Procedure : 2016/2555(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0311/2016

Indgivne tekster :

B8-0311/2016

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 09/03/2016 - 11.8
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :


FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 263kWORD 62k
2.3.2016
PE579.738v01-00
 
B8-0311/2016

på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B8-0109/2016, B8-0110/2016, B8-0111/2016, B8-0112/2016, B8-0113/2016, B8-0114/2016 og B8-0115/2016

forretningsordenens artikel 128, stk. 5


om tobaksaftalen (PMI-aftalen)  (2016/2555(RSP))


Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Marisa Matias, Liadh Ní Riada, Matt Carthy, Lynn Boylan, Barbara Spinelli, Anja Hazekamp, Stefan Eck, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Fabio De Masi, Kostas Chrysogonos for GUE/NGL-Gruppen
ÆNDRINGSFORSLAG

Europa-Parlamentets beslutning om tobaksaftalen (PMI-aftalen)  (2016/2555(RSP))  
B8-0311/2016

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til artikel 218 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Kommissionens grønbog "Mod et Europa uden tobaksrøg: politiske valgmuligheder på EU-plan" (COM(2007)0027),

–  der henviser til WHO's rammekonvention fra 2003 om tobakskontrol (FCTC),

–  der henviser til WHO's europæiske strategi fra 2004 for en rygestoppolitik,

–  der henviser til WHO's politikhenstillinger fra 2007 om beskyttelse mod passiv rygning,

–  der henviser til de fire nugældende samarbejdsaftaler mellem EU, medlemsstaterne og henholdsvis Philip Morris International (PMI), Japan Tobacco International (JTI), Imperial Tobacco Limited (ITL) og British American Tobacco (BAT);

–  der henviser til WHO's rammekonvention om tobakskontrol og protokollen om eliminering af ulovlig handel med tobaksvarer,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/40/EU af 3. april 2014 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om fremstilling, præsentation og salg af tobak og relaterede produkter og om ophævelse af direktiv 2001/37/EF (tobaksvaredirektivet),

–  der henviser til arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene om en teknisk vurdering af erfaringerne med aftalen af 9. juli 2004 om bekæmpelse af smugling og forfalskning og om ansvarsfrigørelse mellem Philip Morris International og tilknyttede selskaber, Unionen og dens medlemsstater, der vedrører en eventuel afgørelse om indledning af forhandlinger mellem Den Europæiske Union og tobaksindustrien (SWD(2016)0044),

–  der henviser til forespørgslerne til Kommissionen om tobaksaftalen (PMI-aftalen) (O-000010/2016B8-1019/2016, O-000014/2016 – B8-0110/2016, O-000015 – B8-0111/2016, O-000016 – B8-0112/2016, O-000017 – B8-01113/2016, O-000018/2016 – B8-0114/2016 og O-000019/2016 – B8-0115/2016),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 128, stk. 5, og artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at ulovlig handel med tobaksvarer, og navnlig smugling og forfalskning af cigaretter, påfører EU og dets medlemsstater et tab af indtægter (i form af told, moms og punktafgifter) på mere end 10 mia. EUR om året;

B.  der henviser til, at tobakssmugling er en alvorlig forbrydelse, som bidrager til finansieringen af andre internationale organiserede kriminelle aktiviteter, herunder menneske-, narkotika- og våbenhandel;

C.  der henviser til, at tobakssvig er et folkesundhedsproblem, som indebærer en endnu større sundhedsrisiko end ægte cigaretter, fordi ingredienserne i forfalskede cigaretter, der fremstilles og importeres ulovligt, ikke kendes;

D.  der henviser til, at tobakssvig undergraver antirygningspolitikkerne og fremmer tobaksmisbruget ved at øge adgangen til (ofte billigere) tobaksvarer, navnlig for unge og lavindkomstgrupper;

E.  der henviser til, at 700 000 EU-borgere dør for tidligt hvert år som følge af rygning;

F.  der henviser til, at EU og dets medlemsstater (undtagen Sverige i forbindelse med aftalerne med British American Tobacco og Imperial Tobacco Limited) for at løse problemet med smugling og forfalskning af cigaretter har indgået juridisk bindende aftaler med Philip Morris International (PMI) (2004), Japan Tobacco International (JTI) (2007), British American Tobacco (BAT) (2010) og Imperial Tobacco Limited (ITL) (2010);

G.  der henviser til, at de nævnte selskaber gennem disse aftaler har forpligtet sig til at betale et samlet beløb på 2,15 mia. EUR til EU og signatarstaterne med henblik på at bekæmpe ulovlig handel med cigaretter;

H.  der henviser til, at aftalen med PMI udløber i juli 2016, og at parterne ifølge samme snart skal mødes med henblik på at undersøge, hvorvidt samarbejdsaftalen skal forlænges.

