Предложение за резолюция - B8-0311/2016Предложение за резолюция
B8-0311/2016

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ   относно Споразумението за тютюна (Споразумението с Phillip Morris International)

2.3.2016 - (2016/2555(RSP))

внесено вследствие на въпроси с искане за устен отговор B8-0109/2016, B8-0110/2016, B8-0111/2016, B8-0112/2016, B8-0113/2016, B8-0114/2016 и B8-0115/2016
внесено съгласно член 128, параграф 5 от Правилника за дейността
Денис де Йонг, Рина Роня Кари, Патрик Льо Ярик, Мартина Андерсън, Мариза Матиаш, Лиа Ни Риада, Мат Карти, Лин Бойлан, Барбара Спинели, Аня Хазекамп, Щефан Ек, Меря Кюльонен, Иржи Мащалка , Катержина Конечна, Фабио Де Мази, Костас Хрисогоносот името на групата GUE/NGL


Процедура : 2016/2555(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B8-0311/2016
Внесени текстове :
B8-0311/2016
Разисквания :
Приети текстове :

B8-0311/2016

Резолюция на Европейския парламент относно Споразумението за тютюна (Споразумението с Phillip Morris International) (2016/2555(RSP))

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 218 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид Зелената книга на Комисията „Към Европа без тютюнев дим: политически опции на ниво ЕС“ (СОМ(2007)0027),

–  като взе предвид Рамковата конвенция за контрол на тютюнопушенето на СЗО от 2003 г. (РККТ),

–  като взе предвид Европейската стратегия за политика за спиране на тютюнопушенето на СЗО от 2004 г.,

–  като взе предвид препоръките на СЗО от 2007 г. за политика на защита от излагане на вторичен тютюнев дим,

–  като взе предвид четирите споразумения за сътрудничество, които понастоящем са в сила между държавите членки и ЕС и съответно Philip Morris International (PMI), Japan Tobacco International (JTI), Imperial Tobacco Limited (ITL) и British American Tobacco (BAT),

–  като взе предвид Рамковата конвенция за контрол на тютюна на СЗО и Протокола за премахване на незаконната търговия с тютюневи изделия,

–  като взе предвид Директива 2014/40/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 година за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите членки относно производството, представянето и продажбата на тютюневи и свързани с тях изделия и за отмяна на Директива 2001/37/ЕО (Директивата за тютюневите изделия);

–  като взе предвид работния документ на службите на Комисията, озаглавен относно техническата оценка на опита, придобит в рамките на Споразумението за борба с контрабандата и фалшифицирането от 9 юли 2001 г., сключено между Philip Morris International и свързани с него предприятия, Съюза и държавите членки“ (SWD(2016)0044),

–  като взе предвид въпросите до Комисията относно споразумението за тютюна (споразумението с Philip Morris International) (O-000010/2016B8-1019/2016, O-000014/2016 – B8-0110/2016, O-000015 – B8-0111/2016, O-000016 – B8-0112/2016, O-000017 – B8-01113/2016, O-000018/2016 – B8-0114/2016 и O-000019/2016 – B8-0115/2016),

–  като взе предвид член 128, параграф 5 и член 123, параграф 2 от своя Правилник,

А.   като има предвид, че вследствие на незаконната търговия с тютюневи изделия, и по-специално на незаконния внос и износ на контрабандни и фалшифицирани цигари, ЕС и държавите членки губят приходи (от митнически такси, ДДС и акцизи) в размер на над 10 милиарда евро всяка година;

Б.   като има предвид, че контрабандата на тютюневи изделия е тежко престъпление, което допринася за финансирането на други дейности на международната организирана престъпност, включително трафик на хора, наркотици и оръжия;

В.   като има предвид, че измамите с тютюневи изделия са проблем, засягащ общественото здраве, който представлява дори още по-голям риск за здравето, отколкото оригиналните цигари; като има предвид, че тъй като фалшифицираните цигари са незаконно произведени и внесени, липсва информация за техните съставки;

Г.   като има предвид, че измамите, свързани с тютюневи изделия, подкопават политиките за борба срещу тютюнопушенето, като по този начин стимулират епидемичното разпространение на тютюнопушенето, увеличавайки достъпа до (в много случаи по-евтини) тютюневи изделия, особено за младите хора и групите от населението с ниски доходи;

Д.   като има предвид, че тютюнопушенето е причина за преждевременната смърт на 700 000 граждани на ЕС всяка година;

Е.   като има предвид, че с цел да се справят с проблема, свързан с контарбандните и фалшифицираните цигари, ЕС и неговите държави членки (с изключение на Швеция в случая на споразуменията с British American Tobacco (BAT) и Imperial Tobacco Limited (ITL)) са подписали правно обвързващи споразумения с Philip Morris International (PMI) (2004 г.), Japan Tobacco International (JTI) (2007 г.), BAT (2010 г.) и ITL (2010 г.);

Ж.   като има предвид, че с тези споразумения съответните дружества поеха задължението да изплащат заедно общо 2,15 милиарда щатски долара на ЕС и държавите, подписали споразуменията, за целите на борбата с незаконната търговия с цигари;

З.   като има предвид, че споразумението с PMI изтича през юли 2016 г. и изисква от страните по него да се срещнат скоро, за да разгледат въпроса дали споразумението за сътрудничество следва да бъде продължено или не;

1.   приветства доклада на Комисията относно нейната оценка на споразумението с PMI за тютюна;

2.   отбелязва, че в доклада на Комисията се посочват големите количества контрабандни цигари на пазара на ЕС и рязкото увеличение на задържаните количества на т.нар. „cheap whites“ и посочва заключението, че споразумението с PMI не е оказало положителен ефект върху общественото здраве;

3.   подчертава твърдението в доклада на Комисията, че правно обвързващите и приложими инструменти, ако бъдат съчетани с надеждно правоприлагане, са най-ефикасните средства за постигане на значително ограничаване на незаконната търговия с тютюневи изделия;

4.   припомня, че както се споменава в доклада на Комисията, Директивата относно тютюневите изделия вече предвижда правно изискване производителите на тютюневи изделия да въведат и поддържат система за локализиране и проследяване на продукцията си, което ще влезе в сила най-късно през 2019 г., и че Протоколът към Рамковата конвенция за контрол на тютюна от 2015 г. вече предвижда подобно изискване в световен мащаб, което вероятно ще влезе в сила през 2022 г. или 2023 г.;

5.   подчертава, че единственият водещ фактор при разглеждането на евентуално удължаване на срока на споразуменията с тютюневата промишленост следва да бъдат съображенията, свързани с общественото здраве и че фактът, че Комисията и държавите членки получават значителни годишни плащания от тютюневите производители за борба срещу фалшифицирането на произвежданите от тях цигари не следва по никакъв начин да оказва влияние върху вземането на решения в това отношение;

6.   изразява дълбока загриженост във връзка с това, че бюджетът на Европейската служба за борба с измамите (OLAF) се финансира отчасти от годишни плащания от тютюневата промишленост, както се споменава в споразуменията за тютюна, тъй като това би могло да доведе до известен конфликт на интереси;

7.   припомня, че тайните и неформални преговори между Комисията и тютюневата промишленост в светлината на предстоящото изтичане на срока на споразумението с PMI противоречат на целите за прозрачност, провъзгласени от председателя Юнкер и заместник-председателя Тимерманс;

8.   подчертава че споразуменията за тютюна противоречат на член 5, параграф 3 от Рамковата конвенция на СЗО, който гласи, че страните по конвенцията действат за защита на своите политики в областта на общественото здраве от търговските или други запазени интереси на тютюневата промишленост, както и на член 8, параграф 12 от Протокола за премахване на незаконната търговия с тютюневи изделия, който гласи, че задължения, възложени на страна по споразумението, не следва да се изпълняват от или делегират на тютюневата промишленост;

9.   подчертава, че Комисията следва да насочи усилията си към европейските и международните законодателни инструменти в борбата срещу фалшифицираните и контрабандните цигари;

10.   отправя искане към Комисията да даде приоритет на комбинираното използване на Директивата за тютюневите изделия и Протокола на СЗО, които включват разпоредби за локализиране и проследяване и въвеждат защитни елементи, които улесняват правоприлагането и са най-добрите инструменти за борба с незаконната търговия в ЕС, както се посочва в доклада на Комисията;

11.   отправя искане към Комисията да спре всякакви по-нататъшни контакти с PMI или други производители на тютюневи изделия във връзка с евентуалното удължаване на срока на споразуменията за тютюна и изобщо да се въздържа от сключването на този вид споразумения в бъдеще;

12.   призовава Съвета да не дава разрешение за започването на преговори с PMI или други производители на тютюневи изделия за евентуално удължаване на срока на споразуменията за тютюна и изобщо да се въздържа от подобни споразумения в бъдеще;

13.   възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията.