA-sopimuksen täytäntöönpanosta; kehottaa koordinoimaan vuosien 2015–2020 strategista hajauttamisohjelmaa ja sen toimintasuunnitelmaa entistä paremmin;

27.  muistuttaa, että koulutus ja kulttuurikasvatus voivat luoda suvaitsevaisuutta ja edistää sovintoa eri etnisten ryhmien välillä; palauttaa mieliin aiemmassa päätöslauselmassa esittämänsä suosituksen integroidusta koulutuksesta ja kehottaa hallitusta ja toimivaltaisia paikallisviranomaisia varmistamaan avoimen, läpinäkyvän ja osallistavan prosessin integroidun koulutusstrategian tehokkaassa täytäntöönpanossa osoittamalla sille riittävästi rahoitusta ja ottamalla kansalaisyhteiskunnan järjestöt mukaan sen tarkistus- ja täytäntöönpanoprosessiin;

28.  kehottaa viranomaisia varmistamaan, että kaikki valtion elimet noudattavat oikeusasiamiehen toimiston ja muiden neuvoa-antavien elinten suosituksia täysin lain ja vastuullisuuden periaatteen mukaisesti, että riippumattomien elinten pyyntöjen ja suositusten noudattamatta jättämisestä koituu tehokkaita oikeudellisia seuraamuksia ja että oikeusasiamiestä koskevaa lakia muutetaan niin, että se noudattaa täysin YK:n määrittelemiä Pariisin periaatteita ihmisoikeuksien suojeluun ja edistämiseen tarkoitettujen kansallisten instituutioiden asemasta ja toiminnasta;

29.  painottaa uudelleen tiedonvälityksen vapauden ja riippumattomuuden merkitystä yhtenä EU:n perusarvoista ja kaiken demokratian kulmakivenä; pitää valitettavana sananvapauden ja tiedotusvälineiden vapauden heikkenemistä entisestään; pitää tässä yhteydessä valitettavana, että Toimittajat ilman rajoja -järjestön laatiman luettelon perusteella maa on pudonnut 34. sijalta vuonna 2009 aina 117. sijalle vuonna 2015; on hyvin huolestunut poliittisesta painostuksesta, vihapuheesta, polarisoitumisen jatkumisesta, tiedotusvälineiden riippumattomuuden ja moniarvoisuuden puutteesta, laajamittaisesta toimittajien laittomasta salakuuntelusta, väkivaltaisuuksista, toimittajien uhkailusta ja pelottelusta sekä itsesensuurista, järjestelmällisestä poliittisesta puuttumisesta toimitustyöhön sekä joidenkin toimittajien heikosta ammattitaidosta ja eettisistä normeista sekä tutkivan ja tasapainoisen uutisoinnin puuttumisesta;

30.  kehottaa ryhtymään toimiin tiedotusvälineiden vapauden lisäämiseksi; kehottaa kaikkia osapuolia sopimaan kiireellisestä mediauudistuksesta, jolla varmistetaan riippumaton sääntelyelin sekä objektiivinen ja ammattitaitoinen uutisointi; kehottaa hallitusta toteuttamaan käytännössä julkisen palvelun ilmoituksia koskevat avoimet ja objektiiviset kriteerit ja takaamaan sähköistä viestintää ja audiovisuaalisia mediapalveluja koskevan uuden lainsäädännön avoimen ja ei-mielivaltaisen täytäntöönpanon ja kehottaa sitä myös vahvistamaan tiedotusvälineitä sääntelevien viranomaisten riippumattomuutta ja kapasiteettia; kehottaa antamaan audiovisuaalisten palvelujen sääntelystä vastaavan neuvoston jäsenille täydet valtuudet tehdä päätöksiä henkilöiden nimittämisestä puolueettomasti kyseiseen neuvostoon ja julkisen palvelun lähetystoiminnan harjoittajan palvelukseen toimittajayhdistyksiä kuultuaan; kehottaa takaamaan julkisen palvelun lähetystoiminnan toimituksellisen ja rahoituksellisen riippumattomuuden sekä kaikkien poliittisten puolueiden täyden ja yhtäläisen pääsyn tiedotusvälineisiin; vaatii tulevien vaalien yhteydessä tasapuolisia toimintaedellytyksiä myös tiedostusvälineiden osalta;

31.  pitää myönteisenä hyvää valmistelua kehitettäessä toimivaa markkinataloutta sekä sääntelykehyksen yksinkertaistamista tavalla, joka on tehnyt yleisestä liiketoimintaympäristöstä entistä suotuisamman; panee kuitenkin merkille oikeusvaltion täytäntöönpanon heikon valvonnan, tehottoman oikeusjärjestelmän, suuren varjotalouden ja korruption, jotka haittaavat liiketoimintaa vakavasti; korostaa, että ulkomaisten sijoittajien ja kotimaisten yritysten oikeusvarmuuden vahvistaminen, syrjivien käytäntöjen välttäminen, hallinnollisten valmiuksien ja sääntely- ja valvontavirastojen vahvistaminen sekä sääntelyn laadun, oikeusvaltioperiaatteen ja sopimusten täytäntöönpanon parantaminen ovat edelleen tärkeitä haasteita; kehottaa lisäksi tarkistamaan virallisen aseman ja vallan väärinkäyttöä koskevaa rikoslain 353 pykälää EU:n säännöstön ja markkinatalouden periaatteiden mukaiseksi; kehottaa poistamaan tullien ulkopuoliset kaupan esteet; korostaa maatalouden ja matkailun suurta potentiaalia ja niiden tuomaa strategista etua kehitettäessä maata edelleen;

32.  on huolissaan julkisen velan suuresta määrästä; kehottaa parantamaan budjettikuria ja noudattamaan tasapainoisen talousarvion periaatetta; kehottaa parantamaan talousarvion toteutusta ja avoimuutta;

33.  pitää myönteisenä BKT:n 3,9 prosentin reaalikasvua vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä, mutta on huolissaan siitä, että työttömyys pysyy korkealla 27,4 prosentin tasolla ja että työmarkkinoille osallistumisen aste on hyvin matala erityisesti nuorten ja naisten osalta; muistuttaa, että poliittinen suuntautuminen ei saisi vaikuttaa työllisyyteen eikä sitä saisi käyttää kansalaisten painostukseen ja pelotteluun vaalikampanjoiden aikana, kuten Etyj/ODIHR toteaa; kehottaa hallitusta käynnistämään toimivan työmarkkinaosapuolten vuoropuhelun, toteuttamaan politiikkaa pitkään kestäneen rakenteellisen työttömyyden ratkaisemiseksi, parantamaan talouspoliittista yhteistyötä, sovittamaan koulutuksen nykyistä paremmin työmarkkinoiden vaatimuksiin ja kehittämään kohdennetun strategian nuorten ja naisten integroimiseksi entistä paremmin työmarkkinoille; kehottaa hallitusta kiinnittämään erityistä huomiota nuorten tulevaisuudennäkymien parantamiseen;

34.  on huolestunut kasvavasta aivoviennistä, erityisesti nuorten keskuudessa; panee merkille maan koulutusjärjestelmään kohdistuvat haasteet ja korostaa, että niistä on tehtävä kattava analyysi tässä yhteydessä; suosittaa tekemään strategisen suunnitelman tulevista uudistuksista ja lainsäädäntömuutoksista, niin että opiskelijaliikkeet ja -järjestöt osallistuvat sen valmisteluun, jotta korkeasti koulutettujen ja ammattitaitoisten henkilöiden maastamuuttoa saadaan vähennettyä; suosittaa ottaen huomioon Eurostatin ja muiden kansainvälisten järjestöjen tiedot ja analyysit, jotka osoittavat vakavia maastamuuton kehityssuuntia erityisesti nuorten keskuudessa, arvioimaan vuosia 2013–2020 koskevaa kansallista strategiaa korkeasti koulutetun ja ammattitaitoisen työvoiman maastamuuton vähentämiseen liittyvästä verkostoitumisesta ja yhteistyöstä sekä asettamaan kyseisiä kehityssuuntia koskevat tiedot ja tilastot julkisesti saataville;

35.  panee huolestuneena merkille maan koulutusjärjestelmään kohdistuvat haasteet ja korostaa, että niistä on tehtävä kattava analyysi tässä yhteydessä; suosittaa tekemään strategisen suunnitelman tulevista uudistuksista ja lainsäädäntömuutoksista, niin että opiskelijaliikkeet ja -järjestöt osallistuvat sen valmisteluun ja voivat harjoittaa tässä prosessissa täysin oikeuksiaan;

36.  kehottaa maan nuoriso- ja urheiluvirastoa tunnustamaan maan kansallisen nuorisoneuvoston roolin, tukemaan sitä ja perustamaan pysyvän yhteistyömekanismin; pitää myönteisenä vuosien 2016–2025 kansallisen nuorisostrategian laatimisprosessia ja korostaa tarvetta osoittaa sen toteutukseen riittävästi rahoitusta;

37.  on tyytyväinen rautatieverkon kunnostamista ja nykyaikaistamista koskevaan suunnitelmaan ja rohkaisee Makedonian viranomaisia jatkamaan edelleen julkisen liikenteen kehittämistä ja parantamista yhteistyössä naapurimaiden kanssa;

38.  pitää valitettavana, ettei energiatavoitteita saavutettu erityisesti energiatehokkuuden ja uusiutuvien energialähteiden käytön osalta ja kehottaa hyväksymään nopeasti asiaa koskevat toimintasuunnitelmat;

39.  korostaa tarvetta edistyä sähkön sisämarkkinoiden avaamisessa ja noudattaa täysin energiayhteisösopimusta; korostaa tarvetta hyväksyä kansalliset energiatehokkuutta ja uusiutuvaa energiaa koskevat toimintasuunnitelmat; on huolestunut hälyttävistä ilman pilaantumistasoista ja kehottaa hallitusta toimimaan välittömästi ilman pilaantumisen vähentämiseksi, erityisesti kaupunkialueilla;

40.  pitää ilman ja veden pilaantumisen korkeaa tasoa maassa edelleen huolestuttavana; korostaa, että ympäristöalalla ja etenkin ilmanlaadun alalla on toteutettava merkittäviä toimia;

41.  on tyytyväinen, että elintarvike- ja eläinlääkintävirasto on päivittänyt edelleen järjestelmiä, joilla valvotaan elävien eläintien ja eläintuotteiden maahantuontia sekä parannetaan eläinten tunnistuksen, rekisteröinnin ja liikkeiden valvontaa; on tyytyväinen uuteen lainsäädäntöön lemmikkieläinten muusta kuin kaupallisesta kuljettamisesta ja eläinjalostusta koskevista seikoista sekä uuteen eläinten hyvinvointia koskevaan lainsäädäntöön;

42.  on edelleen huolissaan riittämättömästä kapasiteetista liittymistä valmistelevan välineen suunnittelussa ja kyvyssä ottaa vastaan sen varoja; kehottaa hallitusta vahvistamaan julkisia hankintoja koskevaa hallinnollista ja rahoituksellista kapasiteettia, jotta EU:n rahoitusta voidaan hakea ja ottaa käyttöön asianmukaisesti ja oikea-aikaisesti; kehottaa komissiota seuraamaan tiiviisti EU:n rahoittamia hankkeita, jotta vältetään EU:n julkisten varojen väärinkäyttö poliittisiin ja muihin sopimattomiin tarkoituksiin;

43.  toteaa, että maa on kokenut ennennäkemättömän muuttovirran, kun yli 500 000 henkilöä on kulkenut sen läpi vuonna 2015; tunnustaa, että se on toiminut vastuullisena kumppanina valtavan maahanmuutto- ja pakolaisaallon käsittelyssä ja tehokkaiden rajavalvontatoimien toteuttamisessa; panee merkille muuttovirran aiheuttaman taloudellisen rasitteen; kehottaa komissiota lisäämään rajavalvontavalmiuksien tukemista ja sallimaan asiaa koskevien EU:n välineiden ja ohjelmien käytön; kehottaa toimivaltaisia viranomaisia välttämään toimia ja pidättymään toimista, mukaan luettuna väkivalta ja voimankäyttö, jotka voivat olla pakolaisia ja maahanmuuttajia syrjiviä ja asettaa heidät vaaraan; katsoo, että kaikkien olennaisten toimien olisi oltava EU:n arvojen ja periaatteiden mukaisia ja niissä olisi kunnioitettava ihmisarvoa ja ihmiselämää; kehottaa toimivaltaisia viranomaisia parantamaan EU:n tuella vastaanotto- ja majoitusmahdollisuuksia, alueellista koordinointia ja tiedonvaihtoa sekä tehokasta rajavalvontaa ja lisäämään lainvalvontavalmiuksia ja torjumaan ihmiskauppaa; kehottaa maata tekemään kaiken mahdollisen, jotta varmistetaan tilat pakolaisille ja maahanmuuttajille, ylläpidetään inhimillisiä olosuhteita, pidätytään väkivaltaisista käännytyksistä ja varmistetaan pakolaisia ja turvapaikanhakijoita koskevan kansallisen lainsäädännön ja kansainvälisen oikeuden tiukka noudattaminen; toteaa, että Schengen-maissa jätettyjen perusteettomien turvapaikkahakemusten kokonaismäärä on vähentynyt; muistuttaa, että on kiinnitettävä erityishuomiota pakolais- ja maahanmuuttajalasten sekä maassa yksin matkustavien alaikäisten heikkoon asemaan tarjoamalla heille peruspalveluja ja varmistamalla sosiaalityöntekijöiden tarjoama asianmukainen suojelu;

44.  katsoo, että neuvottelujen aloittamisella EU:n kanssa voi olla vain myönteisiä vaikutuksia pyrkimyksiin ratkaista kahdenvälisiä kiistoja ja että se vauhdittaa ja edistää myös kipeästi tarvittavia uudistuksia erityisesti oikeusvaltioperiaatteen, oikeuslaitoksen riippumattomuuden, korruption torjunnan, monietnisen yhteenkuuluvuuden vahvistamisen ja EU:n laajentumispolitiikan uskottavuuden osalta;

45.  pitää myönteisenä Kreikan kanssa tehtyä sopimusta 11:stä luottamusta lisäävästä toimesta etupäässä koulutuksen, kulttuurin, energian ja sisäasioiden alalla; toteaa, että yhteistyö on paras luottamusta lisäävä toimi; pitää myönteisenä merkkinä kahden ulkoministerin korkean tason neuvotteluja kummassakin pääkaupungissa ja uutta yhteistä työryhmää, jonka on määrä valvoa toimien täytäntöönpanoa; kehottaa kumpaakin osapuolta hyödyntämään näiden tapaamisten tuloksia ja käymään lisää rakentavia keskusteluja korkealla poliittisella tasolla myös luottamusta rakentavien toimenpiteiden täytäntöönpanosta kahdenvälisen yhteistyön lisäämiseksi ja keskinäisen luottamuksen vahvistamiseksi; kehottaa molempia hallituksia käyttämään tilaisuutta hyväkseen ja ottamaan konkreettisia askelia molemminpuolisen luottamuksen lisäämiseksi myös nimikysymyksen suhteen; kehottaa korkeaa edustajaa / komission varapuheenjohtajaa ja komissiota tukemaan yhteistyön henkeä ja laatimaan uusia aloitteita, joiden avulla voidaan selvittää jäljellä olevat erimielisyydet 5. joulukuuta 2011 annetun Kansainvälisen tuomioistuimen päätöksen mukaisesti, jotta voidaan pyrkiä yhteistyössä näiden kahden maan sekä YK:n erityisedustajan kanssa nimikysymyksessä ratkaisuun, jonka molemmat osapuolet voivat hyväksyä, ja tiedottamaan asiasta parlamentille;

46.  korostaa, että alueellinen yhteistyö on tärkeää, ja katsoo, että se on olennainen osa EU:hun liittymistä koskevassa prosessissa ja tuo vakautta ja vaurautta alueelle; pitää myönteisenä maan rakentavaa roolia alueellisessa ja kansainvälisessä yhteistyössä ja sen halukkuutta osallistua korkean tason vierailuihin naapurimaissa keinona edistää alueellista yhteistyötä; toteaa, että suhteissa Bulgariaan on edelleen avoimia kysymyksiä, ja muistuttaa, että on tärkeää saattaa päätökseen neuvottelut ystävyyttä, hyvää naapuruutta ja yhteistyötä koskevasta sopimuksesta; toistaa olevansa huolissaan historiallisten argumenttien käytöstä naapurusten nykysuhteissa ja pitää myönteisenä kaikkia toimia, joilla pyritään yhteisten historiallisten tapahtumien ja henkilöiden juhlistamiseen rajanaapureina olevien EU:n jäsenvaltioiden kanssa; katsoo, että tämä voisi parantaa historiantuntemusta ja edistää hyviä naapuruussuhteita;

47.  pitää myönteisenä maan aktiivista osallistumista Länsi-Balkanin kuusikon yhteenliitettävyyttä koskevaan toimintasuunnitelmaan, kun se hyväksyi sopimuksen alueen ydinliikenneverkosta ja muista Berliinin prosessin osana tehdyistä sitoumuksista; kehottaa toimivaltaisia viranomaisia panemaan ripeästi täytäntöön ei-sitovat toimenpiteet, joista sovittiin Wienissä vuonna 2015 pidetyssä Länsi-Balkanin huippukokouksessa (esimerkiksi rajanylitysmenettelyjen yksinkertaistaminen/yhteensovittaminen, rautatieuudistukset, tietojärjestelmät) ennen seuraavaa Länsi-Balkanin huippukokousta, joka pidetään Ranskassa vuonna 2016;

48.  kehottaa hallitusta parantamaan mukauttamisastetta EU:n ulkopolitiikkaan, koska se on edelleen matala (68 prosenttia); kehottaa hallitusta noudattamaan Rooman perussäännön loukkaamattomuutta koskevia EU:n yhteisiä kantoja;

49.  kehottaa komissiota ja neuvostoa sisällyttämään maan Kaakkois-Euroopan yhteistyötä koskeviin EU:n makroaluestrategioihin; esittää Makedonialle onnittelunsa siitä, että se sai Keski-Euroopan aloitteen puheenjohtajakauden onnistuneesti päätökseen;

50.  on sitä mieltä, että Makedonian Nato-jäsenyys voisi edistää turvallisuutta ja poliittista vakautta Kaakkois-Euroopassa; toivoo, että liittymisneuvottelut aloitetaan pian;

51.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille sekä maan hallitukselle ja parlamentille.