1.  hilser Kommissionens rapport om dens vurdering af PMI-tobaksaftalen velkommen;

2.  bemærker, at Kommissionen i sin rapport omtaler de store mængder af smuglergods på EU-markedet og den kraftige stigning i antallet af beslaglæggelser af såkaldte "cheap whites", og drager den konklusion, at PMI-aftalen ikke haft nogen positiv indvirkning på folkesundheden;

3.  fremhæver udtalelsen i Kommissionens rapport om, at retligt bindende instrumenter, der kan håndhæves, kombineret med en solid retshåndhævelse, er det mest effektive middel til at sikre en betydelig reduktion af den ulovlige handel med tobaksvarer;

4.  minder om, at tobaksvaredirektivet som nævnt i Kommissionens rapport allerede indeholder et lovkrav om, at tobaksvirksomheder skal indføre og vedligeholde et "track-and-trace"-system, der skal træde i kraft senest i 2019, og at 2015-protokollen til WHO-rammekonventionen om tobakskontrol indeholder bestemmelser om et lignende globalt krav, der formentlig vil træde i kraft i 2022 eller 2023;

5.  understreger, at den eneste rettesnor ved overvejelsen af en eventuel forlængelse af aftalerne med tobaksindustrien bør være hensynet til folkesundheden, og at den omstændighed, at Kommissionen og medlemsstaterne hvert år modtager betydelige summer fra tobaksindustriens side til bekæmpelse af forfalskning af sidstnævntes cigaretter, på ingen måde må få indflydelse på de beslutninger, der træffes i denne henseende;

6.  finder det stærkt betænkeligt, at budgettet for Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) som nævnt i tobaksaftalerne delvis finansieres af årlige betalinger fra tobaksindustrien, da dette kan føre til visse interessekonflikter;

7.  minder om, at de hemmelige og uformelle forhandlinger, der pågår mellem Kommissionen og tobaksindustrien i lyset af PMI-aftalens forestående udløb, strider mod de gennemsigtighedsmålsætninger, som kommissionsformand Jean-Claude Juncker og næstformand Timmermans har proklameret;

8.  understreger, at tobaksaftalerne er i strid med artikel 5, stk. 3, i WHO's rammekonvention, som fastsætter, at parterne skal gøre en indsats for at beskytte deres folkesundhedspolitik mod tobaksindustriens handelsmæssige og øvrige interesser, samt med artikel 8, stk. 12, i protokollen om eliminering af ulovlig handel med tobaksvarer, hvori det hedder, at de forpligtelser, som en kontraherende part er pålagt, ikke må opfyldes af eller delegeres til tobaksindustrien;

9.  understreger, at Kommissionen bør fokusere på europæiske og internationale lovgivningsværktøjer med henblik på at bekæmpe forfalskning og smugling af cigaretter;

10.  anmoder Kommissionen om at prioritere den kombinerede anvendelse af tobaksvaredirektivet fra 2014 og WHO-protokollen, som indeholder "track and trace"-bestemmelser, indfører sikkerhedselementer med henblik på at lette retshåndhævelsen og er de bedste instrumenter til at bekæmpe ulovlig handel i EU, som anført i Kommissionens rapport;

11.  anmoder Kommissionen om at indstille alle yderligere forhandlinger med PMI og andre tobaksproducenter om en eventuel forlængelse af tobaksaftalerne og helt at afholde sig fra at indgå nogen yderligere aftaler af denne type;

12.  anmoder Rådet om ikke at give tilladelse til åbning af forhandlinger med PMI og andre tobaksproducenter om en eventuel forlængelse af tobaksaftalerne og helt at afholde sig fra at indgå nogen yderligere aftaler af denne type;

13.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik