Postup : 2015/2895(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0310/2016

Predkladané texty :

B8-0310/2016

Rozpravy :

PV 09/03/2016 - 17
CRE 09/03/2016 - 17

Hlasovanie :

PV 10/03/2016 - 7.9
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0091

NÁVRH UZNESENIA
PDF 227kWORD 137k
2.3.2016
PE579.736v01-00
 
B8-0310/2016

predložený na základe vyhlásení Rady a Komisie

v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku


o správe o bývalej Juhoslovanskej republike Macedónsko za rok 2015 (2015/2895(RSP))


Ivo Vajgl v mene Výboru pre zahraničné veci

Uznesenie Európskeho parlamentu o správe o bývalej Juhoslovanskej republike Macedónsko za rok 2015 (2015/2895(RSP))  
B8‑0310/2016

Európsky parlament,

–  so zreteľom na Dohodu o stabilizácii a pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a bývalou Juhoslovanskou republikou Macedónsko na strane druhej(1),

–  so zreteľom na rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN 817 (1993) a 845 (1993),

–  so zreteľom na rozsudok Medzinárodného súdneho dvora vo veci uplatňovania dočasnej dohody z 13. septembra 1995,

–  so zreteľom na závery predsedníctva Európskej rady z 19. – 20. júna 2003 v Solúne týkajúce sa vyhliadok krajín západného Balkánu na pristúpenie k Únii,

–  so zreteľom na rozhodnutie Európskej rady zo 16. decembra 2005 udeliť krajine štatút kandidátskej krajiny na členstvo v EÚ, ako aj na jej závery z júna 2008 a závery Rady z 15. decembra 2015,

–  so zreteľom na závery dvanásteho zasadnutia Rady pre stabilizáciu a pridruženie medzi touto krajinou a EÚ, ktoré sa uskutočnilo 20. júla 2015,

–  so zreteľom na záverečné vyhlásenie predsedu viedenského samitu o západnom Balkáne z 27. augusta 2015 a na odporúčania organizácií občianskej spoločnosti pre viedenský samit v roku 2015,

–  so zreteľom na vyhlásenie konferencie na vysokej úrovni o trase cez východné Stredozemie a západný Balkán, ktorá sa konala 8. októbra 2015 v Luxemburgu, ako aj na vyhlásenie vedúcich predstaviteľov, ktoré vydali po svojom zasadnutí v Bruseli 25. októbra 2015, o príleve utečencov pozdĺž západobalkánskej migračnej trasy,

–  so zreteľom na správu misie OBSE/ODIHR o posúdení potrieb z 27. novembra 2015,

–  so zreteľom na naliehavé priority v oblasti reforiem z júna 2015, ktoré vydala Komisia pre bývalú Juhoslovanskú republiku Macedónsko,

–  so zreteľom na odporúčania skupiny vedúcich odborníkov v súvislosti so systémovými otázkami zameranými na zásady právneho štátu, ktoré sa týkajú sledovania komunikácie odhaleného na jar 2015,

–  so zreteľom na piate zasadnutie dialógu na vysokej úrovni o pristúpení, ktoré sa konalo v Skopje 18. septembra 2015,

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 10. novembra 2015 s názvom Stratégia rozširovania EÚ (COM(2015)0611) a na sprievodný pracovný dokument útvarov Komisie s názvom Správa o bývalej Juhoslovanskej republike Macedónsko za rok 2015 (SWD(2015)0212),

–  so zreteľom na politickú dohodu (tzv. dohodu z Pržina) medzi štyrmi hlavnými politickými stranami v Skopje 2. júna a 15. júla 2015;

–  so zreteľom 13. schôdzu Spoločného parlamentného výboru EÚ – bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko, ktorá sa uskutočnila 3. – 4. decembra 2015,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o tejto krajine,

–  so zreteľom na prácu Iva Vajgla ako stáleho spravodajcu Výboru pre zahraničné veci pre túto krajinu,

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže vyhliadka na členstvo v EÚ je dôležitým stimulom pre ďalšie reformy, najmä čo sa týka dodržiavania zásad právneho štátu, nezávislosti súdnictva a boja proti korupcii, a zdrojom nádeje na prosperujúcu budúcnosť mladých generácií; keďže z prieskumov verejnej mienky vyplýva značná podpora verejnosti, pokiaľ ide o členstvo bývalej Juhoslovanskej republiky Macedónsko v EÚ;

B.  keďže právny štát, sloboda médií, regionálna spolupráca a dobré susedské vzťahy sú kľúčové prvky procesu rozširovania EÚ;

C.  keďže krajina je desať rokov kandidátskou krajinou na členstvo v EÚ a je stále považovaná za jedného z najpokročilejších kandidátov z hľadiska súladu s acquis;

D.  keďže potenciálne kandidátske krajiny sa budú posudzovať na základe vlastných zásluh, pričom časový plán pristúpenia sa určí podľa rýchlosti a kvality potrebných reforiem;

E.  keďže Komisia s podporou Parlamentu opakovane vyzvala na otvorenie prístupových rokovaní a podčiarkla význam rokovaní ako kľúčovej hybnej sily procesu nevyhnutných reforiem;

F.  keďže Rada blokuje posun do ďalšej fázy procesu pristúpenia krajiny z dôvodu nedoriešeného problému jej názvu s Gréckom; keďže dvojstranné otázky by sa nemali používať ako zámienka na bránenie prístupovému procesu EÚ, ale mali by sa riešiť konštruktívnym spôsobom, a to čo najskôr, pričom by sa mali zohľadniť zásady a hodnoty OSN a EÚ;

G.  keďže Komisia, Rada a Parlament sa zhodujú v tom, že zachovanie kladného odporúčania začať rokovania o pristúpení tejto krajiny k EÚ je podmienené tým, či táto krajina v plnej miere vykonáva politickú dohodu z júna/júla 2015 a či dosiahne významný pokrok v plnení naliehavých priorít v oblasti reforiem; keďže úplné vykonávanie politickej dohody môže vytvoriť prostredie s realistickou vyhliadkou na riešenie otázky názvu s Gréckom prostredníctvom rokovaní;

H.  keďže rozdeľujúca politická mentalita, chýbajúci kompromis a zlyhanie dialógu sa prejavili v politickej kríze, ktorá viedla hlavné opozičné strany k bojkotu parlamentu a ešte viac oslabila dôveru vo verejné inštitúcie; keďže vláda aj opozícia spoločne zodpovedajú za zabezpečenie udržateľného politického dialógu a spolupráce, ktoré sú dôležité pre demokratický rozvoj krajiny, plnenie európskeho programu a spoločné blaho jej občanov;

I.  keďže krajina čelí vážnym výzvam súvisiacim so sledovanými komunikáciami, čo poukazuje na vážne nedostatky a problémy; keďže nedávna politická kríza poukázala na to, že macedónskym inštitúciám chýba účinný systém bŕzd a protiváh a je potrebné zvýšiť transparentnosť a verejnú zodpovednosť a vytvoriť príslušné mechanizmy dohľadu nad hlavnými službami a vnútornými štruktúrami;

J.  keďže úplné vykonávanie politickej dohody, ktorú uzavreli predsedovia štyroch hlavných politických strán, má zásadný význam pre stabilitu krajiny; keďže v rámci tejto dohody sa okrem iného predpokladá vyriešenie patovej politickej situácie, návrat opozície do parlamentu, implementácia systémových reforiem právneho štátu, posilnenie dobrých susedských vzťahov, odstúpenie úradujúcej vlády a jej predsedu najmenej 100 dní pred predčasnými parlamentnými voľbami, zriadenie úradu špeciálnej prokuratúry a slobodné a spravodlivé predčasné parlamentné voľby;

K.  keďže medzi kritické otázky v procese reforiem patria politický vplyv v médiách, súdnictvo a verejná správa, korupcia a dokončenie revízie Ochridskej dohody;

L.  keďže krajina zápasí s bezprecedentným prílivom utečencov cez svoje územie;

M.  keďže Macedónsko a Grécko po viac ako 10 rokoch vzájomne obnovili dvojstranné návštevy na úrovni ministrov zahraničných vecí;

1.  víta štvorstrannú dohodu z 2. júna a 15. júla 2015 a pomoc pri jej uzavretí zo strany komisára pre rozšírenie, troch poslancov Európskeho parlamentu a mediátora EÚ na mieste; vyzýva politické strany, aby prevzali zodpovednosť voči občanom a bezodkladne zabezpečili úplné, konštruktívne a včasné plnenie všetkých svojich záväzkov, vrátane záväzku posilniť dobré susedské vzťahy, udržateľným spôsobom na základe dohody, a to aj v záujme zachovania kladného odporúčania na začatie rokovaní o členstve v EÚ; žiada ich tiež, aby sa konštruktívne zapájali do politického dialógu a podporovali úsilie o obnovenie dôvery verejnosti v inštitúcie s cieľom udržať politickú stabilitu a urýchliť program reforiem v krajine na zabezpečenie jej začlenenia do euroatlantických štruktúr a európskej perspektívy;

2.  berie na vedomie skutočnosť, že viaceré záväzky uvedené v dohode z júna/júla 2015 boli splnené v dohodnutých lehotách a cieľoch, ale vyjadruje poľutovanie nad tendenciou odďaľovať plnenie niektorých záväzkov a nad niektorými krokmi smerom späť v súvislosti s naliehavými reformnými prioritami; vyzdvihuje tie aspekty dohody, ktoré sa týkajú štrukturálnych reforiem, ako aj to, že všetky strany sa musia neustále, a to aj počas volebného obdobia, konštruktívne zapájať do činnosti pracovnej skupiny, ktorú zvolal mediátor EÚ, a do otázok spojených s vykonávaním dohody; vyzýva všetky strany, aby uprednostnili záujmy krajiny pred straníckymi záujmami, a trvá na tom, že dohoda všetkých strán je veľmi dôležitá, aby sa naplnili všetky prvky dohody z júna/júla 2015, čo by krajinu vrátilo na cestu euroatlantickej perspektívy; víta návrat hlavnej opozičnej strany SDSM do parlamentu 1. septembra 2015; víta vymenovanie špeciálnej prokurátorky 15. septembra 2015, ktorá by mala viesť nezávislé a dôkladné vyšetrovania; konštatuje, že zmeny nového volebného zákona, zákona o zriadení vyšetrovacieho výboru, zákona o vláde, ako aj zákona o zložení novej štátnej volebnej komisie boli prijaté s oneskorením;

3.  víta záväzok predstaviteľov hlavnej politickej strany na základe dohody z 2. júna 2015 pracovať na posilnení dobrých susedských vzťahov, čo je základný predpoklad priblíženia krajiny k Európskej únii;

 

4.  konštatuje, že podľa dohody z júna/júla 2015 mala nová vláda zložiť prísahu 15. januára 2016, teda 100 dní pred dohodnutým dátumom predčasných parlamentných volieb; berie na vedomie hlasovanie macedónskeho parlamentu z 23. februára 2016, ktorým bol stanovený nový dátum predčasných parlamentných volieb 5. júna 2016; vyjadruje však poľutovanie nad tým, že sa nenašiel konsenzus medzi všetkými stranami; pripomína, že tieto voľby budú sami o sebe dôležitou skúškou demokratického procesu krajiny; trvá na tom, že všetky politické strany musia vynaložiť úsilie o vytvorenie podmienok pre dôveryhodné predčasné voľby, a zdôrazňuje, že je veľmi dôležité, aby tieto voľby boli slobodné, spravodlivé a v plnom súlade s medzinárodnými normami a s odporúčaniami OBSE/ODIHR;

5.  zdôrazňuje, že je potrebné pripraviť voľby podľa najvyšších medzinárodných noriem vrátane zaručenia slobodného a spravodlivého priebehu volieb a posilnenia slobody médií; vyjadruje znepokojenie nad pomalým overovaním zoznamu voličov a reformou médií; zdôrazňuje, že štátna volebná komisia musí byť plne schopná vykonávať svoju prácu a že metodika overovania zoznamu voličov by mala byť predmetom dohody všetkých strán, ktoré sa dohodnú aj na úrovni kontrol na mieste, aby bola zaručená legitímnosť; zdôrazňuje okrem toho, že je dôležité, aby všetci politickí aktéri rešpektovali výsledky volieb a aktívne sa zúčastňovali na parlamentných činnostiach; berie na vedomie spoločnú zodpovednosť hlavných politických síl za proces prípravy volieb; nalieha na medzinárodné spoločenstvo, aby sa na voľbách zúčastnilo vo funkcii pozorovateľa;

6.  domnieva sa, že zaistenie kontinuity podpory Macedónsku na ceste k členstvu v EÚ má strategický význam; poznamenáva, že odporúčanie začať rokovania o pristúpení by malo závisieť od úplného vykonávania politickej dohody z júna/júla 2015 a výrazného pokroku v plnení naliehavých priorít v oblasti reforiem; vyzýva Radu, aby sa zaoberala touto otázkou čo najskôr po predčasných parlamentných voľbách, ako uviedla Komisia; zdôrazňuje potrebu vytvoriť predpoklady pre demokratické a spravodlivé voľby okrem iného prípravou spoľahlivého registra voličov a reformou médií; víta vysokú úroveň uvádzania právnych predpisov do súladu s acquis a skutočnosť, že krajina za posledný rok dosiahla určitý pokrok v 25 z 33 kapitol acquis;

7.  domnieva sa, že pre demokratický proces je nevyhnutné, aby špeciálna prokuratúra mala plnú podporu v plnení funkcií, ktoré boli dohodnuté, aby sa zachovala jej úplná autonómnosť, a aby mala všetky zdroje potrebné na vyšetrovanie akýchkoľvek priestupkov súvisiacich z odpočúvaniami; žiada odstránenie prekážok, ktoré súdom bránia v postupovaní dôkazov špeciálnej prokuratúre, a vyzýva na podporu zmien zákona, aby sa zaručila jej nezávislá právomoc, pokiaľ ide o ochranu svedkov v súvislosti s prípadmi, za ktoré je jej úrad zodpovedný;

8.  považuje za nevyhnutné, aby sa v záujme demokratického procesu bezodkladne splnili naliehavé reformné priority týkajúce sa systémových reforiem v oblasti právneho štátu a základných práv; vyzýva Komisiu, aby Európskemu parlamentu a Rade podala správu o plnení politickej dohody a naliehavých reformných priorít po predčasných parlamentných voľbách a aby poskytla hodnotenie priebehu volieb;

9.  podčiarkuje kľúčovú úlohu, ktorú parlament krajiny zohráva pri jej demokratickom rozvoji, a jeho úlohu ako fóra pre politický dialóg a reprezentáciu; požaduje zlepšenie a posilnenie jeho legislatívnej funkcie a funkcie dohľadu; vyzýva na pravidelné schôdze a hladké fungovanie príslušných parlamentných výborov v súvislosti so sledovaním komunikácie a s bezpečnosťou a činnosťou kontrarozviedky; požaduje dokončenie odporúčania výboru vyšetrujúceho udalosti, ktoré sa v parlamente odohrali 24. decembra 2012; zdôrazňuje, že treba zabezpečiť jeho bezproblémový prístup k potrebným údajom, svedectvám a technickej pomoci, ako aj zaistiť dôveryhodnú parlamentnú kontrolu práce tajných služieb vrátane systému bŕzd a protiváh v súvislosti s výkonnou mocou;

 

10.  vyjadruje znepokojenie nad veľmi slabým interným a externým dohľadom a kontrolou spravodajských služieb; naliehavo vyzýva na posilnenie úlohy príslušných inštitúcií v oblasti dohľadu nad týmito službami a na úplné vykonávanie odporúčaní skupiny vedúcich odborníkov k systematickým nedostatkom v oblasti zásad právneho štátu v súvislosti so sledovaním komunikácie, ktoré bolo odhalené na jar v roku 2015;

 

11.  vyjadruje znepokojenie nad tým, že macedónska verejná správa aj naďalej podlieha politickému vplyvu; naliehavo žiada vládu, aby posilnila profesionálnosť, neutralitu a nezávislosť na všetkých úrovniach a zabezpečila úplné vykonávanie zásad zodpovednosti, transparentnosti a zásluhovosti; vyzýva príslušné orgány, aby v úplnom súlade so zásadami transparentnosti, zohľadňovania zásluh a vyváženého zastúpenia udržateľným spôsobom vykonávali zákon o administratívnych zamestnancoch a zákon o verejných zamestnancoch, a aby prijali komplexnú stratégiu reformy verejnej správy na roky 2016 – 2020 vrátane akčného plánu a programu reformy riadenia verejných financií;

12.  vyzdvihuje potrebu posilniť administratívne kapacity a inkluzívnu tvorbu politiky založenú na dôkazoch s cieľom zaručiť účinné vykonávanie politík a vymedzenie zodpovednosti; žiada vypracovanie osobitného programu odbornej prípravy pre zamestnancov verejnej správy; naliehavo vyzýva Komisiu, aby v tomto smere poskytla pomoc a zabezpečila možnosti výmeny;

13.  podporuje plány vlády na zvýšenie dostupnosti verejných služieb uprednostňovaním rozvoja e-služieb; navrhuje, aby vláda vyhľadávala príležitosti nadväzovať partnerstvá a zostavila prehľad existujúcich najlepších postupov; konštatuje, že e-služby by znížili byrokratické zaťaženie štátu, občanov a podnikateľskej činnosti; domnieva sa tiež, že e-služby by posilnili hospodárske výsledky krajiny a umožnili zvýšenie transparentnosti verejnej správy a služieb;

14.  berie na vedomie zabehnutý právny rámec a predchádzajúce opatrenia týkajúce sa reformy súdnictva, vyjadruje však poľutovanie nad prípadmi selektívnej spravodlivosti, najmä tými, ktoré spočívajú v nesprávnom uplatňovaní článku 353 trestného zákona; opäť vyzýva na politickú vôľu odpolitizovať vymenúvanie a kariérny postup sudcov a prokurátorov, ako aj zabezpečiť profesionálnosť a nezávislosť súdnej rady; zdôrazňuje potrebu efektívneho fungovania, dostatočného počtu personálu a nezávislosti správnych súdov a posilnenia kapacít akadémie pre sudcov a prokurátorov; žiada prípravu novej stratégie reformy súdnictva na obdobie 2015 – 2020 a akčný plán a riadne konzultácie zainteresovaných strán o tejto stratégii;

15.  domnieva sa, že občianska spoločnosť je dobre organizovaná, naďalej je však znepokojený zložitou klímou okolo nej a útokmi politikov a médií na organizácie občianskej spoločnosti (OOS); vyzýva orgány, aby nediskriminovali OOS na základe žiadnych dôvodov, ako sú politická príslušnosť, náboženské postoje či etnické zastúpenie; vyjadruje poľutovanie nad nedostatočnou spoluprácou s OOS, a to na centrálnej a miestnej úrovni, v politike i zákonodarstve; žiada orgány, aby nabádali OOS k aktívnej účasti na zabezpečovaní prehľadu o celom volebnom procese; naliehavo žiada vládu, aby uznala pridanú hodnotu OOS tým, že s nimi bude konzultovať počas procesu vypracúvania právnych predpisov a politík, aby vypracovala príslušný akčný plán na roky 2015 – 2017 a zriadila radu pre spoluprácu s OOS, uľahčila potrebný dialóg a zapojila OOS do tvorby politiky na pravidelnom a usporiadanom základe; so znepokojením berie na vedomie násilné zrážky medzi demonštrantami a políciou počas demonštrácií v máji 2015 a vyzýva vládu, aby zabezpečila plné rešpektovanie slobody zhromažďovania;

16.  zdôrazňuje, že verejné orgány a občianska spoločnosť by mali prijať vhodné opatrenia na dosiahnutie historického zmierenia s cieľom prekonať rozdiely medzi rozličnými etnickými a národnostnými skupinami a v rámci nich vrátane občanov bulharskej národnosti;

17.  podporuje pokusy krajiny o zriadenie spoločných odborných výborov pre históriu a vzdelávanie so svojimi susedmi, a nabáda ju, aby sa nepoužívali vzdelávacie materiály, ktoré môžu obsahovať urážlivé slová voči iným krajinám, a to s cieľom prispieť k objektívnemu výkladu histórie, posilňovaniu akademickej spolupráce a presadzovaniu pozitívnych postojov mladých ľudí k svojim susedom;

18.  naďalej vyjadruje znepokojenie nad rozšírenou korupciou, najmä v štátnej a miestnej správe, vo verejnom obstarávaní a financovaní politických strán; naliehavo žiada vládu, aby bojovala proti korupcii neselektívnym spôsobom, vytvorila dôveryhodnú evidenciu v oblasti prevencie a stíhania korupcie na vysokej úrovni, a aby zabezpečila, aby mali všetky orgány presadzovania práva a dozorné orgány dostatočnú autonómiu a mohli konať nezávisle; berie na vedomie prijatie zákona o ochrane oznamovateľov v novembri 2015 a nalieha na orgány, aby zabezpečili jeho plnenie v súlade s európskymi normami; nabáda nezávislé OOS a médiá, aby prípady korupcie oznamovali a podporili nezávislé a nestranné vyšetrovania a procesy; zdôrazňuje potrebu posilniť nezávislosť polície, úradu verejnej prokuratúry a štátnej komisie pre prevenciu korupcie, ako aj personálne posilniť ministerstvo vnútra a zlepšiť jeho technické kapacity na boj proti korupcii; požaduje dôkladnejšiu kontrolu možných konfliktov záujmov a majetku patriaceho zvoleným a vymenovaným úradníkom zriadením centrálneho registra takýchto verejných štátnych zamestnancov;

19.  víta skutočnosť, že polícia a prokuratúra boli posilnené v boji proti organizovanej trestnej činnosti a že sa prijali opatrenia vrátane regionálnych/medzinárodných operácií, na prevenciu obchodovania s ľuďmi a boj proti nemu; víta spoluprácu so susednými krajinami, členskými štátmi EÚ a Eurojustom v rozložení niekoľkých sietí organizovaného zločinu; nabáda na ďalšie zlepšenie spolupráce medzi orgánmi presadzovania práva aj v susedných krajinách, a na posilnenie právomocí a prostriedkov súdov a agentúry pre správu skonfiškovaného majetku; vyzýva, aby sa národné koordinačné centrum pre boj proti organizovanej trestnej činnosti uviedlo do prevádzky a aby sa vytvorila riadna evidencia týkajúca sa boja proti praniu špinavých peňazí; víta účasť krajiny v regionálnych iniciatívach na boj proti nezákonnému obchodovaniu so zbraňami a výbušninami; naliehavo požaduje ďalšie zintenzívnenie spolupráce v tejto oblasti medzi Komisiou a macedónskymi orgánmi, ako aj vládami v tomto regióne;

20.  berie na vedomie významný príspevok k regionálnemu úsiliu o boj proti islamského radikalizmu; vyzýva na vypracovanie komplexnej stratégie a akčného plánu na prevenciu a boj proti radikalizácii v úzkej spolupráci s náboženskými vodcami a spoločenstvami a na ďalšie úsilie o identifikáciu, zabránenie a narušenie činnosti zahraničných teroristických bojovníkov; dôrazne pripomína, že je potrebné, aby vláda definovala spoločnú proaktívnu stratégiu zahraničnej, bezpečnostnej a obrannej politiky, berúc do úvahy súčasné medzinárodné teroristické hrozby;

21.  naliehavo požaduje riadne dokončenie vyšetrovania udalostí v Kumanove; víta vyhlásenia politických aktérov, že udalosti v Kumanove by sa nemali spájať s medzietnickými vzťahmi;

22.  pripomína vláde a politickým stranám ich zodpovednosť za vytvorenie kultúry začleňovania a tolerancie; opakuje svoju výzvu, aby sa antidiskriminačný zákon uviedol do súladu s acquis, pokiaľ ide o diskrimináciu na základe sexuálnej orientácie a rodovej identity; poznamenáva, že nová antidiskriminačná komisia má len jednu členku a že jej členovia boli zvolení na základe politickej príslušnosti k vládnucej koalícii, čo nastoľuje otázku, či môže fungovať nestranne a účinne; odsudzuje použitie akéhokoľvek násilia voči komunite LGBTI a opakuje svoju požiadavku, aby osoby zodpovedné za takého násilné činy boli postavené pred spravodlivosť; zdôrazňuje potrebu bojovať proti predsudkom a diskriminácii Rómov z akýchkoľvek dôvodov a uľahčiť ich prístup k integrácii a systému vzdelávania, ako aj na trh práce; víta nový zákon o boji proti domácemu násiliu, ale poznamenáva, že sa v ňom neuznávajú všetky formy násilia; naliehavo žiada príslušné orgány, aby obetiam domáceho násilia poskytovali podporné služby a aby vyčlenili dostatočné finančné prostriedky na vykonávanie stratégie a akčného plánu pre rodovú rovnosť;

23.  opäť potvrdzuje, že antidiskriminačný zákon by sa mal zmeniť tak, aby bol v súlade s acquis, pokiaľ ide o všetky kategórie diskriminácie uvedené v článku 19 Zmluvy o fungovaní Európskej únie; odsudzuje nenávistné prejavy voči diskriminovaným skupinám a požaduje urýchlené, nestranné a účinné vyšetrenie a stíhanie všetkých trestných činov z nenávisti a útokov namierených voči ľuďom z diskriminačných dôvodov;

24.  víta v tejto súvislosti „Vyhlásenie z Prištiny“, v ktorom sú vyzvané vlády, medzinárodné, medzivládne organizácie a organizácie občianskej spoločnosti, aby pri vyvíjaní činností a podnikaní krokov v oblasti presadzovania a dodržiavania práv Rómov a v boji proti antirómskym hnutiam na západnom Balkáne v plnej miere uplatňovali zásady nediskriminácie a rovnosti;

25.  berie na vedomie pokrok dosiahnutý v zlepšovaní dodržiavania práv detí; zdôrazňuje potrebu zvýšiť a monitorovať zápisy detí do zariadení predškolskej výchovy, najmä najzraniteľnejších detí; zdôrazňuje, že je dôležité zlepšovať začleňovanie detí so zdravotným postihnutím prostredníctvom integrovaných služieb; zdôrazňuje, že je potrebné zhromažďovať rozlíšené a spoľahlivé údaje o situácii rómskych detí a vykonať legislatívne zmeny, aby sa predchádzalo detským manželstvám; zdôrazňuje potrebu väčšej koordinácie odborníkov s cieľom predchádzať násiliu páchanému na deťoch a zaoberať sa týmto násilím;

26.  so znepokojením konštatuje, že spolužitie medzi etnikami je stále krehké; vyzýva všetky politické strany a OOS, aby aktívne presadzovali inkluzívnu a tolerantnú mnohoetnickú a mnohonáboženskú spoločnosť; zdôrazňuje, že posilnenie spolužitia a dialógu a dosiahnutie súdržnosti medzi rôznymi etnikami, národnostnými a náboženskými menšinami si vyžadujú aktívnejší prístup; pripomína vláde, inštitúciám a vedúcim predstaviteľom strán ich záväzok plne vykonávať Ochridskú rámcovú dohodu (ORD) a dokončiť jej revíziu vrátane odporúčaní týkajúcich sa politík; vyzýva Komisiu, aby informovala Parlament a Radu o stave vzťahov medzi etnikami v krajine a vykonávania ORD; požaduje lepšiu koordináciu programu strategickej decentralizácie na roky 2015 – 2020 a jeho akčný plán;

27.  pripomína, že vzdelávanie a odborná príprava v oblasti kultúry môžu pomôcť dosiahnuť toleranciu a podporiť zmierenie medzi rôznymi etnickými skupinami obyvateľstva; opakuje odporúčanie z predchádzajúceho uznesenia týkajúce sa integrovaného vzdelávania a vyzýva vládu a príslušné miestne orgány, aby zabezpečili otvorený, transparentný a inkluzívny proces účinného vykonávania stratégie integrovaného vzdelávania vyčlenením dostatočných finančných prostriedkov a začlenením OOS do procesu jeho hodnotenia a vykonávania;

28.  vyzýva orgány, aby zabezpečili, že štátne orgány budú plniť odporúčania úradu ombudsmana a iných poradných orgánov pri úplnom dodržiavaní zákona a zásady zodpovednosti, aby sa zaistili účinné právne sankcie za nedodržiavanie požiadaviek a odporúčaní nezávislých orgánov a zaistilo, že zákon o ombudsmanovi sa zmení tak, aby bol v plnom súlade s parížskymi zásadami OSN o štatúte a fungovaní národných inštitúcií na ochranu a presadzovanie ľudských práv;

29.  pripomína význam slobody a nezávislosti médií ako jednej zo základných hodnôt EÚ a ako piliera každej demokracie; vyjadruje poľutovanie nad ďalším zhoršením situácie v oblasti slobody prejavu a slobody médií; vyjadruje v tejto súvislosti poľutovanie, že v rebríčku, ktorý vypracovala organizácia Reportéri bez hraníc, krajina klesla z 34. miesta v roku 2009 na 117. miesto v roku 2015; je veľmi znepokojený politickým tlakom, nenávistnými prejavmi, pokračujúcou polarizáciou, nedostatočnou nezávislosťou a pluralitou v médiách, rozšíreným nezákonným odpočúvaním novinárov, prípadmi násilia a ohrozovania novinárov, ako aj zastrašovania a autocenzúry, systémovým politickým zasahovaním do redakčných politík a slabými odbornými a etickými normami niektorých novinárov, ako aj chýbajúcim investigatívnym a vyváženým informovaním;

30.  naliehavo požaduje, aby sa prijali kroky na posilnenie slobody médií; vyzýva všetky strany, aby sa dohodli na naliehavej reforme médií, ktorou sa zabezpečí vznik nezávislého regulačného orgánu a objektívne a odborné informovanie; naliehavo žiada vládu, aby v súvislosti s oznámeniami verejnoprávnej služby presadzovala transparentné a objektívne kritériá, a zabezpečila transparentné a nesvojvoľné vykonávanie nového zákona o elektronických komunikačných a audiovizuálnych mediálnych službách vrátane posilnenia kapacity a nezávislosti orgánu na reguláciu médií; požaduje, aby členom rady orgánu na reguláciu audiovizuálnych služieb boli udelené plné rozhodovacie právomoci týkajúce sa vymenúvania členov do tejto rady a verejnoprávneho vysielateľa na nestraníckom základe a na základe konzultácií so združeniami novinárov; žiada, aby sa zabezpečila finančná a redakčná nezávislosť verejnoprávneho vysielania, ako aj úplný a rovnaký prístup všetkých politických strán do médií; požaduje, v súvislosti s nadchádzajúcimi voľbami, rovnaké podmienky aj pokiaľ ide o médiá;

31.  víta dobrú úroveň príprav na vytvorenie fungujúceho trhového hospodárstva vrátane zjednodušenia regulačného rámca, ktorý ešte viac zjednodušil všeobecné podnikateľské prostredie; konštatuje však, že slabé presadzovanie právneho štátu, neefektívny systém súdnictva, rozsiahle tieňové hospodárstvo a korupcia sú vážnymi prekážkami pre podnikanie; zdôrazňuje, že ďalšie zlepšenie právnej istoty pre zahraničných investorov aj domáce spoločnosti, predchádzanie diskriminačným postupom, posilnenie administratívnych kapacít a orgánov regulácie a dohľadu, ako aj zlepšenie kvality právnych predpisov, uplatňovania zásad právneho štátu a vynútiteľnosti zmluvného plnenia patria aj naďalej medzi dôležité výzvy; okrem toho požaduje revíziu článku 353 trestného zákona o zneužívaní úradnej funkcie a povoľovaní v súlade s acquis EÚ a zásadami trhového hospodárstva; nabáda na odstránenie netarifných prekážok obchodu; zdôrazňuje veľký potenciál a strategickú výhodu poľnohospodárstva a cestovného ruchu pre ďalší rozvoj krajiny;

32.  vyjadruje znepokojenie nad vysokou mierou verejného dlhu; žiada lepšiu fiškálnu disciplínu a podporuje zásadu vyrovnaného rozpočtu; požaduje zlepšenie plnenia a transparentnosti rozpočtu;

33.  víta zvýšenie HDP o 3,9 % v reálnych číslach prvom štvrťroku 2015, ale vyjadruje obavy v súvislosti s tým, že nezamestnanosť je stále vysoká na úrovni 27,4 % a že účasť na trhu práce je veľmi nízka, najmä pokiaľ ide o mladých ľudí a ženy; pripomína, že zamestnanosť by nemala byť ovplyvnená politickou príslušnosťou alebo sa využívať na tlak a zastrašovanie občanov počas volebných kampaní, ako sa uvádza v konečnej správe OBSE/ODIHR; naliehavo žiada vládu, aby nastolila fungujúci sociálny dialóg, viedla politiku boja proti dlhodobej a štrukturálnej nezamestnanosti, presadzovala spoluprácu v oblasti hospodárskej politiky a lepšie zladila vzdelávanie s požiadavkami trhu práce a vypracovala cielenú stratégiu lepšej integrácie mladých ľudí a žien do trhu práce; vyzýva vládu, aby venovala osobitnú pozornosť zlepšeniu perspektívy mladých ľudí;

34.  vyjadruje obavy nad zvyšujúcim sa únikom mozgov, najmä v prípade mladých ľudí; berie na vedomie výzvy vo vzdelávacom systéme krajiny a zdôrazňuje potrebu uskutočniť v tejto súvislosti komplexnú analýzu; odporúča strategické plánovanie budúcich reforiem a legislatívnych zmien, a to zapojením študentských hnutí a organizácií, s cieľom znížiť odliv vysokokvalifikovanej a odbornej pracovnej sily; so zreteľom na údaje a analýzy Eurostatu a iných medzinárodných organizácií, ktoré poukazujú na závažné migračné trendy, najmä medzi mladými ľuďmi, odporúča posúdenie národnej stratégie pre budovanie sietí, spoluprácu a znižovanie miery odchodu vysokovzdelaných a odborných zamestnancov na roky 2013 – 2020, ako aj zverejnenie záznamov a štatistík týchto trendov;

35.  so znepokojením berie na vedomie výzvy vo vzdelávacom systéme krajiny a zdôrazňuje potrebu uskutočniť v tejto súvislosti komplexnú analýzu; odporúča strategické plánovanie budúcich reforiem a legislatívnych zmien za účasti príslušných študentských hnutí a organizácií, pričom sa im umožní, aby v tomto procese v plnej miere uplatňovali svoje práva;

36.  naliehavo vyzýva macedónsku agentúru pre mládež a šport, aby uznala úlohu stáleho mechanizmu pre spoluprácu s Národnou radou mládeže Macedónska a aby tento mechanizmus podporila a zriadila; víta proces vytvárania Národnej stratégie pre mládež na roky 2016 – 2025 a zdôrazňuje potrebu vyčleniť dostatočné finančné prostriedky na jej vykonávanie;

37.  víta plán zdokonaliť a zmodernizovať časti železničnej siete a nabáda macedónske orgány, aby v spolupráci so susednými krajinami pokračovali v ďalšom zlepšovaní verejnej dopravy;

38.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že energetické ciele sa nesplnili, najmä čo sa týka energetickej efektívnosti a využívania obnoviteľných zdrojov, a žiada urýchlené prijatie príslušných akčných plánov;

39.  zdôrazňuje, že je potrebné urýchliť otváranie vnútorného trhu s elektrickou energiou a zabezpečiť plný súlad so Zmluvou o Energetickom spoločenstve; zdôrazňuje potrebu prijať národné akčné plány energetickej efektívnosti a národné akčné plány pre energiu z obnoviteľných zdrojov; vyjadruje znepokojenie v súvislosti s alarmujúcimi úrovňami znečistenia ovzdušia a naliehavo vyzýva vládu, aby podnikla okamžité kroky na zníženie znečistenia ovzdušia, najmä v mestských oblastiach;

40.  opakuje svoje znepokojenie nad vysokou úrovňou znečistenia vzduchu a vody v krajine; poukazuje na to, že je potrebné výrazné úsilie v oblasti životného prostredia, a najmä kvality ovzdušia;

41.  víta skutočnosť, že potravinová a veterinárna agentúra pokračuje v aktualizácii systémov na kontrolu dovozu živých zvierat a živočíšnych výrobkov, čím sa zlepšia kontroly spojené s identifikáciou, registráciou a pohybom zvierat; víta prijatie dodatočných právnych predpisov o nekomerčnom pohybe domácich zvierat a zootechnických otázkach, ako aj nových právnych predpisov o dobrých životných podmienkach zvierat;

42.  je aj naďalej znepokojený nedostatočnou kapacitou programovania a čerpania prostriedkov z nástroja predvstupovej pomoci (IPA); naliehavo žiada vládu, aby posilnila administratívne a finančné kapacity na získavanie prostriedkov z fondov EÚ a ich využívanie náležite a včas; vyzýva Komisiu, aby pozorne monitorovala projekty financované EÚ s cieľom zabrániť zneužívaniu európskych verejných prostriedkov na politické a iné nenáležité účely;

43.  konštatuje, že krajina čelí bezprecedentnému migračnému toku, pričom v roku 2015 cez ňu prešlo viac ako 500 000 osôb; vyjadruje uznanie krajine za to, že pri zvládaní veľkého prílevu migrantov a utečencov a pri zavádzaní účinných opatrení riadenia hraníc konala ako zodpovedný partner; berie na vedomie hospodárske zaťaženie, ktoré vzniklo v dôsledku tohto prílevu; vyzýva Komisiu, aby zvýšila podporu určenú kapacitám v oblasti riadenia hraníc a umožnila prístup k príslušným nástrojom a programom EÚ; vyzýva príslušné orgány, aby nepodnikali žiadne kroky vrátane násilia a používania sily, ktoré by mohli byť diskriminačné voči utečencom a migrantom, prípadne ohrozovať ich životy, a aby takýmto krokom predchádzali; konštatuje, že všetky príslušné druhy krokov by mali byť v súlade s hodnotami a zásadami EÚ a mali by rešpektovať dôstojnosť ľudských bytostí a ľudský život; nabáda príslušné orgány, aby aj za pomoci EÚ posilnili prijímacie a ubytovacie zariadenia, regionálnu koordináciu a výmenu informácií a účinné riadenie hraníc, a aby rozšírili kapacity na presadzovanie práva a bojovali proti obchodovaniu s ľuďmi; naliehavo vyzýva krajinu, aby urobila všetko pre poskytnutie zariadení pre utečencov a migrantov, udržiavanie ľudských podmienok, neuplatňovanie ich násilného núteného vracania a zaistenie prísneho dodržiavania zákonov samotnej krajiny a medzinárodného práva v oblasti utečencov a azylu; konštatuje, že celkový počet neopodstatnených žiadostí o azyl podaných v členských krajinách schengenskej zóny klesol; pripomína, že je potrebné venovať osobitnú pozornosť nestabilnej situácii detí utečencov a migrantov a maloletým bez sprievodu, ktorí cestujú po krajine, tým, že sa im poskytnú základné služby a zaručí sa, že sociálni pracovníci im budú môcť poskytovať primeranú ochranu;

44.  domnieva sa, že rokovania s EÚ môžu mať len pozitívny vplyv na úsilie o vyriešenie dvojstranných sporov, čo vytvorí impulz a pákový účinok, pokiaľ ide o ďalšie, veľmi potrebné reformy, predovšetkým z hľadiska dodržiavania zásad právneho štátu, nezávislosti súdnictva a boja proti korupcii, posilnenia súdržnosti medzi etnikami, ako aj ochrany dôveryhodnosti politiky rozširovania EÚ;

45.  víta dohodu s Gréckom o jedenástich opatreniach zameraných na budovanie dôvery, najmä v oblasti vzdelávania, kultúry, energetiky a vnútorných záležitostí; konštatuje, že spolupráca je najlepším opatrením na budovanie dôvery; víta ako pozitívny znak konzultácie na vysokej úrovni, ktoré sa uskutočnili medzi obidvomi ministrami zahraničných vecí v príslušných hlavných mestách, a vytvorenie spoločnej pracovnej skupiny zameranej na dohľad nad vykonávaním opatrení; vyzýva obe strany, aby nadviazali na výsledok týchto schôdzí a aby pokračovali v konštruktívnom dialógu na najvyššej politickej úrovni vrátane vykonávania opatrení budovania dôvery so zreteľom na obohatenie bilaterálnej spolupráce a posilnenie vzájomnej dôvery; vyzýva obe vlády, aby využili tento impulz a podnikli konkrétne kroky smerom k ďalšiemu posilneniu vzájomnej dôvery vrátane otázky názvu; vyzýva podpredsedníčku Komisie/vysokú predstaviteľku (PK/VP), aby podporovala snahu o spoluprácu a rozvíjala nové iniciatívy s cieľom odstrániť ostávajúce rozdiely v súlade s rozhodnutím Medzinárodného súdneho dvora z 5. decembra 2011 a aby v spolupráci s oboma krajinami a osobitným predstaviteľom OSN pracovala na vzájomne prijateľnom riešení otázky názvu a podala o tom správu Európskemu parlamentu;

46.  zdôrazňuje význam regionálnej spolupráce a domnieva sa, že je to základný prvok prístupového procesu do EÚ a prináša do regiónu stabilitu a prosperitu; víta konštruktívnu úlohu krajiny v regionálnej a medzinárodnej spolupráci a jej ochotu podieľať sa na návštevách na vysokej úrovni so susedskými krajinami ako prostriedku na posilnenie regionálnej spolupráce; poznamenáva, že stále existujú nedoriešené otázky vo vzťahoch s Bulharskom a zdôrazňuje dôležitosť dokončenia rokovaní o zmluve o priateľstve, dobrých susedských vzťahoch a spolupráci; pripomína svoje znepokojenie z využívania historických argumentov v súčasnom dialógu so susedmi a víta každé úsilie o spoločné oslavy spoločných historických udalostí so susednými členskými štátmi EÚ; domnieva sa, že by to mohlo prispieť k lepšiemu porozumeniu dejín a dobrým susedským vzťahom;

47.  víta aktívnu účasť krajiny na programe Prepojenosť 6 krajín západného Balkánu, nakoľko podporila dohodu o základnej regionálnej dopravnej sieti a ďalšie záväzky prijaté v rámci berlínskeho procesu; vyzýva príslušné orgány, aby urýchlene prijali tzv. mäkké opatrenia dohodnuté počas samitu o západnom Balkáne vo Viedni v roku 2015 (napr. zjednodušenie/zosúladenie postupov pri prechode hraníc, reformy v oblasti železníc, informačné systémy) pred ďalším samitom o západnom Balkáne, ktorý sa uskutoční v roku 2016 vo Francúzsku;

48.  vyzýva vládu, aby zlepšila celkový súlad so zahraničnou politikou EÚ, keďže miera zosúladenia je stále nízka (68 %); vyzýva vládu, aby zabezpečila súlad so spoločnými pozíciami EÚ o integrite Rímskeho štatútu;

49.  vyzýva Komisiu a Radu, aby krajinu začlenili do makroregionálnych stratégií EÚ pre spoluprácu v juhovýchodnej Európe; blahoželá Macedónsku k úspešnému ukončeniu predsedníctva Stredoeurópskej iniciatívy;

50.  domnieva sa, že členstvo Macedónska v NATO by mohlo prispieť k dosiahnutiu vyššej bezpečnosti a politickej stability v juhovýchodnej Európe; dúfa, že rokovania o pristúpení sa čoskoro začnú;

51.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, vládam a parlamentom členských štátov a vláde a parlamentu krajiny.

(1)

Ú. v. EÚ L 84, 20.3.2004, s. 13.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia