Процедура : 2016/2555(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0311/2016

Внесени текстове :

B8-0311/2016

Разисквания :

Гласувания :

PV 09/03/2016 - 11.8
Обяснение на вота

Приети текстове :


ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 500kWORD 75k
2.3.2016
PE579.738v01-00
 
B8-0311/2016

внесено вследствие на въпроси с искане за устен отговор B8-0109/2016, B8-0110/2016, B8-0111/2016, B8-0112/2016, B8-0113/2016, B8-0114/2016 и B8-0115/2016

внесено съгласно член 128, параграф 5 от Правилника за дейността


относно Споразумението за тютюна (Споразумението с Phillip Morris International)  (2016/2555(RSP))


Денис де Йонг, Рина Роня Кари, Патрик Льо Ярик, Мартина Андерсън, Мариза Матиаш, Лиа Ни Риада, Мат Карти, Лин Бойлан, Барбара Спинели, Аня Хазекамп, Щефан Ек, Меря Кюльонен, Иржи Мащалка , Катержина Конечна, Фабио Де Мази, Костас Хрисогоносот името на групата GUE/NGL
ИЗМЕНЕНИЯ

Резолюция на Европейския парламент относно Споразумението за тютюна (Споразумението с Phillip Morris International) (2016/2555(RSP))  
B8-0311/2016

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 218 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид Зелената книга на Комисията „Към Европа без тютюнев дим: политически опции на ниво ЕС“ (СОМ(2007)0027),

–  като взе предвид Рамковата конвенция за контрол на тютюнопушенето на СЗО от 2003 г. (РККТ),

–  като взе предвид Европейската стратегия за политика за спиране на тютюнопушенето на СЗО от 2004 г.,

–  като взе предвид препоръките на СЗО от 2007 г. за политика на защита от излагане на вторичен тютюнев дим,

–  като взе предвид четирите споразумения за сътрудничество, които понастоящем са в сила между държавите членки и ЕС и съответно Philip Morris International (PMI), Japan Tobacco International (JTI), Imperial Tobacco Limited (ITL) и British American Tobacco (BAT),

–  като взе предвид Рамковата конвенция за контрол на тютюна на СЗО и Протокола за премахване на незаконната търговия с тютюневи изделия,

–  като взе предвид Директива 2014/40/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 година за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите членки относно производството, представянето и продажбата на тютюневи и свързани с тях изделия и за отмяна на Директива 2001/37/ЕО (Директивата за тютюневите изделия);

–  като взе предвид работния документ на службите на Комисията, озаглавен относно техническата оценка на опита, придобит в рамките на Споразумението за борба с контрабандата и фалшифицирането от 9 юли 2001 г., сключено между Philip Morris International и свързани с него предприятия, Съюза и държавите членки“ (SWD(2016)0044),

–  като взе предвид въпросите до Комисията относно споразумението за тютюна (споразумението с Philip Morris International) (O-000010/2016B8-1019/2016, O-000014/2016 – B8-0110/2016, O-000015 – B8-0111/2016, O-000016 – B8-0112/2016, O-000017 – B8-01113/2016, O-000018/2016 – B8-0114/2016 и O-000019/2016 – B8-0115/2016),

–  като взе предвид член 128, параграф 5 и член 123, параграф 2 от своя Правилник,

А.   като има предвид, че вследствие на незаконната търговия с тютюневи изделия, и по-специално на незаконния внос и износ на контрабандни и фалшифицирани цигари, ЕС и държавите членки губят приходи (от митнически такси, ДДС и акцизи) в размер на над 10 милиарда евро всяка година;

Б.   като има предвид, че контрабандата на тютюневи изделия е тежко престъпление, което допринася за финансирането на други дейности на международната организирана престъпност, включително трафик на хора, наркотици и оръжия;

В.   като има предвид, че измамите с тютюневи изделия са проблем, засягащ общественото здраве, който представлява дори още по-голям риск за здравето, отколкото оригиналните цигари; като има предвид, че тъй като фалшифицираните цигари са незаконно произведени и внесени, липсва информация за техните съставки;

Г.   като има предвид, че измамите, свързани с тютюневи изделия, подкопават политиките за борба срещу тютюнопушенето, като по този начин стимулират епидемичното разпространение на тютюнопушенето, увеличавайки достъпа до (в много случаи по-евтини) тютюневи изделия, особено за младите хора и групите от населението с ниски доходи;

Д.   като има предвид, че тютюнопушенето е причина за преждевременната смърт на 700 000 граждани на ЕС всяка година;

Е.   като има предвид, че с цел да се справят с проблема, свързан с контарбандните и фалшифицираните цигари, ЕС и неговите държави членки (с изключение на Швеция в случая на споразуменията с British American Tobacco (BAT) и Imperial Tobacco Limited (ITL)) са подписали правно обвързващи споразумения с Philip Morris International (PMI) (2004 г.), Japan Tobacco International (JTI) (2007 г.), BAT (2010 г.) и ITL (2010 г.);

Ж.   като има предвид, че с тези споразумения съответните дружества поеха задължението да изплащат заедно общо 2,15 милиарда щатски долара на ЕС и държавите, подписали споразуменията, за целите на борбата с незаконната търговия с цигари;

З.   като има предвид, че споразумението с PMI изтича през юли 2016 г. и изисква от страните по него да се срещнат скоро, за да разгледат въпроса дали споразумението за сътрудничество следва да бъде продължено или не;

1.   приветства доклада на Комисията относно нейната оценка на споразумението с PMI за тютюна;

2.   отбелязва, че в доклада на Комисията се посочват големите количества контрабандни цигари на пазара на ЕС и рязкото увеличение на задържаните количества на т.нар. „cheap whites“ и посочва заключението, че споразумението с PMI не е оказало положителен ефект върху общественото здраве;

3.   подчертава твърдението в доклада на Комисията, че правно обвързващите и приложими инструменти, ако бъдат съчетани с надеждно правоприлагане, са най-ефикасните средства за постигане на значително ограничаване на незаконната търговия с тютюневи изделия;

4.   припомня, че както се споменава в доклада на Комисията, Директивата относно тютюневите изделия вече предвижда правно изискване производителите на тютюневи изделия да въведат и поддържат система за локализиране и проследяване на продукцията си, което ще влезе в сила най-късно през 2019 г., и че Протоколът към Рамковата конвенция за контрол на тютюна от 2015 г. вече предвижда подобно изискване в световен мащаб, което вероятно ще влезе в сила през 2022 г. или 2023 г.;

5.   подчертава, че единственият водещ фактор при разглеждането на евентуално удължаване на срока на споразуменията с тютюневата промишленост следва да бъдат съображенията, свързани с общественото здраве и че фактът, че Комисията и държавите членки получават значителни годишни плащания от тютюневите производители за борба срещу фалшифицирането на произвежданите от тях цигари не следва по никакъв начин да оказва влияние върху вземането на решения в това отношение;

6.   изразява дълбока загриженост във връзка с това, че бюджетът на Европейската служба за борба с измамите (OLAF) се финансира отчасти от годишни плащания от тютюневата промишленост, както се споменава в споразуменията за тютюна, тъй като това би могло да доведе до известен конфликт на интереси;

7.   припомня, че тайните и неформални преговори между Комисията и тютюневата промишленост в светлината на предстоящото изтичане на срока на споразумението с PMI противоречат на целите за прозрачност, провъзгласени от председателя Юнкер и заместник-председателя Тимерманс;

8.   подчертава че споразуменията за тютюна противоречат на член 5, параграф 3 от Рамковата конвенция на СЗО, който гласи, че страните по конвенцията действат за защита на своите политики в областта на общественото здраве от търговските или други запазени интереси на тютюневата промишленост, както и на член 8, параграф 12 от Протокола за премахване на незаконната търговия с тютюневи изделия, който гласи, че задължения, възложени на страна по споразумението, не следва да се изпълняват от или делегират на тютюневата промишленост;

9.   подчертава, че Комисията следва да насочи усилията си към европейските и международните законодателни инструменти в борбата срещу фалшифицираните и контрабандните цигари;

10.   отправя искане към Комисията да даде приоритет на комбинираното използване на Директивата за тютюневите изделия и Протокола на СЗО, които включват разпоредби за локализиране и проследяване и въвеждат защитни елементи, които улесняват правоприлагането и са най-добрите инструменти за борба с незаконната търговия в ЕС, както се посочва в доклада на Комисията;

11.   отправя искане към Комисията да спре всякакви по-нататъшни контакти с PMI или други производители на тютюневи изделия във връзка с евентуалното удължаване на срока на споразуменията за тютюна и изобщо да се въздържа от сключването на този вид споразумения в бъдеще;

12.   призовава Съвета да не дава разрешение за започването на преговори с PMI или други производители на тютюневи изделия за евентуално удължаване на срока на споразуменията за тютюна и изобщо да се въздържа от подобни споразумения в бъдеще;

13.   възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията.

 

 

Правна информация - Политика за поверителност