Διαδικασία : 2016/2555(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0311/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0311/2016

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 09/03/2016 - 11.8
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 495kWORD 73k
2.3.2016
PE579.738v01-00
 
B8-0311/2016

εν συνεχεία των ερωτήσεων με αίτημα προφορικής απάντησης B8-0109/2016, B8-0110/2016, B8-0111/2016, B8-0112/2016, B8-0113/2016, B8-0114/2016 και B8-0115/2016

σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του Κανονισμού


σχετικά με τη συμφωνία για τον καπνό (συμφωνία PMI)  (2016/2555(RSP))


Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Marisa Matias, Liadh Ní Riada, Matt Carthy, Lynn Boylan, Barbara Spinelli, Anja Hazekamp, Stefan Eck, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Fabio De Masi, Κώστας Χρυσόγονος εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη συμφωνία για τον καπνό (συμφωνία PMI)  (2016/2555(RSP))  
B8-0311/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 218 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής «Για μια Ευρώπη απαλλαγμένη από το κάπνισμα: στρατηγικές επιλογές σε επίπεδο ΕΕ» (COM(2007)0027),

–  έχοντας υπόψη τη σύμβαση πλαίσιο της ΠΟΥ για τον έλεγχο του καπνού (FCTC), του 2003,

–  έχοντας υπόψη την ευρωπαϊκή στρατηγική της ΠΟΥ για την πολιτική παύσης του καπνίσματος, του 2004,

–  έχοντας υπόψη τις συστάσεις πολιτικής της ΠΟΥ για την προστασία των παθητικών καπνιστών, του 2007,

–  έχοντας υπόψη τις τέσσερις συμφωνίες συνεργασίας που βρίσκονται σήμερα σε ισχύ μεταξύ των κρατών μελών και της ΕΕ, και των εταιρειών Philip Morris International (PMI), Japan Tobacco International (JTI), Imperial Tobacco Limited (ITL) και British American Tobacco (BAT) αντίστοιχα,

–  έχοντας υπόψη τη σύμβαση πλαίσιο της ΠΟΕ για τον έλεγχο του καπνού και το πρωτόκολλο για την εξάλειψη του λαθρεμπορίου προϊόντων καπνού,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2014/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 3ης Απριλίου 2014, για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την κατασκευή, την παρουσίαση και την πώληση προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων και την κατάργηση της οδηγίας 2001/37/ΕΚ («οδηγία για τα προϊόντα καπνού»)·

–  έχοντας υπόψη το Έγγραφο εργασίας των Υπηρεσιών της Επιτροπής σχετικά με την τεχνική αξιολόγηση της εμπειρίας που αποκτήθηκε με τη συμφωνία για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου και των παραποιημένων προϊόντων και γενική απαλλαγή της 9ης Ιουλίου 2004 ανάμεσα στην Philip Morris International και τις συνδεδεμένες εταιρείες, την Ένωση και τα κράτη μέλη της, όσον αφορά μια πιθανή απόφαση για την έναρξη/συνέχιση των διαπραγματεύσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της καπνοβιομηχανίας (SWD(2016)0044),

–  έχοντας υπόψη τις ερωτήσεις προς την Επιτροπή σχετικά με τη συμφωνία για τον καπνό (συμφωνία PMI) (O-000010/2016B8-1019/2016, O-000014/2016 – B8-0110/2016, O-000015 – B8-0111/2016, O-000016 – B8-0112/2016, O-000017 – B8-01113/2016, O-000018/2016 – B8-0114/2016 και O-000019/2016 – B8-0115/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 128 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το λαθρεμπόριο προϊόντων καπνού, και ιδίως η λαθραία διακίνηση και παραποίηση τσιγάρων, προκαλεί απώλειες εσόδων στην ΕΕ και τα κράτη μέλη της (σε επίπεδο δασμών, ΦΠΑ και ειδικών φόρων κατανάλωσης) που υπερβαίνουν τα 10 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το λαθρεμπόριο προϊόντων καπνού αποτελεί σοβαρό έγκλημα που συμβάλλει στη χρηματοδότηση διεθνών οργανωμένων εγκληματικών δραστηριοτήτων, περιλαμβανομένης της εμπορίας ανθρώπων, ναρκωτικών και όπλων·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η απάτη στον τομέα των προϊόντων καπνού αποτελεί πρόβλημα δημόσιας υγείας, το οποίο συνιστά ακόμη μεγαλύτερο κίνδυνο για την υγεία από ό,τι τα γνήσια τσιγάρα· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα παραποιημένα τσιγάρα παράγονται και εισάγονται παράνομα, και τα συστατικά που χρησιμοποιούνται δεν είναι γνωστά·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η απάτη στον τομέα των προϊόντων καπνού υπονομεύει τις πολιτικές καταπολέμησης του καπνίσματος, τροφοδοτώντας με τον τρόπο αυτό την επιδημία του καπνού μέσω της αύξησης της πρόσβασης σε (συνήθως φθηνότερα) προϊόντα καπνού, ιδίως για τους νέους και τις ομάδες χαμηλού εισοδήματος·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι 700 000 πολίτες της ΕΕ πεθαίνουν πρόωρα κάθε χρόνο από το κάπνισμα·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα του λαθρεμπορίου και της παραποίησης τσιγάρων, η ΕΕ και τα κράτη μέλη της (εκτός από τη Σουηδία όσον αφορά τις συμφωνίες με τις εταιρείες British American Tobacco και Imperial Tobacco Limited) έχουν υπογράψει νομικά δεσμευτικές συμφωνίες με την Philip Morris International (PMI) (2004), την Japan Tobacco International (JTI) (2007), την British American Tobacco (BAT) (2010) και την Imperial Tobacco Limited (ITL) (2010)·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, μέσω των εν λόγω συμφωνιών, οι εταιρείες δεσμεύτηκαν να καταβάλουν συλλογικά το συνολικό ποσό των 2,15 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ στην ΕΕ και τα υπογράφοντα κράτη με σκοπό την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου τσιγάρων·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμφωνία με την PMI πρόκειται να λήξει τον Ιούλιο του 2016, γεγονός που σημαίνει ότι τα συμβαλλόμενα μέρη πρέπει να συναντηθούν σύντομα με σκοπό να εξετάσουν αν θα πρέπει να παραταθεί η συμφωνία συνεργασίας·

1.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την έκθεση της Επιτροπής σχετικά με την αξιολόγηση της συμφωνίας PMI για τον καπνό·

2.  σημειώνει ότι η έκθεση της Επιτροπής επισημαίνει τη μεγάλη ποσότητα λαθραίων προϊόντων στην αγορά της ΕΕ και την απότομη αύξηση των κατασχέσεων «φθηνών λευκών» τσιγάρων (cheap whites), και καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η συμφωνία ΡΜΙ δεν είχε καμία θετική επίδραση στη δημόσια υγεία·

3.  επισημαίνει τη δήλωση που περιλαμβάνεται στην έκθεση της Επιτροπής, σύμφωνα με την οποία οι δεσμευτικές και εκτελεστές πράξεις, εάν συνδυαστούν με αυστηρή επιβολή του νόμου, αποτελούν τα πλέον αποτελεσματικά εργαλεία για τη διασφάλιση σημαντικής μείωσης του λαθρεμπορίου προϊόντων καπνού·

4.  υπενθυμίζει ότι, όπως αναφέρεται στην έκθεση της Επιτροπής, η οδηγία για τα προϊόντα καπνού προβλέπει ήδη μια νομική απαίτηση σύμφωνα με την οποία οι εταιρείες καπνού οφείλουν να δημιουργήσουν και να διατηρήσουν ένα σύστημα παρακολούθησης και εντοπισμού, το οποίο θα τεθεί σε ισχύ το 2019 το αργότερο, και ότι το πρωτόκολλο, του 2015, της σύμβασης πλαίσιο της ΠΟΥ για τον έλεγχο του καπνού προβλέπει παρόμοια συνολική απαίτηση, η οποία αναμένεται να τεθεί σε ισχύ το 2022 ή το 2023·

5.  τονίζει ότι ο μόνος κατευθυντήριος παράγοντας όταν εξετάζεται το ενδεχόμενο επέκτασης των συμφωνιών με τις καπνοβιομηχανίες πρέπει να είναι η δημόσια υγεία, και ότι το γεγονός ότι η Επιτροπή και τα κράτη μέλη λαμβάνουν σημαντικές ετήσιες πληρωμές από τις καπνοβιομηχανίες για την καταπολέμηση της παραποίησης των τσιγάρων δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να επηρεάζει τη λήψη αποφάσεων στον τομέα αυτόν·

6.  εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για το γεγονός ότι ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) χρηματοδοτείται εν μέρει από ετήσιες πληρωμές από τη βιομηχανία καπνού, όπως αναφέρεται στις συμφωνίες για τον καπνό, δεδομένου ότι αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε σύγκρουση συμφερόντων·

7.  υπενθυμίζει ότι οι μυστικές και ανεπίσημες διαπραγματεύσεις μεταξύ της Επιτροπής και των καπνοβιομηχανιών εν όψει της επικείμενης λήξης της συμφωνίας ΡΜΙ είναι αντίθετη προς τους στόχους που αφορούν τη διαφάνεια, όπως διακηρύχθηκαν από τον Πρόεδρο κ. Juncker και τον Αντιπρόεδρο κ. Timmermans·

8.  τονίζει ότι οι συμφωνίες για τον καπνό είναι αντίθετες με το άρθρο 5 παράγραφος 3, της σύμβασης πλαίσιο του ΠΟΕ, η οποία ορίζει ότι τα συμβαλλόμενα μέρη πρέπει να δρουν για να προστατεύσουν τις πολιτικές τους για τη δημόσια υγεία από εμπορικά και άλλα κεκτημένα συμφέροντα της καπνοβιομηχανίας, καθώς και με το άρθρο 8 παράγραφος 12 του πρωτοκόλλου για την εξάλειψη του λαθρεμπορίου προϊόντων καπνού, το οποίο ορίζει ότι οι υποχρεώσεις που ανατίθενται σε ένα συμβαλλόμενο μέρος δεν υλοποιούνται από την καπνοβιομηχανία ούτε ανατίθενται σε αυτήν·

9.  τονίζει ότι η Επιτροπή πρέπει να επικεντρωθεί σε ευρωπαϊκά και διεθνή νομοθετικά μέσα για την καταπολέμηση της παραποίησης και του λαθρεμπορίου τσιγάρων·

10.  ζητεί από την Επιτροπή να δώσει προτεραιότητα στη συνδυασμένη χρήση της οδηγίας για τα προϊόντα καπνού, του 2014, και το πρωτόκολλο του ΠΟΕ, τα οποία προβλέπουν διατάξεις παρακολούθησης και εντοπισμού και χαρακτηριστικά ασφαλείας που διευκολύνουν την επιβολή του νόμου, και συνιστούν τα καλύτερα μέσα για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου στην ΕΕ, όπως αναφέρεται στην έκθεση της Επιτροπής·

11.  ζητεί από την Επιτροπή να διακόψει κάθε περαιτέρω επαφές με την PMI και άλλους κατασκευαστές προϊόντων καπνού σχετικά με την πιθανή επέκταση των συμφωνιών για τον καπνό, καθώς και να απόσχει πλήρως από κάθε περαιτέρω συμφωνίες αυτού του είδους·

12.  ζητεί από το Συμβούλιο να μην εξουσιοδοτήσει την έναρξη διαπραγματεύσεων με την PMI και άλλους κατασκευαστές προϊόντων καπνού σχετικά με την πιθανή επέκταση των συμφωνιών για τον καπνό, καθώς και να απόσχει πλήρως από κάθε περαιτέρω συμφωνίες αυτού του είδους·

13.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου